Wat er met uw e-mail of brief gebeurt

U kunt de gemeenteraad altijd een mail of brief sturen. Bijvoorbeeld met uw mening over onderwerpen die op de agenda staan. Of om aandacht voor andere onderwerpen of problemen te vragen.

Een mail heeft trouwens de voorkeur. Maar een ouderwetse handgeschreven brief is uiteraard ook mogelijk. U kunt uw mail of brief naar de Griffie sturen, de afdeling die de raad ondersteunt. De Griffie zorgt ervoor dat uw mail of brief bij alle raadselden van alle raadsfracties in de gemeenteaad terecht komt.

Uw mail aan de raad kan naar: raad@groningen.nl

Uw brief aan de raad kan naar: Postbus 30026 9700 RM Groningen t.a.v. de Griffie.

Wat gebeurt er met uw mail of brief?

Uw e-mail of brief gaat aan het eind van de werkdag naar alle 45 raadsleden. Ook komt het op de lijst van overige ingekomen stukken op de agenda voor de eerstvolgende raadsvergadering.

U krijgt een automatisch bericht dat wij uw e-mail hebben ontvangen. Heeft u een handgeschreven brief gestuurd dan ontvangt u een ontvangstbevestiging per post.

De gemeenteraad kan het volgende met uw e-mail of brief doen:

  • Voor kennisgeving aannemen. Dit gebeurt meestal.
  • Uw mening meewegen als ze een besluit nemen. Brieven die betrekking hebben op punten die geagendeerd staan bij komende Politieke Woensdagen worden openbaar aan de betreffende agenda toegevoegd (zonder privacy gevoelige gegevens).
  • Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vragen om een inhoudelijke reactie te geven. Deze reactie krijgt u dan binnen 6 weken.
  • Ook kunnen raadsleden besluiten uw brief/onderwerp te agenderen door een agenderingsverzoek in te dienen bij de agendacommissie. (U kunt zelf ook een agenderingsverzoek indienen via de button 'aanvraag burgeragendering' op de homepagina.)

Uw e-mail of brief aan de gemeenteraad is in principe openbaar:

  • De Griffie kan de brief of e-mail doorsturen naar mensen die hem opvragen. Dat kunnen inwoners maar ook journalisten zijn.
  • De gemeenteraadsleden kunnen er in openbare vergaderingen over praten.
  • Privacygevoelige gegevens als namen, adressen, e-mail  en telefoonnummers worden onherkenbaar gemaakt indien de brief wordt opgevraagd door inwoners of journalisten.
  • E-mails en brieven met privacygevoelige gegevens staan achter een inlogcode op het Raads Informatie Systeem (RIS) van de raad. Alleen personen met een inlogaccount kunnen erbij.

U krijgt geen inhoudelijke reactie van de raad als geheel. Dit omdat niet alle politieke partijen in de gemeenteraad dezelfde mening hebben over de verschillende onderwerpen die onder hun aandacht komen. Uiteraard kunnen raadsleden van één of meer fracties contact met u zoeken naar aanleiding van uw mail of brief. U kunt natuurlijk altijd individuele fracties van politieke partijen in de raad benaderen.

Contact met fractie

Wilt u contact met een bepaald raadslid of een raadsfractie van een bepaalde politieke partij? U vindt hun mailadressen en telefoonnummers op de pagina's van de gemeenteraad.

U kunt altijd de Griffie benaderen met vragen over contact met de raad en raadsleden.