collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

Aanbesteding gebiedsondersteuningsnetwerk 1 document

Aanbesteding gebiedsondersteuningsnetwerk (n.a.v. cie. O&W 4 april) 1 document

Aandachtspunten voor de aanbesteding van het gebiedsondersteuningsnetwerk 1 document

Aanpak Noorderhaven 1 document

Aanpak Ring West fasedocument en participatie 2 documenten

Aanvullende informatie grondverkoop met betalingsregeling Roodehaan 2 documenten

Actieplan sociale huur 1 document

Actieplan Toegankelijke Stad, planning van activiteiten 2 documenten

Actualisering mandaatbesluiten 2 documenten

Actualiteitendebat over bestuurlijk overleg motie 1,5 uur gratis parkeren centrum Haren 1 document

Advies commissie Hertogh inzake zuidelijke ringweg 2 documenten

Afhandeling vragen en toezeggingen raadscommissie Rekening 2017 1 document

Afronding Gelijk Speelveld 1 document

Afronding project Aanpak Spoedlocaties 1 document

Afspraken over vervolg versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied 4 documenten

Afspraken versterkingsoperatie 1 document

Ambtelijk advies participatiefonds Haren 1 document

Analyse grofvuil 2017 1 document

ARCG Jaarrapport 2017 en Algemene beleidsmatige en financiele kaders 2019 3 documenten

Armoede en armoedebeleid in Groningen 1 document

AvA Groningen Airport Eelde 1 document

BEA Melisseweg fase 2 2 documenten

Beantwoording Motie Alle bewoners Oosterhamriktracé doen mee 2 documenten

Beantwoording motie convenant gebruik terrasverwarmers 1 document

Beantwoording motie de cultuurhopper 1 document

Beantwoording motie ecologisch beheer, goedbeschouwd het monitoren waard 2 documenten

Beantwoording motie Fietsers voorrang bij omleiding 1 document

Beantwoording motie onderzoek risico's basisbaan 3 documenten

Beantwoording motie onderzoek scootervrije binnenstad en fietspaden 1 document

Beantwoording motie Ontwikkelingskansen 1 document

Beantwoording motie tijdelijke fietsroute Penningsdijk 1 document

Beantwoording motie Verlaaat mij niet (voorjaarsdebat 2017) 1 document

Beantwoording motie werkgelegenheid vliegveld Eelde 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie F&V dd 11 juli 2018 over telefonische bereikbaarheid Noordelijk Belastingkantoor 1 document

Beantwoording vragen van raadscommissie F&V over maatregelen veiligheid LHBTI 1 document

Begroting GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe 2019 1 document

Begroting Openbaar Onderwijs Groningen en stichting OPOS 1 document

Besluit tot deelname LVV 1 document

Besluit versterking aardbevingsgebied 1 document

Besluitpunten audit committee bijeenkomst 21 februari 2018 1 document

Besluitpunten bijeenkomst 27 juni 2018 van het audit committee 1 document

Besluitvorming duurzame warmtebron Noordwest 1 document

Bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark, Drafbaan 1 document

Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen 3 documenten

Bijdrage stad en provincie Groningen aan LF2018 1 document

Bijzondere bijstand voor medische kosten 1 document

Binding studenten en regionale bedrijven 1 document

Binnengekomen reacties Hoofdlijnen Dienstregeling bus 2019 1 document

Binnengekomen reacties inspraak wijziging route buslijn 8 en 12 1 document

Bodemsanering Nelf-terrein 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) Bloemsingel 3 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) Extra Snelheidstrein Groningen - Leeuwarden (ESGL) en onderdoorgang Paterswoldseweg 3 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) Optimalisaties en Kansen Aanpak Ring Zuid Groningen 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) UMCG 2 documenten

BORG-rapportage 2017 1 document

Brief Audit Committee over besluitpunten AC bijeenkomst 24 januari 2018 1 document

Brief Audit Committee over besproken punten tijdens bijeenkomst 26 september 2018 1 document

Brief RKC navolging aanbevelingen van drie onderzoeken 1 document

Brief van het Audit Committee over besluitpunten audit committee 9 mei 2018 1 document

Burgerparticpatie en zeggenschap bij Stichting WIJ Groningen 1 document

Circulaire Economie deelname project OECD 1 document

Concept jaarrekening en jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019 Groninger Archieven (wensen en bedenkingen) 1 document

Controleplan 2018 1 document

Convenant duurzame stadslogisiek Groningen 1 document

De welstandstoets in de praktijk 1 document

Deelname Europees Making City Lighthouse project 1 document

Definitief besluit verzelfstandiging, reorganisatie CBK 2 documenten

Definitieve gunning OGICT 1 document

Doorontwikkeling Kinderburgemeester en Raad van Kinderen 1 document

Duurzame warmtebron Noordwest 1 document

Duurzamer gebruik terrasverwarming 1 document

Economische kansen voor Healthy Ageing 1 document

Een terugblik op twee jaar Programma VAS (Vluchtelingen, Asielzoekers, Statushouders) 1 document

Effecten correcties Beginbalans 2017 1 document

Eindevaluatie aanpak problematische jeugdgroepen 1 document

Erratum Gemeenterekening 2017 1 document

Evaluatie boombeheer en actualisatie nota Bladgoud 2018 1 document

Evaluatie Casinobrand 1 document

Evaluatie en voortgang School als Wijk in 2019 2 documenten

Evaluatie functie gemeentelijke jongerenombudsman 1 document

Evaluatie gebiedsgericht werken 3 documenten

Evaluatie geluidsnormen strategisch evenementenbeleid 1 document

Evaluatie Gronings escalatiemodel aanpak woonoverlast 1 document

Evaluatie inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015 1 document

Evaluatie Jongerenaanpak 1 document

Evaluatie Stadadviseert 1 document

Evaluatie Startersfonds 1 document

Financiële jaarstukken PG&Z (wensen en bedenkingen) 1 document

Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) 1 document

Financiering uitbreiding fase 4 Meeroeversschool 1 document

Financiering WKO-programma WarmteStad 2018-2021 (wensen en bedenkingen) 1 document

Founded in Groningen 1 document

Gebiedsvisies reclamebeleid 2 documenten

GEHEIM ART 25, LID 2 GEMEENTEWET-Verwerving Struisvogelstraat 15 Paradijsvogelstraat 12+12-1 1 document

Gemeenteraadsverkiezing op 21 november 2018 1 document

Gesloten coffeeshopketen 1 document

Gevolgen bekendmaking budgetten BUIG 2018-2019 1 document

Gevolgen van de gestegen bouwkosten 1 document

Gewijzigd jaarplan veiligheid 2018 en verlengen kader nota Integrale Veiligheid 2015-2018 met een jaar 1 document

Grip op risico's meerjarenkoers Veiligheidsregio Groningen 1 document

Grondverkoop met betalingsregeling Roodehaan (wensen en bedenkingen) 1 document

Groningen Digital City 1 document

Haalbaarheidsonderzoek basisbaan in Groningen 1 document

Haalbaarheidsonderzoek wijkcentrum Oosterpark 2 documenten

Herijking visie op het Stadspark 1 document

Herindeling en proces harmonisatie belasting- en legestarieven 1 document

Herinrichting Binnenstad West, diverse onderwerpen 1 document

Heropening hoofdingang Martinikerk 1 document

HRM-bijeenkomst voor de raadscommissie Financiën & Veiligheid 2 documenten

Huisvesting internationale studenten suikerfabriekterrein 1 document

Huisvesting WIJ 1 document

Huisvesting_internationale_studenten 1 document

Informatie Week van de Veiligheid 2018 1 document

Informeren mbt. de bestedingprogramma;s voor erfgoed en archeologie 2018 1 document

Inkoopprocedure Hulp bij het Huishouden 1 document

Instelling wijkwarenmarkt Korrewegwijk en vaststelling pilot wisselstandplaats 1 document

Internetconsultatie wijziging Mijnbouwwet 1 document

Jaarplanning Grote Evenementen 2019 2 documenten

Jaarstukken 2017 zienswijze Begroting 2019 Veiligheidsregio Groningen 3 documenten

Jaarverslag 2017 Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 1 document

Jaarverslag 2017 Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland (nu met jaarverslag) 1 document

Jaarverslag 2017 Toezicht op Calamiteiten en Geweld in het kader van de Wmo 1 document

Jaarverslag Fonds Ondernemend Groningen 4 documenten

Jaarverslag Klachten 2017 en Jaarverslag gemeentelijke ombudsman Groningen 2017 1 document

Jaarverslag Leerplicht, RMC 2017-2018 2 documenten

Jaarverslag parkeerbedrijf 2017 1 document

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2017 1 document

Jaarwisseling 2018-2019 1 document

Klimaatadaptieve en groene Gemeente Groningen 1 document

Klimaatadaptieve en groene gemeente, klimaatstresstest en vervolg 3 documenten

Koningsdag 2018 1 document

Koningsdag 2018 (evaluatie) 1 document

Kwaliteitskader voor en vroegschoolse educatie en wijziging subsidieregel voorschoolse educatie 2 documenten

Marktanalyse werklocaties 2 documenten

Martiniplaza vastgoed en governance (wensen en bedenkingen) en jaarrekening 2017 1 document

Meerjarenkoers Veiligheidsregio (wensen en bedenkingen) 1 document

Monitor Veiligheidsbeleid 2017-3 1 document

Monitor veiligheidsbeleid 2017-3 4 documenten

Monitor Veiligheidsbeleid 2018-1 1 document

Motie cultuur passe-partout cultuurmarketing 1 document

Nadere invulling meerkostenregeling 2018 e.v. 1 document

Nationaal Programma Groningen 2040 1 document

Nieuwe Strategische Agenda Akkoord van Groningen 2018-2022 2 documenten

Noordelijk Belastingkantoor 1 document

Noordelijke ontsluitingsroute Meerstad 1 document

Noordelijke ontsluitingsroute Meerstad (juli 2018) 1 document

Normenkader rechtmatigheid 2018 1 document

Notitie Reikwijdte en detailniveau en structuurschets De Suikerfabriek 3 documenten

Ondernemen met impact, Actieprogramma 2019-2022 1 document

Onderzoek Sociaal ondernemerschap in Noord-Nederland 2 documenten

Ontwerp bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 3 documenten

Ontwerp-actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Reitdiep 4 documenten

Ontwerp-omgevingsvisie The Next City 1 document

Ontwerpbegroting 2019 Meerschap Paterswolde (zienswijzen) 6 documenten

Ontwerpbesluit voorkeursvarianten Oosterhamrikzone 9 documenten

Ontwerpbestemmingsplan De Mérodelaan 4 documenten

Ontwerpuitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat 5 documenten

Ontwerpwijzigingsplan Atlas en Pleione Pleiadenlaan 6 documenten

Ontwikkelingen gaswinningsdossier 1 document

Ontwikkelingen Groningen Airport Eelde 1 document

Ontwikkelingen Winkelcentrum Paddepoel 1 document

OV-bureau Begroting 2019, dienstregeling 2019, motie waardering buschauffeurs en voorlopige Gunning 1 document

OV-bureau Herijking Meerjarenraming en voorstel tarieven bus 2019 3 documenten

OV-bureau Ontwerp Begroting 2019, Jaarstukken 2017, bedieningsvarianten Ulgersmaborg Oosterhoogebrug en dienstregeling lijn 8 en 12 6 documenten

Overleg Groningen Airport Eelde 1 document

Overnachtingenmarkt 1 document

Overschrijding budget Koningsdag 2018 1 document

Parkeer- en verkeersmaatregelen Helperplein en Verlengde Hereweg (wensen en bedenkingen) 1 document

Parkeergarage Centrum (n.a.v. motie) 1 document

Personen met verward gedrag 1 document

Pilot alternatief vervoer West, tussentijdse evaluatie 1 document

Pilot elektronisch handhaven venstertijden 1 document

Plan 'Extra Inzet Scholing Participatie 2018' 1 document

Planontwikkeling Festivallocatie Reitdiephaven (wensen en bedenkingen) 6 documenten

Positionering GGD Groningen 2 documenten

Preadvies Initiatiefvoorstel GrunnGras 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel Steunpunt huren 1 document

Prestatieafspraken 2019 2 documenten

Proces instemmingsbesluit Groningen Gasveld 1 document

Proces kadernota cultuur (2021) 1 document

Proeftuinen aardgasvrije wijken Paddepoel & Selwerd 1 document

Prognose jeugdhulp 2018 1 document

Prostitutiebeleid en reguleren maximale werktijd (wensen en bedenkingen) 1 document

Rapport toekomstvisie Hoendiep 1 document

Rapport werkgelegenheidseffecten Ring Zuid 1 document

Rapportage Bedrijvendynamiek en Werkgelegenheid gemeente Groningen 2016-2017 1 document

Rapportage interimbevindingen 2018 PwC 2 documenten

Reactie biedingen corporaties 2019 1 document

Reactie college van B&W op Managementletter 2017 PwC 2 documenten

Reactie op Accountantsverslag 2017 PwC 1 document

Reactie op openstaande aanbevelingen ombudsman 1 document

Realisatie en actuele ontwikkelingen afspraakbanen 1 document

Referendum 21 maart 2018 1 document

Reflectie op raadsonderzoek Geothermie Groningen 1 document

Regionale reactie beëindiging gaswinning 1 document

Resultaten jeugdhulp 2017 1 document

Resultaten Taskforce monitoring en sturing jeugdhulp 1 document

Review Evaluatie G kwadraat 2015-2019 1 document

Ring West opbrengst 2e participatieronde 1 document

Ring West, uitgevoerde analyse en participatie 1 document

Routekaart Groningen 2035 2 documenten

Routekaart Groningen Geeft Energie en Gronings Bod 1 document

Samenwerkingsovereenkomst met de Sportkoepel 2 documenten

Saneren borden in de Binnenstad 1 document

Stand van zaken aanpak problematische jeugdgroepen - maart 2018 1 document

Stand van zaken aanpak Ring Zuid 1 document

Stand van zaken Aanpak Zuidelijke Ringweg 1 document

Stand van zaken bestuurlijk overleg en afspraken met Het Kopland 1 document

Stand van zaken efficiencymaatregelen handhaving openbare ruimte 1 document

Stand van zaken en zienswijze begroting Omgevingsdienst Groningen 1 document

Stand van zaken huisvesting Vrijdag 1 document

Stand van zaken overleg Groningen Bovengronds 1 document

Stand van zaken Reframe, Towards a Regional Foodframe, een interreg Vb project 2 documenten

Stand van zaken toekomstvisie warenmarkt 1 document

Stand van zaken transitie Noordelijk Scheepvaartmuseum naar historisch museum 1 document

Stand van zaken uitvoeringsplan Mijnraadadvies 1 document

Stand van zaken Watervisie, beantwoording moties Diepenring met mooie schepen en meer ligplaatsen in Groningen 4 documenten

Stand van zaken zomerstremming zuidelijke ringweg 1 document

Start opstellen OV-Visie 1 document

Start prestatieafspraken 2019 1 document

Startnotitie Jaarrekening 2018 1 document

Studie bruggen vaarweg Lemmer-Delfzijl 1 document

Sturing op tekorten jeugdhulp 2017 en verder 1 document

Sturing op twee kerninterventies WIJ Groningen 1 document

Subsidie stichting OTP(Ondernemerstrefpunt) 2018 1 document

Subsidieregeling diversiteit 1 document

Talentontwikkeling 1 document

Terugblik armoedenota Perspectief 1 document

Terugblik en vooruitblik ondersteuning aan jongeren met multiproblematiek in Campus Diep 1 document

Terugblik skybox-gebruik seizoen 2017-2018 1 document

Terugkoppeling motie Laaggeletterdheid 1 document

Terugkoppeling motie Van bijstand naar baan 2 documenten

Tijdelijke warmteopwek en overbruggingskrediet Warmtestad 2018 (wensen en bedenkingen) 1 document

Toelichting op voortgang Aanpak Ring Zuid 3 documenten

Tussenevaluatie HOV-visie 1 document

Uitkomst bespreking Landelijke Voorziening voor Vreemdelingen (LVV) 1 document

Uitkomst quickscan broedplaatsen, incubators en ateliers 1 document

Uitnodiging bijeenkomst Stadspark 2 oktober 1 document

Uitvoering armoedeprojecten 2019 1 document

Uitvoeringsagenda Topsport 2018+ 1 document

Uitvoeringsplan Mijnraadadvies gemeente Groningen 1 document

Uitwerking shortlist duurzame warmtebron Noordwest 3 documenten

Update Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020 2 documenten

Update Meerjarenprogramma Sport en de Bewegende Stad 2017-2018 1 document

Vastgestelde jaarrekening en jaarverslag 2017 en begroting 2019 RHC Groninger Archieven (wensen en bedenkingen) 4 documenten

Vaststellen actualisatie grondexploitaties 2017 1 document

Vaststelling wijzigingsplan Atlas en Pleione Pleiadenlaan 6 documenten

Vensterscholen Groningen 1 document

Verantwoording archief 2017 gemeente Groningen 1 document

Verbonden partijen 2018 1 document

Verkenning fietsenstalling(en) Binnenstad-West en evaluatie Flitsteam 1 document

Verloop jaarwisseling 2017-2018 1 document

Versteviging lobby 1 document

Vervolg nachttreinen Groningen - Randstad 1 document

Voorlopige gunning gebiedsondersteuningsnetwerk 1 document

Voorlopige gunning spelhal de Wijert 1 document

Voornemen tot gunning ontwerpteam revitalisering Stadhuis 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan de Mérodelaan 3 documenten

Voorontwerp bestemmingsplan herziening bestemmingsregels Wonen 2 3 documenten

Voorontwerp uitwerkingsplan De Meeuwen 4 documenten

Voorontwerp uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat 4 documenten

Voorontwerp uitwerkingsplannen Groenewei en De Zeilen fase 1 9 documenten

Voorontwerp-actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen 1 document

Voorontwerpwijzigingsplan Atlas en Pleione Pleiadenlaan 4 documenten

Voortgang Aanpak Ring Zuid 1 document

Voortgang actualisatie grondexploitaties 2017 1 document

Voortgang afbouw tippelzone 1 document

Voortgang interne verzelfstandiging OPSB 1 document

Voortgang Martiniplaza 1 document

Voortgang Tiny Houses 1 document

Voortgang Verkeersveiligheid 1 document

voortgang vorming Vastgoedbedrijf en hoofdlijnen vastgoedbeleid 1 document

Voortgangsbrief gaswinningsdossier 1 document

Voortgangsrapportage 2018-I 2 documenten

Voortgangsrapportage 2018-II 2 documenten

VRG (Veiligheidsregio Groningen) rapport Brandweerzorgdekking stedelijk gebied Groningen en vervolgonderzoek 2 documenten

Week van de Democatie 14 t/m 21 november 2018 1 document

Wijkvernieuwing en de ongedeelde stad 5 documenten

Wijziging project fietspad Noordelijke Ringweg 1 document

WK Wielrennen 2020 1 document

Wmo Cliëntervaringsonderzoek 2017 2 documenten

Zienswijze begrotingswijziging 2e helft 2018 PG&Z 1 document

Zienswijze ontwerpbegroting 2019 Noordelijk Belastingkantoor (wensen en bedenkingen) 1 document