collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2012

200 Banenplan 1 document

200_Banenplan. 1 document

5e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 1 document

6e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011 -2014 1 document

7e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 1 document

Aanbesteding Noordzeebrug 1 document

Aanbieding onderzoeksrapport voor het nieuwe armoedebeleid 1 document

Aanbiedingsbrief__Parkeren_op_orde_.pdf 1 document

Aangepaste buitendienststelling station Zwolle. 1 document

Aankoop aandelen Waterbedrijf Groningen. 1 document

Aankoop Arriva terrein 1 document

Aankoop_woonschepen Woonschepenhaven. 1 document

Aanpak Heerden - plan van aanpak Doornbosheerd en Barmaheerd 1 document

Aanpak huiselijk geweld 1 document

Aanpak Ring Zuid Kennisgeving en Reactierapport. 1 document

Aanpak van Qat in relatie tot de problematiek rond Somalische Groningers.pdf 1 document

aanpassing ontwerp oostelijke Ringweg kruising N46 Groningerw 1 document

Aanpassing tariefstmctuur parkeergarages 1 document

Aanpassingen meerjarenbeeld 2013-2016 n.a.v. junicirculaire gemeentefonds 2012 1 document

Aanpassingen Noordzeebrug 1 document

Aanvraag_herstructureringsfaciliteit_Wsw 1 document

Aanvullende informatie Floriade 2022 1 document

Aanvullende maatregelen fietsparkeren 1 document

Aanvulling op het raadsvoorstel O2G2 n.a.v. het rapport Klaassen.pd 1 document

Aanwijzingsbesluit Pilot loslooproute honden 1 document

Actieprogramma Ruimte voor de Binnenstad 1 document

Adviesaanvraag Kunstraad.pdf 1 document

Afbouw gesubsidieerde arbeid O2G2 - advies (Vermogen tot onderwijs) van mr. L.J. Klaassen.pdf 1 document

Afhandeling motie gewijzigde WWB. 1 document

Afhandeling moties rekening 2011 1 document

Afhandeling moties voorjaarsdebat 2012 1 document

Afhandeling vragen en toezeggingen raadscommissies begroting 2013 1 document

Afhandeling vragen Raadscommissies rekening 2011 1 document

Afronden coalitieakkoord college gemeente Groningen 1 document

Afronding Europees project Smart Cities 1 document

Afschaffen schoolzwemmen 1 document

Afspraken RUG inpassing Regiotram. 1 document

Attero - einde inbestedingstraject 1 document

Beantwoorden motie In gesprek met de Provincie 1 document

Beantwoording motie 'Leven op zondag' 1 document

Beantwoording motie alle supermarkten open op zondag 1 document

Beantwoording moties Meerjarenprogramma Wonen Begroting 2013 1 document

Beantwoording op geuite wensen en bedenkingen van de SP-fractie over Europese aanbesteding 1 document

Beantwoording raadsmotie fietsobstakels 1 document

Beantwoording raadsmotie 'Afstemmen wachttijdvoorspellers' 1 document

Beantwoording raadsvrgaen Forum grote markt. 1 document

Beantwoording toezeggingen 1 document

beantwoording van vragen over leeftijddifferentiatie schuldhulpverlening 1 document

Beantwoording vraag ChristenUnie in cie F&V inzake TTRB project Grondig 1 document

Beantwoording vraag herziene begroting fase 1 Zuidelijke Ringweg Groningen 2011.pdf 1 document

Beantwoording vraag raadscie B en V betr. bestemmingsplan Oostelijke Ringweg.pdf 1 document

Beantwoording vraag Stadspartij inzake grondbezit 1 document

Beantwoording vragen collectieve zorgverzekering minima 1 document

Beantwoording vragen Raadscie. Beheer en Verkeer van 14 maart 2012.pdf 1 document

Beantwoording_vragen_n_a_v__raadscommissie_B&V 1 document

Beantwoording_vragen_raadscie_B&V_20 december 2011. 1 document

Beeindiging Platform Culturele Diversiteit 1 document

Begrotingswijziging bij de bestemming van het rekeningresultaat 2011 1 document

Behandeling collegebrief Voorbereiding begroting 2013. 1 document

Beleidskader eikenprocessierups 1 document

Beleidskader Horecaterrassen 1 document

Beleidsregels Gehandicaptenparkeren 2012 - 2016 2 documenten

Beleidsregels Gehandicaptenparkeren 2012-2014 1 document

Benoeming jury stadsdichter 2013-2015 1 document

Benutting biomassastromen uit gemeentelijk groenbeheer 1 document

Beoordeling briefwisseling dhr. Kamminga inzake Regiotram. 1 document

Beoordeling plannen BOUWJONG 1 document

Bereikbaarheid taxistandplaats voor blinden en slechtzienden. 1 document

Besluit verzelfstandiging Muziekschool voor fusie met Kunstencentrum 1 document

Besluitvorming aanbesteding RegioTram 1 document

Besluitvormingsproces hondenbeleid 1 document

Bestedingsvoorstel budget monumenten 1 document

Bestek Europese aanbesteding vervoer (Wmo en Wsw) 1 document

Bestemmingsplan Hortusbuurt - Noorderplantsoen 1 document

Bestemmingsplan Pop Dijkemaweg 1 document

Bestuurlijke reactie op het onderzoeksrapport inzake de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen 1 document

Betaalde dwangsommen. 1 document

Bezuiniging bemensing fietsenstallingen 1 document

Bezuiniging zelforganisaties 1 document

Bezuiniging zelforganisaties 1 document

Bidboek Fase Floriade Groningen 2022. 1 document

Bijeenkomst raad-informateurs 1 document

Bomen Trefkoellocatie. 1 document

Bomeneffectanalyse Oostelijk Ringweg, Kardinge 1 document

Boom Effect Analyse Engelse Kamp tbv sloop kantoorgebouwen, gebiedsontwikkeling Kempesberg 1 document

Boom Effect Analyse Europapark Boumaboulevard fase III-IV 1 document

Boomeffect analyse (BEA) Eemskanaalzone Sontbrug, kruising Sontweg Bornholmstr en sontbrug.pdf 1 document

Bouwmogelijkheden in het beschermd stadsgezicht. 1 document

Brief lange termijn agenda en moties commissie Beheer en Verkeer 1 document

Brief lange termijn agenda en moties commissie Beheer en verkeer 1 document

Brief LTA en TIM commissie B&V 1 document

Brief van Auditcommittee met Afhandeling motie over Da Finci 1 document

Brief van Auditcommittee met Opmerkingen over managementletter 2012 interim controle accountant 1 document

Bruilweering 1 document

C2000 1 document

Collegebesluit Cameratoezicht op bedrijventerreinen 1 document

Collegebrief bekendmaking besluiten 1 document

Collegebrief inzake beleidsregels Gehandicaptenparkeren 2012 - 2022 1 document

Collegebrief inzake definitief concept Beleidsvisie Meerschap 1 document

Collegebrief inzake eindrapportage stimuleren vaartoerisme 1 document

Collegebrief inzake herstel kade Kleine der A 1 document

Collegebrief inzake LTA moties en toezeggingen inz Evaluatie bestuurlijke strafbes 1 document

Collegebrief inzake normenkader rechtmatigheid 2012 1 document

Collegebrief inzake Ontsnipperingsproject 1 document

Collegebrief inzake ontwerp bestemmingsplan Bessemoerpark 1 document

Collegebrief inzake Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad-Oost 2012 1 document

Collegebrief inzake Raadscommissie B&V September - Lijst TIM en LTA 1 document

Collegebrief inzake stadsmonitor 2012 1 document

Collegebrief inzake Stand van zaken drie decentralisaties(AWBZ Jeugd en Wwnv) 1 document

Collegebrief inzake Toekomst Grote Markt 1 document

Collegebrief inzake verkenning vervanging Herewegviaduct 1 document

Collegebrief inzake voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Koningsweg 1 document

Collegebrief mensenhandel 1 document

Collegebrief motie meer groen in de Ebbingestraat 1 document

Collegebrief Plan van aanpak second opinion meerjarenbeeld Groningen 1 document

Collegereactie op de motie Behoud Sociale Stad 1 document

Concretisering bestuursafspraken G4-G33. 1 document

Contourennota Internationaliseringsbeleid 2013-2016 1 document

Contraexpertise windklimaat onderzoek Groninger Forum 1 document

Convenant Groningen-Rijk inzake aanpak gevolgen bevolkingsdaling 1 document

Cultuurnota-advies_Kunstraad 1 document

De directe financiele consequenties bij stopzetten van het Forum 1 document

De psychosociale gezondheid van de jeugd in de gemeente Groningen 1 document

De vitale sportvereniging 1 document

Decentralisatie jeugdzorg. 1 document

Deelname EMTN programma. 1 document

Definitieve gunning Groninger Forum ca. 1 document

Definitieve kaders Koninginnedag 2012.pdf 1 document

Dekking lift informatiecentrum Grote Markt 1 document

Derde fase HOV-as West 1 document

Detailhandelsmonitor 2011 1 document

Discussienota topsport Talentontwikkeling.pdf 1 document

Doorbetaling vaste lasten tijdens kortdurende detentie - ter informatie 1 document

Drie decentralisaties op het gebied van werk, jeugdzorg en AWBZ begeleiding.pdf 1 document

Effecten_afbouw gesubsidieerde arbeid op I-deel. 1 document

Eindrapport onderzoek growshops 1 document

Eindverslag RAAK 1 document

Energy Service Company (ESCo) 1 document

Enquete Stadjers over het nieuwe hondenbeleid 2011. 1 document

Erratum gemeentebegroting 2013 1 document

EU-richtlijn Omgevingslawaai 1 document

Evaluatie 'verbreding van de consulentenfunctie Wmo (Pilot).pdf 1 document

Evaluatie boombeheer 2011. 1 document

Evaluatie ecologisch beheer 2011 en planning 2012. 1 document

Evaluatie en impuls Vensterscholen. 1 document

evaluatie groenparticipatie 1 document

Evaluatie hoog water januari 2012 6 documenten

Evaluatie Koninginnedag 2012 1 document

Evaluatie kostprijssystematiek. 1 document

Evaluatie nieuw eigen bijdrage beleid individuele Wmo voorzieningen.pdf 1 document

Evaluatie nota De Gemeenteraad aan het Stuur, Sturing en Verantwoording van Projecten. 1 document

Evaluatie proef kleine bootjes 1 document

Evaluatie project 'Saneren van afvalwaterlozingen woonschepen' 1 document

Evaluatie regensensor Oosterbrug 1 document

Evaluatie van de Moesstraat. 1 document

Evaluatie_accomodatiebeleid 1 document

Evaluatie_van de Kunstraad Groningen 1 document

Evaluatierapport 'dwars door verbanden', aanpak multiprobleemgezinnen 2 documenten

Evenementenprogramma binnenstad- evaluatie 2011. 1 document

Experiment terrassen 1 document

Experimenteergebied Binnenstad zuid oost 1 document

Extra_beleidsmiddelen voor armoede 2012.pdf 1 document

fase 2 herinrichting wijkpark De Groene Long 1 document

Fase 2 wijkpark De Groene Long fase 2 beijum. 1 document

Fietsparkeerverbod Academieplein en Uurwerkersgang. 1 document

Financieel overzicht Informatiecentrum Grote Markt 1 document

Financiele jaarstukken Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen 1 document

Financiele ontwikkeling 2011 Groninger Forum 1 document

Financiele situatie OV-bureau. 1 document

Folkingestraat fietservrij van 11 00 tot 17 00 uur op zaterdagen 1 document

Fractieassistenten en interne vacatures. 1 document

Functiewijziging Zaagmuldersweg 530 1 document

Gebruik busbanen door verloskundigen 1 document

Gedeeltelijke opschorting coffeeshopbeleid 1 document

Gemeentelijke bijdrage Cultuurkaart 1 document

Gesprekken m.b.t. trainingscomplex FC Groningen 1 document

Gesprekken m.b.t. trainingscomplex FC Groningen 1 document

Gewijzigd plan Tuinland-locatie Ulgersmaborg. 1 document

Gezamenlijke persbericht provincie en gemeente. 1 document

Gezondheidseffect screening zuidelijke ringweg 1 document

Groen- en ecologieparagraaf Berlagehof 1 document

Groene Euroborg. 1 document

Groningen Bereikbaar! 1 document

Groningen onderwijsstad informatie aanpak wensen en bedenkingen 1 document

Groninger Museum- informatie over jaarcijfers 2011 en halfjaarrapportage 2012 1 document

Gunning Europese aanbesteding vervoer (Wmo en Wsw) 1 document

Gunning Forum, garage en fietsenstalling 1 document

Gunning nieuwbouw studentensociëteit Vindicat 1 document

Handhaving hondenbeleid 1 document

Handhavingsprogramma Stadstoezicht 2012. 1 document

Herinrichting Rabenhauptstraat en Geulstraat 1 document

Herinrichting Rabenhauptstraat en Geulstraat (ged.) 3 documenten

Herstraattarieven 2012. 1 document

Hoofdiijnen en tarieven Dienstregeling 2013 1 document

Hoofdlijnen en tarieven Dienstregeling 2013 1 document

Informatie aan raadscommissie Ruimte en Wonen 1 document

Informatie inspectieresultaten Herewegspoorviaduct 1 document

Informatie m.b.t. de start pilot maatschappelijke participatie 1 document

Informatie m.b.t. ontwikkelingen BouwJong 1 document

Informatie ontwerp-bestemmingsplan Pleiadenlaan-oost 2 1 document

Informatie over afbouw gesubsidieerde arbeid 1 document

Informatie over de actualisatie van het standplaatsenbeleid 1 document

Informatie over de situatie rond inburgering en educatie 1 document

Informatie over de vestiging van een Stip in de binnenstad 1 document

Informatie over mantelzorgwoningen 1 document

Informatie over voortgang verbeteren binnenklimaat 1 document

Informatie over voortzetting van Campusdiep 1 document

Informatie vervolgstappen vonnis Damsterdiepgarage 1 document

Informatie voorontwerpbestemmingsplan 'Europapark 2013' 4 documenten

Informatieverstrekking over veiligheid van ventilatiesystemen 1 document

Informatievoorziening 1 document

Informeren over bijensterfte door Gifgebruik 1 document

Informeren over de ontwikkelingen van het energiebesparingsplatform 1 document

Informeren over splitsingen in appartementen 1 document

Informeren verordeningen rondom bijstand 1 document

Inhoud en proces drie decentralisaties 1 document

Inkoop_externe_capaciteit_en_specialistiche_kennis.pdf 1 document

Innovatienota 2013 1 document

Inrichting Grote Markt 1 document

Intense Verbouw. 1 document

Intern Controleplan 2013 1 document

Invoering wietpas; brief aan Minister V&J 1 document

Inzet AWARE-systeem 1 document

Isolatiepakket geluidreducerende maatregelen jongerenhuisvesting.pdf 1 document

Jaarplan Veiligheid 2012. 1 document

Jaarprogramma_archeologie_2012 1 document

Jaarrapportage_2011__Individuele_Wmo-voorzieningen 1 document

Jaarstukken 2012 Regio Groningen-Assen 1 document

Jaarverslag 2011 bezwaarschriften bezwaarcommissies 1 document

Jaarverslag 2011 Meldpunt Overlast & Zorg 1 document

Jaarverslag handhaving Wabo 2011 1 document

Jaarverslag klachten gemeente Groningen 2011 1 document

Jaarverslag Leerplicht 1 document

Jaarverslag_ombudsman_2011 1 document

Jaarwisseling 2011-2012 1 document

Kaders_jeugdzorg_en_uitgangspunten_nota_decentralisatie_AWBZ 1 document

Kappen rode beuk Naberpassage 1 document

Kapvergunning Bornholmstraat ZZ. 1 document

Kapvergunning Vasalislaan/ Het Eiland. 1 document

Kennisgeving heroverweging ontheffing Peizerweg 132 1 document

Kiosk Noorderplantsoen. 1 document

Kleine verkeersmaatregelen + Informatie 1 document

Koninginnedag 2012 1 document

Koude protocol Stad 1 document

Kunststof hergebruik 2011 1 document

Kwartaalrapportage 1 Groninger Museum 1 document

Kwijtschelding 1 document

Kwijtschelding 1 document

Kwijtschelding hondenbelasting 1 document

Lange Termijn Agenda (LTA) en moties en toezeggingen F&V 1 document

Lange termijn agenda en lijst moties en toezeggingen 1 document

Lange termijn agenda en lijst moties en toezeggingen april. 1 document

Lange termijn agenda en lijst moties en toezeggingen.pdf 1 document

Lange termijn agenda en rhinovirus. 1 document

Lange Termijn Agenda raadscommissie Ruimte en Wonen. 1 document

Lange Termijn agenda raadscommissie Werk en Inkomen. 1 document

Lange termijnagenda Raadscommisie Ruimte en wonen. 1 document

Lange-termijn agenda 1 document

Lange-termijn agenda 1 document

Langetermijn agenda cie Werk en Inkomen maand juni 1 document

Langetermijn agenda raad 1 document

Leges reisdocumenten 1 document

lening m.b.t. infoversum 1 document

Lift informatiecentrum Grote Markt 1 document

Lokaal criminaliteits- en veiligheidsbeeld 2011. 1 document

Losgebroken gevel appartementencomplex 'De Groenling' 1 document

LTA april 2012. 1 document

LTA 9 mei 2012 cie. O&W 1 document

LTA-brief commissie F&V 17 oktober 2012 1 document

LTA, stand van zaken moties en toezeggingen 1 document

Maatregelen kastanjes singels. 1 document

Medegebruik busbaan door verloskundigen 1 document

Meerjaren Uitvoeringsprogramma Structuurvisie 1 document

Meerjaren Uitvoeringsprogramma Structuurvisie 1 document

Mogelijkheden tot ondersteuning van kwetsbare mensen in de stad 1 document

Mosquito en APV-wijziging 1 document

Motie 'Fietsenstallingen Werkmanbrug' 1 document

Motie Commercieel groen. 1 document

Motie Erfpacht 1 document

Motie Groningen alert 1 document

Motie Onderzoek naar de operationele en financiele haalbaarheid van projecten 1 document

Moties en toezeggingen in relatie tot de cultuurnota 1 document

Nacalculatie Sanering riolering 2009 1 document

Nationale sportweek 2012 1 document

Nederlands Kampioenschap Veldloop voor ambtenaren voor 2013. 1 document

Nieuw besluit Stadjerspas 2013 1 document

Nieuw politiebestel. 1 document

Nieuwe beleidsvisie Meerschap Paterswolde 1 document

Noorderzon, gebruik glas en plastic 1 document

Nota Lintdorpen en bestemmingsplan Lintdorpen 1 document

Nota parkeernormen 2012. 1 document

Notitie Ontwikkelingen re-integratie ex-gedetineerden 1 document

Ondersteuning ex-AMV's 2013 1 document

Ondertekening convenant 'Aanpak laaggeletterdheid in de samenleving en het bedrijfsleven 2013-2015' 1 document

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst versterking adviesorganen Wmo. 1 document

Onderzoek haalbaalheid grote projecten 1 document

Onderzoek implementatie DaFinci 1 document

Onderzoek naar zelfdoding in Groningen 1 document

Onderzoek verplaatsing Loket Parkeren 1 document

Onderzoeksplan Doeltreffendheid ein Doelmatigheid 2013 1 document

Ontheffingsverzoek parkeemorm Zaagmuldersweg 530 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Beijum 3 documenten

Ontwerp bestemmingsplan Friesestraatweg-Hoogeweg 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Hortusbuurt-Noorderplantsoen 1 document

Ontwerp Zuidelijke Ringweg 1 document

Ontwerp-bestemmingsplaimen Pleiadenlaan-oost 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Groningerweg 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Paddepoel centrum 3 documenten

Ontwerp-bestemmingsplan Schildersbuurt 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Westpark 1 document

Ontwerpbegroting OV-bureau 2013 1 document

Ontwerpbesluit formele omzetting achtergestelde leningen GEMM 1 document

Ontwerpbestemmingsplan-Reitdiep 2012 1 document

Ontwikkeling kastanjeziekte 1 document

Ontwikkeling kastanjeziekte (vervolg) 1 document

Ontwikkeling sociale teams in twee wijken in Groningen 1 document

Ontwikkeling Zernike, brief stuurgroep juni 2012 1 document

Ontwikkelingen Coendersborg 1 document

Ontwikkelingen_Attero - Geheimhouding opgeheven per 31-5-2017 1 document

Oosterhamrikkade noordzijde 1 document

Oosterhamrikzone - herinrichting Wielewaalplein 1 document

Oosterhamrikzone, conclusies onderzoek en vervolg 1 document

Openingstijden 1 document

Openingstijden afdeling Publiekszaken 1 document

Ouderbetrokkenheid Beijum 1 document

Overdracht van het project Nait Soezen - wijkverpleegkundigen naar gemeente per 1-1-2013 voor twee jaar 1 document

Overeenkomst met Stichting E-laad 1 document

Overgang Veiligheidshuis Groningen naar de gemeente Groningen-Informatie 1 document

Overheids Financien en Schatkistbankieren 1 document

Overname buspersoneel bij introductie Regiotram 1 document

Overzicht_wijzigingen_contracten_Meerstad.pdf 1 document

Overzichtslijst snelheidsdisplays 1 document

parkeerplan Grunobuurt 1 document

Parkweg Herinrichting 1 document

Parkweg, Herinrichting 1 document

Pilot_ambelijk_horen_bij_bezwaarschriftprocedure_SOZAWE 1 document

Plan 'Oog voor Nieuwe Detailhandel' 1 document

Plan van aanpak versterken control 1 document

Planning evaluatie hondenbeleid. 1 document

Planning Regio Tram.pdf 1 document

Portefeuilleverdeling, waarneming portefeuilles en regeling vervanging burgemeester 1 document

Problematiek mobiele OV-chipkaartapparatuur 1 document

Procedure vertrouwelijke voorbereidingsbesluiten. 1 document

Programma publieke dienstverlening- evaluatieonderzoek website gebruik 1 document

Programma publieke dienstverlening, voortgang 2011 en vooruitblik 2012. 1 document

Projectofferte Gebiedsvisie Groningen West 1 document

Projectofferte verkenning renovatie aula selwerderhof. 1 document

Prolongatie Letter of Intent Hamburg- Groningen 1 document

Promotie buslijn 4, 7 en 8 voor de minder mobiele inwoner 1 document

Quickscan tijdelijlce jongerenhuisvesting Suikerunieterrein 1 document

Raadscommissie B&V oktober - Lijst TIM en LTA 1 document

Rapport Groei, krimp en migratie van de provincie Groningen 1 document

Rapport Kijk- en Luisteronderzoek Omroep OOG 2011. 1 document

Rapport Kijk- en Luisteronderzoek Omroep OOG 2011. 1 document

Rapport second opinion kastanjeziekte 1 document

Rapportage acquisitie 1 document

Rapportage jongeren in de bijstand 1 document

Rapportage over de resultaten van onze aanpak huiselijk geweld. 1 document

Reactie brief hr. Kamminga dd 4-2-2012 inz. Regiotram.pdf 1 document

Reactie brief Kamminga bus goedkoper dan Tram.pdf 1 document

Reactie college op concem managementsletter E&Y 1 document

Reactie college op rapport van bevindingengemeenterekening 2011 van Ernst &Young 1 document

Reactie op toezeggingen in raadscommissie W&I van 8 februari 2012 1 document

Reactie op uw vragen in commissie Werk & Inkomen dd. 12 december 1 document

Reactie op uw vragen met betrekking tot GR RegioTram 1 document

Reactie vragen tramcommissie nav second opinion Regiotram. 1 document

Reactie_jaarverslag 2010 Welstandscommissie.pdf 1 document

Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland wensen en bedenkingen 1 document

Regionaal voedselbeleid 1 document

Regionale Uitvoeringsdienst (milieutaken); deelname in gemeenschappelijke regeling 1 document

Regionalisering brandweer. 1 document

RegioTram- aanbestedingsdocumenten & businesscase 1 document

Resultaten herziening grondexploitaties 1 document

Routekaart Oosterhamrikzone 1 document

Samenwerken in de waterketen 1 document

Second opinion omvang voorziening van 40 miljoen euro 1 document

Situatie GSB 1 document

Sleutelprojectenrapportage januari tm april 2012 1 document

Sleutelprojectenrapportage mei-aug 2012 1 document

Sleutelprojectenrapportage september-december 2011. 1 document

Sluiting Grote Zaal De Oosterpoort 1 document

Sociaal culturele activiteiten voor ouderen. 1 document

Sollicitatiemogelijkheden_van_medewerkers_van_Stichting_Veiligheidszorg 1 document

Sontwegtracé 1 document

Spoorlijn Groningen-Leeuwarden & Groningen-Heerenveen.pdf 1 document

Sportcentrum Kardinge duurzaam bewegen 1 document

Sportmonitor Groningen (nulmeting 2010) 1 document

Staat V 2011. 1 document

Stadjerspas 2013 1 document

Staken aanbesteding Noordzeebrug 1 document

Stand Van zaken aanbesteding RegioTram 1 document

Stand van zaken aanleg Fietsroutes Plus. 1 document

Stand van zaken AED alert systeem in Groningen. 1 document

Stand van zaken DaFinci 1 document

Stand van zaken evenementen Drafbaan 1 document

Stand van zaken LTA mei 2012 1 document

Stand van zaken mbt organisatieontwikkeling en cultuurverandering. 1 document

Stand van zaken Moties en Toezeggingen. 1 document

Stand van zaken Organisatieontwikkeling & Cultuurverandering 1 document

Stand van zaken organisatieontwikkeling en cultuurverandering 1 document

Stand van zaken pilot loondispensatie 1 document

Stand van zaken RSP 1 document

Stand van zaken spoorlijn Groningen - Heerenveen. 1 document

Stand van zaken visie Oosterhoogebrug 1 document

Stand van zaken Wonen boven Winkels 1 document

Stand vanzaken toezeggingen en LTA. 1 document

Stand_van_zaken organisatieontwikkeling en cultuurverandering. 1 document

Start (voor-) verkenningen 2e Fase RegioTram 1 document

Startersleningen 1 document

Stoppen aanbestedingsprocedure en project RegioTram 1 document

Studie naar tramproject Edinburgh. 1 document

T C N 1 document

Tarieven busvervoer Dienstregeling 2013 1 document

Ter informatie Daklozenmonitor 2003-2011 1 document

Ter informatie Evaluatie Kinderkermis Ossenmarkt-Guyotplein 1 document

Ter informatie, brief aan stuurgroep Regio Groningen Assen 1 document

Terreinwinst 2012 en het fonds 1 document

Terugblik kermis Damsterplein 1 document

Toegankelijkheid bordes informatiecentrum Grote Markt 1 document

Toekomst Bestuurlijke Organisatie in Groningen. 1 document

Toekomst Europese structuurfondsen 1 document

Toekomst Winkelstraatmanagement 1 document

Toezegging raadscommissie Financien en Veiligheid mbt OSOSS-beleid. 1 document

Toezegging raadscommissie Ruimte en Wonen van 5 september- Helper Westsingel 1 document

Toezegging_n_a_v__jaarlijkse_P&O_commissie_van_de_raadscommissie 1 document

Toezeggingen inzake bespreking Reddingsplan Groninger Museum.pdf 1 document

Toezeggingen inzake diversiteitbeleid 1 document

Toezeggingen raadscie Onderwijs en Welzijn 7 maart 20120 Onderhoud atletiekbaan. 1 document

Toezeggingen raadscommissie O&W_inzake_revatilisering De Oosterpoort-Stadsschouwburg. 1 document

Toezeggingen raadscommissie Ruimte & Wonen 5 november 2012 Bruilweering, Peizerweg 132 en lift informatiecentrum 1 document

Toezeggingen raadscommissie Ruimte en Wonen 11 januari 2012. 1 document

Toezeggingen raadscommissie Ruimte en Wonen 13 1 document

Toezeggingen raadscommissie Werk en Inkomen 18 januari 2012. 1 document

Toezeggingen raadscommissievergadering 21 november 2012 1 document

Toezeggingen technische sessie Digitale Werkplekken-OSOSS 1 document

Tramproject Bremen 1 document

Trendmonitor, jaarverslag, jaarrekening 2011 en begroting 2013 OV Bureau 1 document

Tussenrapportage terugdringen verbruik wegwerp draagtasjes 1 document

Tussenstand 200 banenplan 1 document

Tussenstand G-kracht 1 document

Tussenstand Winkelstraatmanagement 1 document

Uitbreiding P+R Haren 1 document

Uitgangspunten Dienstregeling 2013. 1 document

Uitgangspunten second opinion stresstest gemeente Groningen. 1 document

Uitkomsten onderzoek Mulier Instituut ruimtebehoefte sport 1 document

Uitnodiging (besloten) bespreking optimalisaties uitvraag RegioTram 1 document

Uitnodiging deelname Actie Echte Held kiest 1 document

Uitnodiging toelichting visie Stationsgebied 1 document

Uitspraak arbitrage Damsterdiep parkeergarage 1 document

Uitstel aanbieding grondexploitatie Meerstad 1 document

Uitstel raadsbehandeling grondexploitaties 1 document

Uitstel visie zicht op werken naar vermogen. 1 document

Uitvoeren motie sportief inrichten openbare ruimte 1 document

Uitvoeringsplan opheffen autoparkeerplaatsen ten behoeve van fietsklemmen 1 document

Uitvoeringsplan programma regionaal kompas Onder dak 2013 1 document

Uitvoeringsplan Wmo 2012-2013 1 document

Uitvoeringsprogramma handhaving Wabo 2012. 1 document

Uitvoeringsprogramma Samen gezond in Stad. 1 document

Uitwerking motie 'Onderhoud speeltoestellen' 1 document

Update Oosterhamrikkade nz, bouwplan Kooi 1 document

Update stand van zaken duurzaamheid Europapark 1 document

Update Wielewaalplein - De Groenling 1 document

Urgente gezinnen.pdf 1 document

Vastgoedmonitor 2012 1 document

Veilige schoolomgeving Oosterhoogeburgschool.pdf 1 document

Veiligheid Euroborg 1 document

Verbeteren verkeersveiligheid Gerrit Krolbrug 1 document

Verbindingspad Selwerderhof-Crematorium 1 document

Verkeerssituatie Reitdiephaven 1 document

Verkiezing leden Tweede Kamer op 12 September 2012 1 document

Verlenging samenwerking met Grootegast 1 document

Verlenging van de OV-concessie Groningen Drenthe 1 document

Verlicht kunstwerk Oude Boteringestraat 1 document

Vernieuwde_aanpak_problematische_jeugdgroepen.pdf 1 document

Verslag bezoek aan San Carlos 1 document

Verslag burgemeestersbezoek aan Moermansk 1 document

Vertraging_card only.pdf 1 document

Vervroegde_evaluatie_piepsysteem_categorieënlijst_Wabo.pdf 1 document

Verzoek Grontmij, vestiging Kranenburg 1 document

Verzoek tot uitstel aanleveren ontwerp begroting 1 document

Videoschermen tijdens de EK 1 document

Visie drie decentralisaties. 1 document

Visie zicht op uitvoering werken naar vermogen. 1 document

Voorbereiding begroting 2013. 1 document

Voorjaarsbrief 2012 1 document

Voorkomen voortijdig schoolverlaten- Traject voor de Toekomst 1 document

Voorlopige budgetten BUIG en Participatie 2013 (ter informatie) 1 document

Voornemen tot besluit stopzetten lopende aanbesteding RegioTram 1 document

Voornemen tot verzelfstandiging Muziekschool 1 document

Voorontwcrp-bestemmingsplan Pop Dijkemaweg 1 document

Voorontwerp bestemmingplan Beijum. 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Beijum. 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad-Oost.pdf 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Sontwegtrace. 1 document

Voorontwerp-bcstemmingsplan Beijum 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplam Schildersbuurt. 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan 'Ruskenveen 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan Kranenburg - Stadspark 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan Van Heemskerckstraat 1 document

Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidoost 1 document

Voorontwerpbestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep 1 document

Voorstel homomonument 1 document

Voortgang 4e kinderwerktuin. 1 document

Voortgang aanpak Ring Zuid 1 document

Voortgang en proces 'Bewegen voor kinderen slim, fit en gezond 1 document

Voortgang formatie college gemeente Groningen 1 document

Voortgang fusie Muziekschool en Kunstencentrum 1 document

Voortgang juridische procedures tegen de Staat inzake de toekenning Wsw-bugetten 2011 en 2012 1 document

voortgang krachtwijken 2012.pdf 1 document

Voortgang maatregelen verbeteren binnenklimaat Primair en Speciaal Onderwijs. 1 document

Voortgang moties en toezeggingen met betrekking tot begroting 2013 1 document

Voortgang Oosterhamrikkade noordzijde 1 document

Voortgang project veilige schoolomgeving 1 document

Voortgang sanering kanalen De Oosterpoort 1 document

Voortgang Sanquin 1 document

Voortgang sportaccommodatiebeleid. 1 document

Voortgang Stichting OTP 1 document

Voortgang uitvoering visiedocument op naar scholen van de toekomst 1 document

Voortgang uitvoeringsprogramma energie 1 document

Voortgangsbericht uitvoering motie 25, (alcohol en jongeren).pdf 1 document

Voortgangsrapportage 2012-1 1 document

Voortgangsrapportage 2012-11 1 document

Voortgangsrapportage 2012-III 1 document

Voortgangsrapportage DRIS 1 document

Voortgangsrapportage Handhavingsprogramma Stadstoezicht 1 document

Voortgangsrapportage Toegankelijke bushaltes 1 document

Vraag om reactie financiering Grunneger Power. 1 document

Vraag VVD 1 document

Vragen plankosten Zuidelijke Ringweg 1 1 document

Vrijwilligersonderzoek 2011 1 document

Wensen en bedenkingen mbt nota Groningen Digitaal 1 document

Wensen en bedenkingen t.a.v. Europese aanbesteding vervoer 1 document

Wijkontwikkeling Selwerd 1 document

Wijkpark Westerhaven. 1 document

Wijziging artikel 4 reglement Nadere Regels 1 document

Wijzigingen langetermijnagenda 1 document

WKO Binnenstad en Europapark 1 document

Woningbouw Oosterhamrikkade nz 1 document

Woningmarktontwikkelingen en Monitor JHV 1 document

Zenike Science Park, uitstel herziening GREX 1 document

Stand_van_zaken_ontwikkeling_Hoendiep_Noord.pdf 1 document