collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Prestatieafspraken 2024 tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente 4 documenten

Plan van aanpak actualisatie bomenstructuurvisie 1 document

Bevindingen verkenning voedsel- en eiwittransitie Groningen en vervolg 2 documenten

Stand van zaken Energieneutraal Ten Post per 1 december 2023 1 document

Stand van zaken afvalbeleid 2023 1 document

OV bureau Groningen Drenthe begrotingswijzigingen 2023 en 2024 en vastgestelde tarieven 2024 3 documenten

Verlenging cameratoezicht uitgaansgebied 1 document

Reactie motie Toepassen hardheidsclausule problematische schulden 2 documenten

Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht (Klokkenluidersregeling) 2 documenten

Centrumregeling Beschermd Wonen, Opvang en Inloopvoorziening GGz 2024 2 documenten

Ontwikkeling jonge kind 1 document

Feitenrelaas ontwikkeling en exploitatie voorterrein vm. Suikerunie 3 documenten

Evaluatie Basis jeugdhulp 2023 1 document

Uitvoeringsagenda's 2024 bij MJP's Stadsontwikkeling 2023-2026 en reactie op motie 4 documenten

Beleidsregels verplichte participatie bij aanvragen omgevingsvergunningen gemeente Groningen 2024 2 documenten

Onderzoek rol Groningen in het slavernijverleden 2 documenten

Participatiekader voor zonne- en windparken 2 documenten

Beantwoording Motie lokaal geld stinkt niet 2 documenten

Behalen quotum nieuw beschut 1 document

Bomen Effect Analyse Zuiderplantsoen 2 documenten

Update Zorg en Veiligheid 1 document

Evaluatie venstertijdengebied 2023 4 documenten

Uitvoeringsagenda circulaire economie 2023-2026 2 documenten

Proces cultuurnota 2025-2028 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Meerstad-Noord 7 documenten

Onderzoek LEF naar blijven of vertrekken jong talent 1 document

Beantwoording motie Wooncoöperatie Ik weet hoe dat moet 2 documenten

Ontwerp structuurvisie De Suikerzijde DCP-locatie 2 documenten

Ontwerpbestemmingsplannen bundel december 2023 11 documenten

Projectaanpak en stand van zaken Oosterhamrikzone 1 document

Uitvoeringsagenda Ten Boer 1 document

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan De Suikerzijde Noordzijde 2 documenten

Voortgang Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2021-2025 2 documenten

Structurele inzet van De Voorzieningenwijzer vanaf 2024 1 document

Ketenaanpak valpreventie 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) uitrit busremise Peizerweg 128 2 documenten

Gemeenschappelijke reactie brief volksvertegenwoordigingen inzake uitwerking kabinetsreactie Toekomst Groningen 3 documenten

Gebiedsplan maatschappelijke coalitie Groningen-Noord (wensen & bedenkingen) 2 documenten

CO2-monitor oktober 2023 en actualisatie Routekaart stand van zaken 3 documenten

Flitsbezorgdiensten 1 document

Reactie op de rapportage interim-bevindingen 2023 2 documenten

Aanbesteding voor het reclamedragend straatmeubilair 1 document

Verlenging pilot vrijlaten eindejaarsuitkering bijstand 1 document

Op weg naar een Regionaal Actieplan Dakloosheid Groningen 1 document

Jaarverslag 2022 Ondernemersfonds Groningen 2 documenten

Boom Effect Analyse Uitbreiding opvang asielzoekers Sint Petersburgweg 2 documenten

Herijking leidraad realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen 2.0 2 documenten

OV bureau Groningen Drenthe voorgenomen tarieven 2024 en stand van zaken financiële situatie 6 documenten

Participatiekader voor zonne- en windparken (wensen & bedenkingen) 3 documenten

Winteropvang voor dak- en thuislozen in Groningen 2023-2024 1 document

Bouwoffensief 2.0 1 document

Terinzagelegging ontwerpbesluit project Q 1 document

Ontwikkelingen Edanz 1 document

Voortgang Forum Groningen 1 document

Evaluatie Hulppakket energiekosten en inflatie 2 documenten

Vaststellen beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 2 documenten

Stand van zaken Europapark Ontwikkeling Vief Kwartier en Kempkensberg 1 document

Tussenrapportage voortgang Lokaal Plan van Aanpak 2023 1 document

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2 documenten

Locaties BAT Niemeyer 1 document

Voortgangsrapportage 2023-II 3 documenten

Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2023-2024 (wensen & bedenkingen) 1 document

Gevolgen bekendmaking budgetten BUIG 2023 en 2024 1 document

Toekomstgericht werken 1 document

Urban Sports Agenda 2 documenten

Voortgang Herstelprogramma Onderwijs gemeente Groningen De tijd zal het leren najaar 2023 2 documenten

Beheermaatregelen n.a.v. uitkomsten inspectie essentaksterfte 2022-2023 1 document

Ontwerp-afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2024 1 document

Reactie motie Borging dierenwelzijn 2 documenten

Halfjaarrapportage klachten 2023 2 documenten

Vervolg indicatoren begroting 2024 n.a.v. voorjaarsdebat 1 document

Slechtweervoorziening Bevrijdingsfestival Groningen 2023 1 document

Participatieplan Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek gebiedsgerichte ontsluiting Westflank 3 documenten

Regelingenwoud (wensen & bedenkingen) 3 documenten

Monitor Discriminatie 2022 Noord-Nederland 2 documenten

Prognose kleinschalige zonneparken en onderzoek zonnecarports 2 documenten

Beleidsregel Integriteit Vastgoed 2023 1 document

Beantwoording moties Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 3 documenten

Update voortgang Beschermd Wonen Groningen 1 document

Beantwoording motie Baby you're a firework 2 documenten

Maatschappelijk Akkoord, Sociale Inclusie in het onderwijs 1 document

Vergunningverlening aan twee deelscooteraanbieders (2023) 1 document

Startnotitie jaarrekeningcontrole 2023 2 documenten

Herziening Groenparticipatie 2 documenten

Uitvoeringsplan Ondermijning 2023-2026 3 documenten

Inning boetes Allego 1 document

Regionaal beleidsplan veiligheid 2024-2027 (wensen en bedenkingen) 4 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) vervolg Kader Richtlijn Water (KRW) maatregelen Paterswoldsemeer 2 documenten

Beantwoording motie Onderzoek ondersteuning duurzame relaties 2 documenten

Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2023 - 2027 2 documenten

Overname aandelen 1 document

Reitdiepzone-Vaststellen BEA Friesestraatweg 175 2 documenten

Stand van zaken motie Uitbreiding Repaircafés Groningen 2 documenten

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor (wensen & bedenkingen) 2 documenten

Preadvies initiatiefvoorstel CU, CDA en D66 over burgerschapsonderwijs in de wijk - verbinding van school en wijk 2 documenten

Laatste ontwikkelingen nieuwkomers 1 document

De zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar in de bijstand niet meer toepassen 1 document

Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 2 documenten

Klanttevredenheid sportaccommodaties en dienstverlening Sport050 2023 2 documenten

Geweldsincidenten in Groningen 1 document

Update inrichting sportpark Corpus den Hoorn 1 document

Strategische investeringsagenda 3 documenten

Regionaal actieplan seksueel geweld Gronings Offensief 2 documenten

Verkeersbesluit autovrij maken door instellen voetgangerszone Nieuwstad 2 documenten

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid mei-augustus 2023 2 documenten

Gunning aanbesteding trapliften 2024 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen en ontwerp afwegingskader Cultuurhistorie 10 documenten

Plan van aanpak Veiligheid wedstrijden FC Groningen 2 documenten

Energietoeslag en studenten naar aanleiding van uitspraak 1 document

Uitkomsten onderzoek integrale veiligheidsorganisatie FC Groningen 2 documenten

Zienswijze ontwerpbesluit Groningenveld gasjaar 2023-2024 2 documenten

Clientervaringsonderzoek (CEO) Wmo en klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Publiek Vervoer 2022 7 documenten

Update non-infill kunstgrasvelden 1 document

Monitor Dakloosheid 2022 2 documenten

Doorontwikkeling stipendia beeldende kunst en literatuur 1 document

Evaluatie winterregeling 2022-2023 1 document

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 1 document

Vervolg inrichting sportpark Corpus den Hoorn 1 document

Stand van zaken participatiebeleid en hoe verder 1 document

Evaluatie overgang Collectieve Zorgverzekering Minima naar een eigen zorgverzekering 3 documenten

Indicatiestelling Huishoudelijke hulp 1 document

Beleidskader Broedplaatsen (wensen en bedenkingen) 5 documenten

Ontwikkelingen regionale arbeidsmarktdienstverlening 4 documenten

Instellen ethische commissie en beantwoording motie sensoren- en algoritmeregister 5 documenten

Aanpak terrasverwarming 1 document

Strokartonfabriek De Halm 1 document

Plan van aanpak Preventie met Gezag 2 documenten

Strategische Woningbouwprogrammering 2023-2032 2 documenten

Actualisatie prognose zorgkosten jeugdhulp 2024-2027 1 document

Verlenging cameratoezicht uitgaansgebied (juli '23) 2 documenten

Voorlopige gunning opdrachtenmodel laadinfrastructuur 1 document

Regulering middenhuur 1 document

Aanpak gangen en stegen 1 document

Stand van zaken invoering Ja-Ja sticker 1 document

Betaalbaar wonen 1 document

Stand van zaken Lelylijn 2 documenten

Regionaal Raamwerk Matsloot-Westpoort 1 document

Concept ontwikkelkader Groningen stad aan de Hunze 2 documenten

Stand van zaken Jongerenparticipatie 3 documenten

Preadvies initiatiefvoorstel Geen markt maar mobiliteit Openbaar vervoer van en voor ons allemaal 2 documenten

Jaarverslag 2022 Toezicht calamiteiten en geweld Wmo 2 documenten

Convenant Jongeren- en Studentenhuisvesting 2023-2026 2 documenten

Wijziging natuurcompensatie De Suikerzijde 1 document

Concept Gebiedsvisie Scandinavische Havens 5 documenten

Naschoolse opvang-plus cluster 3 scholen 2 documenten

Bomen Effect Analyse (BEA) Woonschepenhaven tbv saneren en realisatie 2 documenten

Mogelijkheden en consequenties voortzetting gebruik Biotoop 1 document

Behoefte aan pre-mantelzorgwoningen in de gemeente Groningen 2 documenten

Voortgangsrapportage 2023-I 3 documenten

Integrale aanpak Gele Loper 1 document

Uitvoeringsprogramma Ouder en Wijzer in Groningen 2 documenten

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Meerstad 2 documenten

Voortgang Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 (juni '23) 1 document

Uitvoeringsprogramma wonen, samenleving en zorg 2023-2025 3 documenten

Jaarverslag 2022 Functionaris Gegevensbescherming 2 documenten

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2022 1 document

Verloop jaarwisseling 2022 - 2023 1 document

Verloop jaarwisseling 2022 - 2023 1 document

Geluidsnorm Concerten Rammstein 2 documenten

Meerjarenbeleid winterprogrammering (wensen & bedenkingen) 1 document

Heroverweging bestemming Friesestraatweg 137a 2 documenten

Woningbouw in de dorpen 1 document

Voorontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 175 4 documenten

Ontwerpbegroting 2024, voorlopige jaarrekening 2022, concept jaarverslag 2022 Groninger Archieven (wensen & bedenkingen) 4 documenten

Beantwoording motie Minder afval meer grondstoffen op weg naar een circulair Groningen 4 documenten

Preadvies initiatiefvoorstel Afvalpreventie voorkomen is beter dan genezen van D66, GL, PvdD, CU, PvhN en S&S 2 documenten

Ontwerpbegroting 2024 Noordelijk Belastingkantoor (NBK) (wensen & bedenkingen) 2 documenten

Reactie op accountantsverslag jaarrekening 2022 2 documenten

Jaarverslag klachten en reactie college jaarverslag ombudsman 4 documenten

Op weg naar een nieuwe nota sociaal culturele accommodaties (wensen & bedenkingen) 3 documenten

Voortgang uitvoeringsprogramma leefbaarheid en veiligheid 2022-2024 2 documenten

Stand van zaken motie Voorrang na schrijnend uitstel Ten Post per 1 juni 2023 2 documenten

Vergoeding kosten aanpassing geslachtsregistratie 1 document

Voortgang lopende zaken mbt het slavernijverleden van Groningen 1 document

Voortgang Raadhuisplein-centrumvisie Haren 1 document

VO Uitwerkingsplan Meerstad-Harksteder Broeklanden 3 documenten

Voornemen tot opheffen Stichting Stedenband San Carlos - Groningen 2 documenten

Basis jeugdhulp en Hervormingsagenda Jeugd 1 document

Jaarlijkse bomenbalans 2022 2 documenten

Jaarstukken 2023 Regio Groningen Assen 5 documenten

Wijziging Bedrijfsvoeringsregeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe 5 documenten

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid januari - april 2023 2 documenten

Bomen Effect Analyse (BEA) en Verplantbaarheidsonderzoek Stationsplein en Nieuwe Stationsweg Haren 2 documenten

Luchtkwaliteitskaart 2021 2 documenten

Inbesteding schoonmaak 2 documenten

Advies vaststellingsbesluit gasjaar 2023-2024 2 documenten

Kenmerken binnenstadbezoekers 4 documenten

Verantwoording voorbeslag jaarrekening 2022 - Hortus Biotoop 1 document

Ontwerpbestemmingsplannen Oosterweg 83 en Middenweg 15-17-19 5 documenten

Stand van zaken schoolontbijt 1 document

Retailontwikkelingen binnenstad 1 document

Startnotitie eiwittransitie 1 document

Meerjarenbegrotingen Openbaar Onderwijs Gemeente Groningen 2023 4 documenten

Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2024, begrotingswijziging 2023 en concept jaarrekening 2022 wensen en bedenkingen 7 documenten

Stand van zaken Gerrit Krolbrug 2 documenten

Wijkvernieuwing Selwerd - herstructurering Nijestee Fase 2 5 documenten

Voortgangsrapportage RES 2.0 2 documenten

Herontwikkeling Herestraat 74, 76 en 78 (C&A locatie) te Groningen 1 document

Gebiedsvisie Corpus den Hoorn-Zuid 2 documenten

Brede aanpak armoede en schulden 1 document

Resultaten BORG-rapportage 2022 2 documenten

Uitvoeringsagenda Stadspark 2 documenten

Stand van zaken voorkomen blauwalg Kardingerplas 1 document

Ontwerpbegroting 2024 Afvalbeheer Regio Centraal Groningen(ARCG) (wensen & bedenkingen) 2 documenten

Evaluatie maatregelen Noorderplantsoen & Stadsstrand (zomer 2022) 1 document

Stand van zaken Aanpak Stadsdeelcentrum Paddepoel 1 document

Op naar een circulaire textielindustrie 2 documenten

Parkeren in de openbare ruimte 1 document

Wijziging bestemming perceel en compensatie Natuur Netwerk Nederland (NNN) 2 documenten

Voortgang en opschaling wijkenergieaanpak 2 documenten

Toekomst sportcentrum en recreatiegebied Kardinge 3 documenten

Ruimte voor economie 4 documenten

Kadernota en Jaarrekening Noordelijk Belastingkantoor 3 documenten

Initiatiefvoorstel betaalbaar en duurzaam bouwen van woningen 5 documenten

Conceptnota Zandwegen vrijgegeven voor inspraak 2 documenten

Conceptbegroting 2024, kaderbrief 2024 en jaarstukken 2022 GR Publiek Vervoer (wensen en bedenkingen) 6 documenten

Maatschappelijk Akkoord Sociale Inclusie in het onderwijs 1 document

Exploitatiemaatschappij Duurzame Energie 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel GroenLinks, CDA, D66 en PvdA Waterpret in alle seizoenen 2 documenten

Jaarverslag uitvoeringsprogramma omgevingsrecht 2022 Wabo en bodem 2 documenten

Voortgezette tijdelijke subsidieregeling Energiefonds maatschappelijke organisaties 1 document

Eindevaluatie pilots Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2 documenten

Wijzigingen Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen (wensen & bedenkingen) 3 documenten

Doorontwikkeling VGR en indicatoren Begroting 2024 4 documenten

Aanpak Ring Zuid - financiële afspraken 1 document

Lidmaatschap Vereniging Circulair Groningen (wensen en bedenkingen) 1 document

Algemene beleidsmatige en financiële kaders ARCG 2024 3 documenten

Besteding SPUK jongeren impuls cultuur 2022-2024 1 document

Uitvoeringsplan gezondheid 2023 3 documenten

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Ambitiedocument maatschappelijke coalitie Groningen-Noord 3 documenten

Voortgang Werk- en Ontwikkelprogramma 2022 - 2025 1 document

Stand van zaken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 1 document

OV bureau Groningen Drenthe jaarstukken 2022 en kaderbrief 2024 4 documenten

Jachtverbod en een verbod op schadebestrijding en beheer met het geweer 2 documenten

Uitvoeringsprogramma integraal toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport (IABB) 1 document

Voortgangbespreking herstelprogramma De tijd zal het leren 3 documenten

ENSIA 2022 Verantwoording Informatiebeveiliging 18 documenten

Regionale inzet n.a.v. Parlementaire Enquete Aardgaswinning Groningen 4 documenten

Multimodaal verkeersmanagement en beleidsplan verkeerslichten 4 documenten

Bestuursovereenkomsten COA aangaande (tijdelijke) AZC's 4 documenten

Aanpak snellaadinfrastructuur 2 documenten

Evaluatie Open Gym 2 documenten

Jaarverslag Leerplicht en regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) 2021-2022 2 documenten

Pilot gezinsverzorger tussenevaluatie 2022 2 documenten

Mogelijkheden zondagochtendopening bakkers 1 document

Overgang Huishoudelijke hulp 1 document

Toekomst Bevrijdingsfestival Groningen 2 documenten

Verhogen onderhoudsniveau noordelijke wijken 2 documenten

Cliëntervaringsonderzoek Beschermd Wonen 2021 2 documenten

Geef geschiedenis de (regionale) ruimte (n.a.v. motie) 2 documenten

Mondzorg voor minima 3 documenten

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2023-2026 3 documenten

Onderwijsroute inburgering 1 document

500 euro extra op basis van beleid eenmalige energietoeslag 2022 1 document

Wijziging van de dagopvangvoorzieningen t.b.v. dak- en thuisloze personen 1 document

Toekomst Sportpark Corpus den Hoorn (wensen en bedenkingen) 4 documenten

Aanpassing parameter kostenstijging actualisatie grondexploitaties jaarrekening 2022 1 document

Capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties en reactie op de motie Huppie Huppie in Groningen is mijn cluppie 1 document

Basisbanen 2 documenten

Sloop, nieuwbouw Ommelanderstraat 1-31 (oneven) Ten Boer 1 document

Stand van zaken omgevingsvergunning 't Pannekoekschip 3 documenten

Schoolontbijt en -lunch 1 document

Verkenning alternatieve inzet middelen bijzondere bijstand energie voor studenten (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Stand van zaken afvalbeleid 1 document

Evaluatie deelscooters 2022 5 documenten

Evaluatie en Herijking Ondernemersfonds Groningen 2022 2 documenten

Initiatief openluchtbioscoop Stadspark 1 document

Leerpunten Omgekeerde Right to Challenge en het oefenen Gronings model 1 document

CO2 neutrale onderwijshuisvesting 2 documenten

Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling 2023-2026 incl. uitvoeringsagenda 2023 en reacties op moties 4 documenten

Uitvoeringsprogramma visie op wonen, samenleving en zorg 1 document

Doorbelasten nutsvoorzieningen buitensportverenigingen 2022 1 document

Verkenning herstart Shelter City Groningen 2 documenten

Motie escalatieladder studentenverenigingen en cultuurverandering 2 documenten

Voorontwerp wijziging omgevingsplan en MER Stadshavens 3 documenten

Onderzoek cultuurparticipatie en beleving in de gemeente Groningen 2 documenten

Preadvies initiatiefvoorstel CDA over Waardig Ouder Wonen 2 documenten

Lidmaatschap vereniging Boumakring (wensen & bedenkingen) 1 document

Informatie over inzet corona ondersteuningsregel 2 documenten

Voortgang lopende zaken m.b.t. het slavernijverleden van Groningen 5 documenten

Herziening Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening en wijzigingen afvalbrengstations 2023 1 document

Evaluatie initiatiefvoorstel welkomstpakket en inschrijfactie studenten 2 documenten

Evaluatie en vervolg Anders Mobiel (elektrische risksja's) 2 documenten

Verschuiven verzelfstandiging Stichting Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) Haren 1 document

Wensen en bedenkingen Visie Brandweerzorg 2030 en Kaderbrief 7 documenten

Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg 2 documenten

Invulling Noodpakket Energiekosten en Inflatie, pakket 3.3 Fonds voor mkb 2 documenten

Stand van Zaken - Herwinnen Openbare Ruimte 1 document

Uitvoeringsagenda Toegankelijk Groningen 2022-2023 3 documenten

Stand van zaken fietsparkeren 2 documenten

Afhandeling Motie Aanpak mentaal welzijn versterken met jongeren en jongvolwassenen 1 document

Pilot schoolstraten 3 documenten

Omzetting kamerverhuurpanden naar studio's 3 documenten

Woonmanifestatie Bouw Anders 3 documenten

Stand van zaken uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen 1 document

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen op 15 maart 2023 2 documenten

Terugkoppeling Week van het Afval 2022 1 document

Plan van aanpak laaggeletterdheid 2 documenten

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid september - december 2022 2 documenten

Evaluatie maai mei niet en pilot meer biodiversiteit in het gras 2 documenten