Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. Het betreft allerlei onderwerpen die voor de gemeente en de inwoners van belang zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over wonen, werken, cultuur en recreatie. Een plan gaat alleen door als de meerderheid van de gemeenteraad het ermee eens is. Burgemeester Koen Schuiling is voorzitter van de gemeenteraad. Plaatsvervangend voorzitter is raadslid Hans Sietsma.

Taken

De gemeenteraadsleden hebben 3 belangrijke taken:

 • De inwoners van Groningen vertegenwoordigen. Dat doen ze door contact met de bevolking te hebben om te weten wat er speelt. Zo kunnen ze bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen.
 • De hoofdlijnen van het beleid van de gemeente bepalen. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed. Dat kun je terugvinden in de Gemeentebegroting.
 • Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afgesproken beleid goed uitvoert. De gemeenteraad kan de onafhankelijke Rekenkamer ook vragen onderzoek te doen naar het beleid van de gemeente.

Politieke instrumenten 

De gemeenteraadsleden kunnen verschillende instrumenten gebruiken om hun taken uit te voeren:

 • Zelf met een idee voor beleid komen (initiatiefvoorstel).
 • Aanpassing van een raadsvoorstel voorstellen (amendement).
 • De gemeenteraad over een bepaald onderwerp een standpunt laten innemen (motie).
 • Verzoek indienen om vragen te stellen over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat (recht van interpellatie).
 • Schriftelijke en mondelinge vragen aan het college van B&W stellen (vragenrecht).
 • Meer informatie over een onderwerp aan het college van B&W vragen (recht van inlichtingen).
 • Verzoek indienen om onderzoek naar een onderwerp te doen (recht van onderzoek).
 • Het recht om te bepalen hoeveel geld er voor welk plan of beleidsonderwerp beschikbaar komt (budgetrecht).

Ondersteuning

De gemeenteraad wordt ondersteund door de Griffie. Gemeenteraadsleden kunnen ook hulp vragen aan medewerkers van de gemeente, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een initiatiefvoorstel.

Gedragscode

Voor de gemeenteraad van Groningen geldt de Gedragscode voor politiek ambtsdragers (pdf 736 kB). Dit zijn richtlijnen voor zaken als belangenverstrengeling, geschenken en houding en gedrag. De gedragscode geldt voor alle 'politieke ambtsdragers', dat zijn raadsleden, wethouders en burgemeester.

Wat deed de gemeenteraad