collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Resultaten capaciteitsonderzoek Bewegingsonderwijs 2 documenten

Prestatieafspraken 2021 tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente 3 documenten

Harmonisatie beleidsregels APVG Behoud van groen - kap en herplant 2021 2 documenten

Uitvoeringsplan Groen 4 documenten

Onderzoek verbetering OV-ontsluiting Zernike 4 documenten

Stand van zaken nieuwbouw Rummerinkhof Haren 1 document

Innovatie en initiatieven schuldhulpverlening 1 document

Bestemming Binnenstad - Grote Markt tijdelijke zitelementen 1 document

Normenkader rechtmatigheid 2020 2 documenten

Herontwikkeling Oude Boteringestraat 18 1 document

Effecten invoering verordening maatschappelijke ondersteuning Groningen 2020 1 document

Ontwerp Structuurvisie en -bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord en Aanvulling MER De Suikerzijde 1 document

Ontwerpuitwerkingsplan Meeroevers II b, Vlek 13 5 documenten

Voortgang spoorzone 1 document

Beheermaatregelen n.a.v. uitkomsten inspectie essentaksterfte 1 document

BO-MIRT besluiten Paddepoelsterbrug en Gerrit Krolbrug 1 document

Beantwoording motie Samen ook voor wind op zee 2 documenten

Start sanering voormalige vuilstort Woltersum 1 document

Reactie motie 8 fietsen voor een auto 2 documenten

Update actieprogramma ondernemen met impact 2020 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel inkoop jeugdhulp 2 documenten

Ontwerpnota bodembeheer 2020 2 documenten

Vernieuwde activiteiten diversiteit 1 document

Ontwerpuitwerkingsplan De Zeilen, fase 2 4 documenten

Geheimhouding opheffing 2020 5 documenten

Tussenevaluatie Economische Agenda 1 document

Ontwikkeling Maatschappelijke Opvang 1 document

Inspraak Gebiedsvisie Meerstad-Noord 3 documenten

Inspraak beleidskader zonneparken 1 document

Impact corona op onze economie 1 document

Jaarverslag 2019 Fonds Ondernemend Groningen 2 documenten

Verkenning subsidies SoundsofMusic en Jeugdcircus Santelli 1 document

Overnemen vreemdelingen pilot satelliet LVV Emmen 1 document

Rapportage interim-bevindingen 2020 2 documenten

Bestuurlijke afspraken Versterking 2 documenten

Beleidregels parkeren gehandicapten 2 documenten

Stand van zaken ecologische verbindingszones 1 document

Evaluatie proef met deelscooters in Groningen 2 documenten

Stand van zaken Warmtestad 2020 1 document

Onderwijsagenda gemeente Groningen 2020+ 2 documenten

Beantwoording motie verankering leefstratenaanpak 3 documenten

OV-bureau voorgenomen tarieven 2021 en aangepaste dienstregeling bus 2021 3 documenten

Stand van zaken Aardgasvrije wijken 2020 3 documenten

Nieuwe woonvorm Hoofdweg 143A Harkstede 5 documenten

Erratum ontwerpbegroting 2021 2 documenten

Rapportage toegankelijke toiletten Binnenstad 3 documenten

Plan van aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 3 documenten

Voorontwerpbestemmingsplan Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer, Vorktand Zuid 3 documenten

Voortgang Mobiliteitsvisie 2 documenten

Diversiteit gemeentelijke organisatie 2 documenten

Onderzoek (MKBA) schoonmaakwerk gemeente Groningen 2 documenten

Uitgangspunten harmonisatie Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand (wensen & bedenkingen) 1 document

Ontwikkeling op arbeidsmarkt nav coronacrisis en de keuzes in het arbeidsmarktbeleid en Werkprogramma 2020 1 document

Vaststellingsbesluit gaswinning Groningerveld 2020-2021 2 documenten

Rapport analyse warmtebronnenstrategie 2 documenten

Voortgangsrapportage Versterken en Vernieuwen 4 documenten

Veiligheidsmonitor 2020-2 3 documenten

Jaarverslag parkeerbedrijf 2019 2 documenten

Reactie op motie logiesbelastingen (differentiatie naar overnachtingsprijsklasse) 1 document

Voortgangsrapportage II 2 documenten

Quarantaine locatie COA 2 documenten

Uitgangspunten totstandkoming Programma van Eisen Grote Markt 2 documenten

Maatschappelijk akkoord sociale inclusie in het onderwijs 2 documenten

Verlenging Beleidsregels tijdelijke terrasuitbreiding 1 document

Jaarverslag 2019 Toezicht calamiteiten en geweld Wmo 2 documenten

Proef digitale indentiteit 1 document

Regioadvies Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden 2 documenten

Tarievenonderzoek begroting 2021 3 documenten

Concept-nota 'Groenplan Vitamine G' (119830-2020) 3 documenten

Voorbereiding op de nieuwe Inburgeringswet 2 documenten

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid (ARZ) mei -augustus 2020 2 documenten

Beantwoording motie extra aandacht na schooluitval 2 documenten

Programma klimaatadaptatie Groningen 4 documenten

OV-bureau Vastgestelde begroting 2021, flexibele dienstregeling en goedgekeurde Dienstregeling bus 2021 4 documenten

Klanttevredenheidsonderzoek 2019 en tussenevaluatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe 16 documenten

Spelen in de binnenstad 3 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) Queridolaan (Project Q) 4 documenten

Situatie met betrekking tot lichtmasten op sportparken 1 document

Update Meerjarenprogramma Sport de Bewegende Stad 2020-2021 2 documenten

Intentieovereenkomst nieuwe woonvorm Harkstede GN (Skaeve huse) 2 documenten

Gezondheidszone voor snor- en bromfietsen 2 documenten

Aanpak parkeeroverlast in groter gebied (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Ontwikkeling Stadshavens AoH 1 document

Beantwoording motie over duurzame leges 3 documenten

Landschappelijke inpassing hoofspanningslijn 380kV 3 documenten

Terugblik sluiting tippelzone en mededeling uitstapprogramma's 1 document

Startnotitie jaarrekening 2020 2 documenten

Addendum en erratum op inspraaknota Groenplan Vitamine G 2 documenten

Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) gymzalen en de dienstverlening Sport050 2019 (168242-2020) 3 documenten

Hoofdlijnenakkoord Financiën Aanpak Ring Zuid 3 documenten

Zienswijze vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2021 2 documenten

Jaarwisseling 2020-2021 1 document

Standpunt Lelylijn 5 documenten

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Eemskanaalzone deelgebied 4 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Friesestraatweg 181 6 documenten

Jaarverslag klachten 2019 en reactie college Jaarverslag Ombudsman 2 documenten

Reactie op vraag D66 over burgerparticipatie tijdens en na coronacrisis 1 document

Voorontwerp uitwerkingsplan de Zeilen fase 2 6 documenten

Beantwoording motie Doorstroming Reitdiep 3 documenten

Regiodeal Groningen Noord 2 documenten

Veiligheidsmonitor 2020-I 3 documenten

Uitvoering Plan van Aanpak Noorderhaven 2 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) Korreweg 215, Antillenstraat en afwijken parkeernorm 3 documenten

IEA en concept-regioadvies Net op Zee ten Noorden van de Waddeneilanden (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Actualisatie leidraad realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen 2 documenten

Ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 231 te Groningen 6 documenten

Hernieuwde vaststelling Uitwerkingsplan Westerval Van Heemskerckstraat (2020) 1 document

Update lokale steunmaatregelen coronacrisis (wensen en bedenkingen tm 15-7-2020) 1 document

Euroborg NV en financiële beheersingsmaatregelen (wensen en bedenkingen tm 15-7-2020) 2 documenten

Reactie op initiatiefvoorstel 0 = genoeg van SP en PvdD 2 documenten

Koersdocument visie inkoop jeugdhulp gemeente Groningen 2 documenten

Beantwoording motie Collectieve inkoop energie voor minima 1 document

Evaluatie pilot GrunnGras 1 document

Overnachtingenmarkt + short stay 2020 5 documenten

Reactie accoutantsverslag rekening 2019 2 documenten

Erratum gemeenterekening 2019 1 document

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid januari-april 2020 2 documenten

Wijkvernieuwing voortgang en reactie tweetal moties wijkvernieuwing 1 document

OV-bureau Ontwikkelingen en (financiële) afspraken m.b.t. OV i.r.t. corona 3 documenten

Stand van zaken gebiedsondersteuningsnetwerken (GON) 1 document

Experiment gesloten coffeeshopketen financiële tegemoetkoming 2 documenten

Verlenging van opvang/pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Midscheeps 3 10 documenten

Tussenstand actualisering omgevingsvisie 1 document

Ontwerpbegroting 2021 Noordelijk Belastingkantoor (NBK) (zienswijze) 3 documenten

Windverkenning verdiepend onderzoek 2 documenten

Anderhalve meter maatregelen Corona 1 document

Voortgangsrapportage 2020-I br.pdf 1 document

Voorjaarsbrief 2020 3 documenten

Jaarstukken Groninger Archieven (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Motie praten als brugman 2 documenten

Voorkeursalternatief regioadvies Net op Zee ten Noorden van de Waddeneilanden 2 documenten

Update Meerjarenprogramma (MJP) Sport en Bewegen 1 document

Tussenstand Actieplan Toegankelijke Stad Groningen 2017-2021 3 documenten

Evaluatie toegankelijkheid binnenstad West 3 documenten

Financiële jaarstukken Meerschap Paterswolde 2020 (wensen en bedenkingen) 5 documenten

Converteerbare hybride lening Enexis 2020 (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Staat V 2019 stand van zaken Verkeer en Vervoer 2019 1 document

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving 2019 Wabo en bodem 2 documenten

Planning actualisatie programma Binnenstad aangepast 1 document

Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen 2 documenten

Advies vaststellingsbesluit Groningenveld 2020-2021 2 documenten

OV bureau ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus 2021 (zienswijze) 2 documenten

Aanpak broedplaatsen 3 documenten

Beleidsmatige overwegingen visie en rol Iederz 3 documenten

Deelscooters in Groningen 1 document

ARCG Ontwerpbegroting 2021 (zienswijze) 2 documenten

Actualisatie Werkprogramma 2020-2022 nav Coronacrisis 1 document

Digitale consultatie van omwonenden en omliggende bedrijven over de bouwenvelop Alo-locatie 2 documenten

Reactie op drie moties m.b.t. hondenbelasting 1 document

Aanvullende bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen (NPG) 2 documenten

Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2021 (zienswijze) 4 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) Helperkade en afwijken parkeernorm 3 documenten

Evaluatierapport Bijstand op maat 2 documenten

Sloop CiBoGa-boot en creëren vlonders stadsstrand 1 document

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van vier WIJ-teams 2 documenten

Financiele jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2020 (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Conceptbegroting 2021 en jaarstukken 2019 GR Publiek vervoer Groningen Drenthe (zienswijze) 4 documenten

Kadernota en jaarrekening Noordelijk Belastingkantoor 3 documenten

OV-bureau (wensen en bedenkingen) ontwerpbegroting 2021 en jaarstukken 2019 3 documenten

Jaarstukken 2020 Regio Groningen-Assen 8 documenten

Nieuwbouw Driebondschool Engelbert (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Reactie motie handhaven foutparkeren 2 documenten

Uitbreiding combinatiefuncties 1 document

Lening aan Willem Lodewijk Gymnasium (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Concept Lokaal programmaplan Nationaal Programma Groningen (NPG) (166881-2020) 3 documenten

Tussentijdse evaluatie 'Voor alle jonge kinderen gelijke kansen' (167510-2020) 1 document

ARCG Jaarrapport 2019 en algemene beleidsmatige en financiële kaders 2021 (166771-2020) 3 documenten

Sanering voormalige vuilstort Woltersum (166349-2020) 1 document

Voorontwerp Structuurvisie De Suikerzijde deelgebied noord (137702-2020) 2 documenten

Onderwijshuisvesting Meerstad (159305-2020) 1 document

Ring West afronden voorverkenning (158718-2020) 3 documenten

Preadvies initiatiefvoorstel Referendumverordening (158758-2020) 3 documenten

Voortgang pilot LVV Groningen (159021-2020) 1 document

Parkeerproblemen Korrewegwijk (148494-2020) 3 documenten

Sluiten hertenkamp stadspark (148318-2020) 2 documenten

Voortgangsrapportage 2020 I (148663-2020) 1 document

Gewijzigd inspraaktraject concept-nota Sociaal culturele accommodaties - geharmoniseerd (149117-2020) 2 documenten

Onderzoeksrapport Wijk in Zicht 2 documenten

Vaststelling uitwerkingsplan De Meeuwen (137871-2020) 5 documenten

Lokale maatregelen Coronacrisis (137629-2020) 1 document

Uitkomsten pilot Beter Benutten en capaciteitsonderzoek sportaccommodaties (137047-2020) 4 documenten

Vervreemding gemeentelijk aandelenbelang GAE NV (129688-2020) 1 document

Organisatie in relatie tot coronavirus 1 document

Evaluatie Let's Gro 2019 (126597-2020) 1 document

Motie nationaliteit onbekend (126592-2020) 1 document

Veiligheidsplan Veiligheidsregio 2020-2024 (wensen en bedenkingen) (119931-2020) 4 documenten

Subsidie aanvragen cultuurnota 2021-2024 (119848-2020) 1 document

Notitie reikwijdte en detailniveau t.b.v. Structuurvisie Reitdiepzone (119732-2020) 2 documenten

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) (119314-2020) 1 document

Voorontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 231 (119430-2020) 3 documenten

Resultaten BORG-rapportage 2019 (119371-2020) 2 documenten

Inkoopadvies WMO begeleiding Haren 2021 (109591-2020) 1 document

Veiligheidsmonitor 2019-3 (106111-2020) 3 documenten

Toezegging Esperantokruising (107897-2020) 1 document

Ebbingehof (wensen en bedenkingen) (107657-2020) 3 documenten

Ontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater 2019 (107424-2020) 4 documenten

Nieuwe inburgeringswet (106054-2020) 1 document

Werkprogramma 2020-2022 (94925-2020) 3 documenten

Stand van zaken Omgevingsdienst Groningen (94875-2020) 4 documenten

Inzet armoedemiddelen 2020 (95280-2020) 1 document

Stand van zaken financiën WarmteStad 2019 en 2020 (95297-2020) 1 document

Resultaten inspectie kastanjeziekte 2 documenten

Intensiveringsmiddelen leren - Sociale inclusie en gelijke kansen 1 document

Verkenning toekomstpotentie Sportcentrum Kardinge (73049-2020) 1 document

Conceptvisie Stadslogistiek 2 documenten

Woningbouwproductie 2019-2020 1 document

Consultatiedocument RES Groningen 2 documenten

Voornemen opstellen beleid digitale reclame (wensen en bedenkingen) 1 document

Preadvies over initiatiefvoorstel D66 Omgekeerde Right to Challenge 2 documenten

Voorontwerp bestemmingsplan Friesestraatweg 181 (Gembetonlocatie) 4 documenten

Voortgang Aanpak Ring Zuid september - december 2019 2 documenten

Stand van zaken harmonisatie sociaal culturele accommodaties 1 document

Voortgang Windverkenning Groningen (60659-2020) 1 document

Aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde NV d.d. 27 januari 2020 4 documenten

Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2020 Wabo en Bodem (45876-2020) 2 documenten

Jaarverslag Leerplicht en RMC 2018-2019 (45657-2020) 2 documenten

Preadvies Initiatiefvoorstel Spelen in de Binnenstad (45419-2020) 2 documenten

Ontwerpbestemmingsplan Veegplan 2019 (45267-2020) 3 documenten

Toelichting op beantwoording motie 'De groene revolutie’ van Groningen (44453-2020) 2 documenten

Aanvulling nota Bodembeheer PFAS (wensen en bedenkingen) (24623-2020) 2 documenten

Projectplan Kansrijke Start Groningen 2020-2022 (34478-2020) 2 documenten

Verloop jaarwisseling 2019-2020 en beantwoording raadsvragen ex art 38 RvO (GL, PvdD, S&S, 100%G) over Vuurwerkshow op gebiedsniveau en afsteken restvuurwerk op nieuwjaarsdag (34562-2020) 1 document

Stand van zaken experiment gesloten coffeeshopketen (34452-2020) 1 document

Proces integrale mobiliteitsvisie (34421-2020) 1 document

Wijzigingsbesluit portefeuilleverdeling (24826) 3 documenten

Evaluatie Zernike Route West (24766-2020) 1 document

Evaluatie gebiedsvisies reclamebeleid (24715-2020) 3 documenten

Snorfiets op de rijbaan (SNOR) (24676-2020) 3 documenten

Hardt Hyperloop testcentrum Meerstad-Noord (24569-2020) 2 documenten

Reactie college RKC rapport kapbeleid 1 document

Moties Afvalbeleid (16528-2020) 1 document

Herijking Afvalbeleid (opiniërende bespreking) (16528-2020) 2 documenten

BEA Feringa Building - Paddenbosje (13301-2020) 3 documenten

Toekomstgerichte afspraken met Het Kopland (13305-2020) 1 document