Werkwijze van de gemeenteraad

Politieke woensdag in de oude raadzaal


Vanaf 1 augustus 2020 werkt de Groningse gemeenteraad op een nieuwe manier. De raadsleden volgen voortaan een vast ritme met zogeheten beeldvormende, meningsvormende en besluitvormende bijeenkomsten. De oude raadscommissies zijn verdwenen. De nieuwe werkwijze zorgt voor meer flexibiliteit en meer ruimte voor contact met inwoners.

Alle bijeenkomsten en vergaderingen voor de raad zijn op woensdag: de Politieke Woensdag. Dat kan omdat er met de nieuwe werkwijze gelijktijdig verschillende bijeenkomsten en vergaderingen zijn. Zo werkt de raad efficiënter en blijft er voor raadsleden meer tijd over voor eigen activiteiten zoals ontmoetingen met inwoners.

De belangrijkste wijziging: het verdwijnen van het oude commissiestelsel. Tot nu toe waren de raadsleden verdeeld over vijf themacommissies. Die vergaderden elk minstens één keer per maand over de onderwerpen van hun portefeuille. Vanaf nu zijn er per onderwerp bijeenkomsten met een vaste begin- en eindtijd. Dat kunnen zogeheten beeldvormende of meningsvormende bijeenkomsten zijn. Met de vaste begin- en eindtijden weet iedereen welk onderwerp hoe laat aan de orde komt.

Beeldvormende bijeenkomst
Een beeldvormende bijeenkomst kan een werkbezoek van raadsleden aan een organisatie zijn, een technische sessie met ambtenaren, een expertmeeting, een hoorzitting of een aparte bijeenkomst waarin inwoners als inspreker hun mening kunnen geven. Beeldvormende bijeenkomsten zijn meestal openbaar. Bijeenkomsten met inwoners uiteraard altijd. De agendacommissie van de gemeenteraad bekijkt per beeldvormende bijeenkomst of er live wordt gestreamd zodat inwoners thuis mee kunnen kijken. Bijeenkomsten waar inwoners aan deelnemen worden altijd uitgezonden, maar technische sessies bijvoorbeeld niet altijd.

Meer informatie over inspreken

Meningsvormende bijeenkomst
De meningsvormende bijeenkomsten vervangen globaal de oude raadscommissievergaderingen. Tijdens deze meningsvormende vergaderingen gaan de raadsleden met elkaar en het college van B&W in debat. Als er over een onderwerp nog geen beeldvormende bijeenkomst met insprekende inwoners is geweest, is er tijdens een meningsvormende vergadering ook ruimte voor insprekers. De meningsvormende bijeenkomsten zijn openbaar en worden uitgezonden.

Besluitvormende bijeenkomst
De besluitvormende bijeenkomsten zijn de raadsvergaderingen waarin de raad de besluiten neemt over raadsvoorstellen. Collegebrieven, waarmee het college van B&W de raad heeft geïnformeerd over bepaalde onderwerpen, worden hier niet meer besproken. Over collegebrieven wordt alleen in de meningsvormende bijeenkomsten gedebatteerd. In besluitvormende raadsvergaderingen kunnen wel moties over collegebrieven aan de orde komen waarover de raad een besluit neemt. Voor informatie over de vergaderwijze in verband met de coronamaatregelen: Gemeenteraad en corona.

In het nieuwe systeem zijn er altijd 3 Politieke Woensdagen met beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten in aanloop naar de Politieke Woensdag in de 4e week met een besluitvormende raadsvergadering. De beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten zijn tijdens de verbouwing van het stadhuis over het algemeen in het tijdelijke 'stadhuis' aan de Radesingel of in zaal Topweer in het Provinciehuis. Vanwege de coronamaatregelen kunnen ze 'hybride' (deels fysiek, deels digitaal) of geheel digitaal. Voor informatie over de vergaderwijze in verband met de coronamaatregelen: Gemeenteraad en corona.

Invloed inwoners
Het nieuwe systeem biedt meer ruimte om beeldvormende sessies met inwoners te houden. Die hoeven niet per se op de Radesingel of het Provinciehuis plaats te vinden, maar kunnen ook in de wijk of in een dorp zijn. Om te horen wat er in de dorpen en wijken leeft, kunnen er jaarlijks ook 'raadsgesprekken' worden georganiseerd.

Burgeragendering
Daarnaast is er nu de mogelijkheid dat inwoners onderwerpen die zij belangrijk vinden op de agenda van de raad zetten. Dat noemen we burgeragendering. Daar moet een initiatiefnemer minimaal 50 handtekeningen voor hebben verzameld. De agendacommissie van de raad beslist vervolgens over de agendering.

Hoe dien ik een verzoek in voor burgeragendering?

Ook rond de vergaderingen op de Politieke Woensdag is er meer ruimte voor inwoners om in gesprek met raadsleden te gaan. Inwoners of organisaties kunnen bijvoorbeeld een marktkraam in de wandelgangen inrichten om aandacht voor hun onderwerp of organisatie te vragen. Hiermee wordt begonnen als de coronamaatregelen dat toelaten.

Agenda
Hoe weet je nu wanneer en waar een bepaald onderwerp op de agenda staat? Kijk daarvoor op de raadskalender op de homepage van deze website. Daar staat per Politieke Woensdag (klik op het rode balkje 'Politieke Woensdag Dagoverzicht) een overzicht van de onderwerpen die die dag op de agenda staan. Per onderwerp staat waar en hoe laat het aan de orde komt en wat voor soort bijeenkomst het is (bijvoorbeeld beeldvormend of meningsvormend). Ook alle stukken die bij dat onderwerp horen, staan erbij.

Meer informatie over de nieuwe werkwijze van de raad
Lees voor meer informatie over de werkwijze van de raad het raadsvoorstel 'Naar een nieuwe werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad' met daarin ook de spelregels voor het nieuwe werkwijze.