Wat er met uw e-mail of brief gebeurt

Wilt u iets aan de gemeenteraad voorleggen of met een raadslid bespreken? Dat kan op verschillende manieren.

Let op: post blijft liggen, stuur uw brief digitaal 
Door onderbezetting op ons kantoor blijft papieren post langer liggen. U kunt het beste online uw brief indienen via onderstaand e-mailadres.

raad@groningen.nl

Wat er met uw e-mail of uw brief gebeurt

Uw e-mail of brief gaat aan het eind van de werkdag naar alle 45 raadsleden. Ook komt het op de lijst van overige ingekomen stukken op de agenda voor de eerstvolgende raadsvergadering.
U krijgt automatisch een bericht dat wij uw bericht hebben ontvangen.

De gemeenteraad kan het volgende met uw e-mail of brief doen:

  • Voor kennisgeving aannemen. Dit gebeurt meestal.
  • Uw mening meewegen als ze een besluit nemen.
  • Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vragen om een inhoudelijke reactie te geven. Deze reactie krijgt u dan binnen 6 weken.
  • Toevoegen aan een onderwerp op de agenda van een raadscommissie of de raad. (eventueel openbaar op uw verzoek)

Uw e-mail of brief aan de gemeenteraad is in principe openbaar:

  • De Griffie kan de brief of e-mail doorsturen naar mensen die hem opvragen.
  • De gemeenteraadsleden kunnen er in openbare vergaderingen over praten.
  • Privacygevoelige gegevens als namen, adressen en telefoonnummers worden onherkenbaar gemaakt indien de brief wordt opgevraagd.
  • E-mails en brieven met privacygevoelige gegevens staan achter een inlogcode op het Raads Informatie Systeem (RIS). Alleen personen met een inlogaccount kunnen erbij.

U krijgt geen inhoudelijke reactie van de raad als geheel. Dit omdat niet alle politieke partijen in de gemeenteraad dezelfde mening hebben over de verschillende onderwerpen die onder hun aandacht komen.                                                          
U kunt natuurlijk altijd individuele fracties van politieke partijen in de raad benaderen.

Contact met fractie

Wilt u contact met een bepaald raadslid of een raadsfractie van een bepaalde politieke partij? U vindt hun mailadressen en telefoonnummers op de pagina's van de gemeenteraad.