collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

Aanpak ondermijnende criminaliteit 1 document

Aanpassing erfpachtcanons 2020 en verkoop blote eigendommen 1 document

Aanvraag Crisis- en herstelwet 1 document

Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming (verjaging roeken) 1 document

Aanvraag Regiodeal Groningen Noord 2 documenten

Aanvragen NPG 2019 7 documenten

Aanvullende brief experiment gesloten coffeeshopketen 1 document

Aanvullende financiering project Groningen Spoorzone, aanbesteding Stationscontract 2 documenten

Actualisatie Regels Water 2 documenten

Actualisatie Regels Water 6 documenten

Actualisering The Next City 1 document

Actuele stand van zaken MartiniPlaza 1 document

Advies vaststellingsbesluit Groningenveld 2019-2020 3 documenten

Afwaardering restwaarde parkeergarages 1 document

Agrarische sector 1 document

Antwoord op motie 'ID-kaart of paspoort is een stempas' 2 documenten

ARCG Jaarrapport 2018 en Algemene beleidsmatige en financiële kaders 2020 4 documenten

Baseline Informatiebeveiliging Overheid en Dreigingsbeeld 2019-2020 4 documenten

Beantwoording motie Maak werken makkelijker 1 document

Beantwoording motie Short stay of kan het ook anders (GroenLinks, PvdA en SP) 2 documenten

Beantwoording moties 'betalen voor geparkeerde tijd op straat' en 'ruimte voor buurtstallingen' 4 documenten

Begrotingen openbaar onderwijs gemeente Groningen 5 documenten

Beheermaatregelen als gevolg van essentaksterfte 1 document

Beroepschrift instemmingsbesluit Groningenveld 2018-2019 2 documenten

Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen 4 documenten

Bestendigen opening huiskamer voor sekswerkers 1 document

Bestuurlijk Platform Arbeidsmarktregio 2 documenten

Bestuurlijke overdracht Samenwerkingsschool Meeroevers 1 document

Bestuurlijke waarschuwing aan Vindicat 1 document

Bestuursovereenkomst (BOK) koppelkansen klimaatadaptieve inrichting Paddepoel 1 document

Binnengekomen reacties ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus 2020 2 documenten

Biomassa 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) Vrydemalaan 3 documenten

Boom Effect Analyse Crossroads 2 documenten

BORG-rapportage 2018 2 documenten

Brief bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen 3 documenten

Brief Groningen Airport Eelde, vertrek leden RvC 1 document

Budgetplafonds in de jeugdhulp 2019-2020 1 document

Centrale vuurwerkshow(s) rond de jaarwisseling (n.a.v. motie) 5 documenten

Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2018 2 documenten

Climate Adaptation Week 2020 Groningen 1 document

Compensatie chronisch zieken en beperkten (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Concept kadernota cultuur 2021-2028 2 documenten

Conceptbegroting 2020 GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe (zienswijzen) 2 documenten

Conceptjaarrekening 2018 GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe (zienswijzen) 2 documenten

Controleplan 2019 2 documenten

Convenant Actie Centrum Veilligheid en Zorg 2 documenten

Convenant Pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Convenant Studenten- en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022 2 documenten

De Mikkelhorst 1 document

Discussienotitie tarieven logiesbelasting (moties) 1 document

Doorontwikkeling Kansen in Kaart 1 document

Doorontwikkeling Participatiebaan 1 document

Drie voorstellen voor zienswijzen jeugdhulp 5 documenten

Eindbeoordeling inspectie essentaksterfte 1 document

Eindverslag inspraaknotitie Reikwijdte en Detailniveau Suikerfabriekterrein en Structuurschets De Suikerfabriek 2 documenten

Erratum gemeenterekeningen voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer 1 document

Erratum ontwerpbegroting 2019 2 documenten

Erratum ontwerpbegroting 2020 2 documenten

Evaluatie alternatief vervoer binnenstad en haltes Zuiderdiep 3 documenten

Evaluatie en doorontwikkeling experimenten Democratische Vernieuwing 1 document

Experiment basisbaan 1 document

Experiment gesloten coffeeshopketen (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Founded in Groningen 2020-2022 2 documenten

Geheimhouding opheffing 4 documenten

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (n.a.v. vragen Presidium d.d. 19-12-2018) 1 document

Gevolgen bekendmaking budgetten BUIG 2019-2020 1 document

Groningen Confucius Institute 1 document

Groningen Spoorzone, aanbesteding Stationscontract 1 document

Gronings Sportakkoord 2 documenten

Haalbaarheidsonderzoek Huishoudelijke Hulp 4 documenten

Herinrichting omgeving Sint Jansbrug 2 documenten

Hernieuwde vaststelling Uitwerkingsplan Westerval Van Heemskerckstraat 3 documenten

Heroverweging verbonden partijen 2019 2 documenten

Hondenspeeltuin en weekendopenstelling seizoengebonden losloopgebieden 1 document

Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Groningen (actualisering 2018) 2 documenten

Informeren over de bestedingsprogramma's voor erfgoed en archeologie 2019 4 documenten

Initiatiefvoorstel GroenLinks Walstroom voor aangemeerde schepen 1 document

Inkoop Wmo-begeleiding Haren 1 document

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 en inkoopvoorwaarden 4 documenten

inpassing bomen A-Kerkhof 5 documenten

Instellen rookvrije zones (APV) bij drie pilotlocaties - wensen en bedenkingen 1 document

Invulling percentageregeling Kunst op straat 2 documenten

Inzet Participatiebudget 2020 1 document

Jaarplan Integrale veiligheid 2019-2020 en Uitvoeringsprogramma's (wensen en bedenkingen) 5 documenten

Jaarplanning Grote Evenementen 2020 2 documenten

Jaarplanning P&C-cyclus 2019 1 document

Jaarstukken Regio Groningen-Assen 2019 6 documenten

Jaarstukken RHC Groninger Archieven (wensen en bedenkingen) 4 documenten

Jaarverslag 2018 en ontwikkelingen Fonds Ondernemend Groningen 2 documenten

Jaarverslag 2018 Functionaris Gegevensbescherming 2 documenten

Jaarverslag 2018 Toezicht Calamiteiten en Geweld Wmo 2 documenten

Jaarverslag klachten 2018 en reactie college jaarverslag ombudsman Groningen 2 documenten

Jaarverslag Parkeerbedrijf 2018 2 documenten

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving 2018 Wabo en bodem 2 documenten

Kinderburgemeester 2018-2019 2 documenten

Klachten behandeld door de Ombudsman over regelgeving kamerverhuur 1 document

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Sporthallen 2018 2 documenten

Koningsdag 2019 programmering en veiligheid 1 document

Landschappelijke inpassing hoogspanningslijn Tennet 3 documenten

Let's Gro 2019 1 document

Lokaal Plan van Aanpak versterking Groningen 2019 (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Maatregelen tegen verkoop en gebruik van lachgas 1 document

Nadere informatie pepergasthuis 1 document

Nadere regels collectief vervoer gemeente Groningen (wensen en bedenkingen) 1 document

Noordelijk Belastingkantoor zienswijze ontwerp begroting 5 documenten

Normenkader rechtmatigheid 2019 2 documenten

Nota Grondprijzenbeleid 2019-2022 - GEHEIMHOUDING EX ART 25 GEMEENTEWET 2 documenten

Omgevingsvergunning beschermd wonen Barkmolenstraat 242-258 5 documenten

Ondersteuning en opvang kwetsbare jongeren 16-27 jaar 1 document

Onderzoek naar interne verzelfstandiging SPOT (voorheen de Oosterpoort en Stadsschouwburg) afgerond 1 document

Onderzoeken verkeerscirculatieplan en duurzame alternatieven 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Noorderstraat Hoogkerk 2 documenten

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie 1 document

Ontwerp uitwerkingsplan Groenewei en De Zeilen 10 documenten

Ontwerpbegroting 2020 Meerschap Paterswolde 6 documenten

Ontwerpbegroting ARCG 2020 (zienswijze) 2 documenten

Ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 139 (plan Crossroads) 6 documenten

Ontwerpuitwerkingsplan De Meeuwen + Boom Effect Analyse (BEA) 6 documenten

Ontwikkelingen GGZ (motie 2016-30) 2 documenten

Ontwikkelingen jeugdhulp mei 2019 8 documenten

Ontwikkelingen Lokaal Sportakkoord 1 document

Ontwikkelingen Noordelijk Belastingkantoor 1 document

Ontwikkelingen raad van kinderen 1 document

Op weg naar een integrale mobiliteitsvisie 4 documenten

Opbrengst en afspraken rondje fracties met Audit Committee 4 december 2019 1 document

Opening huiskamer voor mensen werkzaam in de prostitutie 1 document

OV bureau goedgekeurde dienstregeling 2020, begroting 2020 en trendmonitor 2020 6 documenten

OV-bureau Kaders begroting 2020 en jaarstukken 2018 2 documenten

OV-bureau ontwerpbegroting 2020 en ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus 2020 3 documenten

Paddepoelsterbrug 1 document

Parkeergarage Stationsgebied-Zuid 1 document

Parkeermaatregelen Oosterpark Bloemenbuurt Noord en de Velden e.o. 2 documenten

Parkeermaatregelen Selwerd Zuid 2 documenten

Plan Extra inzet scholing participatie 2019 3 documenten

Plan Extra inzet scholing participatie 2020 2 documenten

Plan van aanpak commissie Hertogh inzake Zuidelijke Ringweg 3 documenten

Plan van aanpak noorderhaven 2 documenten

Prestatieafspraken 2020 2 documenten

Procesvoorstel motie '15 miljoen fietsen op dat kleine stukje Vismarkt' 1 document

Proeftuin Binnenstadsmonitoring start 1 document

Prognose internationale studenten 2019 1 document

Programmakader NPG (wensen en bedenkingen) 6 documenten

rapportage BDO accountants bij gemeenterekening Haren 2018 1 document

Reactie op accountantsverslagen 2018 Groningen, Haren en Ten Boer 1 document

Reactie op het wetsvoorstel versterking gebouwen Groningen 2 documenten

Reactie op Motie 'de beer is los' 2 documenten

Reactierapport Ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone Stad aan het water 2 documenten

Regenbooggelden 2019-2022 1 document

Resultaten actualisatie grondexploitaties 2018 1 document

Review Hazard en Risk Assessment model (HRA) 3 documenten

Revitalisering Stadhuis vaststelling Definitief Ontwerp 5 documenten

Samenwerken en inkoop jeugdhulp vanaf 2021 2 documenten

Samenwerking binnen landelijk Programma Democratie in Actie & Pilot Digitale Democratie 1 document

Schakelkans 2 documenten

Sluiting tippelzone per 31 maart 2019 1 document

Sportformateur Lokaal Sportakkoord 1 document

Staat V 2018 2 documenten

Stand van zaken aanpak bruggen Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl 1 document

Stand van zaken aanpak problematische jeugdgroepen Groningen 1 document

Stand van zaken Beschermd Wonen en opvang 2019 2 documenten

Stand van zaken binnenstadsprogramma Ruimte voor jou 2019 2 documenten

Stand van zaken bouw scholen 1 document

Stand van zaken handhavingstraject Noorderhaven 1 document

Stand van zaken Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs 1 document

Stand van zaken motie Ontwikkelingskansen 1 document

Stand van zaken transitie scheepvaartmuseum naar historisch museum 2 documenten

Start ontwikkeling nieuw beleid voor sociaal-culturele accommodaties (uitnodiging voor discussie) 1 document

Startnotitie jaarrekening 2019 2 documenten

Terras Ludina 1 document

Terugblik skybox-gebruik seizoen 2018-2019 2 documenten

Terugblik sluiting tippelzone 1 document

Terugblik start wijkontwikkeling Selwerd op uitnodiging 2 documenten

Tiny Houses Westpark 3 documenten

Toekomstige verwerking afvalstromen ARCG 2 documenten

Toezegging mogelijkheden kamerverhuur studenten door bijstandsgerechtigden 1 document

Toezeggingen college raadscommissie O&W 10 april over het lhbti-beleid 1 document

Tussenrapportage herindeling 2 documenten

Tussenstand meerjarenprogramma sport en bewegen 2016-2020 2 documenten

Uitgangspuntennotitie actualisatie woonvisie 2 documenten

Uitkomsten bestuurlijk overleg gaswinning 4 documenten

Uitkomsten evaluatie evenementenbeleid 1 document

Uitvoeringsplan Beter Benutten 2019 1 document

Uitvoeringsplan pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) 3 documenten

Uitvoeringsprogramma handhaving 2019 Wabo en bodem 2 documenten

Uitwerking kader Nationaal Programma Groningen 7 documenten

Update actieplan ondernemen met impact 1 document

Update Meerjarenprogramma Sport de Bewegende Stad 2019-2020 2 documenten

Update PvE Forum Groningen 1 document

Vastgoednota (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Vaststelling uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat 2 documenten

Veiligheidsmonitor 2018-3 3 documenten

Veiligheidsmonitor 2019-1 3 documenten

Veiligheidsmonitor 2019-2 3 documenten

Verkiezingen in 2019 (Provinciale Staten en algemene besturen Waterschappen) 1 document

Verlengde pleegzorg ex-Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV's) 1 document

Verlenging tijdelijke open huiskamer voor mensen werkzaam in de prostitutie 1 document

Verloop jaarwisseling 2018-2019 1 document

Vervolg testlab Noord Nederland 1 document

Vervolg verkenning nieuw muziekcentrum Groningen 3 documenten

Vervolg verlengde pleegzorg voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV's) 1 document

Verwerking uitkomst septembercirculaire i.r.t. de gemeentebegroting 1 document

Verzoek intrekking raadsvoorstel Gemeentelijke Oppervoogdij Pepergasthuis 1 document

Visie Integraal HuisvestingsPlan onderwijs 2 documenten

Voorontwerp bestemmingsplan Terborchlaan 1 3 documenten

Voorontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 139 (Crossroads) 4 documenten

Voortgang Aanpak Ring Zuid (ARZ) mei -augustus 2019 2 documenten

Voortgang Aanpak Ring Zuid januari -april 2019 2 documenten

Voortgang Aanpak Ring Zuid september- december 2018 2 documenten

Voortgang circulaire economie 1 document

Voortgang gaswinningsdossier oktober 2019 4 documenten

Voortgang herijking visie Stadspark 1 document

Voortgang moties geluidsoverlast A7 1 document

Voortgangsbrief gaswinningsdossier (maart 2019) 2 documenten

Voortgangsrapportage 2019-I 2 documenten

Voortgangsrapportage 2019-II 2 documenten

Voortzetting School als Wijk in 2020 3 documenten

Wachtlijsten Veilig Thuis 1 document

Wachtlijsten Veilig Thuis 1 document

Weekend-plus Pilot 2 documenten

Wensen en bedenkingen initiatiefvoorstel SP over Tijdelijke (energiezuinige) straatverlichting 1 document

Wijziging aanleg kunstgrasvelden 2019 2 documenten

Wijziging reguliere openingstijden bruggen 1 document

Windverkenning Groningen 1 document

Zienswijze Begroting 2019 Veiligheidsregio Groningen 7 documenten

Zienswijze vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2019-2020 2 documenten