Toch nog naar het Provinciehuis

Gepubliceerd op: 19 mei 2020 16:05

foto provinciehuis met tekst provinciehuis
Het Provinciehuis was al in beeld als tijdelijke vergaderplek van de Groningse gemeenteraad in verband met de verbouwing van het stadhuis. Door de coronacrisis en de digitale vergadermogelijkheden werd daar nog geen gebruik van gemaakt. Maar op woensdag 27 mei wordt er toch vergaderd in de Topweerzaal in het Provinciehuis.

De Groningse gemeenteraad maakt sinds het begin van de coronacrisis in de keuze voor de vergaderwijze een ontwikkeling door. Voortdurend wordt bekeken wat met de huidige coronarichtlijnen en regels rond besluitvorming en onder (persoonlijke) omstandigheden mogelijk en wenselijk is.

Democratische legitimiteit

Dat gebeurt op basis van de ervaringen met de werkvormen tot nu toe in deze ongekende situatie. De kwaliteit en het bewaken van de democratische legitimiteit van de beraadslagingen en de besluitvorming vormen bij de keuze een factor van groot belang.

Het presidium van de raad – dat is het overleg van alle fractievoorzitters - heeft de volgende werkvorm gekozen voor de eerstvolgende raadsvergadering, die van 27 mei 2020. De keuze is mede ingegeven door vergaderervaringen tijdens de coronatijd tot nu toe.

Elkaar in de ogen kunnen kijken

De laatste raadsvergadering, die van 22 april, was geheel digitaal - en begon vanwege technische problemen helaas 1,5 uur later. Gebleken is dat er bij raadsleden toch een zekere behoefte is aan 'elkaar in de ogen kunnen kijken' tijdens een fysiek debat. De volgende vergadervorm voor 27 mei beantwoordt aan die behoefte.

De feitelijke raadsvergadering (21.00 uur) zal kort zijn en volledig digitaal. Voorafgaande daaraan is er een voortgezette commissievergadering (16.30-18.30) in deels fysieke/deels digitale vorm (net als de huidige commissievergaderingen) in vervolg op de voorbereidende commissievergaderingen van afgelopen 13 mei en komende 20 mei.

In deze voortgezette vergadering worden discussiestukken en eventuele moties en amendementen besproken. Locatie voor fysieke deelnemers aan de voortgezette commissievergadering is het Provinciehuis. Daar kunnen los van een afvaardiging van het college, voorzitter en ondersteuning (griffie) maximaal 23 raadsleden/woordvoerders op veilige afstand van elkaar aanwezig zijn.

Vragenuur

Van 19.30-20.30 uur is dan het deels fysiek/deels digitale Vragenuur over corona-gerelateerde en eventueel andere actuele onderwerpen. Iedereen gaat daarna naar huis voor de eigenlijke raadsvergadering van 21.00 uur waarin de raadsleden besluiten nemen. Dat kan dus kort en gebeurt geheel digitaal zodat de regels van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming worden gevolgd. Die schrijft voor dat een raad alleen besluiten mag nemen in een volledig fysieke vergadering òf een volledig digitale vergadering.

Versterkingsplannen

De raad neemt 27 mei besluiten over een groot aantal voorstellen. Dan gaat het onder meer over extra geld voor de aanleg van stil asfalt tussen de A7-afrit Hoogkerk en de Roderwolderdijk, het Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgaven 2020 met de gemeentelijke versterkingsplannen, de dorpsvernieuwing voor Ten Post, Ten Boer en Woltersum en de zogeheten 'Uitvoeringsagenda' Klimaatbestendig Groningen.

Vanwege de coronacrisis kan er bij de vergaderingen en het Vragenuurtje geen publiek bij zijn. Alles wordt wel live uitgezonden op de homepage van deze website van de gemeenteraad.

Mogelijk dat het presidium van de raad voor de raadsvergaderingen na 27 mei weer voor een ander vergadermodel kiest. Ook weer met inachtneming van de kaders en uitgangspunten rond corona en besluitvorming in deze tijd. En op basis van weer extra ervaring.

Agenda voortgezette commissievergadering 16.30 uur

Agenda Vragenuur 19.30 uur

Agenda raadsvergadering 21.00 uur