Over de griffie

Hebt u een praktische vraag over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over een vergadering of een vergaderstuk? Of wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Dan kunt u terecht bij de Griffie, de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt.

Stel uw vraag per mail
griffie@groningen.nl

Schriftelijk een vraag stellen
Griffie, Postbus 20001, 9700 PB Groningen

Bellen met de Griffie
050 367 77 02


Wat doet de Griffie

De Griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De afdeling werkt voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal. De belangrijkste taken van de Griffie zijn:

  •     Raads- en commissievergaderingen organiseren en voorbereiden.
  •     Raadsinformatie (agenda's, stukken en live-uitzendingen) beschikbaar maken voor raadsleden en inwoners.
  •     Contacten leggen tussen raadsleden en ambtenaren van de gemeente.
  •     Gemeenteraad adviseren over procedures, werkwijzen en vergaderstructuur.
  •     Individuele raadsleden helpen en adviseren.
  •     Inwoners adviseren als zij contact willen leggen met een raadslid of invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad.
  •     De Rekenkamercommissie ondersteunen.
  •     Communicatie over het werk van de gemeenteraad.


De griffie bestaat uit:

Griffier en eerste adviseur gemeenteraad

050 367 76 68
toon.dashorst@groningen.nl
Toon Dashorst

Plaatsvervangend griffier, senior raadsadviseur en secretaris Rekenkamercommissie

050 367 77 27
peter.kommerij@groningen.nl
Peter Kommerij

Raadsadviseur commissies Financiën en Veiligheid en Beheer & Verkeer

050 367 77 26
wolbert.meijer@groningen.nl
Wolbert Meijer

Raadsadviseur commissie Onderwijs & Welzijn en secretaris raad

050 367 77 25
greet.mulder@groningen.nl
Greet Mulder

Raadsadviseur commissies Ruimte & Wonen 

050 367 76 78
annemarieke.weiland@groningen.nl
Annemarieke Weiland

Raadsadviseur commissies Werk & Inkomen en Financiën & Veiligheid

06 20 54 15 24
sjoerd.wannet@groningen.nl
Sjoerd Wannet

Communicatieadviseur en webredactie

050 367 76 53
roelf.reinders@groningen.nl
Roelf Reinders

Senior Beheerder Raads Informatie Systeem en webredacteur, secretaris presidium, coördineren faciliteiten raad

050 367 78 44
munica.gopal@groningen.nl
Munica Gopal

Senior Beheerder Raads Informatie Systeem en webredacteur, logistieke en secretariële ondersteuning raad en Griffie

050 367 78 06
esther.dallinga@groningen.nl
Esther Dallinga