collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2014

Beantwoording vragen over vellen bomen Uranusstraat 1 document

Brief Cofinancieringsfonds Kennisprojecten 1 document

Decembercirculaire gemeentefonds 2013 1 document

Jaarverslag 2013 Politie Noord-Nederland 1 document

Nota grondprijzenbeleid 2014-2018 (geheimhouding opgeheven d.d. 31/5/17) 1 document

Resultaten van bespreking van de ondersteuningsplannen passend onderwijs 1 document

Uitvoeringsplan Programma regionaal kompas Onder Dak 2014 1 document

Aanbestedingsvoorstel hov-as West derde fase 1 document

Aanbieding eindverslag afsluiting Noord-Nederland Ruslandjaar 2013 1 document

Aanpak traject N360- Boom Effect Analyse (BEA) 1 document

Aanpassing tarieven parkeervoorzieningen 1 document

Aanvullende informatie bestemmingsplan Woningsplitsing 1 document

Aanvullende informatie inzake motie Locaties in Kaart 1 document

Aanvullende informatie ontwerp Boterdiep en Bloemstraat 1 document

Aanvullende informatie sportcarrousel 1 document

Activiteiten in Simplon 1 document

Activiteiten winkeliers 2015 1 document

Actualisatie begroting 2014 Veiligheidsregio Groningen 1 document

Afbouw gesubsidieerde arbeid afwikkeling 200 banenplan 1 document

Afhandeling motie en toezeggingen begrotingsdebat d d 12-12-2014 1 document

Afhandeling moties Rekening 2013 1 document

Afhandeling moties voorjaarsdebat 2014 1 document

Afhandeling vragen en toezeggingen raadscommissies Rekening 2013 1 document

Afronding inkoopprocedure Continuïteit Beschermd Wonen ZIN 18+ 1 document

Afweging kamerbemiddelingsbureaus 1 document

Afwikkeling 200 banenplan / Afbouw gesubsidieerde arbeid 1 document

Alleenstaande ouders in de bijstand 1 document

ARCG jaarrapport 2013 en begroting 2015 1 document

BEA omgeving aula Selwerderhof 1 document

Beantwoording motie (Z)onder stroom 1 document

Beantwoording motie 33 fietsenrekken voor studentensocieteiten en evaluatie Groninger fietsenstandaa 1 document

Beantwoording motie 53 creatief met fietsvlakken 1 document

Beantwoording Motie 7 Dance Visie d d 29-01-2014 1 document

Beantwoording motie inspraak OV 1 document

Beantwoording motie museumvisie 1 document

Beantwoording motie Rechtop in de wind 1 document

Beantwoording openstaande vragen en toezeggingen raadscommissies ontwerpbegroting 2015 1 document

Beantwoording toezeggingen wethouder Istha van de raadscommissie F&V dd 13 decemb 1 document

Beantwoording vraag afschrijftermijn parkeervergunningensysteem 1 document

Beantwoording vraag in raadscommissie F&V van 18 juni 2014 1 document

Beantwoording vragen interpellatiedebat Sportpark Corpus den Hoorn 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie W&I van 12 februari 2014 mbt inzet extra armoedegelden 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie WI d d 11 6 2014 inzake intensivering armoedebeleid 1 document

Beantwoording vragen uit raadscommissie Beheer en Verkeer 12 februari 2014 Begraafplaats Noorddijk Kiosk Noorderp 1 document

Begroting 2015 OV-Bureau 1 document

Begroting O2G2 2014 1 document

Begrotingswijziging bij de bestemming van het rekeningresultaat 2013 1 document

Beheerplan bomen Beijum 3 documenten

Beleidsregel uitzondering berekening 15 % norm straten grote corporatieve complexen 1 document

Beleidsregels maatschappelijke opvang en opvang huiselijk geweld 1 document

Beleidsregels tweedehands duurzame gebruiksgoederen informatie 1 document

Benoeming Stadsbouwmeester 1 document

Besluitpunten audit committee bijeenkomst 17 september 2014 1 document

Besluitvorming over onderhandelingsresultaat persoonlijke verzorging 1 document

Bestemmingsplan Uitbreiding agrarisch bedrijf Winschoterweg br 1 document

Bevindingen accountant bij herziening grondexploitaties 2014 1 document

Bewegen voor kinderen evaluatie 1 document

Bezuinigingen WerkPro en beantwoording motie ‘Spitsrekken 1 document

Boekenonderzoek werkmaatschappijen 1 document

Boomeffectanalyse (BEA) Boterdiep 1 document

Brief over raadsbesluiten april en mei 2014 1 document

Brief Rekenkamercommissie - Aanpak controlegat samenwerkingsverbanden 1 document

Brief van de rekenkamercommissie inzake Invoering Participatiewet 1 document

Budget Volwasseneducatie 2014 1 document

Businesscase materieel vernieuwing 1 document

Buurtsportwerk op het VMBO 1 document

Cameratoezicht Westpoort 1 document

Collegebrief inzake Stand van zaken Beschermd Wonen (2) (geheim) 1 document

Collegebrief inzake Informatie Nadere Regels (Verordening Wmo 2015) 1 document

Collegebrief inzake Reactie college op managementsletter interimcontrole 2014 EY 1 document

Conceptnota Strategisch Evenementenbeleid 1 document

Consultatieronde Economische Agenda 2015-2019 1 document

Convenant Ondernemend Groningen 1 document

Daklozen monitor Groningen 1 document

De Rode Loper Visie Werklocaties en Beleidsnotitie Westpoort 1 document

Dienstregeling openbaar busvervoer 2015 en Trendmonitor 2013 1 document

Discussienota verbonden partijen en samenwerkingsrelaties 1 document

Duurzaamheid Groninger Forum 1 document

Ecoscans woonschepenhaven 1 document

Een Plek voor Jongeren 1 document

Energy Academy Europe - Boom Effect Analyse (BEA) 1 document

Erfpacht; Vijfjaarlijkse aanpassing erfpachtcanons en verkoop blote eigendommen 1 document

Erratum ontwerp gemeentebegroting 2015 1 document

Evalautie Stip La Place 1 document

Evaluatie Slimme route naar Zernike 1 document

Evaluatie 1e jaar cultuurnota 1 document

Evaluatie activiteiten in Simplon 1 document

Evaluatie Boombeheer 2013-informatie 1 document

Evaluatie energieprogramma Groningen geeft energie 2 documenten

Evaluatie pilot MELD! A-kwartier 1 document

Evaluatie pilot tweedehands witgoed en computers voor minima 1 document

Evaluatie pilot verruiming openingstijden 1 document

Evaluatie proefverlichting schaatsbaan Kardinge 1 document

Evaluatie van The Passion 2014 1 document

Evaluatie Westrandproject 1 document

Evenementenprogramma Binnenstad 1 document

Exploitatie Theeschenkerij Prinsentuin 1 document

Fase 3 wijkpark De Groene Long Beijum 1 document

Fietspad de Verbetering BEA en groenparagraaf 1 document

Fietstunnel spoorzone Groningen 1 document

G-kracht 2 0 (2015-2019) 1 document

Gebruikssituatie sportparken subsidie GHBS en alternatief voor Sporthopper 1 document

Gemeentelijke reactie op jaarverslag 2012 welstands(-monumenten)commissie 1 document

Geothermie Noordwest 1 document

Gesprek uitvoeringsplan Vernieuwing Sociaal Domein 1 document

Green deal stadsdistributie 1 document

Groningen veilig 1 document

Handhavingsbeleidsplan sociale zekerheid 2014 1 document

Helperwestsingel Finse School 1 document

Herinrichting wijkpark de Groene Long fase 3 Beijum 1 document

HRM-presentatie in september 2014 1 document

Huishoudelijke hulp 2015 1 document

Huishoudelijke Hulp Toelage van het Rijk 1 document

Huisvesting Borgmanschool informatie 1 document

Info n a v motie electrische laadpalen 1 document

Informatie collegestandpunt oprichting babyluikje 1 document

Informatie Gunning continuïteit AWBZ Wmo 2015 1 document

Informatie herplant singels na wegvallen bomen door Kastanjeziekte 1 document

Informatie herziening inkoop en aanbestedingsbeleid 1 document

Informatie inzake Regeling financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten 1 document

Informatie naar aanleiding van vragen in de raadscommissie Werk en Inkomen van 11-12-2013 over Actie 1 document

Informatie ontwerpbesluit omgevingvergunning Oosterhamrikade 5 7 en 9 1 document

Informatie over aansluiting bij JOGG 1 document

Informatie over aansluiting bij JOGG okt. '14 1 document

Informatie over brief GS inzake risicoprofiel Aanpak Ring Zuid 1 document

Informatie over de besteding van de mantelzorgcomplimentgelden 2015 1 document

Informatie over de ondersteuningsplannen Passend Onderwijs 1 document

Informatie over de uitvoering motie Weten waar de kwaliteiten liggen 1 document

Informatie over de uitvoering motie Weten waar kansen liggen 1 document

Informatie over Fietsbrug Corpus den Hoorn 1 document

Informatie over herijking beleid duurzaamheid 1 document

Informatie over Kindpakket 1 document

Informatie over opnemen contact aanbieders Stadjerspaskortigen 1 document

Informatie over proef met aanbieden openbaar vervoer voor minima via de Stadjerspas 1 document

Informatie over verkoop aandelen Enexis en Waterbedrijf 1 document

Informatie over verwervingen Tram 1 document

Informatie over voortgang Sociale Teams 2014 2015 1 document

Informatie over werkgeverschap triage en casemanagement voor de gemeenschappelijke regeling PGZ 1 document

Informatie over wijzigingen Lange Termijn Agenda 1 document

Informatie Pilot huisverbod bij kindermishandeling 1 document

Informatie Proef mbt commercieel inrichten en onderhouden van rotondes 1 document

Informatie tbv het actualiteitendebat Omgang met ondernemers 1 document

Informatie vaststelling IMR 2013 1 document

Informatie vervolgproces uitvoering accommodatienota 1 document

Informatie Wet maatregelen WWB Participatiewet 1 document

Informatie wijziging bestemmingsplan Poelestraat-achterzijde 1 document

Informatie woningbouwplannen Oosterhamrikzone 1 document

Informeren 1e Voortgangsrapportage 2014 bezuinigingsrapportage en sleutelrapportage 1 document

Informeren en beantwoording vragen extra inzet op zwerfafval 1 document

Informeren mbt Bestedingsprogramma Monumenten 2014 1 document

Informeren over aanbesteding Card Only 1 document

Informeren over afronding planstudiefase Aanpak Ring Zuid en voorbereiding marktbenadering 1 document

Informeren over brief Gedeputeerde Staten Provincie Groningen over risicobeheersing binnen aanpak Ring Zuid 1 document

Informeren over de inhoud van het Aanwijzingsbesluit dance- en housefeesten 1 document

Informeren over definitieve gunning parkeerautomaten 1 document

Informeren over en toezegging mbt luchtkwaliteit aanpak Ring Zuid 1 document

Informeren over evaluatie ecologische beheer Stadsbeheer 1 document

Informeren over evaluatie In control verklaring en vervolgaanpak 1 document

Informeren over herstelkosten stormschade 2013 1 document

Informeren over Locatieprofielen evenementen 12 documenten

Informeren over motie bankjes aanloopstraten centrum 1 document

Informeren over planning Aanpak Ring Zuid 1 document

Informeren over quick scan variant aansluiting Hereweg 1 document

Informeren over Resultaten najaarsinspectie kastanjeziekte 1 document

Informeren over Tracebesluit en inrichtingsplannen Aanpak Ring Zuid en omgevingsvergunning Helperzoomtunnel 1 document

Informeren raad over bundelen sturing op gemeentelijk vastgoed 1 document

Informeren Raad over de sluiting van de Gebruiksruimte Herebinnensingel te Groningen 1 document

Informeren raad over ontwikkelingen in het vreemdelingenbeleid 1 document

Informerende brief Subsidietoekenning EnTranCe 1 document

Informerende brief parallelweg A7 1 document

Ingediende zienswijze omgevingsvergunning bouw moskee 1 document

Initiatiefvoorstel mantelzorgwoningen informeren over voortgang 1 document

Inrichting Nieuwe Markt 1 document

Intergraal Gebiedsgericht Werken en wijkwethouderschap 1 document

Intern Controleplan 2014 1 document

Invoering Participatiewet 1 document

Jaarplan Veiligheid 2014 1 document

Jaarplanning collectieve festiviteitendagen evenementendagen Poeleplein en Ellebogenbuurt 2015 1 document

Jaarprogramma archeologie 2014 1 document

Jaarrapportage Veiligheidsregio aan de Minister V&J 1 document

Jaarstukken Regio Groningen-Assen 2 documenten

Jaarverslag en jaarrekening 2013 Fonds Ondernemend Groningen 1 document

Jaarverslag klachten 2013 Verslag werkzaamheden gemeentelijke Onbudsman 2013 en werkzaamheden Regeling klokkenluid 1 document

Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012 2013 1 document

Jaarverslag Parkeerbedrijf 2013 2 documenten

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2013 (Wabo & bodem) 1 document

Kinderboerderijen stand van zaken implementatie visie Kinderboerderijen 1 document

Krediet aanleg pupillengrasveld sportpark Stadspark 1 document

Krediet aanleg pupillengrasveld sportpark Stadspark 2 1 document

Lange Termijn Agenda (LTA) voor commissie O&W 1 document

Latere aanlevering begroting en VGR II 1 document

locatieprofielen evenementen 1 document

Lokale Educatieve Agenda 2013-2016 Informatie 1 document

Losloopgebieden voor honden (informatie) 1 document

Maatschappelijke onderneming suikerfabriekterrein 1 document

Mandatering inkoop regionale taken jeugdzorg 1 document

Marktinitiatief laadpalen 1 document

MartiniPlaza Maatregelen n a v niet tijdig melden exploitatietekort 2014 1 document

MartiniPlaza voortgang onderzoeksresultaten en maatregelen 1 document

Meldpunt Overlast Zorg jaarverslag 2013 1 document

Monitor JHV 1e half jaar 2014 1 document

Moskee Park Selwerd – Boom Effect Analyse 1 document

Motie Zonnepanelen op aan het Groninger Forum 1 document

Motie oplaadpunten elektrische fietsen 1 document

Motie Ruimte voor vluchtelingen I.S. 1 document

Naamsverandering Station Noord Groningen 1 document

Nachttreinen van en naar Groningen 1 document

Nadere informatie Welstandstoetsing 1 document

Nazending bijlages nota bladgoud 1 document

Nieuw Interbestuurlijk toezicht (2014) 1 document

Noordelijke energieagenda Switch en Energy Valley 1 document

Noordelijke energieagenda Switch en energy Valley. 1 document

Normenkader rechtmatigheid 2014 1 document

Nota De Bewegende stad 1 document

Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding van het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe in de periode 1 document

O2G2 jaarverslag 2013 1 document

Onderdoorgang Eemsgolaan en optimalisering rotondecomplex Hoogkerk 1 document

Onderhoud Martiniplaza 1 document

Onderwijshuisvesting beschikbaarstelling Valreep 69 aan t Kompas (VCOG) 1 document

Onderzoek kostendekkendheid gemeentelijke tarieven 1 document

Onderzoek naar optimalisering sportvoorzieningen in de Wijert Gomarus college 1 document

Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 2015 1 document

Ontsluiting Helperlinie 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Binnenterrein Oosterweg 3 documenten

Ontwerp bestemmingsplan Kardinge 4 documenten

Ontwerp plan Partiele herziening bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep 1 document

Ontwerp tunnel Paterswoldseweg 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Binnenstad 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Helpermaar 2014 1 document

Ontwerp-bestemmingsplan Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt 5 documenten

Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning verbouwen school (Openbare Daltonschool De Starter) 1 document

Ontwerpnota bodembeheer 2014 1 document

Ontwikkelagenda voor de stad Ruimtelijk economische strategie 2015-2018 1 document

Ontwikkeling Nieuwe Markt zuidzijde 1 document

Ontwikkeling werkgelegenheid Groningen 2012-2013 1 document

Ontwikkelingen jongerenhuisvesting 1 document

OOG doet mee aan Mediahub 1 document

Oplossingsrichtingen voor problematiek Oosterpoort Stadsschouwburg (OPSB) 1 document

Ouderen- en zorghuisvesting 1 document

OV Bureau Groningen Drenthe Jaarverslag & Jaarrekening 2013 Begroting 2015 Actueel financieel perspectief en D brief 2 documenten

Overdracht Business Post aan Cycloon + Informatie 1 document

Overschrijding budget subsidies gebruik sportaccommodaties 1 document

Overzicht agendapunten lokale driehoek 1 document

Panel Deurbeleid - Informatie 1 document

Parkeerplan Noorderplantsoenbuurt- Oranjebuurt 1 document

Partiele herziening bestemmingsplan Grote Markt - Oostwand 1 document

Partiële herziening bestemmingsplan Grote Markt-Oostwand 1 document

Partiële herziening bestemmingsplan Poelestraat-achterzijde 1 document

Plan van aanpak Voortijdig schoolverlaten RMC-regio Centraal en Westelijk Groningen 2014-2016 1 document

Planning Vernieuwing Sociaal Domein 1 document

Platform Wmo 1 document

Politie inzet A-Kwartier 1 document

Preadvies op initiatiefvoorstel Prohef structurele aanpak werkeloosheid Partij voor de Dieren 1 document

Preventie- en handhavingsplan Alcohol ex art 43a DHW 1 document

Preventief fouilleren A-kwartier 1 document

Preventief fouilleren A-kwartier (dec. 2014) 1 document

Reactie college accountantsverslag 2013 EY br 1 document

Reactie evaluatie 1e jaar cultuurnota Kunstraad 1 document

Reactie nav toezegging in commissie WI van 22 januari 2014 1 document

Reactie op brief Moermansk nav de arrestatie van de heer Van Der Veen 1 document

Reactie op de notitie van de SP-fractie over de toekomst van de jeugdzorg 1 document

Reactie op initiatievoorstel mantelzorgwoningen 1 document

Reactie op motie 4 in raadsvergadering 29 januari 2014 zoektijd WWB 27 jaar en ouder 1 document

Reactie op wensen en bedenkingen extra armoedegelden 2014 1 document

Reactietermijn politie op overlastmeldingen winkeliers 1 document

Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2015-2018 Noord Nederland 1 document

Research and innovationstrategy (RIS 3) 1 document

Resultaten actualisatie grondexploitaties 1 document

Resultaten onderzoek naar innovatie- en besparingsmogelijkheden 8 documenten

Resultaten voorjaarsinspectie kastanjeziekte 2014 - informatie 1 document

Review Project Grote Markt Oostzijde 1 document

Revitaliseringsplan Woonschepenhaven 1 document

Samenwerking in de waterketen 1 document

Septembercirculaire gemeentefonds 2014 1 document

Spoorzone Groningen (informerend) 1 document

Staat V 2013 1 document

Stand van zaken Beschermd Wonen 1 document

Stand van zaken bouwoffensief 1 document

Stand van zaken Diversiteitsagenda 1 document

Stand van zaken Integriteitsbeleid 1 document

Stand van zaken mbt de webshop Stadjerspas 1 document

Stand van zaken omgevingswet 1 document

Stand van zaken Organisatieontwikkeling 1 document

Stand van zaken Selwerd in Uitvoering 1 document

Stand van zaken tijdelijk ruimtegebruik en toewijzing atelier ruimte 1 document

Stand van zaken tijdelijke activiteiten Suikerunieterrein 1 document

Stand van zaken Verbeterplan Stadstoezicht 2014-2016 1 document

Start aanleg pupillenveld sportpark Stadspark informatie 1 document

Start marktbenadering aanpak Ring Zuid 1 document

Stichting OTP 2 5 jaar verder 1 document

Strategisch evenementenbeleid en toekomstvisie op de Drafbaan - bespreking uitgangspunten 1 document

Strategisch plan Groningen Airport Eelde 1 document

Strategisch plan Groningen Airport Eelde 1 document

Strategisch Plan Groningen Airport Eelde 2 documenten

Subsidie geluidreducerende maatregelen kamerverhuurpanden 1 document

Tarieven busvervoer Groningen en Drenthe 2015 en laatste ontwikkelingen SOV-kaart 1 document

Ter informatie dialoog levendige zondagen 1 document

Ter informatie Terugblik Koningsdag 2014 1 document

Terugblik skybox-gebruik seizoen 2013 2014 1 document

The Passion in Groningen 1 document

Tijdelijk opheffen knip Bloemsingel 1 document

Tijdelijke exploitatie Suikerunieterrein 1 document

Toekomst van het Wall House 1 document

Toezegging raadscommissie BenV 8 oktober 2014 inzake Hoendiep, kunstgrasveld Lewenborg, vleermuizen Selwerd 1 document

Toezegging raadscommissie Ruimte en Wonen van 5 februari 2013 Ruimte in Stad en Suikerfabriekterrein 1 document

Toezeggingen raadscommissie Beheer en Verkeer 11 juni 2014 1 document

Traject herijking afvalbeleid 1 document

Trendonderzoek ongevallen fiets-bus 1 document

Tussenmaatregel sportsubsidies seizoen 2014-2015 1 document

Tussenrapportage armoedebeleid 2013 en wensen en bedenkingen over extra armoedegelden 2014 1 document

Tussenrapportage Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 ter informatie 1 document

Tussenstand Tracebesluit Inrichtingsplannen omgevingsvergunning Helperzoomtunnel Zuidelijke ringweg 1 document

Tussenstap organisatie beheer sociaal culturele accommodaties 1 document

Uitgangspunten actualisatie Woonvisie 1 document

Uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2014 (inclusief actuele ontwikkelingen) 1 document

Uitnodiging bijeenkomst 17 december 2014 1 document

Uitnodiging raadsbijeenkomst Let s Gro 1 document

Uitstelverzoek Integraal Huisvestingsplan 2015-2018 1 document

Uitvoering motie Bereken zelf uw WOZ-waarde 1 document

Uitvoeringsbesluiten jeugdhulp 2015 1 document

Uitvoeringsplan AMHK en Regiovisie huiselijk geweld kindermishandeling 1 document

Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Stadstoezicht 2014 1 document

Uitwerking initiatiefvoorstel graffitikunst 1 document

Uitwerking maatregelen parkeerplan Helperplein en Verl Hereweg Boom Effect Analyse 1 document

Vaailig Thoes in Regio Groningen Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 1 document

Vastgoedmonitor 2014 1 document

Veiligheid versus Privacy / Discussienotitie 1 document

Veiligheidsbeeld wensen en bedenkingen 1 document

Veiligheidszorg Noord 1 document

Verantwoording (Kritische Prestatie Indicatoren) en jaarverslag archiefbeheer 2013 1 document

Verhoging leges reisdocumenten 1 document

Verkiezingen gemeenteraad en Europees parlement 1 document

Verlenging maatregel onttrekkingsvergunningen kamerverhuur Selwerd 1 document

Verlenging OV-concessie Groningen-Drenthe 1 document

Verordening kamerbemiddelngsbureau s 1 document

Versterking participatie de Weijert 1 document

Voetgangersbewegwijzering binnenstad 1 document

Voorgenomen verkoop aandelen Attero 6 documenten

Voorjaarsbrief 2014 1 document

Voorlopige uitkomst Meicirculaire 2014 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer 4 documenten

Voorontwerp-bestemmingsplan Bruilweering 2014 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan Helpermaar 2014 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt 3 documenten

Voorstel Prohef structurele aanpak werkloosheid 1 document

Voorstellen Sporthal Europapark en Herinrichting Corpus den Hoorn 1 document

Voortgang planning en financiering Stationsgebied Groningen 1 document

Voortgang aanpak aardbevingen 1 document

Voortgang actualisaties grondexploitaties 1 document

Voortgang actualisering bestemmingsplannen; programma 2014 1 document

Voortgang fietspad de Verbetering 1 document

Voortgang herindeling 1 document

Voortgang motie zelfbeheer in wijken 1 document

Voortgang moties zonnepanelen Forum en Stadhuis 1 document

Voortgang nieuwe impuls vensterscholen 1 document

Voortgang ontwikkelvisie Sontweggebied 1 document

Voortgang openstaande moties in aanloop naar Voorjaarsdebat 201 1 document

Voortgang openstaande moties met betrekking tot begroting 2015 1 document

Voortgang voortijdig schoolverlaters (vsv) 1 document

Voortgang zienswijze op het aangepaste Gaswinningsplan NAM 2013 1 document

Voortgangsrapportage 2014 II en sleutelprojectenrapportage april - juli 2014 1 document

Voortgangsrapportage dossier aardbevingen 1 document

Voortgangsrapportage Oog voor nieuwe detailhandel 1 document

Vraag raadscommissie Beheer en Verkeer HOV-as West 14-5-2014 1 document

Vragen PvdA over verkeerssituaties 1 document

Vragen Sportcarrousel 1 document

Vrijgave voorkeursvariant spoorknoop en bustunnel voor actieve dialoog 1 document

Wensen en bedenkingen realisatieovereenkomst Aanpak Ring Zuid 2 documenten

Wensen en bedenkingen tav de aankoop aandeel Waterbedrijf Groningen 1 document

Wijziging voorstel re-integratieverordening Participatiewet 2015 1 document

Wijzigingen LTA raadscommissie Beheer Verkeer 1 document

Wijzigingen parkeergarage Forum en Forumontwerp 1 document

Woonschepenhaven discussie ligplaatsindeling en stand van zaken 1 document

Zienswijze programmabegroting Omgevingsdienst Groningen 2015 1 document

Jaarkalender grote evenementen 2014 1 document