IM-lijst

De IM-lijst is een lijst van de stand van zaken van afhandeling door het college van aangenomen moties en initiatiefvoorstellen  in de raadsvergaderingen. Initiatiefvoorstellen zijn raadsvoorstellen aangedragen door één of meerdere fracties. Hierover mag het college een preadvies geven binnen 6 weken. In de betreffende commissie wordt besloten of dit voorstel ter vaststelling voorgelegd wordt aan de raad.

Moties worden door raadsleden ingediend tijdens raadsvergaderingen bij onderwerpen van de agenda of vreemd aan de orde van de dag. Als de moties door een meerderheid van stemmen worden aangenomen, wordt het college verzocht deze uit te voeren.

Klik hier om de IM-lijst te bekijken.