Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Kredietaanvraag Peter Petersenschool 3 documenten

Procedure benoemen wethouders gemeente Groningen 2022 2 documenten

Nieuwe accommodatie bij Van Houten in de Oosterparkwijk 3 documenten

Aanpak overlast door houtrook 2 documenten

Decembercirculaire gemeentefonds 2021 1 document

Samenwerkingsovereenkomst Stadshavens 1 3 documenten

Woonzorgvisie 3 documenten

Aanvraag suppletie uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven 1 document

Overeenkomst Dierenbescherming Dierennoodhulp 2 documenten

Beleidskader natuur inclusief bouwen 3 documenten

Kredietaanvraag stedelijk skatepark Stadspark 1 document

Afsluiten nieuw accountantscontract 2022 1 document

Kaders en uitgangspunten Fonds energietransitie en gemeentelijke exploitatie duurzame energie 4 documenten

Voorbereidingskrediet Westpoort fase 2 2 documenten

Nacalculatie Kunstwerf 2 documenten

Gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 2 documenten

Nacalculatie Kindcentrum Ten Boer 2 documenten

Verordening tot wijziging van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2020 2 documenten

Voorlopig ontwerp Minervaplein en Ramblas Kattendiep 1 document

Aanvraag extra voorbereidingskrediet Dudok aan het Diep 1 document

Vaststelling bodemenergieplannen en aanpassingen interferentiegebieden 8 documenten

Huisvestingsverordening 2022 6 documenten