Raad kiest voor extra investeringen tegen armoede

Gepubliceerd op: 12 november 2020 19:11

foto begrotingsdebat
De financiële positie van de gemeente Groningen is en blijft kwetsbaar, nog los van de coronacrisis. Hoe stel je dan als gemeenteraad een begroting voor het volgende jaar vast? De Groningse gemeenteraad debatteerde woensdag 11 november urenlang over de gemeentebegroting 2021.

De 12 fractievoorzitters in de raad bespraken de conceptbegroting van het college van burgemeester en wethouders. Die bestond volgens Financiën-wethouder Paul de Rook uit 3 pijlers: géén aanvullende bezuinigingen,- na vele jaren van wèl bezuinigen, géén aanvullende lastenverhoging en een "actieve houding". Dat betekent blijven investeren in onder meer schuldhulp, fietsparkeren en wijkvernieuwing. Tom Rustebiel, de nieuwe fractievoorzitter van D66: "Nu we meer thuiswerken is het goed dat het college investeert in groene en beweegvriendelijke wijken en de wijkvernieuwing oppakt."

Crisis

Fractievoorzitter van coalitiepartij GroenLinks Mirjam Wijnja stelde vast dat de boodschap van de raad tijdens het Voorjaarsdebat afgelopen juni goed is doorgeklonken in de begroting. Toen was de wens van de meerderheid van de raad om zogeheten anticyclisch beleid te voeren: geld uitgeven in moeilijke tijden. "We moeten blijven investeren", herhaalde Wijnja. "Zo kunnen we ervoor zorgen dat we sterker en beter uit de crisis komen." Fractievoorzitter Julian Bushoff van coalitiegenoot PvdA: "Bezuinigingen verdiepen de recessie."

Omgevingsvergunning

Volgens de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie – de partijen die wethouders leveren in het college van B&W – werd er met de begroting van het college zelfs nog te weinig geïnvesteerd. Zij kwamen met het voorstel de leges voor een omgevingsvergunning – het bedrag dat je betaalt als je wilt bouwen – te verhogen voor ruim een miljoen euro extra aan gemeentelijke inkomsten om meer te kunnen investeren. De raad stemde hier in meerderheid mee in.

Zo kwam er geld beschikbaar om nieuwe plannen vanuit de raad op het gebied van onder meer armoedebestrijding, cultuur en groen te betalen. Zo gaat er meer geld (165.000 euro) naar de zogeheten meerkostenregeling voor financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben. En zo gaat er extra geld naar maatregelen voor een minder versteende en groenere openbare ruimte.

Isolatie

Verder werd er een motie aangenomen waardoor er 230.000 euro extra gaat naar de bestrijding van energiearmoede (het omlaag krijgen van de energierekening van inwoners met een laag inkomen met investeringen in isolatie en energiezuinige apparatuur). Het miljoen euro wordt verder onder meer gebruikt om bezuinigingen op bijvoorbeeld stedenbanden en cultuur (deels ) terug te draaien.

De keuze voor een begroting met investeringen kreeg kritiek van oppositiepartijen. "Fundamentele keuzes worden niet gemaakt", aldus CDA-fractievoorzitter René Bolle, die zich zorgen maakt over de financiële positie van Groningen. "Alles blijft bij het oude. Het lukt het college niet te leven naar de grootte van de portemonnee." VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs wil dat het college met 'de coronabril" kijkt. "De wereld ziet er nu echt anders uit." Volgens Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de Stadspartij, wil het college de ambities koste wat kost overeind houden. "De rekening wordt naar de toekomst geschoven." Volgens Sijbolts gaat er teveel geld naar stenen en te weinig naar mensen.

Bakstenen

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk hield een pleidooi voor méér geld naar armoedebestrijding. "Er gaan miljoenen naar bakstenen, de binnenstad, het Forum, Vrijdag, de Oosterpoort. Maar het lukt niet om eerlijke inkomensondersteuning te bieden. Er worden wel kleine stapjes gezet met de armoedebestrijding, maar gaat het snel genoeg? Nee, totaal niet." Een aantal SP-plannen om nog meer aan armoedebestrijding te doen (bijvoorbeeld rond de zogeheten individuele inkomenstoeslag voor mensen met een laag inkomen) haalde het niet. Volgens het college en veel fracties in de raad doet Groningen al veel aan armoedebestrijding.

De hondenbelasting kwam ook langs, niet voor de eerste keer. In de raad wordt de hondenbelasting alom als onrechtvaardig gezien maar het levert de gemeente wel ongeveer een miljoen euro op. Twee voorstellen vanuit de oppositie om de hondenbelasting per 1 januari 2021 af te schaffen haalden geen meerderheid. Wethouder De Rook beloofde wel volgend voorjaar met scenario's voor de hondenbelasting te komen met opties en doorrekeningen van ook afschaffing van de hondenbelasting. De discussie over de hondenbelasting in Groningen wordt dus vervolgd.

Amendement

De conceptbegroting van het college van B&W werd door de raad op een aantal punten gewijzigd. Dat is gebeurd met zogeheten amendementen. Dat zijn wijzigingsvoorstellen van 1 of meer fracties. Als die een meerderheid krijgen, wordt de begroting aangepast aan het besluit van het amendement. Een overzicht van alle amendementen en ook moties (verzoeken van de raad aan het college) is te vinden bij de agenda van deze begrotingsraad. Bekijk voor alle amendementen en moties agendapunt 5a en voor de stemmingen de besluitenlijst en het overzicht met stemresultaten het agendapunt 00.

De definitieve begroting kreeg 37 van de 44 stemmen. SP, Stadspartij en PVV stemden tegen.

Coronabonus

Aan het eind van de vergadering stemde de raad op initiatief van Julian Bushoff over een motie van bijna alle fracties die het college oproept de alle Groningse boa's een coronabonus te geven. Unaniem stemde de raad voor deze coronabonus voor boa's.

Bushhoff kwam nog kort terug op de tweet van een boa een dag eerder waarover op de sociale media veel ophef was ontstaan. De boa had een tweet geplaatst met foto over het aanspreken en verwijderen van twee slapende daklozen geplaatst. "Dat was fout en had niet gemoeten", aldus Bushoff. "Maar dat doet niks af aan het belangrijke werk dat ze de afgelopen tijd over het algemeen heel goed hebben uitgevoerd en waarvoor zij net als de politie een coronabons verdienen."