Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

download

Exporteren naar

PDF Excel

Aanpassen betaalvenster Selwerd (wijziging verordening parkeerbelastingen 2022) 2 documenten

APVG aanpassing bezorgeconomie 2 documenten

Ontheffingenbeleid venstertijden 4 documenten

Meicirculaire 2022 1 document

Benoeming agendacommissie 1 document

Financieel Meerjarenbeeld 2023 - 2026 3 documenten

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2022 VGR I 3 documenten

Vervolgfinanciering Warmte Koude Opslag (WKO) en toekomstperspectief WarmteStad 3 documenten

Nacalculaties sanering riolering, verlegging riolering tbv AZR, Meerjareninvesteringen beheer openbare ruimte 2019 5 documenten

Gemeenterekening 2021 gemeente Groningen 4 documenten

Opheffen geheimhouding 2022 1 document

Kredietaanvraag herbouw gymzaal De Meet te Haren 1 document

Vaststelling Structuurvisie Reitdiepzone 10 documenten

Voorbereidingskrediet Travertijnstraat 1 document

Voorbereidingskrediet klimaatadaptief Damsterdiep LIFE COOL SQUARE 2 documenten

Kwaliteitsimpuls tijdelijk fietsparkeren binnenstad 1 document

Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2022 (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Benoeming raadsleden in nevenfuncties 1 document

Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen 2022 2 documenten

Aanvullend krediet UT Delfiahaven, Hoogkerk 1 document

Herhuisvesting Centrum naar Werk (CnW) 1 document

Nacalculatie Verkeer 2021 en kredietaanvraag verbetering fietspaden Haren-Glimmen 2 documenten

Vestigen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Esserberg te Haren 5 documenten

Aanpassing bebouwde komgrenzen (Aanpak Ring Zuid) 2 documenten

Corona ondersteuning Sport 1 document

Kredietaanvraag en vaststelling grondexploitatie Theda Mansholtlocatie 1 document

Rechtspositie verordening raadsleden en fractiewoordvoerders gemeente Groningen 2022 2 documenten

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek fusie en rol VRIJDAG in realisatie doelstellingen amateurkunst en -cultuur 2 documenten

Tiny Houses Westpark 1 document

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek informatievoorziening Aanpak Ring Zuid 2 documenten

Afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2022 5 documenten

Raadsvoorstel rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 2 documenten

Tarieven logiesbelasting 2023 2 documenten

Verdelingsvoorstel voormalige TONK-gelden 1 document

Geluidswerende maatregelen Buitenhof 4 documenten

Wijziging subsidieverordening funderingen Woltersum 4 documenten

Politieke Woensdag als commissie artikel 82 Gemeentewet 1 document

Procedure benoemen wethouders gemeente Groningen 2022 2 documenten

Nieuwe accommodatie bij Van Houten in de Oosterparkwijk 3 documenten

Aanpak overlast door houtrook 2 documenten

Decembercirculaire gemeentefonds 2021 1 document

Samenwerkingsovereenkomst Stadshavens 1 3 documenten

Kredietaanvraag Peter Petersenschool 2 documenten

Woonzorgvisie 3 documenten

Aanvraag suppletie uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven 1 document

Overeenkomst Dierenbescherming Dierennoodhulp 2 documenten

Beleidskader natuur inclusief bouwen 3 documenten

Kredietaanvraag stedelijk skatepark Stadspark 1 document

Afsluiten nieuw accountantscontract 2022 1 document

Kaders en uitgangspunten Fonds energietransitie en gemeentelijke exploitatie duurzame energie 4 documenten

Voorbereidingskrediet Westpoort fase 2 2 documenten

Nacalculatie Kunstwerf 2 documenten

Gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 2 documenten

Nacalculatie Kindcentrum Ten Boer 2 documenten

Verordening tot wijziging van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2020 2 documenten

Voorlopig ontwerp Minervaplein en Ramblas Kattendiep 1 document

Aanvraag extra voorbereidingskrediet Dudok aan het Diep 1 document

Vaststelling bodemenergieplannen en aanpassingen interferentiegebieden 8 documenten

Huisvestingsverordening 2022 6 documenten