collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2011

Directe financiele consequentie van het stopzetten van het Forum 1 document

(Toekomstig) Personeel Stadstoezicht en hun bevoegdheden.gr11.2543857 1 document

1e Halfjaarrapportage 2011 IndividueleWmo-voorzieningen.pdf 1 document

200 Banenplan .pdf 1 document

Aanbesteding Hulpmiddelen WMO (gunning).gr11.2682065 1 document

Aanbesteding tram. 1 document

aanbestedingsdocumenten_regiotram 1 document

Aanbieding Privacyprotocol. 1 document

Aanpak knelpunten 30 km gebieden Haydnlaan-TroelstralaanGR11.2593594 1 document

Aanpak knelpunten 30 km-gebieden Engelbert Middelbert.gr11.2509197 1 document

Aanpak_brandveiligheidscheck_kamerverhuurbedrijven 1 document

Aanpassing Treasury Statuut 2010-2011.gr11.2569506 1 document

Aanvulling advies voorstel statutenwijziging O2G2. 1 document

Aanvulling op raadsvoorstel Stand van zaken organisatieontwikkeling en cultuurverandering 1 document

Aanwijzingsbesluiten hondengebieden gr11.2596629 1 document

Actualisatie business case 1 document

Actualisatie nota Bladgoud monumentale bomen.gr11.2509653 1 document

Actualisatie Rijksbeleid concept structuurvisie Infrastractuur .gr11.2664725 1 document

Actualiteiten erfpacht.gr11.2720725 1 document

Advies audit committee aan de raad over Da Finci gr11.2592846 1 document

Advies Kunstraad amateurkunst.gr11.2509198 1 document

Advies voorgestelde statutenwijziging O2G2 OOGG Openbaar Onderwijs.gr11.2732852 1 document

Adviescommissie Conceptontwikkeling Grote Markt Oostzijde Groninger Forum gr11.2595845 1 document

Adviezen Raad voor Cultuur en Kunstraad 1 document

Afhandeling moties voorjaarsdebat 2010 en begrotingsbehandeling 2011 1 document

Afhandeling_moties_en_amendementen_begroting_2011 1 document

Afhandeling_moties_rekening_2010_en_voorjaarsdebat_2011 1 document

Afronding onderzoek geluidsituatie A7 gr11.2617036 1 document

Afronding vervreemding aandelen Essent aan RWE AG 1 document

Afronding Westrand project.gr11.2671443 1 document

Afsluiting Westrandproject 1 document

Afstel visie zone Laan Corpus den Hoorn Van Ketwich Verschuurl.gr11.2535052 1 document

Afvalpreventie en -educatie 1 document

Amendement samenwerking kennis/onderwijsinstellingen omroepnota 2011-2015 GR11.2610908 1 document

Archeologie op Groninger Wijze (zonder bijlage) gr11.2624838 1 document

Archeologie op Groninger Wijze Deel 2 vd bijlage gr11.2624838 1 document

Archeologie op Groninger Wijze met 1e deel bijlage gr11.2624838 1 document

Audit privacy bouwdossiers.gr11.2760875 1 document

Beantwoording vragen actualiteitendebat van 11 mei 2011.gr11.2650955 1 document

Beantwoording vragen Da Finci gr11.2596121 1 document

Beantwoording vragen GL en VVD over nieuwe opzet Stadjerspas 2012 e.v. 1 document

Beantwoording vragen Groningen geeft energie.pdf 1 document

Beantwoording vragen n a v toezeggingen RDC s m bt de Rekenin.gr11.2653960 1 document

Beantwoording vragen over het hondenbeleid.gr11.2573168 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie Beheer en Verkeer 9 februari.gr11.2532115 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie Ruimte en Wonen 2 november 1 document

Beantwoording vragen van SP en GroenLinks over ontruiming kraakpand Peperstraat 12.gr11.2668835 1 document

Beeindiging prostitutie A-kwartier.gr11.2557518 1 document

Begrotingswijziging bij de besteming van het rekeningsresultaat.gr11.2651004 1 document

Beheerplan Stadspark gr11.2617034 1 document

Bekendmaking jury prijsvraag 'De Campagne' 1 document

Beleidsregels bouwhinder.gr11.2638109 1 document

Beleidsregels terugvordering SOZAWE 2011.gr11.2513455 1 document

Benchmark rioleringszorg 2010 gr11.2599245 1 document

Besluitvorming_samenwerking_Muziekschool_en_Kunstencentrum.pdf 1 document

Bestedingsvoorstel budget monumenten 2011 1 document

Bestuursakkoord.gr11.2653548 1 document

Betrokkenheid belangengroeperingen bij project RegioTram.gr11.2539553 1 document

Betrokkenheid Menzis bij Groninger Forum gr11.2623976 1 document

Bevindingen invoering Eco-font.gr11.2638107 1 document

Bezuinigingen en procedure cultuurnota 2013-2016 gr11.2598396 1 document

Bezuinigingen openbaar groen 2012 1 document

Bezuinigingen UWV in relatie tot nieuwbouw SOZAWE 1 document

Bijensterfte 1 document

Bomeneffectenanalyse Oostelijke Ringweg Lewenborg_.pdf 1 document

Boomeffectanalyse P+R P3 Europapark 1 document

Bouwaanvraag Japans-chinees restaurant Kop van Oost.gr11.2653547 1 document

Branchenormen VNG dienstverlening gr11.2626364 1 document

BTW Compensatiefondsonderzoek Belastingdienst.pdf 1 document

Buitendienststelling station Zwolle.pdf 1 document

Buitengewoon Ambtenaren van de Burgelijke Stand 1 document

Cameratoezicht 1 document

Camping Stadspark GR11.2610696 1 document

Collegebrief_inzake_Rentebeleid_en_renterisico_s 1 document

Communicatie erfpachtbeleid.gr11.2535049 1 document

Concept kadernota Regionaal arbeidsmarktbeleid.gr11.2658097 1 document

Concept-perspectief Binnenstad-Oost 1 document

Conclusie midterm review bodemsanering 1 document

Consultatiefase aanbesteding RegioTram 1 document

Contouren inzet participatiebudget 2012-2015.gr11.2509669 1 document

Daklozenmonitor 2010 1 document

Deelname waterketenakkoord.gr11.2650878 1 document

Detailhandelsmonitor 2010 1 document

Digitaal inspreken op bestemmingsplannen.gr11.2524080 1 document

Discussienotitie CDA actieve informatieplicht gr11.2615331 1 document

Discussienotitie Parkeren met Perspectief.pdf 1 document

Doelstelling afvalbeheerplan 2011 - 2015 1 document

Doorrijden de regio in de Regio Tram.gr11.2681930 1 document

Eigen Bijdrage Wmo Brieven aan inwoners met een Wmo voorziening.gr11.2556130 1 document

Eindevaluatie van het project Hoogvliegers in de Krachtwijk 1 document

Eindrapportage "aanpak overmatig alcoholgebruik jongeren 2008-2011 1 document

Eindrapportage Experiment alleenstaande ouders.pdf 1 document

Erratum gemeentebegroting 2012 .gr11.2794129 1 document

Erratum_in_raadsbrief_over_Dak-_en_thuislozen(verkeerd_cijfer)_.pdf 1 document

Evaluatie bewonersgesprekken Kop van Oost.gr11.2524355 1 document

Evaluatie inkoopbeleid social return 1 document

Evaluatie inzameling KVA.gr11.2512330 1 document

Evaluatie normering plankosten.pdf 1 document

Evaluatie SOZAWE vooruit!. 1 document

Evaluatie startersactiviteiten 2010 GR11.2593597 1 document

Evaluatie test verkeersmaatregelen Europapark 1 document

Evaluatie van Kamers met Kansen 1 document

Evaluatie verkeersregelaars botrotonde Corpus den Hoorn.gr11.2732328 1 document

Evaluatie_Wmo-adviesstructuur_en_subsidie_Wmo-platform.pdf 1 document

Evaluatieverslag uitvoeringsprogramma handhaving 2010.gr11.2760568 1 document

Evenementenprogramma binnenstad 2011-2012.gr11.2556134 1 document

Externe beschouwingen wijkenaanpak 1 document

Feitenrelaas over de informatiemomenten inzake DaFinci richting .gr11.2586950 1 document

Fietsparkeren bij bushaltes verbeteren 1 document

Financiële problemen Groninger Museum gr11.2604989 1 document

Financiele situatie OV-bureau.pdf 1 document

Financiële_situatie_OV-bureau.pdf 1 document

Financien Grote markt Oostzijde- Forum 1 document

Financiering van Groningen Confucius Instituut.gr11.2509472 1 document

Floresstraat aanpak knelpunten 30 km uur gebieden.gr11. 2761085 1 document

Forum Grote markt.gr11.2496714 1 document

Foutieve ligging kabels en leidingen Westpoort.gr11.2638113 1 document

Frictiekosten parkeerpolitie 1 document

Gebruik gif door gemeente 1 document

Gebruik van de skybox in 2010.gr11.2512948 1 document

Gevolgen uitstel langcyclisch onderhoud.gr11.2793736 1 document

Gezondheidsprofiel 2010 gemeente Groningen.gr11.2565188 1 document

GR-Meerstad extra informatie nav commissievergadering 6 juli.gr11.2683217 1 document

Greendeals 1 document

Gronden Peizermade 1 document

Groningen economisch bekeken 2010 1 document

Groninger Forum.gr11.2502116 1 document

Groninger Museum 1 document

Gunning bouw casco en meerjarig onderhoud gr11.2597530 1 document

Handhavingbeleidsplan 2011.gr11.2513454 1 document

Handhavingbeleidsplan_SOZAWE_2012.pdf 1 document

Handvest Diversiteit.gr11.2524084 1 document

Handvest voor Diversiteit.gr11.2638111 1 document

Heerdenpad 1 document

Helperwestsingel fase 1.gr11.2509194 1 document

Herbouw afgebrande schoolgebouwaan de Maresiusstraat in Gravenburg.gr11.2556135 1 document

Herinrichting en sanering riolering Bloemenbuurt .gr11.2539674 1 document

Herinrichting H de Vriesplantsoen.gr11.2650938 1 document

Herinrichting Hendrik de Vriesplantsoen 1 document

het Blauwe Dorp herinrichting 1 document

Het Fonds Ondernemend Groningen.gr11.2732327 1 document

Hoofdlijnen dienstregeling OV OV-2012.gr11.2682119 1 document

Huisvesting Vast en Verder.gr11.2658698 1 document

In control verklaring.gr11.2543656 1 document

Indicatie rekeningresultaat 2010.gr11.2543622 1 document

Info verkeersongevallenanalyse 2009.gr11.2535053 1 document

Informatie over de stichting WeerWerk in relatie tot de dienst SOZAWE gr11.2615095 1 document

Informatie over Jongerenhuisvesting nav toezeggingen 1 document

Informatie over MKB vriendelijk inkopen 1 document

Informatie over sporthal Kardingeen WhoZnext 1 document

Informatieavond bestemmingsplan Hoogkerk.gr11.2509473 1 document

Informeren over jaarkalender en criteria evenementen.gr11.2524082 1 document

Informeren over stand van zaken dierenwelzijnsbeleid.gr11.2527238 1 document

Informeren over voortgang activeringsproject Groningse Somaliërs.gr11.2647949 1 document

Initiatiefvoorstel gratis draagtas van de Partij van de Dieren.gr11.2740648 1 document

Initiatiefvoorstel kinderkermis op de Ossenmarkt-Guyotplein 1 document

Inrichtingsplan plein Damsterdiep.gr11.2524085 1 document

Inspectie gasleiding.pdf 1 document

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012-2015 gr11.2587734 1 document

Intern Controleplan 2012. 1 document

Interne audit prognose Inkomensdeel Wet BUIG 1 document

Inzet taalcoaches voor inburgering 1 document

Jaarplan 2011 Krachtwijken.gr11.2535054 1 document

Jaarplan preventie 2011 GKB 1 document

Jaarprogramma archeologie 2011. 1 document

Jaarrapportage 2010 'individuele Wmo-voorzieningen' GR11.2593595 1 document

Jaarrapportage Simplon 2010.gr11.2681749 1 document

Jaarstukken 2011 Regio Groningen-Assen 1 document

Jaarverslag 2010 Discriminatie Meldpunt Groningen 1 document

Jaarverslag 2010 Meldpunt Overlast en Zorg 1 document

Jaarverslag 2010 Parkeerbedrijf.gr11.2539605 1 document

Jaarverslag klachten gemeente Groningen 2010 GR11.2593596 1 document

Jaarverslag Leerplicht RMC ZAR schooljaar 2009 2010.gr11.2513456 1 document

Jaarverslag Leerplicht RMC ZAR schooljaar 2009 2010.gr11.2513456 1 document

Jaarwisseling 2010-2011.gr11.2535056 1 document

Jongerenhuisvesting Helpermaar.gr11.2673615 1 document

Kadernota Actief in goede banen en nota Afbouw gesubsidieerd .gr11.2578628 1 document

Kadernota Samen Gezond in Stad 1 document

Kandidaat Floriade 2022 1 document

Kapvergunning bomen Grunobuurt.pdf 1 document

Kapvergunning Duinkerkenstraat fase 2.gr11.2720723 1 document

Kapvergunning ten behoeve van realisering VMBO-west.gr11.2744372 1 document

Kastanjebomen gr11.2602089 1 document

Knelpuntenoverzicht fietsparkeren 1 document

Koninginnedag 2011 1 document

Koopzondagen_2012.pdf 1 document

Korting re-integratiemiddelen gemeente Groningen gr11.2597525 1 document

Lange termijn agenda (LTA) met toezeggingen gr11.2625806 1 document

Lange termijn agenda en overige ontwikkelingen.gr11.2761328 1 document

Lange termijn agenda.gr11.2540506 1 document

Leefbaarheid Noorderplantsoen.gr11.2543648 1 document

Locaties waar bodemverontreining mogelijk risico veroorzaakt.gr11.2793760 1 document

Lokale Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld van de gemeente Groningen.gr11.2679605 1 document

Masterplan Zernike.gr11.2640384 1 document

Meerjaren uitvoeringsprogramma Structuurvisie 2012-2015.pdf 1 document

Meten verbeteringen bestuurlijke dienstverlening.pdf 1 document

monitor Jongerenhuisvesting 1 document

Monitor Reiniging 2010 gr11.2598062 1 document

Monumentale kademuur en bomen Stadspark.gr11.2559639 1 document

Mosquito gr11.2592183 1 document

Motie 21 strooibeleid 29 juni 2011.gr11.2754116 1 document

Motie 34: compensatie minima op het terrein van sport, cultuur en welzijn gr11.2587732 1 document

Motie dienstverlening SOZAWE op niveau (productie op peil).gr11.2740646 1 document

Motie Eurosonic Noorderslag 1 document

Motie gevolgen aanpassing rentesystematiek 1 document

Motie impact economische recessie voor sociaal zwakkeren. 1 document

Motie over supportersproject/raad juli 2011 1 document

Nieuwe aanwijzingsbesluiten hondengebieden 1 document

Nieuwe Algemene subsidieverordening in kader van deregulering en dualisme GR1.2610677 1 document

Nieuwe wettelijke geluidtaken.gr11.2509196 1 document

Noorderhoogebrug Molen.gr11.2569777 1 document

Normenkader rechtmatigheid 2011 1 document

Nota: Terugblik op de invoering van de WIJ gr11.2599363 1 document

Notitie Weerstandsvermogen.gr11.2535057 1 document

NVRD Benchmark afvalinzamelingpeiljaar 2009.gr11.2503493 1 document

Oefening politie in binnenstad .gr11.2760365 1 document

Omroepnota.gr11.2569778p 1 document

Ondertekening FSC Partnerovereenkomst en Partnerreglement.gr11.2524083 1 document

Onderzoek coffeeshopbeleid .gr11.2509627 1 document

Onderzoek coffeeshopbeleid.gr11.2760308 1 document

Onderzoek dienst SOZAWE 1 document

Onderzoek verzelfstandiging openbaar onderwijs.pdf 1 document

Onderzoeksopzet bruidsschat O2G2.gr11.2638110 1 document

Onderzoeksopzet bruidsschat O2G2.gr11.2664729 1 document

Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 2012 1 document

Online dossiervorming.gr11.2664730 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Cortinghborg.gr11.2647844 1 document

Ontwerp bestemmingsplan damsterdiep 275 en 269.gr11.2524079 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Ebbingekwartier.gr11.2720727 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Hoornse Meer gr11.2599247 1 document

Ontwerp bestemmingsplan HOV-as -west fase 3.gr11.2575706 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Kardinge 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Driebond.gr11.2513460 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Lewenborg Ruischerwaard.pdf 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg.gr11.2648070 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Oosterpoort.gr11.2539532 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Semmelweisstraat 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Vishoek e a .gr11.2658101 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Oosterpark 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Regiotram tracédelen I en II gr11.2611973 1 document

Ontwerpbestemmingsplannen Grote Markt Oostzijde.gr11.2638114 1 document

Ontwikkeling werkgelegenheidscijfers gemeente en provincie Groningen 2010 1 document

Ontwikkelingen OV-buro.pdf 1 document

Ontwikkelingen_Lefier.pdf 1 document

Ontwikkelstrategie Eemkanaalzone 1 document

Ontwikkelstrategie_energieneutrale_woningen.pdf 1 document

Opiniërende discussie Stationsgebied gr11.2598729 1 document

Oprichten stichting ondernemerstrefpunt Groningen.gr11.2732326 1 document

OV-chipkaart.gr11.2565191 1 document

Overzicht investering en dekking P+R.gr11.2574249 1 document

P+R Europapark .gr11.2571350 1 document

P+R Europapark .gr11.2571350 1 document

Parkeren Kop van Oost gr11.2615476 1 document

Parkeren sportpark Esserberg.gr11.2664726 1 document

Participatie juridische procedure Wsw 2011 1 document

Persalarm ontruiming kraakpand Contini.gr11.2742752 1 document

Planning gemeentebegroting 2012 1 document

Planning kaders nieuwe Wmo-programma 2012-2015 GR11.2593592 1 document

Pre-advies initiatiefvoorstel De pas erin! .gr11.2640383 1 document

Prioriteiten bedrijfsvoering.gr11.2539619 1 document

Privacybeleid selectielijst.gr11.2575465 1 document

Procedures_bouwleges - Geheimhouding opgeheven per 31-5-2017 1 document

Programma Onderwijshuisvesting 2012.pdf 1 document

Programma Terreinwinst 2011-2014.gr11.2539654 1 document

Project uitbreiding vergunning parkeren.gr11.2796310 1 document

Project-offerte herinrichting De Groene Long, fase 2 1 document

Project-offerte verkeersaanpak en verfraaiing plein winkelcentrum Beijum-Oost 1 document

Projectplan wijkcommunicatie II 2012.pdf 1 document

Quick scan Inkoop specialistische kennis en capaciteit .pdf 1 document

Raadscommissie drie decentralisaties 12 okt. 2011 1 document

Rapportage Schoon, Heel, Veilig 2010 gr11.22587733 1 document

Re-integratiemonitor 2010.gr11.2740647 1 document

Reactie advies commissie Conceptontwikkeling Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum gr11.2597531 1 document

Reactie Audit committee op verslag bevindingen Ernst&Young met de uitkomsten van de controle op de gemeenterekening 2010.gr11.2649768 1 document

Reactie college op rapport van bevindingen gemeenterekening 2010 van Ernst & Young 1 document

Reactie jaarverslag bezwaarschriftencommissie Sociale Zaken en W.gr11.2638868 1 document

Reactie Jaarverslag Ombudsman 2010 gr11.2626366 1 document

Reactie op concernmanagementletter interimcontrole 2011 1 document

Reactie op gedane toezeggingen door college B&W tijdens RDC W&I .gr11.2651081 1 document

Reactie op rapport Erfgoedinspectie OCW .gr11.2664724 1 document

Reactie op toezegging college.gr11.2687150 1 document

Reactie op toezeggingen college in commissie W&I.pdf 1 document

Reclame achterzijde gemeentelijke parkeertickets.gr11.2524081 1 document

Regionale afspraken woningbouwafstemming.gr11.2571351 1 document

Regionale afspraken woningbouwafstemming.gr11.2571351 1 document

Regionale Uitvoeringdienst (RUD)gr11.2503495. 1 document

Regionale Uitvoeringsdienst; stand van zaken.pdf 1 document

Rijkssubsidie voor instandhouding watertoren Noord.gr11.2540222 1 document

Schikking EPZ 1 document

Schrijven inzake motie techniekeducatie uitstel.gr11.2662214 1 document

Sectoradviezen Kunstraad beeldende kunst en podiumkunsten. 1 document

Selectielijst voor archiefbescheiden gr11.2575465 1 document

Sleutelprojectenrapportage januari - april 2011.gr11.2650987 1 document

Sleutelprojectenrapportage januari - april 2011.gr11.2650987 1 document

Sleutelprojectenrapportage september-december 2010.gr11.2539551 1 document

Sleutelprojectenrapportage. 1 document

Snoeien vellen 6 bomen op de Singels.gr11.2681607 1 document

Social Return Hulp bij het huishouden en overname TZG.gr11.2740650 1 document

Sporthal Zuid gr11.2599244 1 document

Staat V.gr11.2569505 1 document

Stadsmonitor 2011 en L&V Monitor 2010.gr11.2633121 1 document

Stand van zaken 30 km maatregelen Engelbert Middelbert.gr11.2761138 1 document

Stand van zaken bomen op de singels 1 document

Stand van zaken De Held 3 1 document

Stand van zaken energie europapark. 1 document

Stand van zaken evaluatie warenmarkt.pdf 1 document

Stand van zaken implemtatie hondenbeleid.gr11.2523954 1 document

Stand van zaken Kleur de Arbeidsmarkt 1 document

Stand van zaken meerjarenkader Wmo 2012- 2015.gr11.2795604 1 document

Stand van Zaken Meerstad gr11.2597529 1 document

Stand van zaken nieuwe wegverbinding N361 1 document

Stand van zaken O2G2 nav raadsvergadering 27-10-2011 1 document

Stand van zaken ondernemerstrefpunt (OTP).gr11.2650933 1 document

Stand van zaken organisatieontwikkeling en cultuurverandering.gr11.2664557 1 document

Stand van zaken spoorlijn Groningen -Heerenveen. 1 document

Stand van zaken spoorlijn Groningen-Heerenveen 1 document

Stand van zaken SRSP.gr11.2525387 1 document

Stand van zaken verkenning PRIS.pdf 1 document

Stand van zaken visie Drafbaan als evenemententerrein en camping.gr11.2737834 1 document

Stand_van_zaken_dierenwelzijnsbeleid_en_moties_van_30-03-2011..pdf 1 document

Start Bslim2.gr11.2535055 1 document

Stategisch beleidsplan O2G2.gr11.2520575 1 document

Stedenband met Xi'an 1 document

Subsidierelaties en Balkenendenorm 1 document

Subsidierelaties en de inkomensnorm 1 document

Subsidiering Martiniplaza.pdf 1 document

Suikerunie startnotitie De Campagne 1 document

Technisch brandonderzoek school Gravenburg.gr11.2539583 1 document

Tegemoetkoming in de woonlasten voor kamerbewoners.gr11.2662215 1 document

Tegemoetkoming woonlasten voor kamerbewoners 1 document

Terrassenbeleid 1 document

Toegankelijke Binnenstad en flexibele inzet Wmo 2011.gr11.2576030 1 document

Toegankelijke Binnenstad en flexibele inzet Wmo 2011.gr11.2576030 1 document

Toelichting uitstappen consortium Linq. 1 document

Toezegging raadscommissie R&W 23 november 2011 inzake Telstar.pdf 1 document

Toezegging risicoafdekking Groninger Forum. 1 document

Toezegging_jongeren_en_schulden.pdf 1 document

Toezeggingen commissie beheer verkeer 16-03-2011 inzake afweging.gr11.2571565 1 document

Toezeggingen raad categorielijst verklaring van geen bedenkingen 1 document

Toezeggingen raadscie R & W van 14 september 2011.gr11.2756269 1 document

Toezeggingen raadscommissie 2 november 2011 Zaagdam, Bruilweering en LTA. 1 document

Toezeggingen raadscommissie 8 juni 2011 Glaudé-panden Oosterhamrikzone.gr11.2669320 1 document

Toezeggingen raadscommissie 9 maart 2011 gr11.2598679 1 document

Toezeggingen raadscommissie Financiën en Veiligheid 8 juni.gr11.2669319 1 document

Toezeggingen raadscommissie R&W 11 mei 2011 Helperwestsingel__K.gr11.2638867 1 document

Toezeggingenraadscie feb 2011 herinrichting Helper Westsingel.gr11.2534131 1 document

Toezending info mbt lange termijn agenda en toezeggingen.gr11.2668989 1 document

Toezending_juridisch_kader_loze brandmeldingen 1 document

Tropisch Weer Scenario 1 document

Tussenrapportage pilot multiprobleemgezinnen krachtwijken.gr11.2521062 1 document

Tussenrapportage problematiek Groninger Museum.pdf 1 document

Tussenrapportage quickscan uitbreiding fietsparkeerlocaties stat. 1 document

Tussenrapportage uitvoeringsplan Kansen voor jonge kinderen 1 document

Tussenstand ontwikkelingsvisie Stationsgebied.gr11.2556132 1 document

Tussenstand Ruimte voor de Binnenstad. 1 document

Tussenvonnis parkeergarage Damsterdiep GR11.2593593 1 document

Uitgangspunten armoedebeleid 1 document

Uitgangspunten van het 200 banenplan . 1 document

Uitkomst Bestuurlijk Overleg Provincie-Gemeente Groningen over Groninger Forum.gr11.2512674 1 document

Uitkomsten bestuurlijk overleg MIRT najaar 2010.gr11.2521060 1 document

Uitstel indientermijn beleidsplannen cultuurnota 2013-2016.gr11.2759142 1 document

Uitvoering handhaving omgevingsvergunning gr11.2587735 1 document

Uitvoering motie 32, november 2010 gr11.2587653 1 document

Uitvoering motie Nothing beats Groningen over meertaligheid ge.gr11.2555490 1 document

Uitvoeringsplan Regionaal Kompas Onder Dak 2012. 1 document

Uitvoeringsprogramma 2011.gr11.2543617 1 document

Uitvoeringsprogramma Groningen geeft energie 1 document

Uitwerkingsplan Plutolaan.gr11.2565189 1 document

Uitzetten NVB (strippenkaart) per 3 november a.s. 1 document

Update SVZ spoorlijn Groningen-Heerenveen 1 document

Uurtje van Wallage.gr11.2533916 1 document

Vellen tien gevaarlijkste kastanjes singels.gr11.2658098 1 document

Verantwoording gebruik skybox Euroborg.pdf 1 document

Vergunningenbeleid Evenementen Feesten in Balans.pdf 1 document

Verhoging abonnementstarieven.pdf 1 document

Verkeermaatregelen Korreweg. 1 document

Verkeersmaatregelen Korreweg. 1 document

Verkeerssituatie Brugstraat 1 document

Verslaglegging Stichting WeerWerk.gr11.2648281 1 document

Vertraging E-loket Hoogkerk.gr11.2638108 1 document

Vertraging LTA-onderwerpen.gr11.2669321 1 document

Vervangingsinvesteringen voor het openbare verlichtingsnet.gr11.2793737 1 document

Vervolg nota duurzame mobiliteit.gr11.2571352 1 document

Vervolg nota duurzame mobiliteit.gr11.2571352 1 document

Vervolg op De Campagne gr11.2699073 1 document

Vervolgonderzoek O2G2.gr11.2793735 1 document

Vervolgonderzoek_`effecten_luchtemissies_houtkachels`.pdf 1 document

Verzending belastingaanslagen in januari.gr11.2648139 1 document

Vestiging Vrije Baptistengemeente Groningen (VBG) gr11.2647882 1 document

Visiedocument Gezonder Zorgen III gr11.2587731 1 document

Voorjaarsbrief 2011.gr11.2633147 1 document

Voorlopig ontwerp Aanpak Ring Zuid..pdf 1 document

Voorlopige portefeuilleverdeling leden GMT 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Ebbingekwartier gr11.2617035 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan HOV fase 3.gr11.2521061 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Lewenborg Ruischerwaard.gr11.2575754 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Lewenborg Ruischerwaard.gr11.2575754 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Oostelijke Ringweg Groningen gr11.2599248 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Semmelweisstraat gr11.2611832 1 document

Voorontwerp_-bestemmingsplan_Bessemoerpark_.pdf 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan Cortinghborg.gr11.2535058 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan Oosterparkwijk.gr11.2565190 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan Reitdiep.gr11.2535048 1 document

Voorstel BDU-aanvraag 2012.gr11.2682406 1 document

Voortgang Aanbesteding Hulpmiddelen Wmo.gr11.2503494 1 document

Voortgang DaFinci 1 document

Voortgang DaFinci.pdf 1 document

Voortgang energiebesparing woningvoorraad 1 document

Voortgang feesten in balans II .gr11.2638112 1 document

Voortgang herinrichtingsvoorstel Park Selwerd 1 document

Voortgang Jongerenhuisvesting.gr11.2658100 1 document

Voortgang Kadernota Actief in goede banen 1 document

Voortgang oprichting Vakdirectie Stadstoezicht gr11.2611858 1 document

Voortgang programma Publieke Dienstverlening.gr11.2569839 1 document

Voortgang project Regio Tram gr11.2594333 1 document

Voortgang terugdringen loze meldingen brandmeldinstallatie UMCG.gr11.2740649 1 document

Voortgang uitwerking initiatief voorstel park selwerd.gr11.2556133 1 document

Voortgang_onderzoek verzelfstandiging openbaar onderwijs.pdf 1 document

Voortgangsrapportage 2011-I.gr11.2651016 1 document

Voortgangsrapportage 2011-II 1 document

Voortgangsrapportage 2011-III.pdf 1 document

Voortgangsrapportage Actieplan Jeugdwerkloosheid regio Groningen.gr11.2575643 1 document

Voortgangsrapportage Actieplan Jeugdwerkloosheid regio Groningen.gr11.2575643 1 document

Voortgangsrapportage OSSOS 2010.gr11.2664728 1 document

Voortgangsrapportage Woonwagenzaken 1 document

Voortzetting samenwerking met Ten Boer 1 document

Voortzetting samenwerking SOZAWE en Klantcontactcentrum UWV (KCC UWV) gr11.2592182 1 document

Voortzetting samenwerking SoZaWe en UWV GR11.2592182 1 document

Vragen en toezeggingen programmacommissies begroting 2012 1 document

Vragen nav raadscie Beheer en Verkeer.gr11.2757600 1 document

Vragen SP en CU over de reorganisatie bij SOZAWE en wijkgerichtgr11.2528612 1 document

Vrijstelling parkeernorm Vinkhuizen 1 document

VSG-congres 2012 in Groningen.gr11.2745552 1 document

Wachtlijs Iederz 1 document

Website Meldpunt Overlast & Zorg 1 document

Wensen en bedenkingen Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan 2011-2014.gr11.2745549 1 document

Wijkeconomie.gr11.2658099 1 document

Wijziging beleidsregels computers voor kinderen 2009-2012 1 document

Wijzigingen LTA Lange Termijn Agenda gr11.2601132 1 document

Wonen_boven_Winkels .pdf 1 document

Zienswijzenrapport kennisgeving aanpak Ring Zuid 1 document

Beantwoording vragen Sleutelrapportage.gr10.2496515 1 document

Bestemmingsplannen in 3D gr10.2496503 1 document

Bibliotheekvisie 2010-2016.gr10.2496511 1 document

Forum Grote markt.gr10.2496714 1 document

Individuele voorzieningen WMO Concepten Verordening besluit enVerstrekkingenboek.gr10.2496504 1 document

Informatie dak- en thuislozenmonitor 2009.gr10.2496510 1 document

Inzet participatiebudget 2011.gr10.2497712 1 document

Kapvergunning legitalisering Duinkerkenstraat eo.gr10.2496502 1 document

Kennisgeving Zuidelijke Ringweg.gr10.2496506 1 document

Lange termijn agenda en toezeggingen cie B en V.gr10.2496403 1 document

Lange termijn agenda en toezeggingen cie Fen V.gr10.2496404 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Hoogkerk Gravenburg.gr10.2496508 1 document

Oosterhamrikzone Subsidie Mooi Nederland.gr10.2496507 1 document

Position paper Noord Nederland en EU 2020.gr10.2487881 1 document

Toegankelijk openbaar vervoer voor de minder mobiele burger.gr10.2496509 1 document

Uitbreiding e-loket naar Hoogkerk en Lewenborg.gr10.2496512 1 document

Verkiezing van de leden van provinciale staten op 2 maart 2011.gr10.2496513 1 document

Vertraging OV-chipkaart.gr10.2496505pdf.pdf 1 document