Rekenkamer

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer Groningen onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Groningen en controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven.

 • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
 • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
 • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

Met ingang van 1 februari 2020 heeft de gemeente Groningen een Rekenkamer in plaats van een Rekenkamercommissie. Daartoe heeft de gemeenteraad op 29 januari 2020 besloten. De Rekenkamer is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van B en W en bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt. De gemeenteraad kan de Rekenkamer wel vragen om iets te onderzoeken. Ook als inwoner van Groningen kunt u een verzoek indienen.

De werkwijze van de Rekenkamer is vastgelegd in deze verordening en reglementen:
Verordening op de Rekenkamer
Reglement van orde Rekenkamer Groningen 
Onderzoeksprotocol Rekenkamer Groningen

Vraag of voorstel indienen

Heeft u een vraag of een voorstel voor een onderzoek voor de Rekenkamer? U kunt uw voorstel of vraag per e-mail indienen.

Onderzoeksprogramma 2023 en 2024

In april 2023 heeft de Rekenkamer haar onderzoeksprogramma voor 2023 en 2024 aan de raad aangeboden.
Onderzoeksprogramma 2023 en 2024

Actueel overzicht overgenomen Rekenkameraanbevelingen

In mei 2022 heeft de Rekenkamer een overzicht met sinds 2019 door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen uit Rekenkamerrapporten aan de raadsleden aangeboden. Daarbij deed de Rekenkamer de raadsleden de aanbeveling om dit overzicht bij toekomstige bespreking en besluitvorming over de onderzochte of vergelijkbare onderwerpen te betrekken. De Rekenkamer actualiseert het overzicht wanneer aanbevelingen uit toekomstige Rekenkamerrapporten door de raad worden overgenomen. Hieronder is de meest actuele versie van het overzicht te vinden.
Overgenomen Rekenkameraanbevelingen 2019-heden

Rekenkameronderzoeken (lopend)

Deelname NVRR Doe Mee onderzoek 2024 Energiebesparingsplicht

De Rekenkamer Groningen heeft besloten deel te nemen aan het landelijke NVRR Doe Mee onderzoek 2024 naar toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht. Dit onderzoek is in december 2023 gestart. De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas gebruiken. Deze bedrijven zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Gemeenten en provincies moeten controleren of bedrijven dat doen. In het NVRR Doe Mee onderzoek wordt voor de gemeente Groningen nagegaan of en zo ja welke afspraken de gemeente met de omgevingsdienst heeft gemaakt over de invulling van toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht; hoe de omgevingsdiensten over de uitvoering van de afspraken rapporteren aan de gemeente; hoe het college rapporteert aan de gemeenteraad.
Onderzoeksopzet NVRR Doe Mee onderzoek 2024 Energiebesparingsplicht december 2023

Gezamenlijk langjarig rekenkameronderzoek naar het NPLV

In juli 2022 is het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) van start gegaan. Groningen Noord is één van de focusgebieden van het NPLV. In dit gebied werkt de gemeente Groningen samen met bewoners en andere partijen aan de toekomst van Groningen-Noord. De Rekenkamer onderzocht de startfase van het NPLV Groningen-Noord (zie: Rekenkameronderzoeke (afgerond)).
De Rekenkamer Groningen zal het NPLV Groningen-Noord gedurende de looptijd meermaals onderzoeken om de gemeenteraad te ondersteunen bij het volgen, sturen en controleren van dit meerjarige programma. Later dit jaar brengt de Rekenkamer Groningen samen met de rekenkamers van Arnhem, Lelystad en Heerlen een gezamenlijk rapport uit op basis van de startonderzoeken die elke rekenkamer in de eigen gemeente heeft gedaan.
Onderzoeksopzet startonderzoek NPLV juli 2023

Onderzoek naar gemeentelijke vennootschappen

De Rekenkamer gaat onderzoek doen naar gemeentelijke vennootschappen. Het onderzoek richt zich op de voor- en nadelen van gemeentelijke vennootschappen en in hoeverre deze democratisch kunnen worden gestuurd en gecontroleerd. De hoofvraag van het onderzoek is: ‘In welke mate en op welke onderdelen kan de raad invloed uitoefenen op een gemeentelijke vennootschap en welke risico’s zijn er voor de gemeente bij het uitbesteden van het bewerkstelligen van doelen aan een gemeentelijke vennootschap?’ 
Onderzoeksopzet gemeentelijke vennootschappen mei 2023

Onderzoek naar besteding coronagelden sectoren cultuur en sport

De Rekenkamer heeft besloten een quickscan onderzoek te doen naar de besteding van de corona-compensatiegelden. Het onderzoek zal zich richten op de vraag in hoeverre de compensatiegelden voor de sectoren cultuur en sport doeltreffend zijn besteed en of in afdoende mate en in de breedte bereikt werd wat ermee was beoogd.
Onderzoeksopzet besteding coronagelden sectoren cultuur en sport november 2022

Rekenkameronderzoeken (afgerond)

Startonderzoek Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Groningen-Noord

In juli 2022 is het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) gestart. Groningen Noord is één van de focusgebieden. In dit gebied werkt de gemeente Groningen samen met bewoners en andere partijen aan de toekomst van Groningen-Noord. De Rekenkamer onderzocht de startfase van het NPLV Groningen-Noord. Het onderzoek richtte zich op het inzichtelijk maken van het programma en zijn context. Daarnaast gaat het rapport in op de vraag hoe de gemeenteraad de ontwikkeling van het programma aan de beleidsmatige en financiële kaders kan toetsen.
Rapport Veel goede wil. Een basis om samen te werken aan de toekomst juli 2024

Onderzoek naar inkoop jeugdhulp door de RIGG

De Rekenkamer Groningen heeft samen met de andere rekenkamers van de Groninger gemeenten en de raden van Pekela en Westerwolde onderzoek laten uitvoeren naar de inkoop van jeugdhulp door de RIGG. Het initiatief tot dit gezamenlijke onderzoek is genomen door de Rekenkamer Groningen. Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre de inkoop van jeugdhulp door de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) en door individuele gemeenten aansluit bij de behoeften van de betrokken Groninger gemeenten en op welke wijze deze aansluiting van vraag en aanbod te verbeteren is.
Rapport Inkooop van jeugdhulp in Groningen oktober 2023

Onderzoek naar Meldpunt Overlast en Zorg

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Meldpunt Overlast en Zorg. Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe het meldpunt in de praktijk bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling om woonoverlast te bestrijden en of dit op een doeltreffende en doelmatige wijze wordt gerealiseerd.
Rapport Meldingen van woonoverlast: een zorg voor Groningen! september 2023

Onderzoek resultaat fusie SMG en KCG en rol VRIJDAG bij realiseren doelstellingen amateurkunst en -cultuur

De Rekenkamer Groningen heeft onderzoek gedaan naar het resultaat van de fusie tussen de Stedelijke Muziekschool Groningen en de Kunsten Centrum Groep, waaruit in 2013 VRIJDAG als organisatie voor amateurkunst is ontstaan. Naast de vraag wat het resultaat is van deze fusie is onderzocht wat de rol van VRIJDAG is bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van amateurkunst en -cultuur.
Rapport resultaat fusie SMG/KCG en rol VRIJDAG april 2022

Onderzoek informatievoorziening rondom Aanpak Ring Zuid

De Rekenkamer Groningen heeft met de Noordelijke Rekenkamer onderzoek gedaan naar de informatievoorziening over de besluitvorming rondom Aanpak Ring Zuid vanuit het college van GS aan Provinciale Staten, vanuit het college van B en W aan de gemeenteraad, en aan burgers.
Rapport informatievoorziening Aanpak Ring Zuid februari 2022

Onderzoek subsidieverwerving

Rapport subsidieverwerving april 2021

Navolgingsonderzoek Wmo

Navolgingsonderzoek Wmo maart 2021

Onderzoek beschermingsbewind

Onderzoeksrapport beschermingsbewind februari 2021

Onderzoek onderhoud Vensterscholen

Onderzoeksrapport onderhoud vensterscholen oktober 2020

Onderzoek kapbeleid

Onderzoeksrapport kapbeleid december 2019

Onderzoek Wmo

Onderzoek Subsidies

Jaarverslagen

Nieuwsbrieven Rekenkamer Groningen

Meer informatie en andere documenten (o.a. over voormalige rekenkamers Haren en Ten Boer) vindt u in de themadossiers.

Leden Rekenkamer Groningen

De Rekenkamer Groningen bestaat uit de volgende externe leden:

 • Barbara Brink (voorzitter)
 • Hans Kastermans
 • Hans van Mossevelde

Secretaris Onderzoeker Rekenkamer Groningen

Dr. Simone Steenbeek is secretaris onderzoeker van de Rekenkamer Groningen.

Leden klankbordgroep

Vanuit de raad zijn vier leden in de klankbordgroep van de Rekenkamer benoemd. Zij onderhouden namens de raad contact met de Rekenkamer. De vier raadsleden van de klankbordgroep zijn:

 • Elte Hillekens (GroenLinks)
 • Maria Martinez Doubiani (D66)
 • Jahir Scoop (PvdA)
 • Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen)

Nevenfuncties leden Rekenkamer

Barbara Brink

 • Docent Bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen (bezoldigd)
 • Lid Rekenkamer gemeente Borger-Odoorn (bezoldigd)
 • Lid Centrale Plateau Raad (CPR), Plateau Integrale Kindcentra, Assen (bezoldigd)
 • Lid redactie tijdschrift Bestuurswetenschappen (onbezoldigd)

Hans Kastermans

 • Raadsadviseur gemeente Het Hogeland, tijdelijk, deeltijd (bezoldigd)
 • Raadsgriffier gemeente Stadskanaal, interim, deeltijd (bezoldigd)
 • Directeur/grootaandeelhouder Temporal advies, interim & ondersteuning: opdrachten voor overheden en non-profit organisaties (bezoldigd)
 • Eigenaar Hans Kastermans Holding
 • Voorzitter bestuur Basketball Academy/RTC Noord (onbezoldigd)

Hans van Mossevelde

 • Zelfstandig gevestigd interim- en projectmanager, 1995-heden (bezoldigd)
 • Eigenaar Van Mossevelde Beheer BV, pensioen-BV (onbezoldigd)