Gemeenteraad besluit tot uitbreiding betaald parkeren

Gepubliceerd op: 29 april 2021 21:04

foto betaalde parkeren
In meer wijken in Groningen wordt betaald parkeren ingevoerd. Dat heeft de gemeenteraad woensdag 28 april besloten.

De uitbreiding van het betaald parkeren moet de parkeeroverlast in Groningse wijken omlaag brengen en meer ruimte scheppen voor auto's van wijkbewoners en ruimte om straten anders in te richten. Betaald parkeren van 9.00 tot 18.00 uur gaat onder meer gelden voor Paddepoel, Selwerd ten noorden van de Eikenlaan, De Hoogte, de West-Indische Buurt, Helpman, De Wijert Noord en de omgeving van het Martini Ziekenhuis.

Waterbedeffect

Aanleiding voor uitbreiding van betaald parkeren zijn klachten uit wijken waar nu nog gratis parkeren bestaat. Om het zogeheten 'waterbedeffect' te voorkomen – automobilisten gaan zoeken naar wijken waar parkeren nog wel gratis is – gaat het betaald parkeren voor een groot gebied in de stad gelden.

De parkeerplannen van het college van burgemeester en wethouder (B&W) leidden tot veel discussie in de gemeenteraad. Dat spitste zich vooral toe op het draagvlak voor de maatregelen. Volgens B&W is er draagvlak. Dat zou moeten blijken uit brieven, telefoontjes en handtekeningen uit wijken waar het parkeren nu nog gratis is.

Draagvlak

De gemeente heeft het draagvlak niet echt onderzocht. "Dat draagvlak zal nooit volledig zijn", aldus B&W. "We zullen het alleen vinden in straten en buurten waar nu parkeeroverlast is." In de woorden van verkeerswethouder Philip Broeksma (GroenLinks): "We willen de overlast oplossen en niet verschuiven." Waar bewoners wel bij worden betrokken is het opnieuw inrichten van de openbare ruimte.

Een aantal fracties vindt dat de gemeente de inwoners beter bij de parkeerplannen had moeten betrekken. "Het draagvlak is dat er klachten zijn, dat is flauwekul", zei CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens. "Onder de mensen die niet klagen is geen draagvlak, althans dat is niet onderzocht. Je moet iets doen met de inwoners die nu geen klachten hebben. Dat gaat nu mis."

Parkeervisie

Fractievoorzitter van de Stadspartij Amrut Sijbolts greep terug op de Parkeervisie die de raad eerder vaststelde. Daarin staat dat de gemeente bij veranderingen in het parkeerregime zoekt naar breed draagvlak. "De parkeervisie wordt overboord gegooid." De gemeente had eerst onderzoek moeten doen naar draagvlak. "De democratie is failliet."

De SP nam het initiatief om niet over het parkeervoorstel te stemmen zodat het college nog samen met wijkbewoners kan bekijken hoe de parkeeroverlast kan worden tegengegaan. Maar daar was geen meerderheid voor. De uitbreiding van het betaald parkeren werd met 28 stemmen voor en 15 tegen aangenomen. Kijk voor wie voor en tegen stemde bij de stemresultaten van deze gemeenteraad.

De invoering van betaald parkeren in wijken waar het nu nog gratis is, gaat niet in één keer. Helpman, Coendersborg, West-Indische Buurt, Oosterparkwijk (Florabuurt) zijn per 1 oktober het eerst aan de buurt. Daarna per 1 maart 2022 Paddepoel, Selwerd, de Hoogte en een groter gebied van de Tuinwijk.

Bekijk voor de plannen het raadsvoorstel 'Terugdringen parkeeroverlast in een groter gebied'.

Gebiedsvisie Meerstad-Noord

De raad stelde verder de gebiedsvisie voor Meerstad-Noord vast. Die gaat over onder meer een tijdelijk groot zonnepark, het tijdelijke Testcentrum Hyperloop - dat is een transportsysteem met buizen - en een hoogspanning/Middenspanningstation. Het zonnepark blijft maximaal 25 jaar, het testcentrum Hyperloop 10 jaar.

Verschillende fracties uitten kritiek op het proces van inspraak. "Er is niets met inspraak gedaan", aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. VVD-raadslid Jasper Boter: "In groten getale meldden bewoners en belanghebbenden dat zij zich niet gehoord voelen en zich niet serieus genomen voelen en dat er niets wordt gedaan met hun input. Dat doet wat met het draagvlak."

De meerderheid (25 stemmen voor en 17 stemmen tegen) steunde de gebiedsvisie van B&W. "Er was een valse start met participatie", zei GroenLinks-raadslid Hans Sietsma: "Doorgaan is ongemakkelijk, maar uitstel is onaanvaardbaar." Het zonnepark moet een bijdrage leveren aan de Groningse inspanningen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Windverkenning

De raad nam ook een besluit over de zogeheten Windverkenning. De meerderheid (31 stemmen voor, 11 tegen) ging akkoord met het nu stoppen van de plannen voor windmolens op industriegebied Westpoort maar de plannen voor windturbines op bedrijventerrein Roodehaan/Stainkoel'n wel verder te ontwikkelen. Op die plek is voorzien in plaatsing van zes windturbines met een maximale 'tiphoogte' van 139 meter. Omdat 'Westpoort' niet doorgaat, zal de gemeente op zoek gaan naar andere plaatsen in de gemeente waar windmolens kunnen komen.

Over de 'Windverkenning' heeft de raad een aparte online inspraaksessie gehouden. Daar maakten veel tegenstanders en kritische omwonenden van de Roodehaan gebruik van. Ook bij dit onderwerp was kritiek op de participatie en waren er vraagtekens bij het draagvlak. "Negentig procent wil dit niet", zei Daan Brandenbarg (SP).

Klimaatdoelstellingen

De raad nam een motie op initiatief van GroenLinks-raadslid Ceciel Nieuwenhout aan over verdere participatie voor het windmolenpark bij Roodehaan. "Dat is geen verwijt aan het college dat het niet goed is gegaan, maar een waarborg voor het vervolg." Volgens Krista Boogaard (PvdA) heeft het college een zorgvuldig proces doorlopen. "Als we als raad achter de ambities staan om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen, gaat het ergens bij inwoners pijn doen."

De raad heeft 28 meer besluiten genomen. Voor een compleet overzicht:

-besluitenlijst

-stemresultaten

Alle raadsvoorstellen, moties en amendementen staan op de agenda van deze vergadering

Vergadering terugkijken (Klik op het camera-icoontje bij de agendapunten)