Gemeenteraad schaft hondenbelasting af

Gepubliceerd op: 08 juli 2021 14:15

foto Voorjaarsdebat Paul de Rook
De hondenbelasting. Al jaren een belangrijk onderwerp van discussie in de gemeenteraad van Groningen. Woensdagavond 7 juli tijdens het jaarlijkse Voorjaarsdebat schafte de raad de hondenbelasting af. Consequentie is wel: verhoging van de OZB, de onroerende zaakbelasting.

Veel politieke partijen in de gemeenteraad wilden al langer af van de hondenbelasting. Zij vinden deze belasting onrechtvaardig. Maar het leverde de gemeente wel geld op: ruim 1 miljoen euro per jaar. Dat ging naar de 'algemene middelen'. Als je hem afschaft heb je een tekort van een miljoen. Dat moet je moet dus ergens anders vandaan halen.

Na opnieuw een discussie in de raad, eind vorig jaar, heeft het college van B&W verschillende scenario's uitgewerkt voor de toekomst van de hondenbelasting met de financiële consequenties. Die 3 scenario's waren: handhaven zodat er niets verandert. Verminderen. Of helemaal afschaffen en de inkomsten van de gemeente op een andere manier te verhogen, bijvoorbeeld door de OZB te verhogen. Of door ergens de uitgaven te verminderen, dus bezuinigen.

Sigaar

De raad koos voor volledig afschaffen en dat te bekostigen door verhoging van de onroerende zaakbelasting. Yaneth Menger, fractievoorzitter van 100% Groningen, de partij die zich sterk maakte voor afschaffing, dankte de coalitiepartijen, die er lang niet aan wilden, voor hun keuze. Alleen de PVV stemde tegen de motie die de SP samen met bijna alle raadsfracties had ingediend. "Een sigaar uit eigen doos", aldus fractievoorzitter Ton van Kesteren. "De inwoners betalen dit gewoon zelf."

Wethouder van Financiën Paul de Rook (D66), die aan het eind van de vergadering afscheid nam als wethouder, zei blij te zijn dat de raad gezamenlijk is opgetrokken om de stap naar afschaffing van de hondenbelasting te zetten. "De lasten stijgen wel iets, maar het is een deugdelijke dekking."

Moties

De hondenbelasting-motie was één van de vele moties die tijdens het Voorjaarsdebat voorbij kwamen. Dat debat is de opmaat voor het Begrotingsdebat over de gemeentebegroting van 2022 dat later dit jaar wordt gevoerd. Tijdens het Voorjaarsdebat komen de fracties met hun wensen voor 2022. Door moties in te dienen proberen ze raadsmeerderheden te krijgen voor hun plannen en ideeën. Als die moties worden aangenomen en financiële gevolgen hebben, zal daar bij het maken van de nieuwe begroting rekening moeten worden gehouden.

In totaal zijn er zo'n 30 moties met verschillende wensen, plannen en ideeën ingediend. Eén van die moties ging over de totstandkoming van de begroting. De financiële positie van de gemeente Groningen is al lang kwetsbaar. De praktijk is dat de gemeente Groningen al tien jaar bezuinigt om een sluitende begroting te krijgen en tegelijkertijd al heel lang een overschot heeft op de jaarrekening van tientallen miljoenen. Dat betekent dat de gemeente dat geld niet besteedt en overhoudt.

Armoede

"We moeten ons niet armer rekenen dan nodig is", zei PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff met het oog op "uitdagingen" op het gebied van onder meer betaalbaar wonen, armoede, kansenongelijkheid, werk en duurzaamheid. "We kunnen meer geld uitgeven dan we doen."

Bushoff diende met coalitiegenoot GroenLinks en oppositiepartij SP een motie in om scherper en meer risicovol te begroten. Die kreeg een meerderheid van 26 stemmen voor en 17 stemmen tegen. Onder andere de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie stemden tegen. Wethouder De Rook verwacht niet dat scherper begroten opeens tientallen miljoenen euro's oplevert. "Maar al is het een paar ton of een miljoen, daar kunnen we al baat bij hebben."

Praat met de Raad

In een aantal moties kwamen onderwerpen terug die inwoners naar voren brachten in 'Praat met de Raad', de online inwonersraadpleging die een week voorafgaande aan het Voorjaarsdebat plaatsvond. Inwoners gingen toen met raadsleden in gesprek over thema's die zij belangrijk vinden voor hun buurt, wijk, dorp of de hele gemeente. Het idee was ook dat raadsleden ingebrachte onderwerpen eventueel konden gebruiken voor het Voorjaarsdebat.

Eén van die onderwerpen uit 'Praat met de Raad' was de eigen bijdrage van mensen die via de WMO in de dagbesteding werken en maatschappelijk nuttig werk doen als fietsenherstel, omgevingsonderhoud en recycling. SP, Partij voor de Dieren en Stadspartij dienden de motie 'Geen stank voor dank' in om een oplossing te vinden zodat deelnemers in de dagbesteding geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen. "Mensen ervaren het als onrechtvaardig dat zij zich inzetten voor de samenleving en vervolgens voor die inzet een eigen bijdrage verschuldigd zijn." Een meerderheid van 32 stemmen en 11 stemmen tegen zorgde ervoor dat deze motie werd aangenomen.

Overlast

Ook de overlast van studenten kwam in 'Praat met de Raad' aan de orde en kwam terug in een motie die op initiatief van het CDA werd ingediend. Doel daarvan: een visie en afspraken maken, samen met onder meer universiteit en Hanzehogeschool en studentenorganisaties, hoe Groningen een mooie studentenstad kan blijven zonder dat dit ten koste gaat van andere inwoners.

"We kunnen niet blijven zeggen: 'Kom allemaal in Groningen studeren', zonder de benodigde faciliteiten aan te kunnen bieden", aldus CDA-fractievoorzitter René Bolle. "Het gaat niet lang meer duren en dan gaat het de verkeerde kant op." Deze motie haalde geen meerderheid. Wel komt er een onderzoek naar wat er nodig is om de capaciteit aan BOA's, handhavingsambtenaren, op peil te brengen. "We zitten als zesde stad van Nederland aan de onderkant van onze capaciteit", zei burgemeester Koen Schuiling. "Dat gaan we zo niet meer volhouden."

Afval

Ook ergernis over afval op straat werd door inwoners in 'Praat met de Raad' genoemd. GroenLinks-fractievoorzitter Mirjam Wijnja vroeg het college of afval in de openbare ruimte kan worden meegenomen in het "gesprek" dat de gemeente met inwoners gaat voeren over ideeën om het gemeentelijke afvalbeleid te verbeteren.

Onlangs nam de raad een motie aan die B&W vraagt om bij inwoners, lokale organisaties en ondernemers zoveel mogelijk ideeën op te halen over verbetering van het afvalbeleid omdat, zoals het nu gaat, de afvaldoelstellingen niet worden gehaald. Wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) beloofde dat zwerfafval in de openbare ruimte een plek krijgt in dat afvalgesprek met de Groningers.

Tijdens het Voorjaarsdebat kwamen meer thema's aan de orde en werd er over meer moties gestemd. Ga naar een compleet beeld van deze raadsvergadering naar:

-besluitenlijst van deze vergadering

-stemresultaten (Hoe hebben de raadsleden gestemd?) 

-agenda van deze vergadering

Het voorjaarsdebat is ook terug te kijken

Aan het eind van de vergadering was het afscheid van Paul de Rook als wethouder van onder meer Financiën. Vervolgens was de installatie van zijn opvolger Berndt Benjamins (foto hieronder).

foto installatie Berndt Benjamins