collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2010

Aanpassing criteria starterslening gr10.2263351 1 document

Bouwdossiers op internet gr10.2274189 1 document

Ernst & Young over rapportage Grondbedrijf staat P gr10.2268753 1 document

Groningen kandidaat voor hoofdstad van de smaak 2011 gr10.2263349 1 document

Informatie over de voortgang van de pilot on-line dossiervorminggr10.2263348 1 document

Informatie over ontwerp-bestemmingsplan Helpman gr10.2274191 1 document

Informatie RegiotramGr10.2194445 .pdf 1 document

Informeren over voortgang opzetten vakdirectie Stadstoezicht gr10.2268816 1 document

Jaarverslag Duurzaamste Stad 2009 gr10.2274190 1 document

MER en ontwerp-bestemmingsplan Grote Markt Oostzijde gr10.2268754 1 document

Ontwerp bestemmingsplan De Held I gr10.2274192 1 document

Ontwerp bestemmingsplan De Oude Hortus gr10.2263347 1 document

Planning Regio Tram gr10.2265057 1 document

Positionering en profilering DSW Stadspark gr10.2274186 1 document

Regionale uitvoeringsdienst Gr10.2203631 1 document

Revitalisering Groninger Museum gr10.2269644 1 document

Uitvoering 0 DB norm Gr10.2180172 1 document

Uitvoering motie Outputdoelstellingen extra inzet uit participatiebudget gr10.2274187 1 document

Vervolgstappenn av onderzoeksrapport Commissie Aanpak huiselijk geweld.Gr10.2184983 1 document

Voortgang station Europapark Gr10.2185798 1 document

1e Halfjaarrapportage 2010 Individuele Wmo voorzieningen.gr10.2458164 1 document

Aanbesteding hoogwaardige OV verbinding.gr10.2458162 1 document

Aanbesteding sloopwerkzaamheden Grote Markt Oostzijde.gr10.2432491 1 document

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen.gr10.2311948.pdf 1 document

Aanbestedingsleidraad Regio Tram.gr10.2482389 1 document

Aanbieding definitieve Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Groningen.gr10.2370500 1 document

Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009.gr10.2251433 1 document

Aangifte.Gr10.2201586 1 document

Aanpak knelpunten 30 km u gebieden.gr10.2253362 1 document

Aanpak kommervolle overlastveroorzakers.gr10.2257951 1 document

Aanpak overmatig alcholgebruik jongeren GR10.2148229 1 document

Aanpak woonschepenhaven.gr10.2299662 1 document

Aanvalsplan laaggeletterdheid.gr10.2432495 1 document

Aanvullende afspraken (vaststelling)bestemmingsplan de oude hortus.gr10.2462393. 1 document

Aanvullende informatie parkeergarage nieuwbouw Sozawe Gr10.2175072 1 document

Aanwijsbesluit gemeentelijke monumenten 2010.gr10.2299737 1 document

Activeringsproject Groningse Somaliers.gr10.2290887 1 document

Advies van Adviescie Verkeer & Vervoer inzake linksafslag Julianaplein .gr10.2292418 1 document

Advies van de Cliëntenraad.gr10.2323198 1 document

Afhandeling moties begrotingsraad 24 november 2010.gr10.2482394 1 document

Afhandeling moties rekening 2009.gr10.2306487 1 document

Afkoop Maatschappelijke banen bij Grand Theateren Liga 68 Images Gr10.2248113 1 document

Afronding implementatie hondenbeleid.gr10.2487783 1 document

Afschaffen maandelijkse verklaring WWB.gr10.2432488 1 document

Afvalwatersanering woonschepen.gr10.2469899 1 document

Beantwoording raadsvragen RegioTram.gr10.2433404 1 document

Beantwoording vragen programmabegroting 2011.gr10.2468033. 1 document

Beantwoording vragen SP-fractie over pilot loondispensatie.gr10.2460823 1 document

Begraven in Groningen 1 document

Begrotingswijzigingen bij de bestemming van het rekeningresultaat 2009.gr10.2292420 1 document

Belastingsamenwerking met DAL-gemeenten.gr10.2426136 1 document

Beleidskader kinderactiviteiten.gr10.2432492 1 document

Beleidsnota Archeologie op Groninger Wijze.gr10.2487782 1 document

Beleidsregels mbt horeacaterrassen.gr10.2232987 1 document

Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Groningen GR10.2154972 1 document

Benchmark afval(scheiding) GR10.2155426 1 document

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen.gr10.2487786 1 document

Besteding extra middelen schuldhulpverlening.gr10.2457716 1 document

Besteding koplopergelden homo-emancipatie GR10.2165177 1 document

Besteding overlopende post participatiebudget 2009 GR10.2163689 1 document

Bestedingsvoorstel budget monumenten 2010.gr10.2363124 1 document

Bestemmingsplan Hunze Van Starkenborgh.Gr10.2248118 1 document

Bewaartermijn stortgegevens.gr10.2253366 1 document

Bezuinigingen 2011-2014.gr10.2301282 1 document

Bezuinigingspakket 2011-2014.gr10.2434388 1 document

Boomeffectanalyse Cortinghborg.gr10.2482393 1 document

Bouwplan Chopinlaan.Gr10.2226467 1 document

Bouwplan hoek Siersteenlaan Kwartsstraat Gr10.2152101 1 document

Brand Ebbingestraat 49a Gr10.2179045 1 document

BusinesscaseRegiotram.gr10.2431047 1 document

Campus Augustinus ontwerp bestemmingsplan.Gr10.2232567 1 document

CD-rom verkeersmaatregelen V&V 2010-2014.Gr10.2230698 1 document

Centrum voor valorisatieen ondernemersschap.gr10.2325956 1 document

Chippen minicontainers.GR10.2227236 1 document

Chopinlaan, sporthal Vinkhuizen, Semmelweis, Spicastraat en verhuizing NOVO GR10.2148228 1 document

Cofinanciering kennisprojecten GR10.2157025 1 document

Concept kadernota integraal jeugdbeleid.gr10.2432496 1 document

Concept verordening afvoer grondwater en hemelwater.gr10.2438362 1 document

Concernbezuinigingen 2011-2013 .Gr10.2184805 1 document

Contract Groninger Museum.gr10.2325954 1 document

Convenant Mobiliteitsmanagement.gr10.2370498 1 document

COT-onderzoek Veiligheidsanalyse binnenstad.gr10.2442658 1 document

Damsterdiep.gr10.2293063 1 document

Deelname Stichting Groningen Confucius Institute.gr10.2418063 1 document

Detailhandelsmonitor 2009. Gr10.2181533 1 document

Dienstenontwikkeling draadloos Groningen.gr10.2253368 1 document

Dynamisch verkeersmanagement Gr10.2179198 1 document

Dynamisch verkeersmodel Gr10.2176905 1 document

Eduglas (aanbesteding glasvezelverbinding).Gr10.2237491 1 document

Eindevaluatie Kleur de Arbeidsmarkt Gr10.2152104 1 document

Eindrapportage LOGO EAST II-project.gr10.2306493 1 document

Eindrapportage Natuur- en Duurzaamheideducatie (NDE).gr10.2427625 1 document

Energiemeter Grote Markt Gr10.2152107 1 document

Errata aanbiedingsbrief bij de begroting enbegroting 2011.gr10.2461616 1 document

Evaluatie aanbesteding openbaar vervoer.gr10.2442613 1 document

Evaluatie actieplan starters 2009.gr10.2257656 1 document

Evaluatie beleidsregels Direct dialoge.gr10.2463691. 1 document

Evaluatie bijstand in natura.Gr10.2188401 1 document

Evaluatie Ebbingekwartier GR10.2155427 1 document

Evaluatie ecologisch beheer 2010 planning en planning ecologisch beheer.gr10.2474284 1 document

Evaluatie fietsparkeren Stationsgebied.gr10.2290886 1 document

Evaluatie gewijzigde voorrangssituatie Herman Colleniusstraat-Aweg GR10.2165169 1 document

Evaluatie glazenhuis. Gr10.2217939 1 document

Evaluatie Goed Idee.Gr10.2232420 1 document

Evaluatie Koninginnedag 2010.gr10.2442661 1 document

Evaluatie meerjarenprogramma WMO 2008 - 2010.gr10.2487787 1 document

Evaluatie meldpunt huisvestingsproblemen zelforganisaties en beroep knelpuntenpot.gr10.2442713 1 document

Evaluatie ondernemerstrefpunt.gr10.2463692 1 document

Evaluatie pilot lijn 5 Gr10.2217933 1 document

Evaluatie StadjersTV Rapport onderzoek OOG 2009.Gr10.2197606 1 document

Evaluatie stimulering energiebesparing in de cooperatieve woningvoorraad.gr10.2363127 1 document

Evaluatie Uit de Auto 2009.Gr10.2188412 1 document

Evaluatie wet dwangsom.gr10.2487790 1 document

Evaluatie winterdienst 2009-2010.gr10.2317559 1 document

Evaluatieverslag oefening Buitenspel .Gr10.2227237 1 document

Evalutie milieustewards.gr10.2474286 1 document

Extra kosten winter 2009 2010 .gr10.2256566 1 document

Fonds Ondernemend Groningen GR10.2172704 1 document

Geluidsmeting Kemkensberg.gr10.2306482 1 document

Gevolgen stopzetten VROM startersleningen.gr10.2291833 1 document

Gewijzigde inzet stimuleringspremie Maatschappelijke Stage 2010.gr10.2311956 1 document

Gewijzigde planning jongerenhuisvesting.gr10.2424525 1 document

Gezamenlijk persbericht Provincie en gem Groningen werkgelegenheidscijfers.GR10.2181529 1 document

Goedkeuring bebouwde komgrenzen Boswet.Gr10.2188382 1 document

Groeiprogramma 1 document

Groenparagraaf herinrichting winkelstrip GR10.2148230 1 document

Groenparticipatie.gr10.2437113 1 document

Handhaving Bruilweering.gr10.2442727 1 document

Handhavingbeleidsplan 2010 GR10.2165175 1 document

Herinrichting en riolering Blauwe Dorp .gr10.2463693 1 document

Herinrichting en sanering Studentenbuurt.gr10.2311931 1 document

Herinrichting Hendrik de Vriesplantsoen.gr10.2458160 1 document

Herinrichting Zuiderdiep Pathe tot Raamstraat.gr10.2318480 1 document

Herinrichtingsplan De Groene Long.gr10.2487788 1 document

Herstraattarieven 2010.gr10.2253364 1 document

Hoofdlijnen P&R beleid Gr10.2152097 1 document

Hufterproef abri`s.gr10.2330744 1 document

Huisvesting dakloze vreemdelingen.Gr10.2237495 1 document

Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.gr10.2442726 1 document

Inbreng Noord-Nederland verkiezingsprogramma s.Gr10.2231088 1 document

Info kapvergunning Westpoort.gr10.2325958 1 document

Info over inspraak ontwerp-fietspad en brug Plataanlaangr10.2274193 1 document

Informatie over aanschaf 3 mobiele werkplekken.gr10.2363123 1 document

Informatie over convenant met Stichting Le Roy (Tekening_Intentieverklaring).Gr10.2181534 1 document

Informatie over nazorg ex gedetineerden.gr10.2469898 1 document

Informatie over relatie Liquiditeitspositie en meerjarenbegroting.Gr10.2188417 1 document

Informatie over Staat V. Gr10.2217934 1 document

Informatie over VROM folders vergunningvrij bouwen WABO.gr10.2370499 1 document

Informatiecentrum Grote Markt. gr10.2462522. 1 document

Informeren over ARCG jaarrapport 2009 en ontwerpbegroting 2011.gr10.2291446 1 document

Informeren over de mogelijke oprichting van een Groningen Cofucius Inst.gr10.2375788 1 document

Initiatiefvoorstel Stadspartij proef smilys snelheidsdisplays.Gr10.2220265 1 document

Initiatiefvoorstel van GroenLinks SP en PvdA over aanbesteding van diensten.gr10.2311865 1 document

Initiatiefvoorstel WK uitzenden op de Grote Markt.gr10.2250090 1 document

Inspraak ontwerp fietspad Groningen-Hoogezand.Gr10.2248117 1 document

Integratie.gr10.2463698. 1 document

Intern Controleplan 2011.gr10.2458163 1 document

Intrekking kort geding tegen Gijs Grizzlies GR10.2166257 1 document

Invoering betaald parkeren Kop van Oost. Gr10.2217937 1 document

Invoering betaald parkeren Kop van Oost.gr10.2370497 1 document

Invoering kostprijssystematiek.gr10.2469903 1 document

Invoering van de OV-Chipcard.gr10.2311926 1 document

Jaarplan 2010-2011 mbt Ebbingekwartier.Gr10.2248119 1 document

Jaarrapportage 2009 Individuele Wmo-voorzieningen.gr10.2317565 1 document

Jaarverslag 2008 Welstandscommissie GR10.2149297 1 document

Jaarverslag 2009 bezwaarschriftencommissie gr10.2437117 1 document

Jaarverslag Leerplicht RMC en ZAR schooljaar 2008 - 2009 Gr10. 2152106 1 document

Jaarverslag Ombudsman 2009.gr10.2253371 1 document

Jaarwisseling 2009-2010 GR10.2146964 1 document

Jongerenhuisvesting gr10.2432494 1 document

Kapvergunning ivm reconstructie Oostelijke Ringweg Groningen Gr10.2171626 1 document

Kapvergunning ten behoeve van ongelijkvloerse voetgangerskruising Oude Stadsweg.gr10.2280440 1 document

Kennisgeving afhandeling moties voorjaarsdebat 30 juni 2010.gr10.2311747 1 document

Lange termijn agenda.gr10.2450413 1 document

Manege Advendo 1 document

Mededelingen wethouder Van Schie GR10.2165498 1 document

Meedoen in voortraject Gr10.2248114 1 document

Meedoen is meetellen GR10.2165171 1 document

Meertaligheid gemeentelijke website.gr10.2418065 1 document

Meldpunt huisvestingsproblemen zelforganisaties.Gr10.2217938 1 document

Moesstraat. Gr10.2182010 1 document

Mogelijkheden gemeentelijk vervoerbedrijf Gr10.2175071 1 document

Motie Basis op orde/G7.Gr10.2176974 1 document

Motie Bruisende Binnenstad.gr10.2463697 1 document

Motie ondersteunen roeiverenigingen.Gr10.2213316 1 document

Motie Sportcombinatiefuncties voor jongeren GR10.2165170 1 document

Moties begroting 2011.gr10.2434391 1 document

Nieuwe bestemming Makipaviljoen.gr10.2418064 1 document

Noodlocatie Gravenburg.gr10.2460822 1 document

Noodlokalen school Gravenburg.gr10.2489138 1 document

Noodopvangvoorzieningen (asielzoekers)2011.gr10.2437114 1 document

Normenkader rechtmatigheid 2010.gr10.2280436 1 document

Nota inkoop participatievoorzieningen 2010.gr10.2311953 1 document

Notitie een jaar de wijk als werkplaats.Gr10.2232568 1 document

Omgeving Montessorischool GR10.2177012 1 document

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid uitvoering Wet WOZ Gr10.2177230 1 document

Onderzoek en maatregelen Externe inhuur.gr10.2460634 1 document

Onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid.gr10.2432493 1 document

Oneigenlijk gebruik van (absolute) prioriteit bij verkeerslichten GR10.2199197 1 document

Ontstane verwarring in de media over de verstrekte informatie rond het Damsterdiep gr10.2265119 1 document

Ontwerp bestemmingsplan driehoek Peizerweg Zuiderweg gr10.2418181 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Hoogeweg hoek prof Uilkensweg.gr10.2280438 1 document

Ontwerp bestemmingsplan pop dijkemaweg 38. gr10.2363121 1 document

Ontwerp bestemmingsplan SoZaWe.gr10.2427624. 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Woonwagenterrein Hoendiep.gr10.2363122 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte.gr10.22025329.pdf 1 document

Ontwerpopgave Stationsgebied.gr10.2299667 1 document

Ontwikkeling omroepnota.gr10.2253983 1 document

Ontwikkelingen N361 Gr10.2152108 1 document

Oprichting stichting GOA publiek.gr10.2323200.pdf 1 document

Opwaarderen Oosterhaven ZZ.Gr10.2232566 1 document

Organisatie Aanbodsversterking Binnenstad.gr10.2311923 1 document

Orientatie voedselbeleid.gr10.2469900 1 document

OV chipkaart. Gr10.2218092 1 document

Overeenkomst groningermuseum.gr10.2413403 1 document

Overschrijding sportsubsidies.gr10.2317563 1 document

Parkeernota 2010-2020 1 document

Parkeren Sportpark Esserberg.Gr10.2213419 1 document

Perspublicaties inzake de werkzaamheden in de tuin van de burgemeester.gr10.2329194 1 document

Pilot loondispensatie.gr10.2424524 1 document

Plan van Nieuwe scholen.Gr10.2181530 1 document

Plan van Uitvaartvereniging Algemeen Belang betreffende tweede cremator.Gr10.2231087 1 document

Plan vanaanpak Duurzaam Inkopen Gr10. 2177193 1 document

Planning besluitvorming Regio Tram.gr10.2312971 1 document

Planvorming De Brugwachter GR10.2163688 1 document

Pre-advies Saniwall.Gr10.2249177 1 document

Preadvies bij initiatiefvoorstel GroenLinks over het ecologisch beheer .gr10.2433138 1 document

Preadvies Iniatiefvoorstel ouderbetrokkenheid.Gr10.2210508 1 document

Presentatie sontbrug.Gr10.2217936 1 document

Prinsenhof.gr10.2482392 1 document

Procedure Gijs Bears en Grizzlies 1 document

Proef inzameling papier met minicontainers Gr10.2152109 1 document

Programma Schoon Heel Veilig 2010.Gr10.2181528 1 document

Programma Schoon Heel Veilig 2010.Gr10.2181528 1 document

Project Heldenkwartier; Hoendiep-Noord. Gr10.2212094 1 document

Projectplan regionale uitvoeringsdienst.gr10.2311636 1 document

Protocol Social return gemeente Groningen.gr10.2325957 1 document

Quick scan Bureau Berenschot GR10.2172705 1 document

Raadsvoorstel Gratis Busweekend van 18 en 19 september 2010.gr10.2334695 1 document

Raadsvraag houtkachels in relatie tot balansventilatie.gr10.2311936 1 document

Rapportage ECG Gr10.2177181 1 document

Rapportage Grondbedrijf.Gr10.2227172 1 document

Rapportage inburgering 2007-2009.gr10.2299746 1 document

Rapportage onderzoek kostendekkendheid publiek- en privaatrechterlijke.Gr10.2188390 1 document

Rapportage voortgang Persoonlijk Herstel Plan.Gr10.2226468 1 document

Re-integratiemonitor 2009 gr10.2311776 1 document

Reactie college op rapport van bevindingen gemeenterekening 2009 gr10.2268815 1 document

Reactie op perspublicaties tuin burgemeester.gr10.2329194 1 document

Reactie van het college op de concern managementletter interim-controle.gr10.2465150 1 document

Regeldrukvermindering GR10.2165173 1 document

Regionale samenwerkingsafspraken bedrijventerreinen.Gr10.2240334 1 document

Resultaten benchmark ondernemersklimaat 2010.gr10.2325955 1 document

Resultaten Expertmeeting Duurzame Energie.Gr10.2188397 1 document

Revitalisering Groninger Museum.Gr10.2230699 1 document

Revitalisering Groninger MuseumGr10.2180229 .pdf 1 document

Revitalisering Perfectenhof Gr10.2178172 1 document

Revitalisering_Groninger Museum Gr10. 2176195 1 document

Schrijven inzake contacten met mw Kiki.gr10.2280441 1 document

Shared Space Helpman Gr10.2177024 1 document

Simplon.gr10.2306478. 1 document

Sleutelrappotage mei-augustus 2010.gr10.2460724 1 document

Sloop ACL gebouw Lewenborg.gr10.2469901 1 document

Sociaal culturele activiteiten voor ouderen.gr10.2427535 1 document

SP-onderzoek De agent aan het woord Gr10.2167244. 1 document

Spoorlijn Groningen Heerenveen.gr10.2426135 1 document

Stadsduiven Gr10.2171625 1 document

Stadsstrand Euroborg.gr10.2483024 1 document

Stand van zaken (project Semmelweisstraat) en parkeren.gr10.2487781 1 document

Stand van zaken 3% speelruimtenorm GR10.2166257 1 document

Stand van zaken aanpak huiselijk geweld.gr10.2456717 1 document

Stand van zaken AWBZ-pakketmaatregel.gr10.2253370 1 document

Stand van zaken Centra Jeugd en Gezin.gr10.2432489 1 document

Stand van zaken draadloos Groningen.gr10.2462392 1 document

Stand van zaken experiment alleenstaande ouders.gr10.2482390 1 document

Stand van zaken planstudie N360 (wegverbinding Groningen-Delfzijl).gr10.2432490 1 document

Stand van zaken subsidieaanvraag REP Forum 1 document

Stand van zaken verlenen bouwvergunning bouwplan Oosterweg 83.gr10.2410889 1 document

Start bestemmingsplanprocedure nieuwbouw SOZaWe.gr10.2280439 1 document

Startvisie visie op ondergrond.gr10.2370501 1 document

Station Europapark Bomenkap.Gr10.2199859.pdf 1 document

Station Europapartk ontwerpkeuzes.GR10.2220163 1 document

Stedenbeleid GR10.2155273 1 document

Stichting Duurzaamheidscentrum Groningen 1 document

Stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2e tranche en herkansing 3e tr.gr10.2458161 1 document

Studentenbuurt herinrichting en sanering riolering.Gr10.2212091 1 document

Subsidiering Martiniplaza.gr10.2468654 1 document

Tarieven busvervoer Groningen en Drenthe 2011.gr10.2482391 1 document

Techniekeducatie.gr10.2467586 1 document

Terinzagelegging bestemmingsplan Bodenterrein-UMCG Gr10.2171623 1 document

Terugblik 2009 en jaarprogramma 2010 Groningen Wereldstad gemeentelijk.Gr10.2248115 1 document

Tijdelijke huisvesting RO EZ.gr10.2460824 1 document

Toekomst openbaar vervoer en A-brug GR10.2155429 1 document

Toelichting financiële situatie stichting Wall House Gr10.2179206 1 document

Toelichting incidentele ondersteuning Wall House.gr10.2437115 1 document

Toelichting rentebaten business Case RegioTram.gr10.2474285 1 document

Toeristische onderzoeken 2009.gr10.2292417 1 document

Toezegging aan raadscommissie Ruimte en Wonen dd 10 juni 2010 gr10.2292497 1 document

Toezegging duurzame uitstroom naar regulier werk.gr10.2458158 1 document

Toezeggingen commissie Beheer en Verkeer van 15 september 2010 Fietspad.gr10.2415542 1 document

Toezeggingen Commissie Ruimte en Wonen dd.10 feb.2010.gr10.2365922 1 document

Toezeggingen implicaties WABO op plaatsen reclameuitingen en krediet Oosterhamriktrace.gr10.2434444. 1 document

Toezeggingen n a v nota Groningen Wereldstad .gr10.2306002 1 document

Toezeggingen raadscommissie Financien en Veiligheid van 1 december 2010.gr10.2481984 1 document

Toezeggingen raadscommissie ruimte en wonen 2-6-2010.gr10.2323201 1 document

Toezeggingen raadscommissies rekening en voorjaarsbrief over 2009.gr10.2294461 1 document

Tussenrapportage Veiligheidshuis Gr10.2202538 .pdf 1 document

TussenrapportageProject Omgevingsvergunning Gr10.2152103 1 document

Tv-schermen WK-finale 2010.gr10.2317200 1 document

Uitbreiding camperplaatsen op Kardinge.Gr10.2237493 1 document

Uitgangspuntennotitie inzet Participatiebudget 2011-2014 tbv re-integratie GR10.2165435 1 document

Uitnodiging 28 jan. 2010 1 document

Uitspraak Bestemmingsplan Meerstad-midden.gr10.2363125 1 document

Uitspraak bezuinigingen Gr10.2175712 1 document

Uitspraak Rechtbank Groningen mbt beroep Tracebesluit N361 .gr10.2299728 1 document

Uitvoering 2010 programma Regionaal Kompas Onder Dak.Gr10.2216303 1 document

Uitvoering motie Energy Contest.Gr10. 2205355 1 document

Uitvoering motie verordening kamerbemiddelingsbureau_s.gr10.2292419 1 document

Uitvoeringen handhaving Wet milieubeheer.Gr10.2227235 1 document

Uitvoeringsplan aanleg fietspad tussen Hoogezand Sappemeer en Groningen.gr10.2327784 1 document

Uitvoeringsplan Onder Dak 2011 en update OGGZ visie Groningen.gr10.2487785 1 document

Uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2010.gr10.2363119 1 document

Ultieme poging oplossing Advendo.Gr10.2248199 1 document

Vaststellen koopzondagen 2011.gr10.2463694.pdf 1 document

Veilige schoolomgeving Borgmanschool Agricolastraat.Gr10.2188410 1 document

Verbeteracties informatie en financiering dienst SOZAWE.gr10.2462907. 1 document

Verbeterslag hulpverlenging aan prostituees van de Tippelzone.gr10.2293062 1 document

Verkeersveiligheid Julianaplein.gr10.2442725 1 document

Verkiezing van de leden van de raad Gr10.2199766 1 document

Verlenging time-out kamerverhuur Selwerd.gr10.2487789 1 document

Versobering voortgangsrapportages.Gr10.2238881 1 document

Versterken van Wmo-consulentenfunctie.gr10.2427621 1 document

Vertrek directeur Martiniplaza GR10.2147144 1 document

Vervolgrapportage plankosten.gr10.2363126 1 document

Visie verkeersmanagement.gr10.2253363 1 document

Voorbereiding verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.gr10.2253365 1 document

Voorbereiding wijziging Wet geluidhinder.Gr10.2181527 1 document

Voorbereidingsbesluit Oosterweg 83 tweede bouwaanvraag.gr10.2287805 1 document

Voordelen uit aanbesteding energie 2009.Gr10.2213957 1 document

Voornemen presentatie op 23-09-2010 van bouwplannen door Woningstichting De Huismeester.gr10.2410888 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied.gr10.2427622. 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Helpman GR10.2165168 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Hoogkerk Gravenburg. Gr10.2217935 1 document

Voorontwerp bestemmingspplan Damsterdiep 269 en 275.gr10.2280437 1 document

Voorontwerp Uitwerkingsplan Plutolaan.gr10.2474287 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan Driehoek PZ Gr10.2176997 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan Oosterhooge-brug en Ulgersmaborg.gr10.2427623 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan Oosterpoort.gr10.2363120 1 document

Voortgang project ontsnippering SES.gr10.2442659 1 document

Voortgang winterdienst 2010-2011.gr10.2463690.pdf 1 document

Voortgangsrapportage 2010-I.gr10.2286807 1 document

Voortgangsrapportage 2010-II.gr10.2434472. 1 document

Voortgangsrapportage atelierbeleid GR10.2146962 1 document

Vragen commissie beheer en verkeer nav bespreking Feesten in Balans II.gr10.2460828 1 document

Vrije baptistengemeente Friesestraatweg.gr10.2487784 1 document

Vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid.Gr10.2248116 1 document

Waardering bezittingen.gr10.2434389 1 document

Website meldpunten Zorg & Overlast.gr10.2415790 1 document

Werkzaamheden parkeergarage damsterdiep.gr10.2232569 1 document

Werkzaamheden Stichting Iepenwacht Groningen.gr10.2253943 1 document

Wijkpark De Groene Long te Beijum.Gr10.2227147 1 document

Wijziging Nota Parkeernormen 2008 GR10.2146963 1 document

Wijziging raadsvoorstel Gemeenterekening 2009 BD10 2237976.gr10.2287412 1 document

Wijziging toezicht gemeenteraad op OOGG.gr10.2463696 1 document

Zittend ziekenvervoer.gr10.2317561 1 document