collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2009

'Jongeren in beeld en aan de slag': Evaluatie Aanpak NEET-groep 1 document

(Kantoor)ontwikkeling Europapark 1 document

0-meting onderhoudskwaliteit schoolgebouwen 1 document

2e fase verzelfstandiging Openbaar Onderwijs 1 document

Aanbesteding HH Wmo (toelichting bestek) 1 document

Aanbesteding HUishoudelijke Verzorging (Wmo) 1 document

Aanbesteding Hulp bij het Huishouden Wmo (gunning) 1 document

Aanbesteding van diensten 1 document

Aanbestedingsbrief nota Alle hens aan dek 1 document

Aanbieding Statischtisch Jaarboek 2008 1 document

Aanbiedingsbrief bij conceptbegroting 2009-2010 Gemeenschappelijke Regeling Meerstad 1 document

Aanbiedingsbrief bij de rekening 1 document

Aankoop aandeel Waterbedrijf Groningen 1 document

Aankoop Naberpassage 1 document

Aankoop Poelestraat 24 en 26 1 document

Aankoopschoolstraat 8 1 document

Aanleg fietstunnel Marwixkade-Hoornsediep 1 document

Aanpassing beleidsregels vervanging duurzame gebruiksgoederen 1 document

Aanpassing tarieven parkeergarages 1 document

Aantallen bewoners noodopvang 1 document

Aanvullende informatie 0-meting kwaliteit schoolgebouwen 1 document

Aanvullende informatie Station Europapark 1 document

Achtergrond informatie verordening beperking drankverstrekking 1 document

Actieplan Starters 2009 1 document

Actieplan Terreinwinst 2009 1 document

Actieplan Terreinwinst 2010 1 document

Acties Lefier balansventilatie Akkerstraat 1 document

Activeringsproject Groningse Somaliers 1 document

Actualisatie bestemmingsplan Helpman in relatie tot kermisexploitantenterrein 1 document

Advies kunstraad Groningen over amateurkunst 1 document

Advies over Shared Space van de Adviescommissie Verkeer en Vervoer 1 document

Adviescommissie inrichting horecaterrassen 1 document

Afhandeling moties begroting 2009 1 document

Afhandeling moties begroting 2010 1 document

Afhandeling moties met betrekking tot begroting 2010 1 document

Afhandeling moties rekening 2008 1 document

Afsteken vuurwerk in Groningen beperken 1 document

Afwegingskader topevenementen binnenstad 1 document

ALO locatie 1 document

Antidiscriminatievoorziening Groningen 1 document

Arbeidsmarktbeleid 1 document

Autoloze Zondag 2009/2010 1 document

Balansventitalie Akkerstraat, rapport BBA 1 document

Ballon Fiesta 2009 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie Beheer en Verkeer 3 juni 2009 tbv raad 17 juni a.s. 1 document

Begeleiding Wajong 1 document

Begeleiding Wajong 1 document

Begrotingswijzigingen bij de bestemming van het rekeningresultaat 2008 1 document

Belastingen als sturingselement 1 document

Beleid intrekking (her)indicatiebeschikking bij sw-geindiceerden van de wachtlijst 1 document

Beleid m.b.t. Externe Veiligheid 1 document

Beleidsbrief politie 1 document

Beleidsnotitie Wmo in Vitale buurten 1 document

Beleidsplan Kunstraad 2009-2012 1 document

Beleidsregels computers voor kinderen 2009-2012 1 document

Beleidsregels Direct dialogue 1 document

Beleidsregels in gebruik geven openbaar groen 1 document

Beleidsregels intrekken onttrekkingsvergunning 1 document

Beleidsuitgangspunten Aanpassing Wmo Verordening 1 document

Benoeming voorzitter Parkcommissie 1 document

Beoordeling van de Zomerbrief 2009 1 document

Beroep tegen besluit op bezwaar Provincie betreffende Tracebesluit N361 1 document

Bescherming huismus 1 document

Besluit tariefsverhoging buurtstallingen 1 document

Bespreking bewoners Jaarplan Krachtwijken 2010 1 document

Bespreking procedure voor ruimtelijke projecten 1 document

Best.pl. 'Herziening Eemspoort Hunzezone' 1 document

Bestedingsvoorstel budget monumenten 2009 1 document

Bestemmingsplan De Held III 1 document

Bestemmingsplan De Oude Hortus 1 document

Bestuurlijk voorkeursalternatief Zuidelijke Ringweg 1 document

Bestuurlijke Informatie Voorziening 1 document

Betaling bijstand aan 65-plussers door de SVB 1 document

Bezwaar tegen provinciaal besluit N361 1 document

Borgmanschool-vervolg nieuwbouwproject Violenstraat 1 document

Bouwplannen Helperplein e.o. 1 document

Bouwplanning binnenstad 1 document

Bouwvergunning De Faun 1 document

Brief ANWB Zuidelijke Ringweg 1 document

Brief Coffeeshopbeleid 1 document

Busknopenmodel 1 document

Camperplaatsen in Groningen 1 document

Collectief Convenant Crisisbeheersing 1 document

Collegereactie op brief Ocean Capital 1 document

Computers minima en Draadloos Groningen 1 document

Concept stedenbouwkundigplan "Cuypersweg' 1 document

Concept-structuurvisie Wonen 1 document

Concepttekst Akkoord 2.0 en invulling jaarlijkse bijeenkomst Akkoord van Groningen 1 document

Concepttekst Akkoord 2.0 en invulling jaarlijkse bijeenkomst Akkoord van Groningen 1 document

Concessieverlening OV Groningen Drenthe 1 document

Congres van Hanzesteden 1 document

Contourennota Antillianenbeleid 1 document

Controle cvuurwerkverkooppunten in de gemeente Groningen 1 document

Convenant Groen in de Wijk 1 document

Correctie nieuwe tarieven Regiotaxi 2010 1 document

Cruyff Court Corpus den Hoorn 1 document

Cruyff Court Corpus den Hoorn 1 document

Datailhandelsmonitor 2008 1 document

De Groninger Burgemeesters 1 document

Decemberuitkering 1 document

Definitief voorkeurstrace Fietsroute Plus Groningen-Bedum 1 document

Discussienota emancipatiebeleid 1 document

Diverse toezeggingen 1 document

Duurzaamheidcentrum 1 document

Duurzaamheidscentrum 1 document

Duurzaamheidsmaatregelen Meerstad, Deelplan I (Meeroevers) fase 1. 1 document

Duurzaamheidsmeter 2009 1 document

Eigen bijdrage beleid Wmo gemeente Groningen: een verkenning 1 document

Eindrapportage woningbouwproductie 2008 1 document

Erfpachtcanon indexering 2010 1 document

Erratum bestemmingsplan Peizerweg 2009 en bestemmingsplan Hoendiep 2008 1 document

Erratum bij de Gemeenterekening 2008 1 document

Erratum raadsvoorstel bestemmingsplan De Held III 1 document

Evaluatie accomodatiebeleid 1 document

Evaluatie Armoedebeleid 2006 - 2009 1 document

Evaluatie boombeheer 2008 1 document

Evaluatie boombeheer 2008 1 document

Evaluatie boombeheer 2009 1 document

Evaluatie ecologiebeleid 1 document

Evaluatie ecologisch beheer 2008 en planning ecologisch beheer 2009 1 document

Evaluatie ecologisch beheer 2009 en planning ecologisch beheer 2010 1 document

Evaluatie gaslek Lewenborg 1 document

Evaluatie geveltuinen Verlengde grachtstraat 1 document

Evaluatie inzameling KGA 1 document

Evaluatie waterleidingbreuk van 10 maart 2008 1 document

Evaluatie werkwijze houtkachels en vervolgaanpak 1 document

Evaluatie WSW-verordeningen 1 document

Exploitatieverliezen aanbieders inburgering 1 document

Extra activiteiten voor doelgroepkinderen in de vakantieperiode 1 document

Extra zorg tippelzone 1 document

Fairtrade 1 document

Fase 1 aanpak Gelkingestraat 1 document

FES-subsidie 1 document

Fietsknooppuntennetwerk en fietsrouteplanner 1 document

Fietspad naar Hoogkerk 1 document

Fietsparkeren in het stationsgebied 1 document

Frictiekosten bezuinigingen 2004-2006/7 over het jaar 2008 1 document

Functieboek stafbureau Stichting Openbaar Onderwijs Groningen 1 document

Functioneren bedrijventerrein Ulgersmaweg 1 document

Gebeurtenissen 30 april 2009 1 document

Gebiedsmarketing Euroborg 1 document

Gebruik restwarmte Kempkensberg 1 document

Gebruik Skybox Euroborg 2008 1 document

Geheimhouding ex artikel 25 Gemeentewet tot 30 september 2009, 16.30 uur, Suiker Unie-terreinen 1 document

Gevolgen en maatregelen kredietcrisis 1 document

Gewijzigd financieel beeld SOZAWE 2009/2010 1 document

Golfevenement in Stadspark op 21 juni 2009 1 document

Gulden Boek 1 document

Gunning GD-concessie aan Qbuzz 1 document

Gunning in erfpact en opstal Praediniussingel 59/59a 1 document

Gunning Openbaar Vervoer 1 document

Gymzalenproblematiek Werkman College 1 document

Halfjaarrapportage Wmo Individuele voorzieningen 2009 1 document

Handboek Financieel Beheer 1 document

Handboek Governance 1 document

Handboek Governance 1 document

Handhaving bedelverbod 1 document

Handhaving in de openbare ruimte 1 document

Handhavingsprotocol grow-, smart en headshops 2009 1 document

Handvest Kennis om te delen 1 document

Herfinanciering ARCG 1 document

Herijking vergunningenbeleid evenementen 1 document

Herinrichting Parkweg 1 document

Herinrichtingsplan voorpark Stadspark 1 document

Herontwikkeling Kombuislocatie 1 document

Herstraattarieven 2009 1 document

Het Akkoord van Groningen 2.0 1 document

Implementatie hondenbeleid en hondenuitlaatplan Korrewegwijk, de Hoogte 1 document

Implementatie verbeterplan Kunstraad 1 document

Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 1 document

Informatie dak- en thuislozenmonitor 2008 1 document

Informatie dak-en thuislozen monitor 2007 1 document

Informatie over inzet en voorbereidingen H1N1 (Mexicaanse Griep) 1 document

Informatie stationsgebied 1 document

Informatie Studentenhuisvesting Lissabonstraat 1 document

Informatie Wet dwangsom 1 document

Informatie,Projecten en Comm. Dienstverlening 1 document

Informatiebijeenkomst Zuidelijke ringweg 1 document

Initiatiefvoorstel van SP: sociale aspecten bij grotere aanbestedingen en inkoopcontracten 1 document

Inkopen en rechtmatigheid 1 document

Innrichtingsplan omgeving tunnel Meeuwerderweg 1 document

Inrichtingsplan omgeving tunnel Meeuwerderweg 1 document

Inspraak verordeningen warenmarkt 1 document

Inspraakreactie Parkeernota 1 document

Integraal jeugdbeleid 1 document

Integratie Effecrapportage 2009 1 document

Intensieve veehouderij 1 document

Interne controleplan 2009 1 document

Interne Controleplan 2010 1 document

Inzicht besteding Werkdeel WWB/Participatiebudget 1 document

Jaarplan 2010 Krachtwijken 1 document

Jaarplan brandweer 2009 en jaarverslag brandweer 2008 1 document

Jaarverslag 2008 Groningen Duurzaamste Stad 1 document

Jaarverslag 2008 regeling klokkenluiders 1 document

Jaarverslag inspecties 2008 Wet Kinderopvang 1 document

Jaarverslag Openbaar Onderwijs 2007-2008 1 document

Jaarwisseling 2008-2009 1 document

Janssenstraat, herinrichting pleintje. 1 document

Kadernotitie Duurzaamheid en Nieuwbouw van Scholen 1 document

Kantorenmonitor 2008 1 document

Kapvergunning Grote Markt oostzijde 1 document

Kerncentrale Borssele 1 document

Kijk&Luisteronderzoek OOG 1 document

Klanttevredenheidsonderzoek Groningen@Work 1 document

Knelpunten verblijfsgebieden 1 document

Koopzondagen 2010 1 document

Krimp (stedenbeleid) 1 document

Kringloop & afvalbrengstation 1 document

Kwijtschelding 1 document

Langdurigheidstoeslag 2010 1 document

Lange termijn agenda en toezeggingen 1 document

Leeuwenburgstraat, aanpassingen 1 document

Lening NV Euroborg 1 document

Lokale Educatieve Agenda 1 document

LTA, OSOSS, jaarlijkse bijeenkomst personeel en notitie plan- en organisatiekosten 1 document

Marktindeling 1 document

Mee-onderzoek in De Wijert 1 document

Meldpunt Overlast en Zorg, jaarverslag 2007 en 2008 1 document

MJD 1 document

Mobiliteitsaanpak thema "Weg" / DVM 1 document

Monitor leefbaarheid en veiligheid 2008 1 document

Monitor Reiniging 2008 1 document

Motie buurtveiligheid en tevredenheid 1 document

Motie concretisering internationale samenwerking 1 document

Motie controle brandveiligheid 3 en 4 pers. kamerverhuurpanden 1 document

Motie Gratis cultuurvoorstellingen 1 document

Motie gratis toegang New Attraction 1 document

Motie impact kredietcrisis op kwetsbare groepen 1 document

Motie VVD inzake plankosten 1 document

Motie Wisselplekken straatkunst 1 document

Moties voorjaarsdebat 1 document

Multidisciplinaire oefening Euroborg 1 document

Nadere informatie over de voorgenomen samenvoeging van het Roling College en het Werkman College 1 document

Nadere informatie over declaraties 1 document

Nieuwbouw SOZAWE; planning en sleutelmomenten 1 document

Nieuwe beleidsregels verhaal met ingang van 1 januari 2010 1 document

Nieuwe tarieven busvervoer per 13 dec. 2009 1 document

Noodkap beuken Concourslaan 1 document

Noodopvangvoorzieningen 2010 1 document

Normenkader Rechtmatigheid 2009 1 document

Nota Grondprijzenbeleid 2010-2012 1 document

Nota inkoop re-integratievoorzieningen 2009 1 document

Nota Inzet participatiebudget 2010 1 document

Nota Speelruimtebeleid 2007-2011 1 document

Nulmeting financiele functie 1 document

Nulmeting vrijwilligerswerk en onderzoek Movisie 1 document

Oefening Euroborg 1 document

On-line dossiervorming 1 document

Ondernemersfonds 1 document

Ondernemingsplan DSW Stadspark 1 document

Ondersteuning bij Participatie 1 document

Onderzoek lokale lasten 1 document

Onderzoek situatie bij Brandweer Groningen 1 document

Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 2010 1 document

Onrechtmatigheid inhuur ondersteuning invoering nieuw financieel systeem 1 document

Ontheffing parkeernorm Wielewaalcomplex 1 document

Ontwerp Best. Plan UMCG-Bodenterrein 1 document

Ontwerp bestemmingsplan de Wijert 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan 'Partiele herziening bestemmingsplan Industrieterrein Koningsweg' 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Eendrachtskade ZZ12 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Openbaar Vaarwater 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Station Europapark 1 document

Ontwerpnota Bodembeheer 1 document

Ontwerpnota emancipatie 2010-2013 1 document

Ontwerpnota zelforganisaties 2010-2013 1 document

Ontwikkeling Ciboga/Gasfabriekterrein 1 document

Ontwikkeling financiele functie 1 document

Ontwikkelingen Bestuurlijke Informatievoorziening 1 document

Ontwikkelingen Meavita/Thuiszorg Groningen 1 document

Ontwikkelingen Openbaar Vervoer in 2008 1 document

Op slot- en terugkeerregeling Noorderhaven 1 document

Opmerkingen begroting OV-bureau 1 document

Opwaardering Driebondsweg 1 document

Opwaardering winkelstrip Kostverloren 1 document

Overlast Noorderplantsoen 1 document

Overzicht budgetten realisering van G-kracht 2010 1 document

OZB Bruilweering 1 document

Parkeerterrein Gomaruscollege 1 document

Plan van aanpak maatschappelijke stages 1 document

Plan van aanpak oeverbescherming 2010 1 document

Plan van aanpak Stadsrand Groningen 1 document

Plannen Oosterhaven/Makipaviljoen 1 document

Planning 2e fase verzelfstandiging Openbaar Onderwijs 1 document

Preadvies 'Welkom Watertoerisme' 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel Christen Unie over Bestrijden honden(poep)overlast 1 document

Presentatie voortgangsrapportage in raadscommissies 1 document

Procedure bouwplan Helper Westsingel 1 document

Procedure burgemeestersbenoeming 1 document

Procedure Meerjaren Uitvoeringsprogramma Structuurvisie 2011-2014 1 document

Proces concernbezuinigingen 2011 - 2014 1 document

Proef abri's 1 document

Proef afmeren kleine boten 1 document

Prognose WWB Inkomensdeel en ontwikkelingen 'Alle hens aan dek' 1 document

Prognoses WWB 1 document

Programma Huiskamer 2009 1 document

Projectplan HOV-West 3e fase 1 document

Projectplan inpassing tramlus Glaude 1 document

Projectplannen aanleg nieuwe fietspaden 1 document

Prostitutie A-kwartier 1 document

Protocol cameratoezicht SOZAWE 1 document

Raadsvoorstel Informatiebeveiliging 1 document

Rapport provincie Groningen over uitvoering handhaving Wet milieubeheer door de gemeente 1 document

Rapportage actualisering bestemmingsplannen 1 document

Rapportage clienttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 (individuele voorzieningen) 1 document

Rapportage onderzoek kostendekkendheid publiek- en privaatrechtelijke tarieven 1 document

Rapportage Simplon jaarrekening 2008 1 document

Rapportage Simplon tweede kwartaal 2008 1 document

Re-integratiemonitor 1e helft 2009 1 document

Re-integratiemonitor 2008 1 document

Reactie college op de concern managementletter interim-controle 2009 Ernst & Young Accountants 1 document

Reactie college op rapport van bevindingen Rekening 2008 van Ernst & Young 1 document

Reactie op motie gespreide betaling OZB 1 document

Reactie op moties bij de Cultuurnota 2009-2012 Cultuurstad Groningen, gewoon bijzonder!! 1 document

Regeldrukvermindering 1 document

Regeldrukvermindering venten en evenementen 1 document

Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 1 document

Regionale Aanpak Kindermishandeling 1 document

Reitdiepzone Westelijke Ringweg 1 document

Reserve onderwijshuisvestingsbudgetten 1 document

Resultaat samenwerking tussen gemeenten Ten Boer en Groningen 1 document

Resultaten BO MIRT najaar 2009 1 document

Revitalisering Groninger Museum 1 document

Risicomanagement 1 document

Risicomanagement 1 document

Risicomanagement 1 document

Roze Zaterdag 2011 1 document

RTL onderzoek naar declaraties 1 document

Samenvoeging Roling - Werkman, reactie aan MR 1 document

Samenvoeging Röling College en Werkman College 1 document

Samenwerking met de gemeente Grootegast 1 document

Schadeclaim S. Wiegers 1 document

Schetsontwerp 2e tramlijn 1 document

skatevoorziening 1 document

Sleutelprojectenrapportage 2e periode 2009 1 document

Sleutelprojectenrapportage 3 2008 1 document

Sleutelprojectenrapportage periode 1 2009 1 document

Sluiting Filiaal CBK 1 document

Sluiting sporthal Vinkhuizen 1 document

Sneller bestalen van facturen 1 document

Speelruimteplan Speels Corpus den Hoorn 1 document

Sportvisie Meer ruimte voor Sport en Bewegen 1 document

Staat V/ 1 document

Stand van zaken 3FM Serious Request 2009 1 document

Stand van zaken en te verwachten ontwikkelingen rond (noodopvang) voorzieningen voor asielzoekers in 2009 1 document

Stand van zaken Europese aanbestedingsprocedure architect nieuwbouw dienst SOZAWE 1 document

Stand van zaken Groningse Nieuwe 1 document

Stand van zaken handhaving Bruilweering 1 document

Stand van zaken Impuls een miljoen euro voor de Wet maatschappelijke ontwikkeling 1 document

Stand van zaken jongerenhuisvesting 1 document

Stand van zaken noodopvang 1 document

Stand van zaken Platform Culturele Diversiteit 1 document

Stand van zaken Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn 1 document

Stand van zaken uitwerking Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 1 document

Stand van zaken veilige schoolomgeving 1 document

Subsidie Spoorse Doorsnijdingen II 1 document

Subsidie topsportevenementen 2009 1 document

Subsidieaanvraag MJD 1 document

Suiker Unie 1 document

Tekort op sociale activiteiten 1 document

Terugnemen nota Alle hens aan dek 1 document

Tijdelijke invulling terrein Suiker Unie 1 document

Time-out kamerverhuur Selwerd 1 document

Toegankelijkheid welzijns- en sportaccommodaties 1 document

Toekomst 'Oude A7' 1 document

Toezegging aan de raadscommissie F & V over de verkiezing van de leden van het Europees Parlement 1 document

Toezegging Open lab Ebbinge 1 document

Toezegging raad van 16 december 2009: Erfgoedverordening 1 document

Toezeggingen raadscie. Ruimte en Wonen 14 april 2009 1 document

Toezeggingen raadscommissie R en W van 16 september 2009: nieuwe Wet ruimtelijke ordening 1 document

Toezeggingen raadscommissie R. en W. van 14 september 2009: bouwwerkzaamheden Poelestraat 1 document

Toezeggingen raadscommissie R&W van 1 juli 2009: Woonvisie en fietspad Johan van Zwedenlaan en de Peizerweg 1 document

Toezeggingen raadscommissie R&W van 9 december 2009; nieuwe grex Achter de Reitdijk 1 document

Toezeggingen raadscommissies begroting 2010 1 document

Toezeggingen: bouwplannen Grunobuurt, 0 dB-norm en artikel 19, lid 2 Wro 1 document

Toezeggingen: Goene enclave, groenvoorzieningen op Zernike en doorvaarroute Reitdiep 1 document

Tracekeuze voor Waterslag II 1 document

Trendmonitor 1 document

Tussenevaluatie 'Opgroeien in Balans' 1 document

Tussenrapportage experiment alleenstaande ouders 1 document

Tussenrapportage Natuur- en Duurzaamheideducatie 1 document

Tussenrapportage Taalcoaches eerste half jaar van 2009 1 document

Tussenrapportage woningbouw 2009-I 1 document

Tussentijdse stand van zaken tijdelijke rookvoorzieningen 1 document

Tussentijdse stand van zaken tijdelijke rookvoorzieningen 1 document

Uitbreiding Nassauschool 1 document

Uitbreiding stadion Euroborg 1 document

Uitkomsten inventarisatiefase laaggeletterdheid gemeente Groningen 1 document

Uitleg berekening loon- en prijsstijging, tariefbepaling en consequenties alternatieve methoden 1 document

Uitnodiging informatieavond Meerstad 1 document

Uitnodiging provinciale viering boomfeestdag 1 document

Uitstel behandeling Parkeernota 1 document

Uitvoering Akkoord, projecten 2009 1 document

Uitvoering en handhaving Wet milieubeheer 1 document

Uitvoering Flora- en Faunawet 1 document

Uitvoering toekomststrategie Essent 1 document

Uitvoeringsprogramma G-kracht 2010 1 document

Vaarverbod bij vorst 1 document

Vakantie activiteiten voor kinderen van minder draagkrachtige ouders 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Hoendiep 2008 1 document

Veiligheid oude wijken 1 document

Verbeteren verkeersveiligheid op het kruispunt Westersingel-Astraat 1 document

Verbetervoorstellen 2009 Armoedepact 1 document

Verdeling van werkzaamheden leden college van burgemeester en wethouders. 1 document

Verhogen mismatch-limiet 1 document

Verhogen mismatchlimiet 1 document

Verkeerseducatieprogramma 2009 1 document

Verkeerseducatieprogramma 2010 1 document

Verkeersongevallenanalyse 2008 1 document

Verkeerssituatie Zernikelaan/Blauwborgje 1 document

Verlenging contract besturingssysteem Microsoft Windows 1 document

Verslag handhaving bouwregelgeving 2005-2008 en handhavingsprogramma 2009 1 document

Verslag luchtkwaliteit 2008 gemeente Groningen 1 document

Vervolg vandalismebestendige abri's 1 document

Visie op het veiligheidshuis 1 document

Vitale buurten/Enquete Leefbaarheid en Veiligheid 2008 1 document

Voorjaarsbrief 2009 1 document

Voorkeurstrace eerste lijn en regionaal vervoersconcept 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Campus Augustinus 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Hoogeweg 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan 'Korrewegwijk-De Hoogte 2009' 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan bedrijventerrein Driebond 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan De Held I 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan De Hunze / Van Starkenborgh 1 document

Voorontwerpbestemmingsplan Europapark 1 document

Voorstellen van de Kindergemeenteraad 1 document

Voortgang "Welkom Watertoerisme" 1 document

Voortgang Centrum voor Topsport en Onderwijs 1 document

Voortgang Ebbingekwartier 1 document

Voortgang en ontwikkelingstrategie Meerstad 1 document

Voortgang Experiment alleenstaande ouders 1 document

Voortgang Gezonder Zorgen II/Jaarplan 2009-2010 1 document

Voortgang Glazen Huis 3FM 1 document

Voortgang Glazen Huis 3FM 1 document

Voortgang implementatie Wet ruimtelijke ordening 1 document

Voortgang locatieonderzoek SSG 1 document

Voortgang locatieonderzoek Stichting Skateboarden Groningen 1 document

Voortgang opzetten vakdirectie Stadstoezicht 1 document

Voortgang Plutolaan 541 1 document

Voortgang programma's B+O en S&S 1 document

Voortgang project RegioTram 1 document

Voortgang project Vervolg Landsdekkend Beeld 1 document

Voortgang uitwerking motie dimmen/uitschakelen reclameverlichting 's nachts 1 document

Voortgang versneld dimmen van de openbare verlichting 1 document

Voortgang versneld dimmen van de openbare verlichting 1 document

Voortgang woningbouwprojecten stimuleringssubsidie Woningbouw 1 document

Voortgangsrapportage 2009 Parkeerbedrijf 1 document

Voortgangsrapportage 2009-I 1 document

Voortgangsrapportage Groninger Armoedepact 2009 1 document

Voortgangsrapportage Groninger Museum 2009 1 document

Voortgangsrapportage Krachtwijken 2009 1 document

Voortgangsrapportage OSOSS 2009 1 document

Voortgangsrapportage-II 2009 1 document

Vragen m.b.t. RegioTram 17 juni 2009 1 document

Vragen rapport RKC Erfpacht 1 document

Vragen rapport RKC Erfpacht 1 document

Vrijgeven voor inspraak 'Visie diepenring' 1 document

Vrijgeven voor inspraak inrichtingsplan plein Damsterdiep 1 document

Vrijgeven voor inspraak ontwerp Steentilstraat 1 document

Weerstandsvermogen leningen Euroborg 1 document

Wegvallen Ondersteunende Begeleiding binnen de AWBZ 1 document

Wereldtentoonstelling Duurzame Energie 2014 niet haalbaar 1 document

WerkPro 1 document

Westerhaven 1 document

Wet dwangsom 1 document

Wet tijdelijk huisverbod en prostitutie 1 document

Wijkgericht werken 1 document

Wijziging beleidsregels vervanging duurzame gebruiksgoederen 1 document

Wijziging regeling klokkenluiders gemeente Groningen 1 document

Wijzigingen dienstregeling bus 2010 1 document

Wijzigingen Langetermijnagenda 1 document

Wijzigingen LTA 1 document

Wonen op het water Diepenring / Noorderhaven 1 document

Wonen op het water Diepenring/Noorderhaven 1 document

Wonen, leren werken 1 document

Woningbouw Peizerhoeve 1 document

Woningbouwvoorstel park Coendersborg 1 document

Woningmarkt en Kredietcrisis 1 document

Woonruimteverdeling rolstoelgeschikte woningen 1 document

Zomerbrief 2009 1 document

Zorggroep Noord 1 document

Zuidelijke Ringweg 1 document

Zuidelijke Ringweg t.b.v. de raadscommissie B&V voor haar vergadering d.d. 24 februari 2009 1 document

Zwembad Hoogkerk 1 document