collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

A-kwartier april 2015 1 document

Aanbesteding contract fietsbeheer 1 document

Aanbesteding publiek vervoer 1 document

Aanbestedingstraject Warmtenet Geothermie Noordwest 1 document

Aanbod brandveiligheidschecks en voortgang controle brandveiligheid 1 document

Aankoop Martinikerkhof 11 en Sint Jansstraat 3 1 document

Aanpak inkoop domein maatschappelijke ontwikkeling 2016 e v 1 document

Aanpassing tarieven parkeervoorzieningen 2016 1 document

Aanpassing van de uitvoeringsregels n.a.v. de Beleidsevaluatie Social Return 1 document

Aanpassing witgoedregeling 1 document

Aanvraag standplaatsvergunning Noorderplantsoen 1 document

Aanvullende informatie Afkoop onderhoudsbijdrage Euroborg 1 document

Aanvullende informatie n.a.v. commissie Ruimte en Wonen 9 september 2015 1 document

Aanvullende informatie over VZN - i.v.m. voornemen beëindiging samenwerking per 1 maart 2016 1 document

Aanvullende informatie VZN (Veiligheidszorg Noord) gebouwenbeveiliging 1 document

Aanvulling boekwerk begroting 2016 1 document

Aanwijsbesluit cameratoezicht A-kwartier 1 document

Aardbevingbestendig maken Groninger Forum 1 document

Actieplan gezinnen met geringe sociale redzaamheid 1 document

Acties tegen kindermishandeling 1 document

Actualisatie verkeerskundige verkenning N355 (Groningen-Zuidhorn) 1 document

Actualiseren beleid, coffeeshops, growshops, damocles 1 document

Actuele informatie over uitvoering VSD 1 document

Afbakening basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) 1 document

Afhandeling leges Nijestee 1 document

Afhandeling motie Drempel lager, betere toegankelijkheid 1 document

Afhandeling motie Groenadvies (september 2014) 1 document

Afhandeling motie Impuls voor werk, scholing, activering 1 document

Afhandeling moties Voorjaarsdebat 2015 1 document

Afronding project GRONDIG fase 2 1 document

Agenda voor de stad en regio 1 document

ARCG jaarrapport 2014 en algemene en financiële kaders 2016 1 document

ARCG ontwerpbegroting 2016 1 document

Attero 1 document

BAM onderbetaling CAO personeel 1 document

BEA (bomeneffectanalyse) busremise Peizerweg 1 document

Beantwoording motie fietser heeft voorrang principe 1 document

Beantwoording motie informatievoorziening fietsparkeren station 1 document

Beantwoording motie parttime ondernemen 1 document

Beantwoording motie Zonnige perronkappen 1 document

Beantwoording openstaande vragen en toezeggingen vanuit raadscommissies d d 4 november 2015 ontwerpbegroting 2016 1 document

Beantwoording vraag raadscie RW d.d. 1-4-2014 1 document

Beantwoording vraag raadscommissie Financiën en Veiligheid 17 juni 2015 1 document

Beantwoording vragen en toezeggingen (raadscies inzake) commissie-behandeling jaarrekening 2014 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie F&V 4 maart over de begroting 2015 en jaarrekening 2013 van de Groninger Archieven 1 document

Bed bad brood voorziening 1 document

Begroting 2016 in relatie tot voorlopig budget BUIG 2016 1 document

Begrotingswijziging bij de bestemming van het rekeningresultaat 2014 1 document

Beleidsregels Individuele inkomenstoeslag Participatiewet 1 document

Beleidsregels ontrekkingsvergunning huisvestingsverondening 2015 1 document

Beroepsschrift inzake instemmingsbesluit gaswinningsplan 2013 1 document

Besluitpunten AC-bijeenkomst 11 maart jl 1 document

Besluitpunten AC-bijeenkomst 24 juni 2015 1 document

Besluitpunten AC-bijeenkomst 8 april 2015 1 document

Besluitpunten Audit Committee 13 mei 2015 1 document

Besluitpunten Audit Committee 25 november 2015 1 document

Bestedingsprogramma archeologie 2015 1 document

Bestemmingsplan Hoofdstation Groningen 3 documenten

Bestemmingsplan 'Fabriekslaan suikersiloterrein' 1 document

Bestemmingsplan Fabriekslaan suikersiloterrein 3 documenten

Bestemmingsplan Station Groningen Europapark 4 documenten

Bestuurlijk overleg Minister Kamp over aardbeving 1 document

Bevindingen accountant bij herzieningen grondexploitaties 2015 1 document

Bomen Effectanalyse Helperzoomtunnel 1 document

Boomeffectanalyse (BEA) bus op- en afritten Hoogkerk 1 document

BORG-rapportage 2014 informatie 1 document

Borrelboten 1 document

Bouw zorgcomplex Canadalaan - Boom Effect Analyse 1 document

Bouwlocatie Eelderzoom-Vuursteenstraat (herontwikkkeling Schoollocatie De Vlint) 1 document

Bouwplannen Haddingestraat 17 1 document

Brandweeroefening Grote Markt Zuidzijde 2 documenten

Brief aan raad over besproken punten AC 16 september 2015 1 document

Buurtsportwerk (Bslim) 1 document

Commissie over verbonden partijen op 14 oktober 2015 1 document

Concept Meerjarenprogramma Sport en bewegen 2016 - 2020 1 document

Concept-prestatieafspraken gemeente en Woningcorporaties 1 document

Concept-rapportage Samenwerkend Toezicht Jeugd 1 document

Conceptnota Standplaatsen Euroborg 1 document

Conceptstukken nieuw prostitutiebeleid (aan de raadscie F en V) 1 document

Conceptvisie Inkomensdienstverlening 2016-2018 Een vertrouwd gezicht 1 document

Continueren regionale samenwerking Toezichthouder calamiteiten en geweld Wmo 2015 1 document

Controlesysteem kamerverhuurpanden 1 document

Convenant Veilig Uitgaan 1 document

Convenant Veilig Uitgaan 1 document

Cortinghborg 2 - wensen en bedekingen gemeenteraad 1 document

Decembercirculaire gemeentefonds 2014 1 document

Discussienota Op weg naar een afvalloze Stad 1 document

Discussienotitie doorberekening kosten evenementen 1 document

Diversiteitsagenda 1 document

Doorkijk Vernieuwing Sociaal Domein 2016 - 2017 1 document

Draagkrachtregels bijzondere bijstand informatie 1 document

Een plek voor Jongeren, mei 2015 1 document

Eindevaluatie pilot Maatschappelijke participatie Informatie 1 document

Eindevaluatie Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2 0 1 document

Energiebesparing bij particulieren 1 document

Erratum begroting 2016 1 document

Evaluatie Damocles beleid 1 document

Evaluatie doelsoortenbeleid en monitoring stadsnatuur 1 document

Evaluatie effecten verandering buslijn 4 en 5 per dienstregeling 2014 1 document

Evaluatie grofvuil 2014 1 document

Evaluatie Hafengeburtstag Hamburg mei 2015 1 document

Evaluatie ICT-visie 1 document

Evaluatie leefbaarheidsprojecten Studenten en Stadjers 2014 1 document

Evaluatie proef ligplaatsen kleine bootjes Reitdiep 1 document

Evaluatie Simplon 1 document

Evaluatie wijziging verordening leerlingenvervoer 1 document

Evenementen Binnenstad evaluatie 2014 en programma 2015 1 document

Experimenten winkelstraten 1 document

Extra informatie t.b.v. actualiteitendebat 'bouwplannen Noorderkerktraject' 1 document

Extra inzet voor Success for All 1 document

Financieel Meerjarenbeeld na verschijnen 'Meicirculaire' 1 document

Financiën huisvesting Veiligheidsregio Groningen 1 document

Financiering Buurtbemiddeling Groningen 2015 1 document

Gaswinningsbesluit 2015 1 document

Gebeurtenissen Hoogkerk rond jaarwisseling 1 document

Geboortezorg gezonde start periode 2010-2015 1 document

Gemeentebegroting 2016 1 document

GR-ID + Informatie huisvesting 1 document

Grand Theatre 1 document

Gronings model ouderbetrokkenheid bij onderwijs informatie 1 document

Grunobuurt-Zuid vernieuwing riolering en herinrichting 1 document

Gunning inkoop zorg en ondersteuning 2016-2017 1 document

Herijking realisatie Nationale Politie 1 document

Herplant bomen Kraneweg 1 document

Herstel woningmarkt in de gemeente Groningen 1 document

Hondenbeleid (ontwikkelingen 2014) 1 document

Hoogte uitkering Fonds Ondernemend Groningen 2011 t m 2014 1 document

Hortensialaan e.o. rioolsanering en herinrichting 1 document

Hortensialaan e.o. Rioolsanering en herinrichting 1 document

Huishoudelijke Hulp Toelage van het Rijk 1 document

Huisvesting AZC 1 document

Huisvesting brandweer 1 document

Huisvesting politie 1 document

Impactonderzoek aardbevingen van Provincie 1 document

Informatie aankoop Europaweg 8 1 document

Informatie mbt maatregelen tbv het voorkomen van uitbuiting en schijnconstructie en de voortgang Social Return 1 document

Informatie over accommodatiebeheer 2015 en 2016 1 document

Informatie over bezoek van burgemeester en wethouder Van Keulen aan zustersteden Tianjin en Xi'an 1 document

Informatie over de meerkostenregeling 2015 2016 en verder 2 documenten

Informatie over de PGB problematiek 1 document

Informatie over evaluatie armoedebeleid 2013-2014 en indicatoren armoedebeleid 2015-2018 en Uitvoeringsplan armoedebeleid 2015 1 document

Informatie over Financiering Odensehuis tot 1 januari 2016 1 document

Informatie over planning vervolgonderzoek haalbaarheid Noordelijk Belastingkantoor (NBK) 1 document

Informatie over Route Arbeid (voorheen Werkschool) 1 document

Informatie over tussenuitspraak Raad van State over Tracebesluit Zuidelijke Ringweg 1 document

Informatie over vervroegen evaluatie parkeerplan Oranjebuurt Noord Noorderplantsoenbuurt 1 document

Informatie traject herziening adviesstructuur WMO aan raadscie O&W 1 document

Informatie tussenstand realisatie afspraakbanen 1 document

Informatie Vastgoedmonitor 2015 1 document

Informatie verkiezingen op 18 maart 2015 1 document

Informatie voortgang planvorming stadsdeelontsluiting Oosterhamrikzone 1 document

Informatie voortgang screeningsoperaties 1 document

Informatie voortgang verdiepingsonderzoek Noordelijk Belastingkantoor (NBK) 1 document

Informatief loonkosten programmabudget voor sportieve infrastructuur 1 document

Informeren evaluatie voor-en vroegschoolse educatie 1 document

Informeren inzake verantwoording van de zorg op en het beheer van het archief van de gemeente Groningen 1 document

Informeren m b t bestedingsvoorstel budget monumenten 2015 1 document

Informeren over aanwijsbesluit gemeentelijke monumenten (-light) 2015 14 documenten

Informeren over aardbevingsbestendig bouwen zuidelijke ringweg 1 document

Informeren over meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 1 document

Informeren over reactie NAM over aardbevingbestendigheid te reconstrueren Zuidelijke Ringweg Groningen en brief Ministerie van Economische Zaken 1 document

Informeren over realisatie Helperzoomtunnel en inrichtingsplannen Aanpak Ring Zuid 1 document

Informeren over rekenkamerrapport Groningen Energieneutraal in 2035 1 document

Informeren over stand van zaken vervanging parkeerautomaten 1 document

Informeren over start van het verleggen van kabels en leidingen Ring Zuid 1 document

Informeren uitkomst audit verbeterplan stadstoezicht 1 document

Informeren voortgang nieuwe impuls vensterscholen 1 document

Informerende brief over 'De eerlijke brommer' 1 document

Informerende brief over verkeersveiligheid 1 document

Infoversum 1 document

Infoversum 1 document

Initiatiefvoorstel Stadspartij over hulpmiddelen voor aan- en uittrekken (steun)kousen 1 document

Inkoop regionale Jeugdhulp 2016 en 2017 1 document

Inkoop sociaal domein 2016-2017 1 document

Inkoopdocumenten sociaal domein 2016-2017 1 document

Inspectierapport Veilig Thuis 1 document

Instemming meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 1 document

Intensiveringsmiddelen wonen 1 document

Intenties voor de samenwerking gemeente en Corporaties 1 document

Intern Controleplan 2015 1 document

Invulling afwijkingsbevoegdheid 1 document

Invulling toezicht en handhavingstaken na 1 maart 2015 1 document

Inzet budget 4 ton oplossing knelpunten voormalige ID-banen 1 document

Jaarkalender grote evenementen 2016 2 documenten

Jaarplan Integrale Veiligheid 2016 UVP's 6 documenten

Jaarstukken 2015 Regio Groningen Assen 2 documenten

Jaarverslag 2014 het Fonds Ondernemend Groningen 1 document

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Groningen 2 documenten

Jaarverslag klachten 2014, jaarverslag werkzaamheden gemeentelijke Ombudsman 2014 en werkzaamheden Regeling klokkenluiders 1 document

Jaarverslag Leerplicht Gemeente Groningen informerend 1 document

Jaarverslag Leerplicht Groningen 2014-2015 1 document

Jaarverslag Parkeerbedrijf 2014 1 document

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving 2014 1 document

Jeugdhulp inkoopstrategie en actualisatie budgetten 2015 1 document

Jongerenaanpak 1 document

Juridisch eigendom schoolgebouwen 1 document

Komst OV bureau busremise naar Peizerweg 1 document

Kosten evenementen 1 document

Kwaliteit en rechtmatigheid in de Wmo 2015 en de Jeugdwet 1 document

Kwijtschelding 1 document

Laptopregeling minimakinderen voortgezet onderwijs 1 document

Leerlingzaken Voortgang voortijdig schoolverlaters (vsv) 1 document

Leningen Euroborg NV aan FC Groningen 1 document

Locatieprofiel Kardinge 1 document

LTA inzake verbonden partijen en opzet nieuwe begroting voor cie. F&V 1 document

LTA wijziging Veranderlab Innovatie Sociale Zekerheid 1 document

Mandaatherziening ter informatie 1 document

Martiniplaza financiële informatie 1 document

Martiniplaza opdrachtformuleringen onderzoek toekomst Martiniplaza 1 document

MartiniPlaza reorganisatie 1 document

Martiniplaza voortgang en planning 1 document

Meerjarenplan Gresco 2015-2017 1 document

Meerjarenprognose Parkeerbedrijf 2015 1 document

Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat 1 document

Meicirculaire gemeentefonds 2015 1 document

Mogelijke inbreng Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 1 document

Motie geluidsmaatregelen buslus Parkweg 1 document

Motie Inzet werkzoekende bouwvakkers in het aardbevingsgebied 1 document

Motie Vrijwilligers in de spotlights voor iedereen 1 document

Motie zonnepanelen op stadhuis 1 document

Moties begroting 2016 1 document

Naar een nieuwe aanpak Arbeidsmarktbeleid 1 document

Nadere informatie Grand Theatre 1 document

Nadere informatie kinderboerderij stadspark 1 document

Nadere informatie stichting infoversum (geheimhouding opgeheven per 30-5-18) 1 document

Nadere informatie Stichting Infoversum (geheimhouding opgeheven per 30-5-18) 1 document

Nadere informatie Welstandsnota 1 document

Nadere regel tot wijziging Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 1 document

Nieuwe adviesstructuur sociaal domein 1 document

Normenkader rechtmatigheid 2015 1 document

O2G2 bestuursverslag 2014 begroting 2015 1 document

Omgevingsvergunning sloop Finse school 1 document

Onderzoek klanttevredenheid sportcentrum Kardinge 1 document

Onderzoek optimalisatie financieel resultaat parkeerhandhaving 1 document

Onderzoek sportparken en dienstverlening sport 1 document

Onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2016 1 document

Ontwerp bestemmingsplan uitbreiding agrarischbedrijf Winschoterweg 5 documenten

Ontwerp kadernota cultuur ter kennisgeving 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Bruilweering 2014 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer 5 documenten

Ontwerpuitwerkingsplan Reitdiep 2015 7 documenten

Ontwikkeling werkgelegenheid gemeente Groningen 2013-2014 1 document

Ontwikkelingen Meldkamer Noord-Nederland 1 document

Ontwikkelingen Stadjerspas 1 document

Openbare verlichting (informatie) 1 document

Opvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen 1 document

Opzet evaluatie De levendige stad ook op zondagen 1 document

Opzet rapportagemodel sociaal domein 1 document

OV bureau definitieve dienstregeling bus 2016 en trendmonitor 2014 1 document

OV-bureau Ontwerpbegroting 2016 en ontwerp Dienstregeling bus 2016 1 document

OV-bureau Groningen Drenthe Jaarverslag en Jaarrekening 2014 1 document

Overdracht Stadsschouwburg aan Groninger Monumentenfonds N V 1 document

Overeenstemming met BAM 1 document

Overeenstemming met NAM 1 document

Overlastbeeld A-kwartier febr-mei 2015 1 document

Parttime ondernemen in de bijstand 1 document

Pilot Controleer uw WOZ-waarde 1 document

Pilot zondagsmarkt Vismarkt en Grote Markt Groningen 1 document

Plan van aanpak woninginbraken 1 document

Planning uitvoering armoedebeleid 1 document

Pre-advies initiatiefvoorstel Shelter City Groningen 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel Aanpak woonoverlast 1 document

Prestatieafspraken gemeente en woningcorporaties 1 document

Private kwaliteitsborging 1 document

Proces Diversiteitsagenda 1 document

Proces Geothermie Noordwest 2015 1 document

Proces kadernota cultuur 2017-2020 informatie 1 document

Proces scenario's VZN 1 document

Programma-overeenkomst inzake HOV Groningen Stad 1 document

Projectofferte herinrichting Binnenstad Westzijde 1 document

Raadscommissie F&V inzake Jaarverslag 2014 uitvoeringsprogramma handhaving toezegging 1 document

Raadscommissie HRM op 23 september 2015 1 document

Rapport naar een herijking van de Maatschappelijke Opvang 1 document

Rapportage 1e kwartaal 2015 uitvoering Wmo en Jeugdwet ter informatie 1 document

Rapportage HH1-gesprekken 1 document

Rapporten onderzoeken exemplarische gebouwen schoolgebouwen en openbare ruimte 1 document

Reactie college op Managementletter interimcontrole 2015 EY 1 document

Reactie moties en toezeggingen evenementen 1 document

Reactie n a v werksessie Inkoop MO Tegemoetkoming Huishoudelijke Hulp 2016 1 document

Reactie op Accountantsverslag 2014 EY 1 document

Reactie op uitnodiging viering 100-jarig bestaan Moermansk 1 document

Regeling vergoeding meerkosten aardbevingsbestendige nieuwbouw 1 document

Regionaal Beleidsplan en Regionaal Risicoprofiel 2016 - 2019 Veiligheidsregio Groningen 4 documenten

Rekeningdebat 2014- motie en amendement 1 document

Reorganisatie WSR 1 document

Resultaten actualisatie grondexploitaties 2015 1 document

Resultaten en vervolgstappen nav rapport internationals in Nederland 1 document

Resultaten Najaarsinspectie Kastanjeziekte 2014 - informatie 1 document

Resultaten project aanpak ouderenmishandeling 1 document

Right to Challenge 1 document

Samenwerken aan dienstverlening met Dimpact 1 document

Schademeldingen aardbevingen 1 document

Septembercirculaire 2015 1 document

Staat V 2014 1 document

Stadsnomaden 1 document

Stand van zaken Aardbevingen en stad lopende zaken 1 document

Stand van zaken aardbevingen 1 document

Stand van zaken aardbevingen en Stad 1 document

Stand van zaken armoedeprojecten 2015 en voorstel voor accenten 2016 1 document

Stand van zaken besluitvorming over gebouwbeveiliging gemeente (VZN) 1 document

Stand van zaken busknooppunt UMCG Noord en Knip Herebrug 1 document

Stand van zaken fietsprojecten 1 document

Stand van zaken omgevingswet 1 document

Stand van zaken onderzoek toezicht en handhavingstaken na 1 maart 2016 1 document

Stand van zaken Platform Leven in Stad en WIJS 1 document

Stand van zaken stadsnomaden Suikerunieterrein 1 document

Stand van zaken Suikerbuurt 1 document

Stand van zaken Tuin in de Stad 1 document

Start Innovatieve Sociale Zekerheid 1 document

Startersleningen 2015 1 document

Startup ecosysteem 1 document

Stedenbouwkundige visie Zernike Campus Groningen 2 documenten

Stemverhouding Veiligheidsregio 1 document

Subsidies en tarieven in de sport 1 document

Tegemoetkoming huishoudelijke hulp 2016 1 document

Tegemoetkoming huishoudelijke hulp 2016 (26-11-15) 1 document

Ter informatie Draaiboek markt en evenementen 1 document

Terrassenregulering 1 document

Terugblik skybox-gebruik seizoen 2014-2015 1 document

Tijdelijk gebruik leegstaand vastgoed en braakliggende grond 1 document

Toekomst Grand Theatre 1 document

Toetreding Dimpact - wensen en bedenkingen 1 document

Toezeggingen raadscommissie 14 oktober 2015 over verbonden partijen en voortgangsrapportage 1 document

Topsportzorgcentrum - wensen en bedenkingen 1 document

Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum ontwikkeling Derdengebouw 1 document

Trekkingsrecht PGB en procedure herbeoordelingen 1 document

TTIP-vrije gemeente 1 document

Tussenrapportage NAM 1 document

Tussenstand G-kwadraat 2015 1 document

Tussenstand WIMP in de wijken 1 document

Uitgangspunten notitie reclamebeleid 1 document

Uitgangspunten ruimtelijk kader voor water 1 document

Uitkomst gesprekken HH2-cliënten 1 document

Uitnodiging Hafengeburtstag Hamburg 2015 1 document

Uitnodiging viering 25 jaar vriendschapsband met Oldenburg, 9 november 1 document

Uitstelverzoek Integraal Huisvestingsplan 1 document

Uitvaartcentrum en crematorium Algemeen Belang locatie Hoendiep-Noord 1 document

Uitvaartcentrum en crematorium Algemeen Belang, locatie Hoendiep 1 document

Uitvoering amendement Behoud van geld voor chronisch zieken en gehandicapten 1 document

Uitvoering Wmo en Jeugdwet 2e kwartaal 2015 1 document

Uitvoering Wmo en Jeugdwet 3e kwartaal 2015 1 document

Uitvoeringsagenda Akkoord van Groningen, jaar 2015 1 document

Uitwerkingsplan Reitdiep 2015 7 documenten

Vaststelling boomeffectanalyse Tuinlandlocatie Cuypersweg 1 document

Veranderlabs ter informatie 1 document

Verbeteren waterkwaliteit vijver Valreep 1 document

Verhoging bijdrage was & strijk 1 document

Verordening Tegenprestatie brief inspectie SZW 1 document

Vertraging OTB extra sneltrein Groningen-Leeuwarden 1 document

Vervolg stappen Groningen Spoorzone 1 document

Verzoek Grand Theatre om extra financiële steun 1 document

Visiedocument Wet Educatie en Beroepsopleidingen 1 document

Vlugschrift daklozenmonitor 2003 - 2014 1 document

Voedselbeleid 1 document

Voorgenomen besluit samenwerking met VZN na 1 maart 2016 1 document

Voorjaarsbrief 2015 1 document

Voornemen missie naar China april 2015 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen 3 documenten

Voorontwerp-uitwerkingsplan Reitdiep 2015 5 documenten

Voorontwerpbestemmingsplan Grondberging Roderwolderdijk 2015 1 document

Voorontwerpbestemmingsplan Europapark herziening 2015 1 document

Voorontwerpbestemmingsplan Halfweg 4 documenten

Voorrangsregeling continue standplaatsvergunning 1 document

Voortgang aanpak aardbevingen januari 2015 1 document

Voortgang aanpak aardbevingen: scholenonderzoek 1 document

Voortgang actualisatie grondexploitaties 2015 1 document

Voortgang afbakening basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) 1 document

Voortgang afhandeling moties Vernieuwing Sociaal Domein (VSD) 1 document

Voortgang bed-bad-brood voorziening 1 document

Voortgang en ontwikkeling Odensehuis 1 document

Voortgang en planning Meerjarenprogramma Sport en bewegen 1 document

Voortgang jobcarving (informatie) 1 document

Voortgang KCC Groningen maart 2015 1 document

Voortgang onderzoek Noordelijk Belastingkantoor 1 document

Voortgang Ontwerp-Tracebesluit Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden 1 document

Voortgang openstaande moties in aanloop naar het Begrotingsdebat 2016 1 document

Voortgang openstaande moties in aanloop naar Voorjaarsdebat 2015 1 document

Voortgang outsourcing ICT 1 document

Voortgang renovatie Tribune Esserberg 1 document

Voortgang schade-afhandeling aardbevingen 1 document

Voortgang uitvoering motie Weten waar kwaliteiten liggen informatie 1 document

Voortgang uitvoeringsplan Alcohol & Jongeren De maat is vol 1 document

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 1 document

Voortgangsrapportage 2015-II en Sleutelrapportage april - juni 2015 1 document

Voortgangsrapportage toekomstvisie A-kwartier 1 document

Voortgangsrapportage Wijkontwikkeling Selwerd 1 document

Voortzetting regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1 document

Voorzieningen gebouw Ruskeveenseplas 1 document

Wensen en bedenkingen concept Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2 documenten

Wensen en bedenkingen Effectenanalyse en voorstel Friese Straatweg 137a Tuin in de stad 1 document

Wensen en bedenkingen parkeerplannen Korrewegwijk, Oosterparkwijk en De Hoogte 1 document

Wensen en bedenkingen t a v Aankoop aandeel Waterbedrijf Groningen 1 document

Werken in Duitsland 1 document

Wet Educatie en Beroepsopleidingen 1 document

Wettelijke opvang- en zorgtaken dierenwelzijn 1 document

Wijken voor Jeugd 2015 1 document

Wijziging marktregelgeving 1 document

Wijziging planning besluitvorming geothermie en warmtenet noordwest 1 document

Wijziging standplaatstarieven 1 document

Wijziging termijn erfpacht en termijn hypothecaire lening Stichting Infoversum - wensen en bedenkingen (geheimhouding opgeheven per 30-5-18) 1 document

Wijziging witgoedregels ter informatie 1 document

Windenergie in de stad 1 document

Wob-verzoek RTV Noord over FC Groningen-Olympique Marseille 1 document

Woonschepenhaven, melding voortgang 1 document

Zienswijze Nationaal programma radioactief afval 1 document