collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2017

Aanbesteding publiek vervoer 1 document

Aanbiedingsbrief Rekenkamercommissie bij onderzoek burgerbetrokkenheid 4 documenten

Aanbiedingsbrief RKC bij onderzoek passend onderwijs 2 documenten

Aanpak fietsendiefstallen 1 document

Aanpassingen_koppen_Folkingestraat 1 document

Aansluiting Zemikelaan - Noordelijke Ringweg 1 document

Aanvraag_coffeeshop_Schuitendiep_62 1 document

Aanvullende informatie WarmteStad en beantwoording vragen actualiteitendebat - DEF 4 documenten

Aanvullende_informatie_perinatale_sterfte 1 document

Aanvullende_informatie_wensen_en_bedenkingen_planontwikkeling_Festivallocatie 1 document

Aanvulling boom effect analyse Noordoosthoek Hoornse Meer 1 document

Actieplan Energiebesparing bij bedrijven 1 document

Actieplan Toegankelijke Stad 3 documenten

Actualisatie welstandsnota 5 documenten

Actualisering_mandaatbesluiten_2017 1 document

Afhandeling vragen en toezeggingen raadscommissies rekening 2016 1 document

Afronding pilot fietsoversteek Eikenlaan 1 document

Alternatieven voor de collectieve zorgverzekering voor minima 1 document

ARCG_Jaarrapport_2016_en_Algemene_beleidsmatige_en_financiele_kaders_2018 3 documenten

ARCG_ontwerp-begroting_2018 1 document

BEA_EKZ_rotondes_Sint_Petersburgweg_Odenseweg 1 document

Beantwoording motie 'nachtelijke fietsers fietsen door' 1 document

Beantwoording motie diffractiestroken of geluidsgoten 1 document

Beantwoording motie Handhaving 1 document

Beantwoording motie Liften naar het oosten 1 document

Beantwoording motie open source en open standaarden 1 document

Beantwoording toezegging uitbreiding openbaar subsidieregister 1 document

Beantwoording_openstaande_vragen_raadscommissie_R&W_10-05-2017_inzake_Watervisie_Groningen 1 document

Beantwoording_rondvraag_SP_over_de_omgevingsdienst 1 document

Bed bad brood in het regeerakkoord 1 document

Begroting_2018_bedrijvenpark_Rengers__ 1 document

Beschermingsbewind en bijzondere bijstand 1 document

Besluitpunten_audit_committee_bijeenkomst_8_februari_2017 1 document

besproken punten Audit Committee 29 november 2017 1 document

Besteding mantelzorgcomplimentgelden 2018 1 document

Besteding_mantelzorgcomplimentgelden_2017 1 document

Bestedingsvoorstel budgetten monumenten en archeologie 2017 1 document

Bestemming Binnenstad Definitief ontwerp A-straat 1 document

Bestemming Binnenstad Kattenbrug 1 document

Bijdrage aan Supportersproject 1 document

Binnengekomen reactie inspraak wijziging Dienstregeling bus per september 2017 1 document

Binnengekomen reacties inspraak wijziging dienstregeling bus per december 2017 1 document

Boekje_gebiedsgericht_werken_Als_de_wijk_de_ruimte_pakt_ 3 documenten

Bomen Effect Analyse (BEA) doorstroming HOV-as West 1 document

Bomen Effecten Analyse (BEA) Oosterhamrikkade 115-117 1 document

Bomen_effect_analyse_(BEA)_Paddepoel_zuidoost_ZON_3_(Noordzijde_Grote_Beerstraat) 1 document

Bomen_Effect_Analyse_(BEA)_Warmtenet_Zernike_fase_1b 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) De Vork II 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) ombouw station 2 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) ontwikkeling GAK-UWV locatie Paddepoel Atlas & Pleione 1 document

Boom Effect Analyse (BEA)van het project Engelse Park en Kempkensberg 6 documenten

Boom Effect Analyse Opritten Definitief Ontwerp (DO) Westelijke Ringweg 1 document

Boom_Effect_Analyse_(BEA)_Hora_Siccamasingel 1 document

BORG-rapportage_2016 1 document

Brandverloop Holland Casino en Brandweerzorg binnenstad 1 document

Brandweer Groningen - factsheet over 2016 1 document

Brief aan raad over besproken punten Audit Committee 18 oktober 2017 1 document

Brief Audit Committee n.a.v. accountantsverslag bij jaarrekening 2016 30 juni 2017 1 document

Burgerparticipatie en Stichting WIJ Groningen 1 document

Bus doorstroming Emmaplein, Eeldersingel 1 document

cameratoezicht Gele Loper 1 document

Cijfers uitstapprogramma's Terwille 1 document

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 1 document

Coffeeshops 1 document

Concept erfgoednota 1 document

Concept parkeerplannen Tuinwijk en Helpman-Oost 1 document

Concept_jaarrekening_en_jaarverslag_2016_en_ontwerpbegroting_2018_Groninger_Archieven 1 document

Concept-locatieprofiel Suikerfabriekterrein 1 document

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen-Haren-Helperzoomtunnel BEA 1 document

Contouren parkeervisie 1 document

Controleplan 2017 1 document

Cultuurpijlers 1 document

Daklozenmonitor Groningen 2003-2016 1 document

Daling aantal huisverboden 1 document

De_Bewegende_Stad projecten 2016-2017 1 document

De_ontwikkelingen_en_resultaten_van_het_social_returnbeleid_2015_en_2016 1 document

Definitief parkeerplan Korrewegwijk 1 document

Digitale kaart speelvoorzieningen n.a.v Open Raad 1 document

Discussienotitie_weerstandsvermogen 1 document

Doorontwikkeling School als Wijk 1 document

Doorvaartijd spoorbrug Noord Willemskanaal 1 document

Effect principeakkoord Cao gemeenten 1 document

Eindrapportage Project Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2017 (nieuwe versie bijlage) 1 document

Erratum 2 Gemeenterekening 2016 1 document

Erratum ontwerpbegroting 2018 1 document

Erratum_Gemeenterekening_2016 1 document

Evaluatie aanbesteding Fietsbeheer 1 document

Evaluatie eerste fase gefaseerde uitvoering eenrichtingsverkeer Herebrug 1 document

Evaluatie en verlenging terrasvergunning Ludina 1 document

Evaluatie flexibeler openingstiiden Papiermolen 1 document

Evaluatie Grenscorrectie Meerstad 1 document

Evaluatie Inloopvoorziening GGZ 2017 1 document

Evaluatie kamerverhuurbeleid en tweede wijziging beleidsregels onttrekkingsvergunningen ten behoeve van onzelfstandige woonruimte en woningvormingsvergunningen Huisvestingsverordening 2015 1 document

Evaluatie nieuw prostitutiebeleid 2 documenten

Evaluatie pilot vrijwilligersmakelaar 1 document

Evaluatie stimuleringsregeling vastgoedverbetering Vishoek, Hoekstraat, Muurstraat 1 document

Evaluatie Topsportbeleid 2017 1 document

Evaluatie_Doorstromingsmaatregelen_Martiniziekenhuis_e.o. 1 document

Evaluatie_en_vervolg_pilot_graffitikunst 1 document

Evaluatie_Let_s_Gro_2016 2 documenten

Evaluatie_Parttime_ondernemen_in_de_bijstand 1 document

Evaluatierapport Kunstraad en vervolg 1 document

Fietssnelweg Assen-Groningen 1 document

Fietsstraat Beijumerweg 1 document

Financiële afronding Fris & Duurzaam 1 document

Financiële_afronding_cascorenovatie_Stadsschouwburg_ 1 document

Financiële_jaarstukken_PGZ_(wensen_en_bedenkingen) 1 document

Financiën Ten Boer na art 12 status en aanvullende (beleids-)maatregelen deels te dekken uit DVO 1 document

Financiën verhoogde asielinstroom 1 document

Flexibelere_openingstijden_Papiermolen 1 document

Gelijk_Speelveld_voortgangsbrief 1 document

Geluidkaarten 2016 gemeente Groningen 1 document

gemeentelijk_toezicht_op_stichting_Openbaar_Primair_Onderwijs_Slochteren_(OPOS) 1 document

Gemeentelijke_inventarisatie_m.b.t._VN-verdrag_inzake_de rechten_van_personen_met_een_beperking 1 document

Gevolgen_ingetrokken_cassatieberoep_bekeuring_hondenbezitter_2012 1 document

Gezamenlijk Plan Groninger gemeenten Van Beschermd Wonen en Opvang naar wonen met begeleiding op maat op weg naar 2020 1 document

Gresco, terugblik en vooruitkijken 1 document

Groencompensatieregeling 1 document

Groene gevels 1 document

Grondovereenkomst_Triade 1 document

Groninger_Forum, actualisering_Programma_van_Eisen 1 document

Groningse_kinderburgemeester 1 document

Healthy_Ageing_Visie_en_het_nieuwe_gezondheidsbeleid 1 document

herijkingsmoment_Aanpak_Ring_Zuid_(ARZ) 1 document

Hoofdlijnen besluitvorming GAE (informerend) 1 document

Huisvesting afdeling Natuur- en Duurzaamheidseducatie_(NDE) 1 document

Implementatie initiatiefvoorstel eigen regie-eigen dossier 1 document

Implementatieplan en eindrapport Impactanalyse Omgevingswet gemeente Groningen 2 documenten

Implicaties regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst 2 documenten

Informatie gemeentelijke reactie op Wetsvoorstel Herindeling en Hoorzitting 1 document

Informatie over de meerkostenregeling 1 document

Informatie over verblijf in de bed bad brood-voorziening 1 document

Informatie_over_onderzoek_Toezicht_en_handhaving_in_Stad_ 1 document

Informele Raadscommissie F&V 20-9-2017 (HRM) 1 document

Informeren over Inkoop Elektriciteit Gas 1 document

Informeren_inzake_verantwoording_van_de_zorg_op_en_het_beheer_van_het_archief_van_de_gemeente_Groningen 1 document

Informeren_raad_over_jaarrekeningstraject 1 document

Inkoop_sociaal_domein 1 document

Innovatie_schuldhulpverlening_2017 1 document

Innovatieatelier Beschermd Wonen en Opvang 2017 1 document

Inrichting Gelijk Speelveld 1 document

Inspectie_Veilig_Thuis_en_andere_ontwikkelingen 1 document

Internationalisering en lager opgeleiden 1 document

Interpretatie Groencompensatieregeling 1 document

Invulling moties vervolg afvalbeheerplan 1 document

Inzet intensiveringsmiddelen leren 2017 1 document

Inzet Participatiebudget 2018 1 document

Ja-Ja_sticker_reclamedrukwerk_(motie_M32) 1 document

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma's en verlenging kadernota Veiligheid (wensen en bedenkingen) 6 documenten

Jaarplanning Grote Evenementen 2018 1 document

Jaarrekening 2016 GR Meerstad 1 document

Jaarstukken_2017_Regio_Groningen-Assen 1 document

Jaarverslag 2016 het Fonds Ondernemend Groningen 2 documenten

Jaarverslag klachten 2016, jaarverslag gemeentelijke Ombudsman 2016 en verslag regeling klokkenluiders 4 documenten

Jaarverslag Leerplicht RMC 2016-2017 1 document

Jaarverslag parkeerbedrijf 2016 1 document

Jaarverslag_2016_toezichthouder_calamiteiten_en_geweld Wmo-zorg en - ondersteuning 1 document

Jaarverslag_en_de_Jaarrekening_2016_OV-bureau_Groningen-Drenthe 3 documenten

Jaarverslag_leerplicht_en_Regionaal_Meld-_en_Coordinatiepunt_(RMC)_Groningen_2015-2016 3 documenten

Jaarverslag_Regionaal_Beleidsplan_Veiligheid_Noord-Nederland_2016 1 document

Jaarverslag_social_media_2016 1 document

Jaarverslag_uitvoeringsprogramma_handhaving_gemeente_Groningen_2016 1 document

Jeugdstraatwerk 2018 1 document

Kentekenparkeren 1 document

Kentekenparkeren 1 document

Kinderopvangkosten 1 document

Kleinschalige_Voorziening_Screening_en_Diagnostiek 1 document

Koningsdag 2017 programmering en veiligheid 1 document

Korrewegwijk vernieuwing riolering Professorenbuurt en Oppenheimerbuurt en Boom Effect Analyse (BEA) 2 documenten

KTO Sportparken, Dienstverlening Sport050, zwembaden en Kardinge 2017 4 documenten

Locatieprofiel Suikerfabriekterrein 1 document

LTA_raadscommissie_O&W_ 1 document

Manifestatie_Wonen_in_Stadshart 1 document

Martiniplaza_positionering_governance_gebouw_en_renovaties 1 document

Meedoen 1 document

MJP-brief van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 1 document

Motie_Kansen_voor_alle_kinderen_2 1 document

Moties voorjaarsdebat 2017 1 document

Moties_Ruimte_voor_aanbieders_groot_en_klein_en_Aanbestedingen_in_het_sociaal_domein_ 1 document

Nieuwbouwregeling aardbevingsbestendig bouwen 1 document

Nieuwe_aanpak_arbeidsmarktbeleid 1 document

Nieuwe_meldregeling_voor_medewerkers_bij_vermoeden_van_misstand 1 document

Normenkader rechtmatigheid 2017 1 document

Notitie Educatie Arbeidsmarktregio Groningen 2018 1 document

Omgevingsdienst Groningen vastgestelde jaarstukken 2016 en vastgestelde begroting 2018 3 documenten

Omgevingsdienst_Groningen_Ontwerpbegroting_2018_(wensen_en_bedenkingen) 1 document

Ondertekening_cultuurconvenant_2017-2020_ministerie_OCW-landsdeel_Noord 1 document

Onderzoek naar toekomst De Oosterpoort en de Stadsschouwburg 2 documenten

Onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2018 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Meerstad Midden West 6 documenten

Ontwerp_Nota_van_Uitgangspunten_aanbesteding_openbaar_busvervoer_Groningen_en_Drenthe_2020-2029 1 document

Ontwerp_Programma_van_eisen_concessie_openbaar_busvervoer_Groningen-Drenthe_2020 1 document

Ontwerpbegroting_2018_Meerschap_Paterswolde_(zienswijze) 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Friessestraatweg 209 (Brivec-locatie) 4 documenten

Ontwerpbestemmingsplan_De_Meeuwen-De_Brink_2017 5 documenten

Ontwerpbestemmingsplan_Gasleiding_Groningen-_Winschoten 1 document

Ontwikkelingen en stand van zaken geboortezorg 1 document

Ontwikkelingen in Winkelcentrum Paddepoel 1 document

Ontwikkelingen supportersproject 1 document

Ontwikkelingen winkelcentrum Paddepoel 1 document

Ontwikkelingen_Oosterhoogebrug 1 document

Ontwikkelingen_rondom_kunstgrasvelden 1 document

Ontwikkelingen_supportersproject_(wensen_en_bedenkingen) 1 document

Ontwikkelstrategie_Meerstad 1 document

Ontwikkeltraject kunstencentrum Vrijdag 1 document

Op weg naar een Rookvrije Generatie in Groningen 1 document

Opdracht evaluatie Kunstraad 1 document

Openbaar_subsidieregister 2 documenten

Openbaarmaking stukken Geothermie 1 document

Oprichten_stichting_WIJ_Groningen_(wensen_en_bedenkingen) 1 document

Opstellen_van_het_uitvoeringsprogramma_Suikerfabriek-terrein 1 document

Oud en nieuw in de binnenstad, vuurwerkvrij 1 document

OV-bureau o.a. begroting 2018 dienstregeling 2018 en trendmonitor 2016 5 documenten

OV-bureau_Groningen_Kaderbrief_2018_en_verdere_verduurzaming_busvervoer 1 document

OV-bureau_Ontwerp_Begroting_2018_Voorgenomen_wijziging_Dienstregeling_bus_2018_en_Vastgestelde_dienstregeling september 2017 5 documenten

Overeenkomst publiek vervoer ingaande 1 januari 2018 1 document

Overzicht_moties_Aanpak_Ring_Zuid 1 document

OZB-tarief_niet-woningen 2017 1 document

Parkeermaatregelen_schilwijken (wensen en bedenkingen) 1 document

Participatiebanen 1 document

Partiële_herziening_provinciaal_inpassingsplan_(PIP)_Opstelterrein_De_Vork_Essen-Haren_(wensen_en_bedenkingen) 1 document

Plan_van_aanpak_woninginbraken 1 document

Planontwikkeling_Festivallocatie_Reitdiephaven-_wensen_en_bedenkingen 1 document

Planstudie_Paddepoelsterbrug 1 document

Poortershoes 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel van de PvdD en de Stadspartij over hondenbelasting, niet voor honden uit asielen en opvangcentra 1 document

Preadvies_initiatiefvoorstel_eigen_regie_-_eigen_dossier 1 document

Prestatieafspraken - Uitvoeringsprogramma 2018 1 document

Principebesluit verzelfstandiging CBK 2 documenten

Proces gebiedsondersteuningsnetwerk 1 document

Programmaraad podiumkunsten 1 document

Projectofferte 'Plan Openbare Ruimte' Reitdiepzone 1 document

Projectofferte fietsparkeren binnenstad (flitsteam) 1 document

Projectofferte projectontwikkeling Alo-locatie, van Swietenlaan hoek Laan Corpus den Hoorn 1 document

Projectplan Stadspark draagt bij aan een klimaatbestendige stad 1 document

Projectplan_Stadspark_draagt_bij_aan_een_klimaatbestendige_Stad_en_Bomen_Effect_Analyse_(BEA) 1 document

Provinciaal_inpassingsplan_(PIP)_Fietsroute_Plus_Groningen-Winsum_(wensen_en_bedenkingen) 1 document

Quick scan verkeersonderzoek Paddepoel, Selwerd (Eikenlaan) 1 document

Quick_scan_verzelfstandiging_OPBS_(De_Oosterpoort_en_Stadsschouwburg)_ 1 document

Raad_van_Kinderen 1 document

Rapportage SodM over Geothermie en beantwoording vragen ex art 41 RvO over gevolgen publicatie staat van de sector Geothermie 1 document

Reactie biedingen corporaties 2018 1 document

Reactie op concept accountantsverslag 2016 PwC 1 document

Reactie_college_op_Managementletter_tussentijdse_controle_2016_PwC 2 documenten

Reacties_op_besluiten_van_Haren 1 document

Reframe Towards a Regional Food Frame een interreg Vb project 1 document

Regulering_evenementen_in_gebouwen_ 1 document

rekenkamerbrief - Resultaten vooronderzoek naar outsourcing gemeentelijke ICT 1 document

Resultaten_najaarsinspectie_kastanjeziekte_2016 1 document

Resultaten_vastgoedmonitor_2015_en_2016 3 documenten

Samenwerkingsovereenkomst en Uitvoeringsregeling We the North 2017-2020 1 document

Scholingsplan voor personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt 1 document

Skaeve Huse 1 document

Spelregels Experiment Coöperatieve Wijkraad 1 document

Staat_V_2016 1 document

Stand van zaken aanpak misstanden kamerverhuurmarkt 1 document

Stand van zaken aanpak problematische jeugdgroepen 1 document

Stand van zaken afbouw tippelzone 1 document

Stand van zaken evaluatie straatcoaches Beijum 1 document

Stand van zaken gaswinningsdossier Groningen en Ten Boer 1 document

Stand van zaken intensiveringsmiddelen 'leren' 2015-2017 1 document

Stand van zaken Jongerenaanpak 1 document

Stand van zaken MFA De Wijert 1 document

Stand van zaken Monitor Sociaal Domein 1 document

Stand van zaken motie Meer Muziek in de Klas 1 document

Stand van zaken Stichting Museum Canadian Allied Forces 1 document

Stand_van_zaken_aanpak_jeugdwerkloosheid 1 document

Stand_van_zaken_aanpak_woonoverlast__ 1 document

Stand_van_zaken_Bouwontwikkeling_Engelse_Park_en_Kempkensberg 1 document

Stand_van_zaken_deregulering_innovatie_van_beleid_en_uitvoering 1 document

Stand_van_zaken_gaswinningsdossier 1 document

Stand_van_zaken_MFA_de_Wijert 1 document

Stand_van_zaken_outsourcing_ICT 1 document

Stand_van_zaken_realisatie_afspraakbanen 1 document

Stand_van_zaken_Stadadviseert 1 document

Stand_van_zaken_uitvoering_motie_Intrekken_ongewenste_bouwvergunningen 1 document

Stand_van_zaken_vorming_vastgoedbedrijf 1 document

Start_prestatieafspraken_2018_en_woonruimteverdeling 1 document

Startnota van het Rijk 1 document

Startnotitie jaarrekening 2017 1 document

Stedelijke logistiek 1 document

Stopformulieren politie 1 document

Strategische koers The Next City 1 document

Suïcidepreventie 1 document

Tekort_Bundeling_Uitkeringen_Inkomensvoorziening_(BUIG) 1 document

Terugblik skybox-gebruik seizoen 2016-2017 1 document

Tijdsplanning_en_voortgang_proces_oprichting_Stichting_WIJ_Groningen 1 document

Tippelzone 1 document

Toelichting_op_raadsvoorstel_Internationaliseringsbeleid_2017_-_2020 1 document

Toezeggingen_rond_Huishoudelijke_Hulp_cie._O&W_1_feb.'17 1 document

Toezicht_en_handhaving_op_kwaliteit_en_rechtmatigheid_in_Wmo_2015_en_Jeugdwet_ 1 document

Toezicht- & handhavingstrategie Wabo in de provincie Groningen 1 document

Tracébesluit extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden 1 document

Transitie_maatschappelijk_vastgoed_Beijum 1 document

Trendrapportage_Platform_31 1 document

Tussenstand_The_Next_City 1 document

Tweede_Kamerverkiezing_15_maart_2017 1 document

Uitbreiding stallingscapaciteit station Groningen Noord 1 document

Uitkomsten_onderzoeken_naar_geweld_en_discriminatie_tegen_Groningse_LHBTIs 1 document

Uitsluiten_taxi’s_van_busbaan_Koeriersterweg 1 document

Uitspraak Raad van State gaswinningsbesluit 1 document

Uitstel beantwoording stand van zaken afbouw tippelzone, cijfers uitstapprogramma Terwille 1 document

Uitvoering_G_kwadraat_2016-2017 1 document

Uitvoering_Prostitutiebeleid 1 document

Uitvoeringsplan_armoedeprojecten_2017_en_armoedemonitor_2016_ 1 document

Update Energiemonitor en Routekaart Groningen Energieneutraal 1 document

Update winkelcentrum Paddepoel 1 document

Update winkelcentrum Paddepoel (ontwikkelingen) 1 document

Vastgestelde jaarrekening en jaarverslag 2016 en begroting 2018 RHC Groninger Archieven 1 document

Vaststellen_actualisatie_grondexploitaties_2016_ 1 document

Vaststelling_Bomen_Effect_Analyse_Aanpak_Ring_Zuid 11 documenten

Veiligheidsmonitor 1 document

Veiligheidsmonitor 2017-1 1 document

Veiligheidsmonitor 2017-2 1 document

Verbonden partijen 2017 8 documenten

Verhuizing_Voedselbank 1 document

Verloop_Jaarwisseling_2016-2017,__eerste_bevindingen 1 document

Verslag luchtkwaliteit 2016 gemeente Groningen 1 document

Versterking Groninger Monumentenfonds (GMF), (wensen en bedenkingen) 1 document

Versterking_sturing_en_bedrijfsvoering_SW_ 1 document

Vervolg onderzoeken LHBTI-onderzoeken 1 document

Vervolg_initiatiefvoorstel_aanpak_wildplakken 1 document

Verzilveringsonderzoek_Huishoudelijke_Hulp 1 document

Visie COS610 1 document

Vooraankondiging opheffing Bedrijvenpark Rengers (wensen en bedenkingen) 1 document

Voorgenomen sluiting school De Driebond 1 document

Voorgenomen_wijziging_Dienstregeling_bus_per_september_2017 1 document

Voorjaarsbrief_2017 1 document

Voorlopig budget BUIG 2018 1 document

Voorlopige gunning publiek vervoer regio Centraal-Groningen 1 document

Voorontwerpbestemmingsplan_Meerstad-Midden_West 6 documenten

Voortgang amateurkunst 1 document

Voortgang en borging project Kansen in Kaart 1 document

Voortgang Meerjarenprogramma Sport en bewegen 1 document

Voortgang onderzoek Dwarskijker 1 document

Voortgang OPSB en De Oosterpoort 1 document

Voortgang Sociaal Domein 1 document

Voortgang_actieplan_de_Groningse_opgave_vluchtelingen_2016-2017 1 document

Voortgang_Age_Friendly_Cultural_Region_2017-2018 1 document

Voortgang_Masterplan_Warenmarkt_en_pilot_wijkmarkt_Paddepoel 1 document

Voortgang_Meerjarenprogramma_Sport_en_Bewegen 1 document

Voortgang_project_eenrichtingsverkeer_Herebrug 1 document

Voortgangsrapportage 2017-II en Sleutelrapportage april - juni 2017 3 documenten

Voortgangsrapportage Stichting WIJ Groningen 2018 (motie) 1 document

Voortgangsrapportage_2017-I_en_Sleutelrapportage_januari_-_maart_2017 3 documenten

Voortgangsrapportage_gebiedsgericht_werken_(beantwoording_moties_en_toezeggingen) 1 document

Voortgangsrapportage_Stichting WIJ_Groningen_2018 1 document

Voucherregeling_jongeren_en_overige_doelgroepen 1 document

Vrijwilligersmakelaar_(m.b.t. initiatiefvoorstel) 1 document

Week van de Veiligheid 2017 1 document

Westelijke Ringweg, stand van zaken participatie en workshop 1 document

Wijkcommunicatie_2.0_betere_communicatie_met_wijken 1 document

Wijziging beleid kijk- en luisteronderzoek OOG 1 document

Wijziging Ontwerp tracébesluit Zuidelijke Ringweg Groningen 1 document