Documenten

Op deze pagina worden de nieuwe stukken voor de raad getoond. Binnenkort vindt u hier ook de documenten uit vorige raadsperioden.

Agenda's en documenten

De Raadsleden bepalen zelf de agenda van raads- en commissievergaderingen. Ze doen dit aan de hand van de ingekomen brieven en voorstellen van het college van Burgemeester en Wethouders. Zowel raadsleden als het college kunnen ook een verzoek om agendering indienen. Raadsleden kunnen ook zelf een initiatiefvoorstel of bespreekpunten aanleveren.

Tijdens de bijeenkomsten van de agendacommissie wordt besloten of ingekomen raadsvoorstellen ter bespreking of conform worden geagendeerd. Ook collegebrieven kunnen geagendeerd worden ter bespreking. In de raadsvergadering worden raadsvoorstellen ter stemming voorgelegd en bij een meerderheid van stemmen vastgesteld of verworpen. 

LTA

De lange-termijnagenda is een overzicht van alle te verwachten stukken voor de commissie en raadsvergaderingen in het komende jaar. Dit document wordt regelmatig geactualiseerd, doordat de raadsadviseurs en commissievoorzitters regelmatig LTA-overleg voeren met portefeuillehouders en beleidsadviseurs. De LTA wordt vastgesteld tijdens de betreffende commissies.

IM-lijst

Lijst van aangenomen moties en initiatiefvoorstellen. Initiatiefvoorstellen zijn raadsvoorstellen aangedragen door één of meerdere fracties. Hierover mag het college een preadvies geven binnen 6 weken. In de betreffende commissie wordt besloten of dit voorstel ter vaststelling voorgelegd wordt aan de raad.

Moties worden door raadsleden ingediend tijdens raadsvergaderingen bij onderwerpen van de agenda of vreemd aan de orde van de dag. Als de moties door een meerderheid van stemmen worden aangenomen, wordt het college verzocht deze uit te voeren.

Schriftelijke vragen 

Vragen (ex artikel 38 RvO) gesteld door raadsleden van eventueel meerdere fracties over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Groningen. Het college kan deze mondeling beantwoorden tijdens raadsvergaderingen, maar meestal worden deze schriftelijke vragen schriftelijk beantwoord binnen 21 dagen.

Dossiers

In de dossiers staan de meest actuele (grote) onderwerpen die op dit moment spelen in de gemeente Groningen. Bij de algemene informatie staan documenten over regelgeving en handleidingen voor het raadswerk.

Overige ingekomen stukken

Burgers en instanties schrijven vaak brieven en mailtjes naar de raad via de postbussen raad@groningen.nl of griffie@groningen.nl

Deze brieven worden dagelijks naar de raadsleden gemaild en komen op de lijst van de overige ingekomen stukken voor de eerstvolgende raadsvergadering.