Toezeggingen buiten LTA

Overzicht toezeggingen van college B&W aan raad

(die niet op de LTA worden opgenomen)

 * met ctrl + F kunt u zoeken naar een woord op de pagina

Datum toezegging

Onderwerp

Portefeuille

n.a.v. vergadering (link)

15-2-23

Aanbod om met raadsleden een rondje door het Noorderplantsoen te maken en van bewoners en andere aanwezigen te horen wat er speelt. (N.a.v. vragen over honden losloopgebied Noorderplantsoen)

Wijnja

Politiek Vragenuur 15-2

15-2-23

Zal in de uitwerking van de Regiovisie aandacht vragen voor mensen met een beperking.

Molema

Regiovisie gezonde Groningers 15-2

15-2-23

Zal samen met Lefier kijken naar oplossing voor rioollucht in de woningen. (N.a.v. vragen over huurwoningen Paddepoel zuid-west)

v. Niejenhuis

Politiek Vragenuur 15-2

22-2-23

Biedt aan om samen met de klankbord Omgevingswet te bekijken / mee te denken welke zaken nog aan de raad voorgelegd moeten worden.

v. Niejenhuis

Verordening-Commissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-raadsvoorstel-14-12-22

22-2-23

Visie Diepenring moet in samenhang met Stationsgebied worden ontwikkeld.

v. Niejenhuis

Strategische-agenda-Stationsgebied-raadsvoorstel-19-1-23-1e-ronde

Strategische-agenda-Stationsgebied-raadsvoorstel-19-1-23-2e-ronde

8-3-2023

De auto-bereikbaarheid zal niet slechter worden, er wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid voor alle doelgroepen.

v. Niejenhuis

Raad 8-3:M 02 PVV, PvhN - Inclusief stationsgebied bereikbaar voor iedereen

8-3-2023

Brengt dhr. Leemhuis (GL) in contact met de straatnamencommissie voor toelichting op de naamkeuze.

v. Niejenhuis

Raad 8-3:
M 13 GL, PvhN, VVD - Betere naam plangebied Spoorzone Zuidzijde

8-3-2023

Ter voorkoming van waterafsluiting huishoudens, spant de gemeente zich in om een gesprek met het Waterbedrijf te organiseren en via landelijke lobby.

Molema/Wijnja

Politiek Vragenuur 8-3

8-3-2023

Zal navragen of Muntingbrug meer /creatiever open kan

Broeksma

Politiek Vragenuur 8-3

22-3-2023

Zal contact opnemen met de heer Rijzebol over de aanleg van snel internet in het gebied

Broeksma

Vaststelling MER gebiedsontwikkeling Meerstad Noord

29-3-2023

Neemt n.a.v. verzoek om onderzoek naar klachten per wijk extra vragen hiernaar mee in jaarlijkse enquête.

Molema

Geluidsnormen-grootschalige-evenementen-buiten

5-4-23

College redeneert vanuit de verbinding, heeft eerder toegezegd om in de actielijn vrijwilligers in samenwerking met studentenverenigingen te kijken of en hoe dit kan worden opgebouwd.

Jongman Bij ingetrokken motie (raad 5 april) Even aan studenten vragen.

5-4-23

Nota is juist bedoeld om alle inwoners van welke komaf dan ook te vinden en te horen wat er leeft omdat we een inclusieve samenleving willen zijn.

Jongman

Bij ingetrokken motie (raad 5-4-23) Geen moi geen joy

12-4-23

Het college gaat met de gebruikers van het sportpark opnieuw in gesprek

Jongman

Toekomst sportpark Corpus den Hoorn (W&B) 12-4

19-4-23

Zal samen met de griffie bekijken of er ruimte is tijdens de sessie over het horeca kader om de druk (hoge energiekosten / hoge huurkosten) die ondernemers voelen te bespreken of dat er toch een aparte sessie nodig is.

Bloemhoff /griffie

Mogelijkheden-zondagochtendopening-bakkers-collegebrief-29-3-23

19-4-23

  • Gaat op bezoek in desbetreffende wijken en gaat ook in gesprek met directeur van de woningcorporatie.
  • Gaat na of er een nieuwe aanpak schimmelwoningen kan komen

v. Niejenhuis

Wijkvernieuwing-Indische-buurt-en-Paddepoel-Zuid

19-4-23

Gaat zich ervoor inzetten dat na invoering van de Omgevingswet de omgevingsplannen zo snel mogelijk worden uitgerold zodat er meer gestuurd kan worden op het omzetten van kamerverhuurpanden naar studio’s; waar versneld kan worden zal er worden versneld.

v. Niejenhuis

Meerjarenprogamma-Stadsontwikkeling-onderdeel-Wonen

17-5-23

Wethouder zegt toe in gesprek te gaan zowel met Maartenshof als met de bewoners en met oplossingen te komen voor een betere spreiding in de wijk. 

Broeksma

gemeenteraad/2023/17-mein.a.v. ingetrokken Motie 06 Participatie, parkeren in de buurt en Zorg

17-5-23

College wil de meeropbrengsten in de derde schil laten dalen waar het voor bedoeld is. Dus inzetten in de (herinrichting van) de openbare ruimte.

Broeksma

gemeenteraad/2023/17-mei/n.a.v. ingetrokken Motie 10 Deel de opbrengst van betaald parkeren in wijkbudgetten

24-5-23

Gaat de haalbaarheid van aanvullende 'groene' eisen op gebouwen van bedrijven onderzoeken

Bloemhoff

Ruimte-voor-economie-collegebrief-26-4-23

31-5-23

Komt met een overzicht van de voor- en nadelen van de stelselwijziging

Bloemhoff

Horeca-en-retailontwikkelingen-binnenstad-collegebrief-24-5-23

31-5-23

Zal het idee van een proefvoorstelling meenemen

Wijnja

Burgeragendering-buitenbioscoop

31-5-23

Wethouder neemt de opmerking mee om als gemeente voortrekkersrol te nemen om
gemeenten om extra geld voor het OV te vragen en legt dit voor aan het OV-bureau.

Broeksma

OV-bureau-Groningen-Drenthe-ontwerpbegroting-2024-en-ontwerp-hoofdlijnen-dienstregeling-2024-raadsvoorstel-26-4-23

21-6-23

College houdt vast aan vergunningenstelsel maar hanteert een zo licht mogelijke toetsing

Bloemhoff

Raad 21 juni '23/ Motie 03 (ingetrokken) Ik ga jou vertellen dat het anders kan, ga met me mee naar hartje Groningen

12-7-23

Ziet motie als aanmoediging om de verbinding te maken met sport, welzijn en zorg en gaat ermee aan de slag

Eikenaar

gemeenteraad 12 juli INGETROKKEN-Motie-03-CU-PvhN-PVV-Wijkvernieuwing-meer-sociaal

12-7-23

Bij de bouw van nieuwe wijken zullen ontmoetingsplekken worden gecreëerd (voorbeeld: Suikerzijde). De vorm van deze plekken kan per wijk/behoefte verschillen.

Eikenaar

gemeenteraad 12 juli INGETROKKEN-Motie-04-CU-CDA-PvhN-PVV-Stadspartij-Ontmoeting-in-de-buurt

19-7-23

Komt in reces met stand van zaken plan van aanpak over FC Groningen

Na het reces komt een sessie met de FC over het plan van aanpak (wellicht op locatie)

Schuiling

Politieke woensdag /2023/19-juli/12:00/FC-Groningen

19-7-23

T.a.v. moties 4, 7 en 16: aanpassing in begrotingsproces wordt besproken in het audit committee, met doorlopende verbetering van de indicatoren.
College kijkt wat gemakkelijk is door te voeren en zal dat doen, komt terug op indicatoren die meer tijd vragen.

College wil indicator verhouding onzelfstandige en zelfstandige woningen in beeld brengen en opnemen in meerjarenprogramma wonen 20-24.


Wijnja

v. Niejenhuis

gemeenteraad/2023/19-juli/INGETROKKEN-Motie 04-S-S-PVV-VVD-D66-Indicatoren-jongerenhuisvesting-Als-je-wist-dan-je-weet

19-7-23

College zet hier al een aantal jaren op in, ook in regionaal verband. Uitvoeringsprogramma is naar raad gegaan evenals evaluatie winterregeling. Op 6 september is hierover een beeldvormende sessie gepland.

Jongman

gemeenteraad/2023/19-juli/INGETROKKEN-Motie 18-PVV-PvhN-Van-Dakloos-Naar-Eigen-Huis

19-7-23

Zonnedaken op gemeentelijke gebouwen moeten volledig in eigendom van gemeente zijn om toe te kunnen schrijven aan energieprestatie van het gebouw. Zijn goed op koers om alle daken vol te leggen met zonnepanelen.

Gaat kijken welke mogelijkheden er wel zijn hoe energie coöperaties toch mee kunnen helpen.

v. Niejenhuis

gemeenteraad/2023/19-juli/INGETROKKEN-Motie 20-D66-PvhN-S-S-Laat-inwoners-meehelpen-met-realiseren-van-zon-op-dak

19-7-23

Voor een bibob-onderzoek moet een concrete aanleiding zijn. Ondersteunt wel intentie van de motie. Wil in 3e kwartaal kijken welke capaciteit beschikbaar is voor bibob- onderzoek. Neemt dit mee in gesprek over stavaza veiligheid in de gemeente, evenals suggestie vergunningplicht voor branches die witwasgevoelig zijn.

Schuiling

gemeenteraad/2023/19-juli/INGETROKKEN-Motie 31-VVD-D66-Stadspartij-CDA-S-S-PvhN-PVV-Wijnloop

13-9-23

Zegt toe cultuureducatie mee te nemen in de cultuurnota

de Wrede

Cultuurparticipatie

20-9-23

-     Neemt suggestie van GroenLinks over om   de definitie van participatie te verruimen

-          Neemt suggesties uit inspraakreacties Werkgroep Toegankelijkheid en PCEG mee in vervolg

 Wijnja

Stand-van-zaken-participatiebeleid-en-hoe-verder-collegebrief-17-9-23

20-9-23 Zegt toe onderzoek te doen naar de bespeelbaarheid van velden 1-2-3 van het sportpark.  Jongman Vervolg-inrichting-Sportpark-Corpus-den-Hoorn-collegebrief-17-9-23
20-9-23 Zegt toe het alternatief van een autovrije wijk ook te onderzoeken  v. Niejenhuis Voorkeursscenario-Travertijnstraat-raadsvoorstel-19-7-23
27-9-23
  • Zal de suggestie om het onderwijs te betrekken meenemen.
  • Zal in de landelijke lobby het belang van het maatschappelijk gesprek meenemen.
 Molema

Actieplan-huiselijk-geweld-kindermishandeling-en-geweld-tegen-vrouwen-raadsvoorstel-28-6-23

4-10-23

stelt voor de motie ‘Stop huiselijk geweld’ (PVV ea) aan te houden en de tijd te geven om dit de komende weken goed uit te werken met maatschappelijke partners. Roept op om daarna de motie raadsbreed in te dienen voor een serieus signaal richting Den Haag.

 Molema

gemeenteraad/2023/4-oktober/M-01-PVV-Stadspartij-PvhN-S-S-Stop-huiselijk-geweld

4-10-23

Er is een strategische stuurgroep op Corpus gevormd waarmee gesprekken over de toekomst plaatsvinden. Werkt aan Masterplan sportvoorzieningen 2035 waarin college kijkt hoe om te gaan met de groei en (totale) sportbehoefte en de benodigde sportvoorzieningen. Vrouwenvoetbal maakt hier deel van uit. (n.a.v. ingetrokken motie ‘Maak ruimte voor vrouwen aan de bal’)

 Jongman gemeenteraad/2023/4-oktober/M-03-D66-VVD-PvhN-Maak-ruimte-voor-vrouwen-aan-de-bal
11-10-23
  • Zal de dubbel inschrijvingen meenemen in de gesprekken met partners.
  • Zal het belang van de brugfunctionaris in het VO meenemen in de gesprekken.
  • Zal de brede brugklasbonus verder onderzoeken.
  • Zal onderzoeken wat stichting Move zou kunnen betekenen in het onderwijs.
  • Neemt de suggestie voor het beschikbaar stellen van de Rijke schooldag voor alle kinderen mee.
 Bloemhoff

Maatschappelijk-Akkoord-Sociale-Inclusie-in-het-onderwijs-collegebrief-26-4-23

18-10-23 Zal de volgende suggesties meenemen: evaluatie door melders (naar voorbeeld WMO) en de meldpuntmedewerkers als sluitstuk van de melding.  Molema

Rekenkamerrapport-Meldpunt-Overlast-en-Zorg-raadsvoorstel-5-10-2023

1-11-23

Gaat in gesprek met XIOR om te wijzen op eventuele mogelijkheid van verkoop flat Reitdiep aan een van de woningcorporaties in de gemeente.

 v. Niejenhuis

Politiek-Vragenuur

8-11-23

Studentensport is onderdeel van het Masterplan Sportvoorzieningen 2035. Gesprekken met alle partijen lopen, de uitkomsten worden meegenomen in het masterplan.

 Jongman

gemeenteraad/2023/8-november/M-02-S-S-D66-PvhN-Zaterdag-was-de-mooiste-dag-van-de-week-Studentensport-masterplan-sport

8-11-23

Gaat in gesprek met de Veiligheidsregio of dit nog beter onder de aandacht kan worden gebracht.

 v. Niejenhuis

gemeenteraad/2023/8-november/M-03-S-S-D66-PvhN-Stadspartij-VVD-PvdA-Dit-is-een-noodgeval-help-me-uit-de-brand-Brandveiligheid-studentenhuizen

8-11-23

Motie is vrijwel onuitvoerbaar, vraagt bovendien om incidenteel geld structureel in te zetten, wat niet kan.

 Wijnja

gemeenteraad/2023/8-november/M-16-VVD-CDA-Van-eiwittransitie-naar-lastenverlichting

8-11-23

Vanaf 25/26 wordt de woningbouw
behoorlijk versneld. Hierin is De Held wenselijk.

 v. Niejenhuis

gemeenteraad/2023/8-november/M-17-VVD-Stadspartij-Meer-bouwen-beter-onderhoud

8-11-23

Betreft ook woonschepen, nomaden,
vluchtelingen enz. Lastig dit te renderen.

 v. Niejenhuis

gemeenteraad/2023/8-november/M-18-VVD-Woonwagenparken-kostendekkend-maken

8-11-23

Komende jaren wordt veel (rond 50 m2) gebouwd, markt werkt goed. Wil strategische woningbouwprogrammering nu niet wijzigen.

 v. Niejenhuis

gemeenteraad/2023/8-november/M-19-VVD-S-S-CDA-Stadspartij-Meer-eenpersoonswoningen-bouwen

8-11-23

Is staand beleid, motie is overbodig.

 Broeksma

gemeenteraad/2023/8-november/M-26-D66-Inpassing-netinfrastructuur-Pas-verzwaring-netinfrastructuur-goed-in-en-betrek-inwoners-hierbij

8-11-23

College gaat aan de slag met het gesprek met ‘de stad’.

 de Wrede

gemeenteraad/2023/8-november/M-29-PvdA-Breed-gesprek-nieuw-muziekcentrum

8-11-23

College is het eens met de motie en zal deze uitvoeren.

 Broeksma

gemeenteraad/2023/8-november/M-34-GL-D66-PvdA-PvdD-SP-PvhN-Iedereen-warm