Toezeggingen buiten LTA

Overzicht toezeggingen van college B&W aan raad

(die niet op de LTA worden opgenomen)

 * met ctrl + F kunt u zoeken naar een woord op de pagina

Datum toezegging

 Onderwerp

Portefeuille

n.a.v. vergadering (link)

5-6-24

  • College gaat analyseren of er sprake is van ‘haastwerk’ bij de NCG om de datum van 1 juli te halen.
  • Meldt dat mensen die vastlopen bij de bewonersbegeleiders van de NCG kunnen zich melden bij de gemeente Groningen (versterkenenvernieuwen@groningen.nl)
  • gaat het signaal dat NCG bij versterkingsadviezen lijkt te gaan voor snelheid boven zorgvuldigheid analyseren en bespreekbaar maken bij NCG.

Jongman

Politieke-woensdag/2024/5-juni/Voortgang-Lokaal-Plan-van-Aanpak-versterkingsopgave-2024-meningsvormend

5-6-24

zegt toe dat bij het opstellen van het uitvoeringsontwerp nadrukkelijk aandacht zal zijn voor biodiversiteit en het gebruik van inheemse soorten beplanting. 

Bloemhoff

Politieke-woensdag/2024/5-juni/Nieuwbouw-OBS-Brinkschool-en-fietsstraat-Rummerinkhof-in-Haren-raadsvoorstel-17-4-24

29-5-24

Wethouder heeft aangegeven binnenkort met FC Groningen in gesprek te willen gaan over veld 5, maar zijn hierover nog in afwachting van een reactie van FC Groningen.

Jongman

Politieke-woensdag/2024/29-mei/FC-Groningen-meningsvormend

29-5-24

Bereid om naar (gedragen) plan te kijken m.b.t. een wijziging in de governance structuur of de verlaging van lasten. En bereid om mee te werken aan verkenning van velden, maar initiatief hiervoor ligt bij FC.

v. Niejenhuis

Politieke-woensdag/2024/29-mei/FC-Groningen-meningsvormend

22-5-24

  • Zal tijdens de beeldvormende sessies ook de bredere context schetsen
  • Zal in de gesprekken met WIJ ook het onderwerp communicatie (m.n. over rechtszekerheid) meenemen
  • Zal bekijken of het gebruikersonderzoek door een externe partij kan worden uitgevoerd

Molema

Politieke-woensdag/2024/22-mei/Basis-Jeugdhulp

15-5-24

Gaat in gesprek met de Provincie om de mogelijkheden te bespreken van locatie camping De Banjer bij Ten Post.

Zegt toe zich in te zetten voor de bewoners die geen andere woning kunnen vinden met de kanttekening dat dit echt gaat om een aantal individuen die er ondanks inspanningen niet in slagen om een andere plek te vinden. En dat dit ook een tijdelijke plek kan zijn.

 v. Niejenhuis

gemeenteraad/2024/15-mei/M-02-INGETROKKEN-Toekomst-Betonbos-bewoners-PvhN-D66-Stadspartij

24-4-24

Toezegging  dat regels omtrent natuurlijke personen online komen te staan

Wijnja

Politieke woensdag/2024/24-april/Algemene-subsidieverordening-gemeente-Groningen-ASV-raadsvoorstel-28-2-2024

3-4-24

is bereid de prijsstelling voor het zgn. maaiveldparkeren te delen met de raad.

Voor mindervaliden zal de gemeente altijd voor een goede parkeervoorziening zorgen binnen de daarvoor geldende normen.

 v. Niejenhuis

gemeenteraad/2024/3-april/M-10-CDA-VVD-PvhN-PVV-Stadspartij-Beperk-tarief-betaald-parkeren

3-4-24

Ambitie vanuit college is om deze doelgroep te huisvesten. Op dit moment is ambitie van 30 plekken realiseerbaar maar is een uitdaging. Wil periodiek reflecteren op dit aantal.

 v. Niejenhuis

gemeenteraad/2024/3-april/M-11-CDA-PVV-Stadspartij-Woonwagenstandplaatsen

3-4-24

Geen plannen voor een gemeentelijke winkel, maar is bezig met korte-keten aanpak met verschillende actoren. Uit onderzoek voedselactoren blijkt de vraag naar gemeentelijke bemoeienis, zoals faciliteren van bedrijfsvoering ter ondersteuning van agrariërs.

 de Wrede

gemeenteraad/2024/3-april/M-03-INGETROKKEN-VVD-PvhN-Stadspartij-PVV-D66-CDA-Geen-gemeentelijke-winkel

3-4-24

Het college gaat in de uitvoeringsagenda nieuwe vormen van landbouw ontwikkelen in samenspraak met de landbouwers zelf.

 de Wrede

gemeenteraad/2024/3-april/M-04-INGETROKKEN-PVV-Onrealistische-en-overbodige-agenda-Landelijk-gebied

20-3-24

  • Samenwerking RUG/Hogeschool aanzwengelen, zij hebben rol in financiële educatie jongeren. Samenwerking met Mbo op dit thema loopt.
  • Kindpas wordt (op eerder verzoek) op dit moment opgehaald. Er wordt opnieuw gekeken naar de activering van deze pas en of opsturen een mogelijkheid is.
  • Er wordt gekeken naar de vrijlating giften (impact giften op uitkering). Zoeken waar mogelijk de ruimte op. 

 Eikenaar

Politieke-woensdag-Dag/2024/20-maart/Uitvoeringsprogramma-armoede-2024-2026

13-3-24

Zal bij de uitwerking van de agenda ook in gesprek gaan met bewoners en agrariërs.

 De Wrede

Politieke-woensdag-2024/13-maart /Agenda-Landelijk-Gebied-collegebrief-24-1-24

6-3-24

Insteek van college is om het onderhoud zelf te doen. Belangrijk verbeterpunt is de afstemming tussen het totale integraal beheer. Handvatten hiervoor staan in de nota zandwegen.

 Wijnja

gemeenteraad/2024/6-maart/M-08-INGETROKKEN-PvhN-PVV-S-S-Stadspartij-Zandwegen-voor-altijd

28-2-24

- Gaat in gesprek met Aegir over onder ander de nautische veiligheid.

- Zal in gesprek gaan over de ambitie met betrekking tot de ligplaatsen en de  programmering hiervan.

 van  Niejenhuis

Politieke-woensdag-Dag-agenda/2024/28-februari/Gebiedsvisie-Scandinavische-havens-meningsvormend-collegebrief-31-01-2024

28-2-24

- Zal de bekijken wat wel en niet mogelijk is met betrekking tot onderhoud van bermen door boeren (tegen betaling).

- Zal mogelijkheden voor een transparant protocol bekijken.

- Zal navragen of en hoe er samengewerkt kan worden met de gemeente Tynaarlo.

 Wijnja

Politieke-woensdag-Dag-agenda/2024/28-februari/Vervolgsessie-Nota-Zandwegen-wensen-bedenkingen-collegebrief-17-1-24

28-2-24

Komt voor de raadvergadering van 6 maart met een mededeling omtrent Haren en Glimmen.

 van Niejenhuis

Politieke-woensdag/2024/28-februari/Bestemmingsplan-Gebouwd-Erfgoed-Groningen-en-Afwegingskader-Cultuurhistorie-raadsvoorstel-21-12-23

31-1-24

College doet dit al grotendeels en heeft hiervoor een actieplan ontwikkeld. Een pilot uitvoeren doen we nog niet, ligt wel in lijn der verwachting.

 de Wrede

gemeenteraad/2024/31-januari/M-03-D66-PvhN-Pilot-True-pricing