Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

Voorbereidingsbesluit Brandenburgerstraat 2 documenten

Werk- en ontwikkelprogramma 2022 - 2025 5 documenten

Vaststelling omgevingsvisie Levende Ruimte 3 documenten

Kadernota positief opgroeien 2 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 181 6 documenten

Kortdurend cameratoezicht gemeente Groningen (raadsvoorstel vervalt, een vervangend raadsvoorstel volgt) 2 documenten

Wijkvernieuwing Sunny Selwerd - herinrichting Selwerd - West en Oost 5 documenten

Wijziging verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021 2 documenten

Warmtenet Selwerd Zuid-Uitbreiding distributienet 1 document

Uitvoeren motie Onderzoek de rol van de overheid in het slavernijverleden 2 documenten

Transitiestrategie omgevingsplan 2 documenten

Werk- en Ontwikkelprogramma 2022-2025 (behandeling uitgesteld tot januari 2022, nieuwe versie volgt) 5 documenten

Middelen aardbevingsgemeenten t.b.v. versterken vertrouwen lokale democratie 2 documenten

Reglement van orde gemeenteraad 10 documenten

Lange Termijn Agenda 2022 2 documenten

Nacalculatie meerjareninvesteringen openbare ruimte 2012-2018 2 documenten

Kredietaanvraag vervanging schrobmachines 1 document

Ja-ja sticker 1 document

Regiovisie jeugd regio Groningen 3 documenten

Deelname experiment centrale stemopneming gemeenteraadsverkiezing 2022 1 document

Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2021 2 documenten

Vaststelling Financiële Verordening gemeente Groningen 2021 3 documenten

Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte - Nieuwe Ruimte 3 documenten

Afronding overdracht gebouwen aan sportverenigingen Gelijk Speelveld 1 document

Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2022 1 document

Co-investeringsfonds voorstellen 2022 2 documenten

Lokaal Plan van Aanpak 2022 versterkingsopgave gemeente Groningen 2 documenten

Herbenoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Baasis 3 documenten

Wijziging verordening cameratoezicht gemeente Groningen 2 documenten

Mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg, naar een leefbare, schone en gezonde gemeente 9 documenten

Vaststelling functioneel ontwerp en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet tijdelijke haltes Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep 1 document

Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021 2 documenten

Eerste wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2020 2 documenten

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2022 2 documenten

Vaststelling definitief ontwerp en uitvoeringskrediet Rodeweeshuisstraat 1 document

Voorbereidingskrediet insnijding Emmaviaduct 1 document

Actualisatie krediet Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone 1 document

Integraal toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport 6 documenten

Aanleg verbindende bruggen Paddepoel 3 documenten

Vaststelling detailhandels- en horecabeleid (Ruimte voor Retail) 4 documenten

Verlenging nota gezondheidsbeleid 2 documenten

Vaststellling inrichtingsplan en uitvoeringskrediet Grote Markt 4 documenten

Intrekking verordening logiesbelasting 2 documenten

Verordening Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen 2022 5 documenten

Herbenoemen leden van de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar Onderwijs Groningen 4 documenten

Vaststelling verordening tot wijziging APVG 2021 en de Nadere regels carbidschieten gemeente Groningen 2 documenten

Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2021 VGRII 4 documenten

Gemeentefonds septembercirculaire 2021 1 document

Aankoop parkeergarage centrum 1 document

Verordening en beleidsregels inburgering gemeente Groningen 2022 3 documenten

Vaststelling strategie werklocaties 4 documenten

Warmtetransitieplan Groningen 2022-2030 2 documenten

Onderwijshuisvesting Groningen Zuid 4 documenten

Belastingtarieven 2022 13 documenten

Herziening Grondexploitatie Meerstad 2020 1 document

Resultaten herzieningen grondexploitaties 2021 4 documenten

Gemeentebegroting 2022 7 documenten

Beleidskader Zon op daken gemeente Groningen 2021-2025 3 documenten

Beleidskader Zonneparken gemeente Groningen 2021-2025 3 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Fietsroute Plus Groningen - Ten Boer 5 documenten

Subsidies voor de arbeidsmarktregio 1 document

Financiële bijdrage Holocaust Namenmonument Nederland 1 document

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2022 2 documenten

Grondbeleid actualisatie 3 documenten

Europese aanbesteding nieuw accountantscontract 2 documenten

Voorkeursvariant vervanging Gerrit Krolbrug 4 documenten

Benoemen lid van de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen 2 documenten

Wijziging verordening cameratoezicht gemeente Groningen (verlenging) 3 documenten

Voorbereidingskrediet herbouw gymzaal De Meet in Haren 1 document

Herinrichting Nieuwe Boteringestraat 1 document

Kredietaanvraag blaashal 1 document

Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 Haren 2021 2 documenten

Kredietaanvraag aanschaf woonwagens KET en realisatiekrediet kavels Uppsalaweg 1 document

Beheersverordening Parkeren + Ontwerpbestemmingsplan Herziening Parkeren 2021 4 documenten

Afronding en meerkosten sanering vuilstort Woltersum 1 document

Kredietaanvraag maatregelen verkeersveiligheid 2021 en 2022 1 document

Investering Zonnepanelen Zeefgebouw Suikerterrein 2 documenten

Vaststellen Leidraad ontwikkeling Maatschappelijke opvang 2 documenten

Vestigen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Energieweg 6 documenten

Vestigen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Peizerweg 6 documenten

Meicirculaire 2021 1 document

Meerjaren-versterkingsplan en voortgang Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave 6 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Midscheeps 3 14 documenten

Maatregelen evenwicht tussen recreatie en leefbaarheid in en rondom de binnenstad inclusief wijziging APVG 2021 - lid barbecueën 1 document

Internationaliseringsbeleid 2021-2024 4 documenten

Uitbreiding fietsenstalling station Groningen Europapark 1 document

Onderzoek Rekenkamer naar subsidieverwerving 2 documenten

Dekking Route en kosten migratie e-Suite en BurgerZaken Modules (Dimpact) 2 documenten

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2021 VGR I 3 documenten

Financieel meerjarenbeeld 2022-2025 en Voorjaarsbrief 2021 6 documenten

Gemeenterekening 2020 3 documenten

Subsidieverordening funderingen Woltersum 3 documenten

Corona ondersteuning zwembad Scharlakenhof 1 document

Plan van Scholen 2022-2025 1 document

Herstelagenda Groningen Vooruit 3 documenten

Voorlopig Ontwerp en Bomen Effect Analyse Suikerzijderoute 5 documenten

Snorfietsen weren van het fietspad en uit binnenstad 3 documenten

Kredietaanvraag uitvoering vier projecten verbetering fietsnetwerk 1 document

Uitvoeringskrediet investeringen en vervangingen Gebiedszaken, Bomen en Havenwezen 1 document

Krediet openbare ruimte Treslinghuislocatie 2 documenten

Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet (BUIG) 2020 2 documenten

Frisse en Duurzame Scholen 2021 1 document

Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) 2021 4 documenten

Herijking visie Stadspark (gewijzigd) 3 documenten

Structuurvisie De Suikerzijde, bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied Noord en het MER De Suikerzijde 16 documenten

Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark 6 documenten

Regionale Energie Strategie 1.0 2 documenten

Navolgingsonderzoek informatievoorziening over de uitvoering van en sturing op de WMO-taken 2 documenten

Wijkvernieuwing Sunny Selwerd - herinrichting Selwerd-Zuid 4 documenten

Conceptlijst karakteristieke panden 3 documenten

Huisvestingsverordening 2021 4 documenten

Kredietaanvraag twee kiosken Wielewaalplein (onderdeel van Regiodeal) 3 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2019 (nieuwe versie) 4 documenten

Ondersteuning Rekenkamer gemeente Groningen en raad (inrichting griffie) 1 document

Kredietaanvraag herbouw gymzaal Molukkenstraat 1 document

Kredietaanvraag Driebondschool Engelbert 2 documenten

Compensatie gestegen bouwkosten Pluspakket scholenprogramma 1 document

Vaststelling beeldkwaliteitsplan uitwerkingsplan Meeroevers IIb Vlek 13 2 documenten

Vaststelling beeldkwaliteitsplan uitwerkingsplan De Zeilen, fase 2 2 documenten

Nieuw kunstgrasveld sportpark Esserberg 2 documenten

Visie MartiniPlaza 4 documenten

Instellen begeleidingscommissie Democratische Vernieuwing en Participatie 1 document

Terugdringen parkeeroverlast in een groter gebied 4 documenten

Beleidskader Inburgering 2 documenten

Benoeming lid Audit Committee 1 document

Benoeming lid begeleidingscommissie Aardbevingsdossier 1 document

Uitkomsten Windverkenning 22 documenten

Gebiedsvisie Meerstad-Noord 6 documenten

Plan van aanpak Onderzoek Joodse eigendommen tijdens en na WO II 3 documenten

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 3 documenten

Raadsvoorstel onderzoek Rekenkamer beschermingsbewind 2 documenten

Logiesbelasting naar overnachtingsprijsklassen (10-3-2021) 2 documenten

Wijziging verordening cameratoezicht gemeente Groningen 2 documenten

Actualisatie wegsleepverordening gemeente Groningen 2021 2 documenten

Nieuwe programmastructuur Begroting 4 documenten

Maatregelen wachtlijsten jeugd 1 document

Harmonisatie Sporttarieven 6 documenten

Nacalculatie revitalisering Simon van Hasseltschool 2 documenten

Krediet opwaardering en herinrichting entreehal Oosterpoort 1 document

Subsidie Platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw (GRAS) 2021-2023 3 documenten

Het Gronings model voor dorps- en wijkdemocratie (nieuwe versie 17-2-2021) 5 documenten

Kredietaanvraag Caspomor Park 1 document

Realisatie nieuw fietspad parallel aan Platvoetspad 2 documenten

Nota Bodembeheer 2021 3 documenten

Visie Stadslogistiek 3 documenten

Kredietaanvraag Groenewei 1 document

Sociaal steunpakket cultuur 3 documenten

Uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen 2 documenten

Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein 2021 8 documenten

Het Gronings model voor dorps- en wijkdemocratie 5 documenten

Beleidskader Veiligheid 2021-2024 2 documenten

Decembercirculaire gemeentefonds 2020 1 document

Aanleg beregeningsinstallaties natuurgrassportvelden 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Ter Borchlaan 1 3 documenten