Rekenkamer

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer Groningen onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Groningen en controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven.

 • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
 • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
 • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

Met ingang van 1 februari 2020 heeft de gemeente Groningen een Rekenkamer in plaats van een Rekenkamercommissie. Daartoe heeft de gemeenteraad op 29 januari 2020 besloten. De Rekenkamer is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van B en W en bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt. De gemeenteraad kan de Rekenkamer wel vragen om iets te onderzoeken. Ook als inwoner van Groningen kunt u een verzoek indienen.

De werkwijze van de Rekenkamer is vastgelegd in deze verordening en reglementen:
Verordening op de Rekenkamer
Reglement van orde Rekenkamer Groningen 
Onderzoeksprotocol Rekenkamer Groningen

Vraag of voorstel indienen

Heeft u een vraag of een voorstel voor een onderzoek voor de Rekenkamer? U kunt uw voorstel of vraag per e-mail indienen.

Actueel overzicht overgenomen Rekenkameraanbevelingen

In mei 2022 heeft de Rekenkamer een overzicht met sinds 2019 door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen uit Rekenkamerrapporten aan de raadsleden aangeboden. Daarbij deed de Rekenkamer de raadsleden de aanbeveling om dit overzicht bij toekomstige bespreking en besluitvorming over de onderzochte of vergelijkbare onderwerpen te betrekken. De Rekenkamer actualiseert het overzicht wanneer aanbevelingen uit toekomstige Rekenkamerrapporten door de raad worden overgenomen. Hieronder is de meest actuele versie van het overzicht te vinden.
Overgenomen Rekenkameraanbevelingen 2019-heden

Rekenkameronderzoeken (lopend)

Onderzoek naar inkoop jeugdhulp door de RIGG

De Rekenkamer Groningen heeft besloten onderzoek te doen naar de inkoop van jeugdhulp door de RIGG. Aan het onderzoek nemen tevens de rekenkamer(commissie)s/raden van de andere negen Groninger gemeenten deel. Het onderzoek zal zich richten op het in kaart brengen van de vraag van gemeenten op het gebied van de inkoop van jeugdhulp en hoe zich dit verhoudt tot het aanbod van ingekochte jeugdhulp.
Onderzoeksopzet inkoop jeugdhulp door de RIGG juli 2022

Onderzoek naar Meldpunt Overlast en Zorg

De Rekenkamer heeft besloten onderzoek te doen naar het Meldpunt Overlast en Zorg. Het onderzoek zal zich richten op de vraag hoe het meldpunt in de praktijk bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling om (woon)overlast te bestrijden en of dit op een doeltreffende en doelmatige wijze wordt gerealiseerd.
Onderzoeksopzet Meldpunt Overlast en Zorg april 2022

Rekenkameronderzoeken (afgerond)

Onderzoek resultaat fusie SMG en KCG en rol VRIJDAG bij realiseren doelstellingen amateurkunst en -cultuur

De Rekenkamer Groningen heeft onderzoek gedaan naar het resultaat van de fusie tussen de Stedelijke Muziekschool Groningen en de Kunsten Centrum Groep, waaruit in 2013 VRIJDAG als organisatie voor amateurkunst is ontstaan. Naast de vraag wat het resultaat is van deze fusie is onderzocht wat de rol van VRIJDAG is bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van amateurkunst en -cultuur.
Rapport resultaat fusie SMG/KCG en rol VRIJDAG april 2022

Onderzoek informatievoorziening rondom Aanpak Ring Zuid

De Rekenkamer Groningen heeft met de Noordelijke Rekenkamer onderzoek gedaan naar de informatievoorziening over de besluitvorming rondom Aanpak Ring Zuid vanuit het college van GS aan Provinciale Staten, vanuit het college van B en W aan de gemeenteraad, en aan burgers.
Rapport informatievoorziening Aanpak Ring Zuid februari 2022

Onderzoek subsidieverwerving

Rapport subsidieverwerving april 2021

Navolgingsonderzoek Wmo

Navolgingsonderzoek Wmo maart 2021

Onderzoek beschermingsbewind

Onderzoeksrapport beschermingsbewind februari 2021

Onderzoek onderhoud Vensterscholen

Onderzoeksrapport onderhoud vensterscholen oktober 2020

Onderzoek kapbeleid

Onderzoeksrapport kapbeleid december 2019

Onderzoek Wmo

Onderzoek Subsidies

Jaarverslagen

Nieuwsbrieven Rekenkamer Groningen

Meer informatie en andere documenten (o.a. rekenkamer Haren en Ten Boer) vindt u in de themadossiers.

Leden Rekenkamer Groningen

De Rekenkamer Groningen bestaat uit de volgende drie externe leden:

 • Han Warmelink (voorzitter)
 • Hans van Mossevelde
 • Hans Kastermans

Leden klankbordgroep

Vanuit de raad zijn vier leden in de klankbordgroep van de Rekenkamer benoemd. Zij hebben als taak de leden van de Rekenkamer te adviseren over te onderzoeken onderwerpen, de aanpak van de diverse onderzoeken en de wijze van presenteren aan de raad. De vier raadsleden van de klankbordgroep zijn:

 • Janette Bosma (Partij voor de Dieren)
 • Elte Hillekens (GroenLinks)
 • Maria Martinez Doubiani (D66)
 • Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen)

Secretaris/Onderzoeker Rekenkamer Groningen

Dr. Simone Steenbeek is secretaris/onderzoeker van de Rekenkamer Groningen.

Nevenfuncties leden Rekenkamer

Han Warmelink

 • Ombudsfunctionaris aan de Universiteit Twente, bezoldig
 • Vakcoördinator Staatsrecht Nyenrode Business Universiteit, bezoldigd
 • Vicevoorzitter Commissie melding van een misstand in het voortgezet onderwijs, bezoldigd

Hans van Mossevelde

 • Zelfstandig gevestigd interim- en projectmanager (1995-heden), bezoldigd
 • Mentor Jong Ondernemen district Groningen (2006-heden), onbezoldigd
 • Eigenaar Van Mossevelde Beheer BV (pensioen-BV)

Hans Kastermans

 • Eigenaar Hans Kastermans Holding
 • Plv. raadsgriffier gemeente het Hogeland
 • Directeur/grootaandeelhouder Temporal advies, interim & ondersteuning (opdrachten t.b.v. overheden en non-profit organisaties)
 • Voorzitter bestuur Basketball Academy/RTC Noord, onbezoldigd