collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Toekomst Bevrijdingsfestival Groningen 2 documenten

Aankoop Hortus Biologisch Centrum Haren 1 document

Reactie motie Voorrang na schrijnend uitstel Ten Post 2 documenten

Ontwikkeling tankstationlocaties 1 document

Evaluatie en vervolg Leefstraten 1 document

Nota voorkomen en bestrijden Misbruik en Oneigenlijk (M&O) gebruik 2023 2 documenten

Inrichting van het ondersteuningsfonds hulppakket 1 document

Afronding project Kattenbrug 1 document

Normenkader 2022 en stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording 2 documenten

Beantwoording motie Maatschappelijke parkeervergunning ook in Groningen 2 documenten

Toekomstbestendigheid particuliere zwembaden 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel aanpak drugsgebruik en -criminaliteit 2 documenten

Beheermaatregelen n.a.v. uitkomsten inspectie essentaksterfte 2021-2022 1 document

Lidmaatschap Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) (wensen & bedenkingen) 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Woonschepenhaven 4 documenten

Prestatieafspraken 2023 tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente 3 documenten

Herstel cultuur na corona 2 documenten

Parallelstructuur N355 processtap 1 document

Seksuele gezondheid en soa-testen 1 document

Archeologische beleidsadvieskaart 2 documenten

Voortgang Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 2 documenten

Herijking Routekaart CO2-neutraal 2035 (wensen en bedenkingen) 1 document

Bovenwijkse voorziening Westpoort 2 documenten

Beantwoording motie van D66, PvdD en S&S over LHBTQIA+ Monitor 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) Marskramer appartementen Ten Boer 2 documenten

Verbreding wijkvernieuwing en presentatie uitvoeringsprogramma’s 2023 9 documenten

Ledenraadpleging eenmalige uitkering december 2022 2 documenten

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Tracé Ring Zuid 4 documenten

Jaarverslag 2021 Toezicht Calamiteiten en geweld Wmo 2 documenten

Bomen Effect Analyse Aanpak Ring Zuid 2 documenten

Afronding en borging Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren 1 document

Voortgang en jaarmonitor evenementen Stadspark 4 documenten

Regelingenwoud Werken vanuit vertrouwen 1 document

Beantwoording motie abonnementstarief 2 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) Sportpark Vinkhuizen Zilverlaan 2 documenten

Voortgang Groninger projecten aanpak dak- en thuisloosheid 2022 1 document

Vervanging Gerrit Krolbrug Kansen en moties 2 documenten

Aanschaf noodlokaal voor leerlingen uit Oekraïne in Haren 1 document

Reactie op de rapportage interim-bevindingen 2022 2 documenten

Wijzigingsbesluit Nadere regels onderhoud subsidie sociaal culturele accommodaties 1 document

Invulling ethische commissie en data-ethiek (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Klanttevredenheid sportaccommodaties en dienstverlening 2022 1 document

Wijkvernieuwing De Wijert - herstructurering De Huismeesters, brede belangenafweging en BEA 3 documenten

Geluidkaarten 2021 gemeente Groningen 1 document

Stand van zaken problematische jeugdgroepen 3 documenten

Kaders aanpak ondermijnende criminaliteit 2023 en verder 1 document

Gebiedsvisie BAT Niemeyer 1 document

Meerjarenplan wijkinzet jongeren en studenten (WIJS) 2022-2026 2 documenten

Jaarverslag 2021 Ondernemersfonds Groningen 2 documenten

Opvang nieuwkomers 1 document

Gebiedsgerichte aanpak voor werk en participatie 4 documenten

Besteding rijksmiddelen verduurzamen huishoudens met energiearmoede 2 documenten

Financiële situatie Qbuzz 1 document

Stand van zaken inbesteding schoonmaak 1 document

Gevolgen bekendmaking budgetten BUIG 2022-2023 1 document

Winterregeling voor dak- en thuisloze mensen in Groningen 2022-2023 1 document

Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2022-2023 (wensen en bedenkingen) 1 document

Uitvoering motie groene toekomst voor iedereen 2 documenten

Voortgangsrapportage 2022-II 3 documenten

OV-bureau Groningen Drenthe dienstregeling, transitievergoeding en tarieven 2023 5 documenten

Wijziging nota integraal drugsbeleid experiment gesloten coffeeshopketen (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Voortgang onderzoek kleedkamernorm sportparken 1 document

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid mei- augustus 2022 2 documenten

Noodpakket energiekosten inflatie (wensen en bedenkingen) 1 document

Voortgang inkoop Beschermd Wonen 2023-2025 1 document

Definitief besluit verzelfstandiging Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) Haren 1 document

Reactie Motie 05 Uitbannen van menstruatiearmoede 2 documenten

Reactie op motie Uitwerken OZB voor eigenaren niet-woningen 2 documenten

Reactie motie behoud middelen voor collectieve zorgverz. voor de doelgroep (Voorjaarsdebat motie nr. 40) 2 documenten

Voortgang Herstelprogramma Onderwijs - De tijd zal het leren 2 documenten

Voortgang Nationaal Programma Groningen 2 documenten

Meerjarenbeleid toekomstbestendige jaarwisseling 1 document

Afronding Gelijk Speelveld voormalige gemeente Groningen 1 document

Stand van zaken motie doorstroming Reitdiephaven 1 document

Resultaten BORG rapportage 2021 2 documenten

Convenant Veilig Uitgaan 2022-2027 2 documenten

Bestemmingsplan HOLT, Van Swietenlaan 2 documenten

Uitkomsten rioolwater onderzoek naar drugsgebruik in Groningen 2 documenten

Implementatieplan SAMEN (wensen & bedenkingen) 5 documenten

Zienswijze vaststellingsbesluit Groningen Gasveld 2022-2023 2 documenten

Tweede wijzigingsbesluit winning gasjaar 2021-2022 3 documenten

Reactie motie veiligheid uitgaan in Groningen Stadspartij 100%, PvdA, GL, CDA, PvdD, S&S, D66, SP, PvhN, CU, VVD, PVV 2 documenten

Gunning huishoudelijke hulp 1 document

Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2021 2 documenten

Verlenging overeenkomst GON 1 document

Startdocument Regionale Energiestrategie (RES) 2.0 Groningen 2 documenten

Datacenter Westpoort fase 2 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) Herhuisvesting VRIJDAG 2 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) Nieuwbouw UCP UMCG Groningen 2 documenten

Realisatie wandelpad Blauwborgje Zernike Campus 2 documenten

Voortgang Huis van Ten Post 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) 110KV kabelverbinding Groningen 2 documenten

Voortgang Meerjarenprogramma Sport & Bewegen voorjaar 2022 1 document

Resultaten BO Leefomgeving voorjaar 2022 5 documenten

Actualiteiten jeugdhulp landelijk en regio 2 documenten

Schietincident Haddingestraat zaterdag 9 juli 2022 1 document

Stand van zaken teler experiment gesloten coffeeshopketen 1 document

Voortgang Spoorzone 2022 1 document

Jaarstukken 2022 Regio Assen - Groningen 5 documenten

Beleidsregel Bibob gemeente Groningen 2022 2 documenten

Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid 3 documenten

Opzeggen contract Menzis gemeentepolis 7 documenten

VNG-jaarcongres 2023 in Groningen en omgeving 1 document

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2021 2 documenten

Vergunningverlening aan twee deelfietsaanbieders 1 document

Stand van zaken drie bruggen Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl 3 documenten

Stand van zaken doorontwikkeling jeugdhulp en SAMEN 4 documenten

Erratum gemeenterekening 2021 gemeente Groningen 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels Wonen 3 3 documenten

Stavaza uitvoering verdelingsvoorstel voormalige TONK-gelden 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Woonschepenhaven 3 documenten

Voorjaarsbrief 2022 en Financieel Meerjarenbeeld 2023-2026 2 documenten

Reactie op accountantsverslag jaarrekening 2021 2 documenten

Reactie motie meer waardering, loon en zekerheid voor cruciale beroepen van SP, PvdA, GL en PvdD 2 documenten

Crisisdienstverlening en mobiliteitsdienstverlening 1 document

Onderzoeksrapport Meerkosten van de invoering van de Fair Practice Code in Groningen 3 documenten

Opvang vluchtelingen de Held III 1 document

Voortgangsrapportage 2022-I 3 documenten

Preadvies Initiatiefvoorstel PvdA, SP, PvdD, GL over 2500 betaalbare woningen extra in de gemeente Groningen 2 documenten

Financiële stukken Veiligheidsregio Groningen (wensen & bedenkingen) 8 documenten

Veiligheidsmonitor 2021 3 documenten

Tijdelijk beschikbaar stellen pand Damsterdiep 267 voor crisis noodopvang asielzoekers 1 document

Tussenstand subsidieregeling klimaatadaptatie 1 document

Onderzoek uitbreiding woonwagenstandplaatsen 2 documenten

Regionale brief over de vertraging van de oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek 2 documenten

Jongerenparticipatie 4 documenten

Ontwerpbegroting 2023 Noordelijk Belastingkantoor (NBK) - wensen en bedenkingen 2 documenten

Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021 Groninger Archieven (wensen & bedenkingen) 3 documenten

Jaarverslag klachten en reactie college jaarverslag Ombudsman Groningen 2021 2 documenten

Stand van zaken programma outsourcing ICT 2 documenten

Omgevingsdienst Ontwerpbegroting 2023, financiële verordening ODG 2022 en concept jaarrekening 2021 7 documenten

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid januari-april 2022 2 documenten

Advies vaststellingsbesluit Groningenveld voor gasjaar 2022-2023 2 documenten

Beleidsregel natuurinclusief bouwen 1 document

Ontwerpbegroting Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) 2023 (wensen & bedenkingen) 2 documenten

Analyse en advies op het wijzigingsbesluit verhoging winning lopende gasjaar 2021-2022 1 document

Stijgende prijzen bouw en vastgoedopgaven 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Brandenburgerstraat 7-11 3 documenten

Meerjarenbegrotingen openbaar onderwijsbesturen gemeente Groningen 2022 4 documenten

Opheffen geheimhouding 5 documenten

ENSIA 2021 - Verantwoording Informatiebeveiliging 18 documenten

Conceptbegroting 2023, kaderbrief 2023 en jaarstukken 2021 GR Publiek Vervoer (wensen en bedenkingen) 8 documenten

Financiële jaarstukken Meerschap Paterswolde 2022 (Wensen en Bedenkingen) 3 documenten

Rekenkamerrapport VRIJDAG 2 documenten

Aankondiging Rekenkameronderzoek Meldpunt Overlast en Zorg 2 documenten

Stand van zaken verplaatsen 't Pannenkoekschip 1 document

OV bureau Groningen Drenthe kaderbrief 2023 en jaarstukken 2021 (wensen & bedenkingen) 3 documenten

Bestemmingsplan Engelberterweg 96 3 documenten

Jaarverslag leerplicht en Regionaal meld- en coordinatiepunt (RMC) 2020-2021 2 documenten

Aanbestedingsresultaat Suikerzijderoute 1 document

Eenmalige energietoeslag 2022 Groningen 1 document

Gespreksagenda Aardbevingsregio en Rijk 3 documenten

ARCG jaarrapport 2021 en algemene beleidsmatige en financiële kaders 2023 3 documenten

Jaarrekening en Kadernota Noordelijk Belastingkantoor 3 documenten

Tussentijdse evaluatie cameratoezicht Folkingestraat e.o. 01-09-2021 tot 01-03-2022 1 document

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan 110kV-kabelverbinding Groningen, Hunze-Bloemsingel 5 documenten

Jaarverslag uitvoeringsprogramma omgevingsrecht 2021 Wabo en Bodem 2 documenten

Instemmingsbesluit gasopslag Grijpskerk 3 documenten

Voortgang fijnmazig wijkvervoer 1 document

Aanbiedingsbrief Stand van Groningen 2 documenten

Uitbetaling eenmalige energietoeslag bijstandsgerechtigden 1 document

Routekaart consultatieronde SAMEN 2 documenten

Gevolgen Didam-arrest 2 documenten

Onderzoeksrapport Groningse praktijken 2 documenten

Pilot Bouwdepot 1 document

Regionale Adaptiestrategie Groningen Noord Drenthe 2 documenten

Uitgangspunten evenementenvisie, inwonersonderzoek & reactie motie Singeljoesplestik 2 documenten

Voortgang motie fietsers vaker groen in de cyclus 1 document

Terugkoppeling motie Kom weer in beweging met hulp van ondernemende sportaanbieders (28 april 2021) 2 documenten

Aanpak woonhandhaving & tijdelijk verblijf 1 document

Vervolg sociaal perspectiefplan corona tweede fase 2 documenten

Bijverdienen in de bijstand - de (parttime) werkpremie 1 document

Bevindingen onderzoeken OV-bereikbaarheid Zernike 3 documenten

Verdiepend onderzoek Deltaplan Noordelijk Nederland 3 documenten

Zomeractiviteiten 2020, doorontwikkeling naar Integraal Zomerplan 2021 en Integrale Zomerplan 2022 4 documenten

Hoofdlijnenakkoord RUG aankoop Hortus, Biologisch Centrum-terrein Haren 1 document

De Suikerzijde BV 1 document

Terugblik Toekomst met perspectief 2020-2021 en inzet armoedemiddelen 2022 1 document

Vaststelling Nadere regels deelfietsen 2022 2 documenten

Rapportage gebruik deelscooters 2021 2 documenten

Landschapsbiografie 2 documenten

Reactie motie kansen voor de klas 1 document

Stand van zaken Programma Founded in Groningen 2 documenten

Basisbanen 2 documenten

Verloop jaarwisseling 2021 2022 2 documenten

Voortgang onderzoek Martiniplaza 3.0 1 document

Verlenging Tweede Steunpakket Cultuur 1 document

Proces ontwikkeling SIEX 1 document

Stand van zaken programma outsourcing ICT 1 document

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid en Veiligheid en Actieprogramma Mensenhandel 2022-2024 4 documenten

Stand van zaken wijkvernieuwing Lewenborg 1 document

Inkoopstrategie Huishoudelijke Hulp 2022 1 document

Evaluatie maatregelen Noorderplantsoen en Stadsstrand 1 document

Maatregelen fietsenstalling Grote Markt 1 document

Verlenging noodopvang vluchtelingen 1 document

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid september-december 2021 2 documenten

Uitkomsten vervolgmetingen uitstoot Icopal 1 document

Stand van zaken scholenplan Gro Up (2022) 2 documenten

Voortgang pilot alternatief vervoer binnenstad 1 document

Regelingenwoud 1 document

Tijdelijke herstart subsidieregeling dorps- en buurthuizen Covid-19, voorjaar 2022 1 document

Voortgang Pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening 1 document

Aanbod sessie m.b.t. SIEX 1 document

Strategische Agenda Akkoord van Groningen 2022-2026 2 documenten

Passende financiering binnen het sociaal domein 2 documenten

Opbrengsten en doorontwikkeling Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 1 document

Tussenstand nota sociale basis en accommodatienota 2 documenten

Stand van zaken continuering en uitbreiding sociaal-emotionele ondersteuning aardbevingen 1 document

Voorlopige kaders muziekcentrum De Nieuwe Poort 10 documenten

Woningbouwproductie 2021-2025 1 document

Logiesbelasting (mogelijkheden tot toepassing van tariefdifferentiatie) 1 document

Terugkoppeling Week van het Afval 2 documenten

Lokaal preventieakkoord 2 documenten

Voornemen tot aankoop bibliotheekpand Ten Boer (wensen en bedenkingen) 1 document

Stand van zaken motie van zorg naar preventie 2 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) opslagterrein voorterrein Suikerzijde 2 documenten

Subsidieregeling klimaatadaptatie 3 documenten

Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark als openbare parkruimte 2 documenten

Ouderen in Groningen 2 documenten

Reactie motie Heel Groningen zwemt mee met Ranomi Kromowidjojo 1 document

(Ver)nieuwbouw Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers (wensen en bedenkingen) 1 document

Ruimtelijk perspectief A7-corridor 2 documenten

Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2022 Wabo en Bodem 2 documenten

Evaluatie Inkoopbeleid 2 documenten

WarmteStad warmtetarieven 2022 2 documenten

Evaluatie beleid beschermingsbewind en bijzondere bijstand 2 documenten

Evaluatie beleidsregels APVG Behoud van groen, kap en herplant 2021 4 documenten

Preadvies initiatiefvoorstel welkomstpakket nieuwe inwoners 2 documenten

Stand van zaken broedplaatsenbeleid 1 document

Verloop jaarwisseling 2021 - 2022 1 document