Raad bespreekt voortgang versterkingsoperatie

Gepubliceerd op: 29 mei 2024 20:05

foto versterking

Hoe gaat het met de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied van de gemeente Groningen? Hebben alle inwoners vóór de deadline van 1 juli een versterkingsadvies? Daarover gaat het komende woensdag 5 juni in de gemeenteraad. De raad bespreekt dan de voortgang van het Lokaal Plan van Aanpak (LPA) versterkingsopgave 2024. Inwoners krijgen ook de gelegenheid in te spreken over de versterking.

Normaal staat het jaarlijkse aangepaste Lokaal Plan van Aanpak (LPA) versterkingsopgave 1 keer per jaar op de agenda van de raad. Dat is op het moment als dat plan moet worden vastgesteld, tegen het eind van het jaar. Dat is met het LPA voor 2024 ook gebeurd. Dat was nadat de gemeenteraad drie dorpsgesprekken in Ten Boer, Ten Post en Woltersum had gehouden om met de inwoners in gesprek te gaan over de versterking en ook schadeafhandeling. In die gesprekken werd duidelijk dat veel inwoners nog geen versterkingsadvies hadden.

Ongemakkelijk

De gemeenteraad ging afgelopen december wel akkoord met het LPA voor 2024 maar zei er wel bij dat ze er zich ongemakkelijk bij te voelen omdat mensen (te ) lang moeten wachten op hun versterkingsadvies en omdat planningen van de uitvoeringsorganisatie NCG, de Nationaal Coördinator Groningen, niet worden gehaald. Met een motie vroeg de raad daarom uiterlijk 1 juni met een geactualiseerde versie van het LPA te komen. In het LPA staan de versterkingsprojecten in de gemeente Groningen en staat de prioritering van de adressen die moeten worden versterkt of nog moeten worden onderzocht.

Deadline 1 juli

Het college van B&W heeft de gemeenteraad laten weten dat op 1 mei 2024 het aantal adressen in Groningen dat nog geen versterkingsadvies (VA) heeft, is gedaald naar 594. Op 31 januari 2024 waren er nog 1.273 adressen zonder VA. "Ruim de helft van de adressen die op 31 januari nog geen VA hadden ontvangen, hebben dat dus inmiddels wel", aldus het college. B&W geven aan dat de NCG zegt er alles aan te doen om het aantal verder te verminderen, bijvoorbeeld door het aanstellen van een aparte programmadirecteur die het risico op het niet halen van de deadline moet minimaliseren. Die deadline is 1 juli 2024. De NCG heeft als opdracht gekregen om vóór 1 juli 2024 alle resterende versterkingsadviezen op te leveren zodat de inwoners weten waar ze aan toe zijn.

Bewonersbegeleiders

Gaat dat lukken? Los van de aparte programmadirecteur, heeft de NCG dagelijks contact met de ingenieursbureaus die de versterkingsadviezen opstellen. "Al blijft zij afhankelijk van de tijdige levering en de kwaliteit van de beoordelingen van deze bureaus", zeg het college. Daarnaast hebben de bewonersbegeleiders van de NCG over de voortgang veel en intensief contact met de eigenaren.

Mocht een versterkingsadvies niet voor 1 juli geleverd kunnen worden, dan zullen de betreffende bewoners daar vooraf persoonlijk over worden geïnformeerd door de bewonersbegeleiders, aldus het college. Dat concludeert dat de voortgang, ondanks de nog missende versterkingsadviezen, op schema ligt. Het LPA 2024 hoeft volgens B&W daarom niet tussentijds worden aangepast.

Voordat de raad in de sessie op 5 juni (18.30-20.00 uur) de stand van zaken van de versterkingsoperatie met wethouder Inge Jongman bespreekt, krijgen inwoners de gelegenheid in te spreken over de versterkingsoperatie.

Inspreken bij de gemeenteraad, hoe werkt dat?

Inwoners kunnen deze vergadering op de publieke tribune bijwonen of live volgen via deze website van de gemeenteraad.

Brief van B&W aan de gemeenteraad over de Voortgang Lokaal Plan van Aanpak 2024

Er staat 5 juni meer op de agenda van de gemeenteraad.

Complete agenda Politieke Woensdag 5 juli met alle documenten (raadsvoorstellen en collegebrieven aan de raad) - inclusief Politiek Vragenuur 15.30 uur met vragen over onder meer: daklozen Spilsluizen, het asielzoekerscentrum Eemsgolaan en de demonstratie Harmonieplein