Gemeenteraad kijkt terug en vooruit

Gepubliceerd op: 13 juli 2022 14:07

foto Provinciehuis Topweer
Het Provinciehuis waar de gemeenteraad Groningen vele malen heeft vergaderd tijdens de verbouw van het stadhuis op de Grote Markt.

De Groningse gemeenteraad kijkt vandaag, woensdag 13 juli, tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie (reces) terug èn vooruit. De raad bespreekt namelijk de Gemeenterekening over 2021 en de Voorjaarsbrief van het nieuwe college over de 'opgaven' voor de komende tijd. Deze vergadering is hèt moment voor raadsfracties om met wensen te komen in de vorm van moties.

De raad bespreekt de Gemeenterekening en de zogeheten Voorjaarsbrief gelijktijdig. De Gemeenterekening gaat over: Wat heeft het gemeentelijke beleid in 2021 opgeleverd? En wat zijn de uitgaven ten opzichte van de begroting? Het college maakt de Gemeenterekening en legt hiermee verantwoording af aan de gemeenteraad. Met de bespreking en vaststelling van de Gemeenterekening geeft de raad mede invulling aan z'n controlerende taak.

Financiële positie

Naast de Gemeenterekening is ook de Voorjaarsbrief onderwerp van debat. In deze nota benoemt het nieuwe college van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie de opgaven voor de komende tijd, de belangrijkste maatschappelijke trends en ontwikkelingen die de gemeente raken en de financiële positie van de gemeente.

Genoemd zijn onder meer sociaal-maatschappelijke opgaven zoals de grote verschillen in gezondheid en inkomen, de dubbele vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. Andere onderwerpen zijn onder meer maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur) en wonen, klimaat en veiligheid.

Oorlog in Oekraïne

Het college zegt in de Voorjaarsbrief ook dat de gemeente (college en raad) rekening moet houden met de effecten van de oorlog in Oekraïne. "Op verschillende terreinen zal het ons en onze bewoners en ondernemers raken, zoals stijgende bouwkosten, hogere energielasten, meer opvang van vluchtelingen en mogelijk andere keuzes in Den Haag." Dat laatste betekent bijvoorbeeld minder rijksgeld voor de gemeente.

Volgens het college is er sprake van "financiële stress". "Groningen heeft hoge schulden, een lage solvabiliteit en een hoge belastingdruk, maar aan de andere kant ook hoge uitgaven en hoge investeringen." Het is daarom belangrijk om over voldoende buffers te beschikken om risico's op te kunnen vangen, aldus B&W. Volgens het college is de financiële positie van de gemeente Groningen zwak. "Versterking van de financiële positie is noodzakelijk."

Wensenlijstjes

In het debat (het zogeheten Voorjaarsdebat) gaan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad in op wat zij voor de komende tijd belangrijk vinden voor Groningen. Hun wensenlijstjes zijn terug te vinden in moties waarover de raad stemt.

Moties zijn verzoeken aan het college van B&W. Als ze worden aangenomen kan het college daar rekening mee houden bij het maken van de Gemeentebegroting van volgend jaar. Bij het Voorjaarsdebat dienen de raadsfracties traditiegetrouw tientallen moties in.

Moties zijn te vinden bij de agenda van de gemeenteraad

Verschoontafels

Veel moties zijn van tevoren al bekend gemaakt. Zo zijn er moties aangekondigd over drugscontroles, sportaccommodaties, maatschappelijke diensttijd, verschoontafels, huiselijk geweld en de gaswinning. Enkele uren voor het debat waren er zo'n 40 moties aangekondigd.

De raadsvergadering begint om 16.30 uur en is live te volgen via deze website.

Om 15.30 is het laatste Politiek Vragenuur dit jaar van de gemeenteraad.

Stadhuis

De Groningse gemeenteraad heeft dankbaar gebruik gemaakt van de gastvrijheid van de Provincie voor vele vergaderingen van raad en raadssessies de afgelopen periode. Na het reces trekt de raad weer in het eigen verbouwde stadhuis op de Grote Markt. De eerste vergaderingen zijn op woensdag 7 september.