Rekenkamer

Met ingang van 1 februari 2020 heeft de gemeente Groningen een Rekenkamer in plaats van een Rekenkamercommissie. Daartoe heeft de gemeenteraad op 29 januari 2020 besloten. De Rekenkamer controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven. Hebt u een voorstel voor een onderzoek? Dan kunt u terecht bij de Rekenkamer.

Voorstel indienen

U kunt uw voorstel of vraag aan de Rekenkamer per e-mail indienen.

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Groningen.

 • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
 • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
 • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

De Rekenkamer is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van B&W en bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt. De gemeenteraad kan de Rekenkamer wel vragen om iets te onderzoeken. Ook als inwoner van Groningen kunt u zo'n verzoek indienen.

De werkwijze van de Rekenkamer is vastgelegd in deze verordening en reglementen:
Verordening op de Rekenkamer 2020
Reglement van orde Rekenkamer 2020
Onderzoeksprotocol Rekenkamer 2020

 

Rekenkamer onderzoeken (onder handen)

onderzoek rekenkamer naar VRIJDAG van start

Brief aan raad en college B&W met aankondiging onderzoek Vrijdag

Opzet onderzoek VRIJDAG april 2021

 

Rekenkamer onderzoeken (afgerond)

Onderzoek Subsidieverwerving

Rapport Subsidieverwerving april 2021

Navolgingsonderzoek WMO maart 2021

Navolgingsonderzoek WMO

Onderzoek beschermingsbewind

Onderzoeksrapport beschermingsbewind februari 2021

Onderzoek onderhoud Vensterscholen

Onderzoeksrapport onderhoud vensterscholen september 2020

Onderzoek Kapbeleid

Onderzoeksrapport kapbeleid december 2019

Onderzoek Wmo

Onderzoek Subsidies

Jaarverslagen van de Rekenkamer

Jaarverslagen van de Rekenkamercommissie

Nieuwsbrieven Rekenkamer

Meer informatie en andere documenten (o.a. rekenkamer Haren en Ten Boer) vindt u in de themadossiers.


Leden Rekenkamer gemeente Groningen

De Rekenkamer bestaat uit de volgende drie externe leden:

Han Warmelink (voorzitter)
Hans van Mossevelde
Hans Kastermans

Vanuit de raad zijn vier leden in de klankbordgroep van de Rekenkamer benoemd. Zij hebben als taak de leden van de Rekenkamer te adviseren over te onderzoeken onderwerpen, de aanpak van de diverse onderzoeken en de wijze van presenteren aan de raad. De vier raadsleden van de klankbordgroep zijn:   
Martijn van der Glas (GroenLinks)
René Staijen (Stadspartij voor Stad en Ommeland)
Geeske de Vries (VVD)
Els van der Weele (PvdA)

Nevenfuncties Han Warmelink:

 • Raadslid gemeente Westerkwartier (per 1-1-2019), bezoldigd
 • Vakcoördinator Staatsrecht Nyenrode Business Universiteit, bezoldigd
 • Vicevoorzitter Commissie melding van een misstand in het voortgezet onderwijs, bezoldigd
 • Ombudsfunctionaris aan de Universiteit Twente (bezoldigd)

Nevenfuncties Hans van Mossevelde:

 • Zelfstandig gevestigd interim- en projectmanager (1995 – heden), bezoldigd
 • Mentor Jong Ondernemen district Groningen (2006 - heden), onbezoldigd
 • Eigenaar Van Mossevelde Beheer BV (pensioen-BV)

Nevenfuncties Hans Kastermans:

 • Eigenaar Hans Kastermans Holding
 • Plv. raadsgriffier gemeente het Hogeland
 • Directeur/grootaandeelhouder Temporal advies, interim & ondersteuning (opdrachten t.b.v. overheden en non-profit organisaties)
 • Voorzitter bestuur Basketball Academy/RTC Noord, onbezoldigd