B&W beantwoorden raadsvragen over aardbevingen

Gepubliceerd op: 17 februari 2021 11:02

foto woltersum
Naar aanleiding van dorpsgesprekken over de aardbevingsproblematiek zijn er namens de gehele gemeenteraad zogeheten Mondelinge Vragen en later ook Schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld. Onderwerp: zorgen en vragen die bij inwoners van het aardbevingsgebied leven.

De antwoorden op de 25 Schriftelijke Vragen heeft het college op 12 februari naar de gemeenteraad gestuurd.

Beantwoording schriftelijke vragen naar aanleiding van dorpsgesprekken met inwoners uit het aardbevingsgebied

De Mondelinge Vragen waren woensdag 13 januari al gesteld tijdens het Politiek Vragenuur. Deze vragen gingen over terugkeer in huurhuizen na sloop/nieuwbouw, wisselwoningen en stijgende WOZ-waardes en OZB-aanslagen. Wethouder Roeland van der Schaaf beantwoordde de vragen ter plekke. Zie daarvoor ook het nieuwsbericht 'B&W beantwoorden Mondelinge Vragen aardbevingen'. 

Mondelinge Vragen met een samenvatting van de antwoorden van wethouder Van der Schaaf

Terugkijken van het Politiek Vragen uur (13 januari 2020, kijk bij het filmpje bij het agendapunt Politiek Vragenuur).

Schriftelijke Vragen

De 25 Schriftelijke Vragen van de gemeenteraad waren verdeeld in 6 thema's: communicatie, zorgvuldigheid, ondersteuning, dorpsgemeenschap, dorpsvernieuwing en de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeente, NCG, IMG en ministerie.

Communicatie

Verschillende vragen gingen over de geconstateerde teleurstelling en frustrerende ervaringen van inwoners over de communicatie. "Grootste frustratiefactor is ongetwijfeld de langdurige onduidelijkheid over de woonsituatie en de aanpak daarvan", aldus B&W in de beantwoording. "Wij begrijpen dat volledig en investeren als gemeente stevig in de communicatie met onze inwoners en in goede en snelle afstemming met andere betrokken organisaties en met name NCG, IMG, Wierden & Borgen."

Het college stelt vast dat steeds meer inwoners de gemeentelijke gebiedsregisseurs, projectmedewerkers en aardbevingscoaches weten te vinden. "Niettemin is het altijd goed om meer te doen om zo nog meer mensen te bereiken. Wij blijven op onze website en in andere communicatie-uitingen expliciet aandacht besteden aan ondersteuningsmogelijkheden, aardbevingscoaches en gebiedsregisseurs."

Zorgvuldigheid

In de reactie op vragen over zorgvuldigheid gaat het college onder meer in op versterkingsadviezen in het kader van de versterking, bijgestelde NPR-normen en de thema's duurzaamheid in de dorpen Woltersum en Ten Post.

Ondersteuning

Bij de vragen over ondersteuning behandelt het college onder meer bouw- en bewonersbegeleiding en de smartengeldregeling. Over de zorgen van de raad over het stille leed achter de voordeur zegt het college: "Op basis van signalen van de gebiedsregisseurs, NCG en IMG wordt proactief contact gelegd met inwoners van wie verwacht wordt dat zij dat nodig hebben. Daarbij hoort aanbellen en/of opbellen. Daarnaast nemen de aardbevingscoaches deel aan verschillende werkgroepen en lopen zij dorpsrondes. Dit laatste is zeker in de huidige coronaperiode van groot belang."

Dorpsgemeenschap

De 12 raadsfracties stelden ook vragen over de gevolgen van de aardbevingsproblematiek voor de dorpsgemeenschap en de moeite die het inwoners kost om de sociale samenhang te behouden. B&W zeggen de balans te zoeken tussen individuele en collectieve belangen. "Dit kan een spanningsveld met zich meebrengen. Wij herkennen dat, zijn ons hiervan bewust en zoeken de goede balans. Makkelijk is dat niet altijd."

Een opbouwwerker houdt zich speciaal met deze problematiek bezig. Verder probeert de gemeente met digitale dorpenrondes inwoners op de hoogte te houden van wat er in het dorp als geheel speelt.

Dorpsvernieuwing

Het college beantwoordde ook vragen over de invloed van inwoners op de dorpsvernieuwing en specifiek over de stand van zaken in Woltersum en Ten Post. "Bewoners merken dat het lang duurt en ervaren dit soms als onnodig bureaucratisch en hinderlijk in hun wil tot vooruitgang", aldus B&W. "Het lijkt dan dat de instanties het voor het zeggen hebben in plaats van de bewoners. Het is echter een noodzakelijk samenspel. Bij de gebiedsregisseurs is het signaal vanuit de dorpen bekend en zij doen er alles aan om toch gewenste veranderingen mogelijk te maken."

Bestuurlijke samenwerking gemeente, NCG, IMG en ministerie

Verder reageerde het college op vragen over onder meer geschaad vertrouwen door gebrek aan afstemming tussen de verschillende betrokken instanties rond schadeafhandeling en de versterking en signalen over een ontoereikend 'B-budget'.

Vervolg

De raadsfracties bekijken nog wat het vervolg moet zijn nu de antwoorden op de Mondelinge en Schriftelijke Vragen er zijn. Mogelijk wenst de raad hierover nog met het college te debatteren.

Meer informatie over de dorpsgesprekken van de gemeenteraad in het aardbevingsgebied