Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

Media-aanwijzing lokale omroep OOG 2019 (72774-2018) 4 documenten

Wijziging Verordening Parkeerbelastingen 2019 (70895-2018) 2 documenten

Voorbereidingsbesluit Openbaar Vaarwater 2019 (67751-2018) 2 documenten

Herinvoering artikel 2.30 APVG 2009 (67817-2018) 3 documenten

Rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 21 november 2018 (65833-2018) 4 documenten

Tijdelijke huisvesting stadhuis; gewijzigde locatie (63347-2018) 4 documenten

Tijdelijke vervanging ombudsman 1 document

Vaststellen Verordening bevolkingsadministratie gemeente Groningen 2018 1 document

Financiële Verordening gemeente Groningen 1 document

Belastingtarieven 2019 11 documenten

Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal 2018 VGR II 1 document

Onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing op de WMO, ligt het schip op koers?' 2 documenten

Verjonging ambtelijke organisatie 1 document

Getrapte besluitvorming Warmtenet Noordwest 1 document

Gezamenlijke aanwijzing van beoogd griffier en voordracht voor tijdelijke griffier nieuwe gemeente Groningen 1 document

De Hub Haren (gewijzigd) 1 document

Beleidsvisie bodemenergie en aanwijzing interferentiegebieden 2 documenten

Deelname OV bureau aan de coöperatieve vereniging NDOV-DOVA 1 document

Bouwenvelop ALO-locatie 1 document

Voorbereidingsbesluit Zernike Campus Groningen 1 document

Benoeming leden Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk 1 document

Vaststelling bestemmingsplan De Mérodelaan 4 documenten

Fietsoversteek Hoornsedijk 1 document

Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019 1 document

Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden alternatieve infill 2019 en voorbereidingskrediet bodemonderzoek velden 2020 1 document

Financiering bed-bad-broodvoorziening vierde kwartaal 2018 1 document

Nacalculatie renovatie hockeyveld upgrading naar een waterveld 1 document

Voorlopig Ontwerp Revitalisatie Stadhuis 15 documenten

De Hub Haren 1 document

Verordening rioolaansluiting aangewezen gebieden 2018 1 document

Invoering vergunningstelsel kamerverhuur, kleine appartementen, bemiddelingsbedrijven 1 document

Wijziging APV- Verbod rookgassen 1 document

Meicirculaire gemeentefonds 2018 1 document

Continuering extra capaciteit bureau ombudsman Groningen 1 document

Vaststelling omgevingsvisie The Next City 4 documenten

Eindrapport Raadsonderzoek Geothermie Groningen 4 documenten

Definitieve gunning OGICT rv 2 documenten

Verkenning nieuw muziekcentrum 9 documenten

Tijdelijke huisvesting tijdens verbouwing stadhuis (gewijzigde versie) 1 document

Parkeermaatregelen Helperplein en Verlengde Hereweg 1 document

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2018 VGR I 1 document

Onderzoek Rekenkamercommissie 'Subsidiëren onder controle' 1 document

Nieuwbouw Kunstwerf en ontwikkeling Villa B (Ebbingekwartier) 1 document

Bestemming Binnenstad – Bussen over Oost en de vaste Kattenbrug 4 documenten

Huisvesting Iederz 1 document

Vervolg maatregelen Paddepoel/Selwerd 6 documenten

(Co)Investeringsfonds sportinfrastructuur 1 document

Verbeterprogramma financieel administratieve beheersing 1 document

Aanvullend krediet Borgmanscholen en Groenewei door gestegen bouwkosten 1 document

Gemeenterekening 2017 3 documenten

Uitvoering motie, ruimte voor nieuwe initiatieven 1 document

Voormalige vuilstortlocatie Woltersum 4 documenten

Deelname experiment centrale stemopneming 1 document

Dialoogsessie raad van kinderen 2018 1 document

Financiering bed bad brood-voorziening 3e kwartaal 2018 1 document

Voorkeursvariant Oosterhamrikzone 9 documenten

Gresco jaarplan 2018 1 document

Aanvullend krediet herinrichting kruispunt Wilhelminakade - Prinsesseweg 1 document

Vervolg pilot alternatief vervoer west 1 document

Plan van Scholen 2019-2022 1 document

Realisatie Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Wijert (Gewijzigde versie) 1 document

Vervanging mobiele telefoons 1 document

1e Kredietaanvraag vervanging gele stenen binnenstad 1 document

Verbreding fietspad Lintdal 1 document

Projectenlijst Verklaring van geen bedenkingen (gewijzigd mei 2018) 1 document

Update PvE en oplossingsrichting Groninger Forum 2 documenten

Vaststelling_bestemmingsplan_Bedrijventerrein_Reitdiep 4 documenten

Toekomst A+Kwartier en leegstandsverordening gemeente Groningen 2018 1 document

Maartcirculaire gemeentefonds 2018 1 document

Uitbreiding uren Peuteropvang 1 document

Procentenregeling Kunst op Straat 1 document

Opheffen_Gemeenschappelijke_Regeling_Bedrijvenpark_Rengers 1 document

Kredietaanvraag Aanpak Verkeersveiligheid 1 document

Kredietaanvraag vervanging betaalterminals parkeerautomaten 1 document

Voorbereidingskrediet vervanging sportvelden 2019 1 document

Uitwerking motie Driebond en motie Meeroevers 1 document

Parkeervisie_2018-2025 3 documenten

Opheffen_geheimhouding (april 2018) 1 document

Realisatie Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Wijert 1 document

Herinrichting Zernikelaan, aansluiting Noordelijke Ringweg en fietspad Penningsdijk 5 documenten

Jaarstukken Regio Groningen Assen en regionaal woondocument 8 documenten

Subsidie GRAS 2018-2020 1 document

Aanvullend uitvoeringskrediet Groningen Spoorzone 1 document

Koningsdagverordening 2018 2 documenten

Windbeleidskader 3 documenten

Martinitoren 1 document

Projectenlijst Verklaring van geen bedenkingen 1 document

Aanbesteding gebiedsondersteuningsnetwerk (GON) 1 document

Grondexploitatie Reitdiepzone 2017 1 document

Integrale herziene grondexploitatie Oosterhamrikzone 2017 1 document

Herziene exploitatiebegroting Helpermaar 2017 1 document

Herziene grondexploitatie 2017 Europapark, Station Europapark en Kempkensberg 1 document

Herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuidoost 1 document

Herziene grondexploitatie De Velden 2017 1 document

Herziene grondexplotatie Ciboga 2017 1 document

Herziene exploitatiebegroting Uitvaartcentrum Crematorium Hoendiep (2017) 1 document

Herziene grondexploitatie TopSportZorgCentrum 2018 2 documenten

Herziene grondexploitatie Reitdiep fase 3 en 4 (2017) 1 document

Herziene GREX Werklocaties 2017 (Westpoort Zernike Eemspoort en Roodehaan) 1 document

Correcties Beginbalans 2017 1 document

Verordening_Grondbank_gemeente_Groningen_2018 (gewijzigd voorstel) 1 document

Stad aan het water concept ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone 2 documenten

Herbouw clubaccommodatie Sportpark Het Noorden 1 document

Nacalculatie kunstgrasvelden cofinancieringsfonds 2017 1 document

Verlengen kadernota integrale veiligheid 2015-2018 1 document

Aanvullend krediet Fietsroute Plus Helperzoom 1 document

Vaststelling voorkeurstracé fietsroute Spoorlijn Groningen-Sauwerd 2 documenten

Deregulering exploitatievergunning 1 document

Bestemming Binnenstad Kattenbrug en Sint Jansstraat 6 documenten

Herinrichting Binenstad-West, Akerkhof en flankerende maatregelen (gewijzigde bijlage) 2 documenten

Financiering bed-bad-brood-voorziening 2e kwartaal 2018 1 document

Welstandsnota 2018 2 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 209 (Brivec-locatie) 3 documenten

Vervallen aparte rapportages over sleutelprojecten 1 document

Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2018 1 document

Wijziging algemene plaatselijke verordening (apvg) veiligheidsrisicogebied 1 document

Kader Stedelijk Investeringsfonds (SIF) 1 document

Wijziging parkeerregelgeving als gevolg van invoering betaald parkeren nieuwe buurten 1 document

Instellen begeleidingscommissie nieuwe huisvesting De Oosterpoort 1 document

Decembercirculaire 2017 1 document

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen 1 document

Koningsdag 2018 1 document

Beleidsregels bijzondere bijstand en tarieven beschermingsbewind 1 document

Wijziging APV (sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen) 1 document

Instellen onderzoek Geothermie Noordwest 1 document

Kredietverstrekking t.b.v. OPSB en plan van aanpak Oosterpoort (gewijzigd) 1 document

Wijkontwikkeling Oosterparkwijk, renovatie Heesterpoort 1 1 document

Vaststelling verordening jeugdhulp gemeente Groningen 2018 1 document

Tweejarig bestedingstermijn innovatiemiddelen en middelen Bewegende stad 1 document

Voor alle jonge kinderen gelijke kansen 1 document

Kredietaanvraag huisvesting NDE 1 document

Koersdocumenten wijkvernieuwing 5 documenten

Appendix Reglement van Orde cq Verordening op de raadscommissies 1 document