Documenten

Agenda's en documenten

De Raadsleden bepalen zelf de agenda van de Politieke Woensdag en raadsvergaderingen. Ze doen dit o.a. aan de hand van de ingekomen brieven en voorstellen van het college van Burgemeester en Wethouders. Zowel raadsleden, burgers en instanties als het college kunnen ook een verzoek om agendering indienen. Raadsleden kunnen ook zelf een initiatiefvoorstel aanleveren.

Tijdens de bijeenkomsten van de agendacommissie wordt besloten of ingekomen raadsvoorstellen ter bespreking of conform worden geagendeerd. Ook collegebrieven en agenderingsverzoeken van anderen kunnen geagendeerd worden ter bespreking. De agendacommissie besluit of er beeldvormende sessies worden ingepland over bepaalde onderwerpen en/of meningsvormende sessies. In de raadsvergadering worden raadsvoorstellen, initiatiefvoorstellen en moties ter stemming voorgelegd en bij een meerderheid van stemmen vastgesteld of verworpen. Wil je meer weten over de werkwijze van de raad, kijk dan hier.

LTA

De lange termijnagenda is een overzicht van alle te verwachten stukken voor de Politieke Woensdagen en raadsvergaderingen in het komende jaar. Ook eerder aangenomen moties en initiatiefvoorstellen worden opgenomen in deze lijst. Dit document wordt regelmatig geactualiseerd, doordat de raadsadviseurs regelmatig LTA-overleg voeren met portefeuillehouders en beleidsadviseurs.

Schriftelijke vragen 

Vragen (ex artikel 36 RvO) gesteld door raadsleden van eventueel meerdere fracties over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Groningen. Het college kan deze mondeling beantwoorden tijdens raadsvergaderingen, maar meestal worden deze schriftelijke vragen schriftelijk beantwoord binnen 21 dagen.

Dossiers

In de dossiers staan de meest actuele (grote) onderwerpen die op dit moment spelen in de gemeente Groningen. Bij de algemene informatie staan documenten over regelgeving en handleidingen voor het raadswerk.

Zoekfunctie

Via de zoekfunctie kunnen documenten of onderwerpen worden gevonden die eerder zijn besproken bij raadsvergaderingen of door het college aan de raad zijn gestuurd. De zoekfunctie vind je via het vergrootglas (rechtsbovenin het scherm of de link bovenaan deze alinea). Zodra een zoekopdracht is ingevoerd kan er daarna ook extra informatie worden ingeven via de knop 'opties' die onder de zoekbalk staat. Via 'vergaderingen' of via de 'raadskalender' zijn de bijeenkomsten op datum terug te vinden.

Overige ingekomen stukken

Burgers en instanties schrijven vaak brieven en mailtjes naar de raad via de postbussen raad@groningen.nl of griffie@groningen.nl

Deze brieven worden dagelijks naar de raadsleden gemaild en komen op de lijst van de overige ingekomen stukken voor de eerstvolgende raadsvergadering.