Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Herijking visie Stadspark (gewijzigd) 3 documenten

Structuurvisie De Suikerzijde, bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied Noord en het MER De Suikerzijde 16 documenten

Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark 6 documenten

Regionale Energie Strategie 1.0 2 documenten

Navolgingsonderzoek informatievoorziening over de uitvoering van en sturing op de WMO-taken 2 documenten

Wijkvernieuwing Sunny Selwerd - herinrichting Selwerd-Zuid 4 documenten

Conceptlijst karakteristieke panden 3 documenten

Huisvestingsverordening 2021 4 documenten

Kredietaanvraag twee kiosken Wielewaalplein (onderdeel van Regiodeal) 3 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2019 (nieuwe versie) 4 documenten

Ondersteuning Rekenkamer gemeente Groningen en raad (inrichting griffie) 1 document

Kredietaanvraag herbouw gymzaal Molukkenstraat 1 document

Kredietaanvraag Driebondschool Engelbert 1 document

Compensatie gestegen bouwkosten Pluspakket scholenprogramma 1 document

Vaststelling beeldkwaliteitsplan uitwerkingsplan Meeroevers IIb Vlek 13 2 documenten

Vaststelling beeldkwaliteitsplan uitwerkingsplan De Zeilen, fase 2 2 documenten

Nieuw kunstgrasveld sportpark Esserberg 2 documenten

Visie MartiniPlaza 4 documenten

Instellen begeleidingscommissie Democratische Vernieuwing en Participatie 1 document

Terugdringen parkeeroverlast in een groter gebied 5 documenten

Beleidskader Inburgering 2 documenten

Benoeming lid Audit Committee 1 document

Benoeming lid begeleidingscommissie Aardbevingsdossier 1 document

Uitkomsten Windverkenning 22 documenten

Gebiedsvisie Meerstad-Noord 6 documenten

Plan van aanpak Onderzoek Joodse eigendommen tijdens en na WO II 3 documenten

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 3 documenten

Raadsvoorstel onderzoek Rekenkamer beschermingsbewind 2 documenten

Logiesbelasting naar overnachtingsprijsklassen (10-3-2021) 2 documenten

Wijziging verordening cameratoezicht gemeente Groningen 2 documenten

Actualisatie wegsleepverordening gemeente Groningen 2021 2 documenten

Nieuwe programmastructuur Begroting 4 documenten

Maatregelen wachtlijsten jeugd 1 document

Harmonisatie Sporttarieven 6 documenten

Nacalculatie revitalisering Simon van Hasseltschool 2 documenten

Krediet opwaardering en herinrichting entreehal Oosterpoort 1 document

Subsidie Platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw (GRAS) 2021-2023 3 documenten

Het Gronings model voor dorps- en wijkdemocratie (nieuwe versie 17-2-2021) 5 documenten

Kredietaanvraag Caspomor Park 1 document

Realisatie nieuw fietspad parallel aan Platvoetspad 2 documenten

Nota Bodembeheer 2021 3 documenten

Visie Stadslogistiek 3 documenten

Kredietaanvraag Groenewei 1 document

Sociaal steunpakket cultuur 3 documenten

Uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen 2 documenten

Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein 2021 8 documenten

Het Gronings model voor dorps- en wijkdemocratie 5 documenten

Beleidskader Veiligheid 2021-2024 2 documenten

Decembercirculaire gemeentefonds 2020 1 document

Aanleg beregeningsinstallaties natuurgrassportvelden 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Ter Borchlaan 1 3 documenten