collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2013

Erratum gemeenterekening 2012 1 document

Uitkomsten herverdeling RSP 1 document

Voortgang openstaande moties met betrekking tot begroting 2014 1 document

02G2 statuten en samenwerkingsprotocol 1 document

3e kwartaalrapportage 2012 Groninger Museum 1 document

8ste Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 1 document

9e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 1 document

A-kwartier 1 document

Aanbevelingen rekenkamer reorganisatie 1 document

Aanbieding Stresstest 1 document

Aanbiedingsbrief elf vast te stellen bestemmingsplannen 1 document

Aankoop Grote Markt 30-33, Poelestraat 2 1 document

Aanleg riolering en aanpak openbare ruimte volkstuinencomplex Bruilweering 1 document

Aanloopproblemen vervoer (Wmo en Wsw) 1 document

Aanpak Heerden Beijum - Ontwerp en Bomen Effect Analyse 1 document

Aanpak Heerden Beijum - vaststellen ontwerp 1 document

Aanpassen beleidsregels parkeernormen 2012 nav omgevingsvergunning Bauhaus 1 document

Aanpassing jaarresultaat OV Bureau 2011 1 document

Aanvullende informatie bij de Voorjaarsbrief 2013 1 document

Aanvullende informatie bij de voorjaarsbrief 2013 n a v technisch vragenuur en commissie F&V 1 document

Aanvullende informatie suikerfabriekterrein 1 document

Aanwijzingsbesluit loslooproute Gravenburg 1 document

Achtergrond en overwegingen bij besluitvorming over subsidieverzoek Simplon nw 1 document

Actualisatie IMR-convenant (integratie Milieu en Ruimtelijke Ordening) 6 documenten

Actualisatie nota bladgoud 1 document

Actualiseren Welstandsbeleid en Jaarverslag 2011 Welstandscommissie 1 document

Afbouw gesubsidieerde arbeid 200 banenplan 1 document

Afbouw gesubsidieerde arbeid en 200 banenplan 1 document

Afhandeling meldingen geluidsoverlast in de nacht 1 document

Afhandeling moties en toezeggingen debat begroting 2014 1 document

Afhandeling moties Rekening 2012 1 document

Afhandeling moties voorjaarsdebat 2013 1 document

Afhandeling vragen en toezeggingen raadscommissies Rekening 2012 1 document

Analyse Wonen en Zorg 1 document

ARCG jaarrapport 2012 en begroting 2014 1 document

Artikelen Dagblad van het Noorden inzake scheurvorming Martinikerk 1 document

Asbestprotocol - ter informatie 1 document

BEA en groenplan Patrimonium ZINN Selwerd 3 documenten

BEA fietspad Melisseweg - Windepad 1 document

BEA Helperzoom tussen Groenendaal en Kempkensberg 6 documenten

BEA Sontwegtracé 8 documenten

BEA(boomeffect analyse)Reitdiepplein 2e fase 1 document

Beantwoording motie 'Haal meer uit witgoed 1 document

Beantwoording motie ballonnen 1 document

Beantwoording motie budget kleine verkeersmaatregelen 1 document

Beantwoording motie businessplan International Welcome Center North 1 document

Beantwoording motie buslijn 4 en buslijn 5 1 document

Beantwoording motie fietstoegang traverse stationsgebied 1 document

Beantwoording motie huisvesting Vredes Informatie Centrum 2 documenten

Beantwoording motie visie plandeel Noord 1 document

Beantwoording moties Actiever stimuleren grondverkoop en huizenbouw en Campus Groningen 1 document

Beantwoording moties 'wachttijdvoorspellers' en regels tegelijk groen 1 document

Beantwoording openstaande vragen en toezeggingen raadscommissies ontwerpbegroting 2014 1 document

Beantwoording openstaande vragen nav brief Jongerenhuisvesting en overlast in de raadscie RW van 4 december 1 document

Beantwoording toezeggingen Programma Werk en Inkomen rekening raadscommissie 22 mei 2013 1 document

Beantwoording vraag in commissie W&I d.d. 12 december 2012 1 document

Beantwoording vraag Stadspartij inz. Oosterweg 83 1 document

Beantwoording vraag uit commissie WI dd 09-10-2013 1 document

Beantwoording vragen D66 n.a.v voorjaarsbrief 1 document

Beantwoording vragen drafbaan 1 document

Beantwoording vragen motie intern in plaats van extern 1 document

Beantwoording vragen Mulierrapport 1 document

Beantwoording vragen n.a.v. vaststelling elf bestemmingsplannen 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie Beheer & Verkeer februari 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie beheer en verkeer juni 1 document

Beantwoording vragen Raadscommissie Beheer en Verkeer inzake parkeersituatie Parkweg en tramtraject 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie m.b.t. huishoudelijke hulp 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie OW 02-10-2013 m.b.t. aanbestedingen en leerlingenvervoer 1 document

Beantwoording vragen SP n a v raadscommissie F&V 4 september 2013 1 document

Beantwoording vragen uit RDC WI dd 20-11-2013 over huidig gebruik stadjerspas en criteria nieuwe aan 1 document

Beantwoording vragen Voortgangsrapportage III en plan Clientenraad 1 document

Beeindiging Green Deal nieuw financieringsmodel voor zonnepanelen 1 document

Beeindiging opschorting wachtlijstsystematiek coffeeshopbeleid 1 document

Beeindiging tijdelijke contracten 1 document

Beleidsplan handhaving Wabo 2014-2017 gemeente Groningen 1 document

Beleidsplan Kunstraad 2013-2016 1 document

Beleidsregels Bouwhinder 1 document

Beleidsregels in- en terugvordering WWB, IOAW en IOAZ 2013 1 document

Beleidsregels Toetsen met Beleid 2013 1 document

Beleidsvisie bodemenergie Warmte- en Koude Opslag 1 document

Beleidswijziging Kranenburg verruiming naar kantoren 1 document

Beleidswijzigingen huishoudelijke verzorging 1 document

Benchmark afvalinzameling 2 documenten

Benoeming leden Cliëntenraad Groningen 1 document

Benoeming voorzitter Cliëntenraad Groningen 1 document

Bereikbaarheid regio en stad 1 document

Bestedingsvoorstel budget monumenten 1 document

Betaald fietsparkeren 1 document

Betaalde dwangsommen 2012 1 document

Betaaltermijnen 1 document

Bevindingen Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) 1 document

Bevoegdheden raad in relatie tot vz VR en regioburgemeester 1 document

Bezuinigingen op stedenbanden San Carlos en Moermansk 1 document

Bijna-ongeval spoorweg station Groningen-Europapark, 6 maart 2012 1 document

Boom effect analyse herinrichting Lewenborg centrumzone sporthal e d 1 document

Bouwoffensief Groningen 1 document

Brandweer Projectbureau Regionalisering, Stand van zaken regionalisering Brandweer 2 documenten

Brede belangenafweging functiewijziging Populierenlaan 1 1 document

Brief aan de stad en provincie Moermansk 1 document

Brief Rekenkamercommissie inzake Brand -en vluchtveiligheid Groninger Forum 1 document

Brugtarief informatie 1 document

Centrale inkoop duurzame energie 1 document

Coffeeshopbeleid 1 document

Collegebesluit locatiekeuze Helperzoomtunnel 7 documenten

Concept Programma regionaal kompas wensen en bedenkingen 1 document

Concept-accommodatienota in de inspraak 1 document

conclusies verkenning vervanging Herewegviaduct 1 document

Consequenties verruiging groen (informatie) 1 document

Convenant aanpak krimp Groningen 1 document

Damoclesbeleid 1 document

Damoclesbeleid vervangende woonruimte 1 document

Damoclesbeleid, vervangende woonruimte 1 document

dB(C)-norm, Feesten in Balans II 1 document

De Rode Loper visie en strategie op de werklokaties 1 document

Decentralisatie jeugdzorg 1 document

Dekking kosten chatfunctie in 2013 1 document

Dekking kosten chatfunctie in 2013 1 document

Dienstverlening Werk & Participatie 1 document

Discussie wijkeconomie 1 document

Discussienota Met elkaar voor elkaar naar een gebiedsgebonden aanpak van het sociaal domein 1 document

DNA-spray op grafmonumenten (informatie) 1 document

Drie punten plan sport, informatie en discussie 1 document

Een Plek voor Jongeren (Backbone050) 1 document

Eerste reactie op initiatiefvoorstel ‘Waar een wil is, is een weg’ 1 document

Eindrapport van de visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst Groningen' 8 documenten

Erratum ontwerp gemeentebegroting 2014 1 document

Evaluatie aanpak Qat en voorstel voortzetting activeringsproject Somalische Groningers 1 document

Evaluatie ambtelijk horen aanvullende informatie 1 document

Evaluatie crowdfunding 1 document

Evaluatie Damsterdiep Parkeergarage 1 document

Evaluatie ecologisch beheer 2012 en planning 2013 1 document

Evaluatie en voortgang Zorg voor Jeugd Groningen 1 document

Evaluatie financieie vangnetregeling na afschaffen schoolzwemmen 1 document

Evaluatie piepsysteem categorieenlijst Wabo 1 document

Evaluatie pilot ambtelijk horen in bezwaar bij SOZAWE 1 document

Evaluatie pilot Loondispensatie 1 document

Evaluatie poller Steentilstraat 1 document

Evaluatie regelgeving warenmarkt 1 document

Evaluatie tramtraject 1 document

Evaluatie uitbreiding koopzondag en wijziging van de winkeltijdenwet 1 document

Evaluatie wijzigingen in het hondenbeleid 1 document

Evalueren voortgang cultuurnota 2013-2016 en visitatie 1 document

Evenementenprogramma Binnenstad 1 document

Financieel perspectief openbaar vervoer per bus in Groningen Drenthe 1 document

Financiering startersleningen 2014 1 document

Fusle Kunstencentrum - Stedelijke Muziekschool Groningen 1 document

G-Kracht en proces nieuw programma economie voor de raad 1 document

Gebruik skybox seizoen 2012-2013 1 document

Gebruiksmogelijkheden gymlokalen, sportzalen en sporthallen 1 document

Geluidkaarten en Voorontwerp-actieplan 4 documenten

Gemeentelijke tarieven 2014 1 document

Gemeentelijke tarieven 2014 1 document

Gevolgen omzetting SOV-kaart tot kortingsproduct 1 document

Gewijzigde planning Forum 1 document

Groen en krachtwijken 1 document

Groengevolgen reconstructie Sontweg, 1 document

Groningen Compassiestad 1 document

Gronings bod 1 document

Haalbaarheid restwarmte Suikerunie Hoogkerk 1 document

Handhavingsbeleidsplan sociale zekerheid 2013( informerend) 1 document

Herijking uitvoeringsplan Kansen voor jonge kinderen 1 document

Herinrichting Begroting 1 document

Hervorming langdurige zorg 1 document

Het Fonds Ondernemend Groningen 1 document

Hoofdlijnen tarieven en dienstregeling 2014 1 document

Horen sterkteverdeling robuuste teams 1 document

Huishoudelijke hulp in uren en PGB-tariefdifferentiatie 1 document

ICT-visie Groningen Digitaal 1 document

Implementatie Drank- en Horecawet wijziging APVG 1 document

In control verklaring gemeenterekening 2012 1 document

Info RBPO (Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg) 1 document

Informatie 'Evaluatie boombeheer 2012' 1 document

Informatie Actieplan 'Verbeteren gezamenlijke hulp in onveilige situaties' 1 document

Informatie essentaksterfte 1 document

Informatie gereguleerde wietteelt 1 document

Informatie laatste stand van zaken warmte koude opslag in Groningen 1 document

Informatie m.b.t. verlaging BORG-kwaliteitsniveaus 1 document

Informatie naar aanleiding van de vergadering raadscommissie F&V d.d. 17 april 2013 1 document

Informatie omtrent Regionaal Transitiearrangement Jeugd 1 document

Informatie omvorming Stadjerpas naar webshop en Kindpakket 1 document

Informatie ontwikkelingen vernieuwing sociaal domein 4 documenten

Informatie over aanpak eenzaamheid 1 document

Informatie over besluit over bezwaren tegen bouwplan Jullensstraat 5/5-a 1 document

Informatie over boekenonderzoek De Wijert Welzijn 1 document

Informatie over contractering huishoudelijke hulp 2014 1 document

Informatie over de effecten van de generieke korting op het voorzieningen niveau 1 document

Informatie over de evaluatie van het Akkoord van Groningen 2009-2013 1 document

Informatie over diverse onderwerpen 1 document

Informatie over Grondwater in de Boterdiepgarage 1 document

Informatie over het voorstel Een Plek voor Jongeren 1 document

Informatie over mogelijkheden harmonisatie brugbedieningstijden 1 document

Informatie over natuurlijke oevers en asfalteren Peizerweg 1 document

Informatie over onderzoek effectiviteit cameratoezicht 1 document

informatie over Provinciale planstudies bruggen 1 document

Informatie over uitkomsten Financieel onderhandelaarsakkoord 1 document

Informatie over uitvoering moties bij vaststelling cultuurnota 2013-2016 1 document

Informatie over Vluchtschrift daklozenmonitor Groningen 2003-2012 1 document

Informatie planning actualisatie bomenstructuurplan 1 document

Informatie roeibaan Harkstede 1 document

Informatie stand van zaken en doorontwikkeling CJG Jimmy s Buurtwelzijn en Stip s 2 documenten

Informatie tijdelijke brug Suikerfabriek 1 document

Informatie uitbreiding begraafplaats Noorddijk 1 document

Informatie uitbreiding begraafplaats Noorddijk 1 document

Informatie Vergunningvoorwaarden FC Groningen-FC Twente 1 document

Informatie verrsIag luchtkwaliteit 2011 gemeente Groningen 1 document

Informatie vervolg Stadstoezicht 1 document

Informatie vervolgevaluatie vandalismebestendige abri's 1 document

Informatie voornemenuitgifte Friesestraatweg 137 1 document

Informatie voortgang Bewegen voor kinderen slim fit en gezond 1 document

Informatie voortgang Motie erfpacht 1 document

Informatie, beleidsnotitie 'schoon en duurzaam vervoer' 1 document

Informatievoorziening en communicatie naar bewoners bij evenementen 1 document

Informeren Planning raad Vernieuwing Sociaal Domein 1 document

Informeren openstaande punten LTA 1 document

Informeren over Afvalbakken in Noorderplatsoen 1 document

Informeren over beantwoording 3 vragen raadscommissie BV 09-10-2013 voortgang motie Zelfbeheer groen 1 document

Informeren over Bomenstructuurvisie Groningen 1 document

Informeren over de beleidsnota Standplaatsen 2014 1 document

Informeren over de uitwerking van de hoofdlijnen van de Actualisatie van het Standplaatsenbeleid 1 document

Informeren over de verdere uitwerking van het project GRONDIG fase 2 1 document

Informeren over gewijzigde planning OTB,MER Aanpak Ring Zuid 1 document

Informeren over parkeerplannen Oude Wijken 1 document

Informeren over rapport locatie Helperzoomtunnel 1 document

Informeren over uitstel invoeren betaald parkeren op P+R -terrein P3 1 document

Informeren planning Vernieuwing Sociaal Domein 1 document

Informeren proces aanvraag standplaats gepofte kastanjes in Noorderplantsoen en cultuurverandering naar aanleiding daarvan 1 document

Informeren raad over dekkingsvoorstel Theater De Steeg 1 document

Informeren raad over kinderpardon en naturalisatieproblematiek 1 document

Informeren tegemoetkoming parkeertarief Stoker en Brander 1 document

Informeren van voortgang aanpak van locaties waar bodemverontreiniging een risico veroorzaakt 1 document

Informeren voorstel reguleren woningsplitsingen (geheimhouding opgeheven per 30-5-2018) 1 document

Informerende brief over de onkostenvergoeding vrijwilligerswerk 1 document

Innovatie- en besparingsonderzoek 1 document

Inspiratiefestival Let s Gro 1 document

Integrale Toegang Sociaal Domein 1 document

Intelligente verlichting in Groningen 1 document

Invoering pluspakket bus per dienstregeling 2014 1 document

Inzet onderhandelingen gemeente-bonden over sociaal beleid 1 document

Jaarplan Veiligheid 2013 1 document

Jaarprogramma archeologie 2013 1 document

Jaarrapportage Individuele Wmo-voorzieningen' 2012 1 document

Jaarrekening 2012 Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen 1 document

Jaarstukken 2012 Groninger Museum en kwartaalrapportage 1 van 2013 1 document

Jaarstukken 2012 van Stichting Groninger Forum en Liga 68 1 document

Jaarverslag 2012 bezwaarschriften, bezwaarcommissies 1 document

Jaarverslag 2012 Meldpunt Overlast & Zorg 1 document

Jaarverslag 2012 Politie 1 document

Jaarverslag handhaving Wabo 2012 1 document

Jaarverslag klachten 2012 1 document

Jaarverslag Leerplicht 2011-2012 1 document

Jaarverslag Ombudsman 2012 1 document

Jaarverslag Parkeerbedrijf 2012 1 document

Jaarverslag, jaarrekening 2012 en begroting 2014 OV bureau 1 document

Jaarwisseling 2012-2013 1 document

Jongerenhuisvesting en overlast 1 document

Kaders Koningsdag 2014 1 document

Kansenkaart 1 document

Kansenkaart wind 1 document

Kerntaken gemeente Groningen 1 document

Klanttevredenheidsonderzoek sporthallen 2 documenten

Kosten herplant door kastanjeziekte, informatie 1 document

Landelijke eindevaluatie loondispensatie 1 document

Lange termijn agenda Evaluatie koopzondagen 1 document

Lange Termijn Agenda Raad 1 document

Lange Termijn Agenda voor commissie Onderwijs & Welzijn 1 document

Lange Termijn Agenda- Koopnachten (2013-62) 1 document

Lange-termijn agenda 1 document

Langere sluiting sportcentrum Kardinge 1 document

Langetermijn agenda 1 document

Leerlingenvervoer 1 document

Leermomenten aanbestedingstraject Regiotram 1 document

Leidraad realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen 1 document

Lening V&GR 1 document

Leningdoel - wensen en bedenkingen 1 document

Lijn 15 'buitenom' via Westelijke Ringweg 1 document

Lokaal criminaliteits- en veiligheidsbeeld 2012 1 document

Loopevenement 'Nacht van Groningen' en gebruik Noorderplantsoen 1 document

Mandaatherziening per 1-1-2014 1 document

Mededelingen voortvloeiend uit LTA ca. t.b.v.commissie F&V van 13 maart 2013 1 document

Medegebruik busbanen door verloskundigen 1 document

Meerjaren uitvoeringsprogramma structuurvisie 2014- 2017 1 document

Meerstad Noord stand van zaken 1 document

Monitor Jongerenhuisvesting 1 document

Mosquito Schoolholm 1 document

Motie 11, 30 januari 2013, informatie Driehoek, bestemmingsplan ZO 1 document

Motie 11, Driehoek, 30-01-2013 1 document

Motie aardbevingen van het waterschap Noorderzijlvest 1 document

Motie Duurzame sportaccommodaties Ledverlichting 1 document

Motie gespreide betaling OZB 1 document

Nadere informatie Nota Ruimtelijke Kwaliteit 1 document

Nadere informatie over ontwikkeling Stadstoezicht 1 document

Nadere informatie over voorzieningen in de OPSB voor mensen met een beperking 1 document

Nadere informatie voorjaarsbrief 2013 1 document

Nadere uitwerking cultuureducatiebeleid 1 document

Nieuw gemeentebreed personeelsmagazine 1 document

Nieuw Interbestuurlijk toezicht 1 document

Nieuwe Drank- en Horecawet 1 document

Nieuwe wijk- en buurtindeling gemeente Groningen 2 documenten

Noorderkroonstraat 1 document

Normenkader rechtmatigheid 2013 1 document

Nota gemeentelijke sportaccomodaties informatie.pdf 11 1 document

Nota Maatschappelijke Participatie 1 document

Nota ruimtelijke kwaliteit informatie 1 document

O2G2 jaarstukken 2012 1 document

Ombouw rotonde Boerhaavelaan 1 document

Onderhandelingsresultaat claim Damsterdiep parkeergarage 1 document

Onderhandelingsresultaat gemeente-bonden over Sociaal Statuut 1 document

Ondertekening Cultuurconvenant 2013-2016 1 document

Onderwerp verslag handelsmissie Moermansk april 2013 1 document

Onderwerpen jaarlijkse HRM-presentatie 1 document

Onderwijspact 1 document

Onderzoek naar asbest op het perceel van Trebbe Bouw BV in het Bessemoerpark 1 document

Onderzoek naar uitbreiding sectorenmodel naar ringwegen 1 document

Onderzoek Operationele haalbaarheid projecten 3 documenten

Onderzoek pilot aanpak softdrugsgebruik Beijum en Lewenborg 1 document

Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 2014 1 document

Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk 2 documenten

Online indienen van zienswijzen op bestemmingsplannen 1 document

Ontheffing parkeernorm aanvraag Populierenlaan 1 1 document

Ontwerp actieplan wegverkeerslawaai voor wensen en bedenkingen 1 document

Ontwerp besluit aanvraag omgevingsvergunning Bauhaus 1 document

Ontwerp besluiten Aanpak Ring Zuid 56 documenten

Ontwerp Bestemmingsplan Cortinghborg II 14 documenten

Ontwerp groen Nieuwe Ebbingestraat 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan ' Ruskenveen 2012' 5 documenten

Ontwerp-bestemmingsplan 'Kranenburg-Stadspark' 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidoost 7 documenten

Ontwerp-bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerburg 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep 9 documenten

Ontwerp-bestemmingsplan Van Heemskerckstraat 3 documenten

Ontwerpbegroting 2014 OV-bureau Groningen Drenthe 1 document

Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning bouw moskee 1 document

Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Helperzoomtunnel 1 document

Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning vestigen sportschool Peizerweg 132 1 document

Ontwerpbestemmingsplan 'Europapark 2013' 1 document

Ontwikkeling Nieuwe Markt zuidzijde 1 document

Ontwikkelingen Coendersborg 1 document

Ontwikkelingen Groninger Forum actualisering Programma van Eisen 2013 1 document

Ontwikkelingen Passend Onderwijs 2 documenten

Ontwikkelingen schoonmaak 1 document

Ontwikkelingen Stadstoezicht 1 document

Ontwikkelingen Werk & Participatie 1 document

Oosterhamrikzone informatie ondernemers lokatie B 1 document

Opstelterrein Haren 1 document

Organisatiebesluit gemeente Groningen 2014 1 document

Organisatievorm Servicepunt Detailhandel en opheffing HBD 1 document

Overbruggingskrediet Grunneger Power 1 document

Overdracht brandweer 1 document

Overschot afvalstoffenheffing 2012 1 document

Overzicht agendapunten lokale driehoek 1 document

Partiele herziening bestemmingsplan Grote Markt Oostwand 1 document

Pilot hondenloslooproute Noorderplantsoen 1 1 document

Pilot loslooproutes honden (Gravenburg en Noorderplantsoen) 1 document

Pilot Welstandsvrij bouwen Meerstad 1 document

Plan van aanpak ouderenhuisvesting 1 document

Planning onderwerpen energie 1 document

planten Koningslinde 1 document

Positie stedenband Moermansk nav bezoek Kris van der Veen 1 document

Pré advies intiatiefvoorstel D66 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel PvdA bewoners nemen heft in eigen handen 1 document

Preadvies Initiatiefvoorstel CDA Mantelzorgwoningen mogelijk maken 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel PVDA en D 66 keurmerk studentenhuizen 1 document

Preadvies op initiatiefvoorstel De Onderwijspropeller 1 document

Proces revitalisering Woonschepenhaven 1 document

Programma publieke dienstverlening voortgang 2012 en vooruitblik 2013 1 document

Programma Terreinwinst 2013 1 document

Projectofferte wijkvernieuwing Wijert Noord 1 document

protocol Huisbezoeken Sociale Zekerheid (informerend) 1 document

Quick Scan Kabelbaan 1 document

Quickscan beleid duurzaamheid 1 document

Re-integratie alleenstaande ouders 1 document

Reactie brief audit committee inzake collegenota verbetervoorstellen P&C cyclus (jaarplanning P&C cyclus 2013) 1 document

Reactie college op managementletter interimcontrole 2013 Ernst Young 2 documenten

Reactie college op rapport van bevindingen gemeenterekening 2012 van Ernst & Young 1 document

Reactie op brief input Groninger water- en rioleringsplan 1 document

Reactie op brief OR OCSW d.d. 20.12.2012 1 document

Reactie op motie behoud buslijn 5 1 document

Reactie op vragen naar aanleiding van de commissie W&I van 10 april 2013 1 document

Realisatie tijdelijke speel- en verblijfplekken Reitdiep 1 document

Realisatiebesluit Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden 1 document

Regeling klokkenluiders gemeente Groningen 2013 en jaarverslag 2012 1 document

Regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid 2 0 1 document

Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord Nederland-innformatie 1 document

Renovatie aula Selwerderhof beantwoording vraag raad alternatief tijdens verbouwing 1 document

Renovatie Sportcentrum Kardinge, nadere informatie 1 document

Resultaat bespreking Informatie Stadstoezicht vervolg vergadering raadscommissie Financien & Veiligheid dd 22 mei 2013 1 document

Resultaten herziening grondexploitaties 2 documenten

Resultaten najaarsinspectie kastanjeziekte 1 document

Resultaten onderzoek uitbreiding begraafplaats Noorddijk 1 document

Resultaten scheurvorming Martinikerk 1 document

Resultaten UMCG-bereikbaarheidsstudie en het vervolgproces 1 document

Resultaten voorjaarsinspectie 2013 kastanjeziekte 1 document

Resultaten zomerinspectie kastanjeziekte 2013 1 document

Rijksbegrotingsafspraken 2014 1 document

Roeibaan Harkstede ter informatie 1 document

Routekaart Oosterhamrikzone 1 document

Routekaart Oosterhamrikzone wensen en bedenkingen 1 document

Samenwerking Sociale Zaken en Economische Zaken 1 document

Schietsportaccommodatie i.r.t. Sportcentrum Kardinge 1 document

Schriftelijke vragen t.a.v. Damoclesbeleid 1 document

SiSa-heraanleveringen 2010 en 2011 1 document

Situatie NLA-wijkteam De Wijert 1 document

Sleutelprojecten en voortgang grondexploitaties 1 document

Sleutelprojectenrapportage sep-dec 2012, voortgang grondexploitaties 5 documenten

Slotbrief bouwplan Kooi 2 documenten

Sneeuwruimen Tippelzone Beantwoording vraag uit de raadscommissie F en V 1 document

Sociaal Statuut 2014-2018 financiële effecten 1 document

Sociale media in Groningen aanzet tot een sociale media strategie voor de gemeente 1 document

Sociale teams inhoudelijke agenda 2014 1 document

Staat V 2012 1 document

StadDoetMee - informatie over de participerende gemeenten 1 document

Stadjerspas(wensen en bedenkingen) 1 document

Stadsdistributie 1 document

Stadstoezicht resultaten onderzoek hoofdlijnen en verbeteringen 1 document

Stand van zaken afhandeling motie alfabetisering 1 document

Stand van zaken cofinancieringsfonds 1 document

Stand van zaken cultuurverandering 1 document

Stand Van zaken duurzaam wagenpark 1 document

Stand van zaken duurzaamheid in grote projecten 1 document

Stand van zaken en keuzes DRIS 1 document

Stand van zaken en ontwikkeling risicomanagement 1 document

Stand van zaken Gronitas 1 document

Stand van zaken HOV as west 3de fase en tunnel Paterwoldseweg 1 document

Stand van zaken huisvesting culturele instellingen 1 document

Stand van zaken huisvesting culturele instellingen (vervolg) 1 document

Stand van zaken Integratie & Emancipatie 1 document

Stand van zaken Let's Gro 1 document

Stand van zaken nieuwe impuls vensterscholen 1 document

Stand van zaken nieuwe impuls Vensterscholen 1 document

Stand van zaken ontwikkeling warmtebedrijf 1 document

Stand van zaken Professionalisering Evenementenorganisatie en opdracht nieuw evenementenbeleid 1 document

Stand van zaken revitalisering Woonschepenhaven 1 document

Stand van zaken shared servicecenter 1 document

Stand van zaken Tunnel Paterswoldseweg 1 document

Stand van zaken twee projecten dierenwelzijn 1 document

Stand van zaken voortijdig schoolverlaten 1 document

Stand Van zaken vorming Shared Service Center 1 document

Subsidieregeling laadpalen voor elektrische voertuigen 1 document

Suikerbuurt Hoogkerk 1 document

Tarieven 1 document

Tarieven busvervoer 2014 1 document

Terinzagelegging bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Koningsweg 1 document

Terugdringen verbruik wegwerp draagtasjes 1 document

Tijdelijke benoeming lid College van Bestuur O2G2 1 document

Toekomst Drafbaan Stadspark 1 document

Toekomst samenwerking gemeente - corporaties 1 document

Toekomst Servicepunt Detailhandel Groningen 2 documenten

Toekomst van de Suikerfabriek 1 document

Toelichting contouren nieuw economisch programma 2015-2019 1 document

Toelichting Internationaliseringsnota 1 document

Toezegging bij raadsvoorstel gemeentelijke coördinatieregeling Bauhaus 1 document

Toezegging n.a.v. herziene grexen- tijdelijke bestemming op natuur braakliggende terreinen 1 document

Toezegging raadscie W&I inzake 200 banenplan 1 document

Toezegging reactie Platform Cultureel Erfgoed op de gewijzigde welstandsnota 1 document

Toezeggingen (nav bespreking jaarverslag Ombudsman) aan cie. F&V 1 document

Toezeggingen LTA commissie Onderwijs en Welzijn 1 document

Toezeggingen n.a.v. jaarverslag klachten en jaarverslag Ombudsman 2012 1 document

Toezeggingen raadscommissie Beheer en Verkeer 1 oktober 2013 inzake ontwerpbesluiten zuidelijke ring 1 document

Toezeggingen raadscommissie Beheer en Verkeer november 2013 1 document

Topsportnota Talent voor Topsport! 2 documenten

Topsportnota toezeggingen raadscommissie 1 document

Transferbesluit stuurgroep Stationsgebied 1 document

Trendmonitor OV-bureau 2012 1 document

Tussendocument bomenstructuurvisie 1 document

Tussenrapportage financieel perspectief 1 document

Tussenrapportage voortgang KCC Groningen 1 document

Tweede tussenrapportage financieel perspectief april 2013 1 document

Uitbreiding P+R Haren 1 document

Uitgangspunten en eerste aanpak Groningen HR-strategie 1 document

Uitkomsten bespreking discussienota Met elkaar voor elkaar in de raadscomissie WI van 16 okt jl 1 document

Uitkomsten enquête tassenbol 1 document

Uitnodiging binnenstad bijeenkomst 3 documenten

Uitnodiging heisessie Cultuurverandering 1 document

Uitnodigingsbrief workshop raadscommissie Beheer en Verkeer 26 maart 2013 1 document

Uitspraak Raad van State uitbreiding agrarisch bedrijf Winschoterweg 1 document

Uitstel behandeling voorstel vaststelling bestemmingsplan Pleiadenlaan-oost2 1 document

Uitstel uitvoering motie Woonschepenhaven 1 document

Uitvoering kinder- en jongerenwerk 2014 1 document

Uitvoering motie Amateurkunstsubsidies 1 document

Uitvoering motie erfpacht 1 document

Uitvoering motie het op orde brengen van het gemeentelijk archief 1 document

Uitvoering motie Openbare verlichting 1 document

Uitvoeringsprogramma de maat is vol ( Alcohol Jongeren) 1 document

Uitvoeringsprogramma Handhaving 2014 1 document

Uitvoeringsprogramma Handhaving Wabo 2013 1 document

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Stadstoezicht 1 document

Uitwerking motie tegenkracht 1 document

Update Groenling Wielewaalplein 1 document

Update regeldrukvermindering, Monitor Tevredenheid, Vestigingsklimaat en Werkgelegenheid 1 document

Varianten busbediening Ulgersmaborg 1 document

Vastgestelde dienstregeling 2014 1 document

Vastgoedmonitor 2013 1 document

Vaststelling Beleidsregels voor uitkeringsgerechtigden algemene en bijzondere bijstand IOAW IOAZ en Bbz 2004 1 document

Vemieuwing dienstverleningsovereenkomst met Ten Boer 1 document

Verbeterplan Stadstoezicht 1 document

Verbetervoorstellen kruising Prinsesseweg- Wilhelminakade 1 document

Verbetervoorstellen reclamebeleid korte termijn 1 document

Verkenning rapport Cohen 1 document

Vermindering vleesconsumptie 1 document

Verrekening boete bij recidive bijstandsfraude 1 document

Verruiming openingstijden afdeling Publiekszaken 1 document

Vervolg situatie Gsb 1 document

Vervolgproces project Meerstad 1 document

Verwijdering houtopstand i.v.m. Renovatie sportcentrum Kardinge 1 document

Visie- museum- stelselbrief van het rijk 1 document

Vissersbrug 1 document

Voedselprogramma 2013 1 document

Voorjaarsbrief 1 document

Voorkeurs alternatieven(trace s) fietsroutes plus Ten Boer en Winsum 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan binnenstad 5 documenten

Voorontwerp bestemmingsplan Kardinge 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan Cortinghborg II 7 documenten

Voorstel extra budget fietsklemmen 1 document

Voorstel nieuwe directie Forum 1 document

Voortgang 02G2 en Onderwijs Algemeen 1 document

Voortgang businesscase Welcom Center Northern Netherlands 1 document

Voortgang experiment wisselbekers bij evenementen 1 document

Voortgang laaggeletterdheid en tussenrapportage alfabetisering 1 document

Voortgang motie zelfbeheer (groen in wijken) 1 document

Voortgang ontwikkelvisie sontweggebied 1 document

voortgang openstaande moties 1 document

Voortgang project Fris en Duurzaam 1 document

Voortgang stichting OTP(voorheen Ondernemerstrefpunt) 1 document

Voortgang uitvoeringsprogramma energie 1 document

Voortgang werkzaamheden Groningen Bereikbaar 1 document

Voortgangrapportage 2013-II 1 document

Voortgangsevaluatie sociale teams 1 document

Voortgangsrapportage 2013-I 1 document

Voortgangsrapportage Verbeterplan Wonen op het Water Diepenring - Noorderhaven 1 document

Voortzetten Campusdiep in 2014 1 document

Vraag raadscie W&I van 10 april 2013 1 document

Vragen n.a.v. debat over evaluaties hoog water 2012 1 document

Vragen raadscommissie B&V over netwerkanalyse/ HOV Visie 1 document

Vrijwilligersbeleid 1 document

Waarborgen anonimiteit 1 document

Waarborgen privacy leerlingenadministratie 1 document

Waterhuishouding Oosterpark 1 document

Watertoren-noord informatie over stand van zaken 1 document

Wensen en bedenkingen op parkeerplan Oranjewijk 1 document

Wensen en bedenkingen t.a.v. Aankoop aandeel Waterbedrijf Groningen 1 document

Wensen en bedenkingen t.a.v. bezuinigingen leerlingenvervoer 1 document

Wensen en bedenkingen t.b.v. de OOGO's Passend Onderwijs 1 document

Wijkontwikkeling Selwerd- stvz wijkperspectieven 1 document

Wijziging aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden (Westpark) 1 document

Wijziging beleid marginale zelfstandigen per 2014 1 document

Wijziging bestemmingsplan Buitengebied, deel N355, Nieuwklap 4 documenten

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen 1 document

Wijzigingen individuele Wmo-voorzieningen 1 document

Wijzigingen Lange-termijn agenda en Moties en initiatiefvoorstellen 1 document

Wijzigingen langetermijnagenda 1 document

Wijzigingen LTA raadscomissie R&W derde en vierde kwartaal 1 document

Wijzigingen LTA raadscommissie Beheer & Verkeer 1 document

Wijzigingen LTA raadscommissie Beheer & Verkeer 1 document

Wob-verzoek nieuwjaarsrecepties 1 document

Woningsplitsing 3 documenten

Woningsplitsingen, Bouwbesluit 2012 en 15% maatregel 1 document

Woonruimteverdeling grote woningen 1 document

Workshop bereikbaarheid 1 document

Wubbo Ockelsprijs 1 document

Zienswijze raad begroting 2014 GGD (als onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen) 1 document