Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Beheersverordening Parkeren Groningen 2023 3 documenten

Aanvullend krediet Suikerzijderoute 1 document

Nota Mensen maken Groningen een ode aan vrijwillige inzet 3 documenten

Nota aanpak eenzaamheid in Groningen 3 documenten

Vaststelling Uitvoeringsprogramma Hubs 2 documenten

Groninger Monumentenfonds 1 document

Wijzigen categorie verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Reitdiephaven Festivallocatie 5 documenten

Actualisatie fietsbewegwijzering gemeente Groningen 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Woonschepenhaven 4 documenten

Voorkeursscenario Travertijnstraat 3 documenten

Vaststelling bodemenergieplan Stadshavens Eemskanaalzone, herziene versie 2023 2 documenten

Aanvullend krediet vervanging armaturen veld 1 sportpark Esserberg 1 document

Voorkeurslocatie vervanging Paddepoelsterbrug 6 documenten

Aanpassing Categorieenlijst verklaring van geen bedenkingen t.b.v. kavel 7, Zernike 3 documenten

Gebiedsvisie Corpus den Hoorn-Zuid 4 documenten

Kredietaanvraag vervanging parkeerautomaten 1 document

Normenkader 2023 2 documenten

Afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2023 4 documenten

Tijdelijke huisvesting scholenplan 1 document

Toekomstvisie evenementen 3 documenten

Geluidsanering gevels Hoendiepskade 2 tm 32 1 document

Evaluatie Opkoopbescherming en wijziging Huisvestingsverordening 2022 4 documenten

Voorjaarsbrief en financieel meerjarenbeeld 2024-2027 7 documenten

Meicirculaire 2023 1 document

Betaald parkeren Klein Martijn 1 4 documenten

Financiële bijdrage maatregelen ten behoeve van voortzetting huidig gebruik Biotoop 9 documenten

Actieplan huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen 2 documenten

Aanpassing legestarief deelscooters 3 documenten

Gemeenterekening gemeente Groningen 2022 4 documenten

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2023 VGR I 2 documenten

Benoeming nieuwe voorzitter raad van toezicht Openbaar Onderwijs Groningen 4 documenten

Kredietaanvraag inrichting cameratoezichtruimte 1 document

Vervolginvestering Warmtenet Noordwest fase 2a en verkenning 2b 1 document

Uitvoeringsprogramma Lopen, Fietsen en Verkeersveiligheid 2023-2030 3 documenten

Bezwaarschrift tegen besluit Wet voorkeursrecht gemeenten Paterswoldseweg 43 1 document

Vaststelling grondexploitatie Westpoort fase 2 en uitvoeringskrediet 1 document

Kermisexploitanten Woonschepenhaven 1 document

Aanpassing verordening jeugd aan Basis jeugdhulp en pgb 5 documenten

Statuten nieuwe bestuurlijke stichting Marenland en Noordkwartier 4 documenten

Afronding Gelijk Speelveld voormalige gemeenten Haren en Ten Boer 1 document

Financiële stukken Meerschap Paterswolde 2023 concept zienswijze 3 documenten

Financiële stukken Publieke Gezondheid en Zorg 2023 (wensen & bedenkingen) 3 documenten

Financiële stukken VRG 2023 9 documenten

Kredietaanvraag herontwikkeling locatie St. Jansstraat en herhuisvesting VRIJDAG 2 documenten

Motie ondersteuning dierenartskosten voor minima 2 documenten

Centrumregeling Veilig Thuis Groningen (VTG) verdeelsleutel en indexering DUVO middelen 6 documenten

OV-bureau Groningen Drenthe ontwerpbegroting 2024 3 documenten

Invoering maatschappelijke parkeervergunning 3 documenten

Nota Mantelzorg 'Van onschatbare waarde' 4 documenten

Wijziging legestarieven afgifte rijbewijzen 2 documenten

Wijziging van de re-integratieverordening Participatiewet 2020 3 documenten

Uitvoeringskrediet Fietspad spoorlijn Groningen-Sauwerd 1 document

Besluit op bezwaar Wet voorkeursrecht gemeenten Esserberg 1 document

Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021 2 documenten

Statutenwijziging stichting Openbaar Onderwijs Groningen 2023 3 documenten

Aankoop Hoogeweg 9a t.b.v. VSO Portalis 1 document

Voorbereidingskrediet herinrichting Kwinkenplein, Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage 1 document

Voorbereidingskrediet bij Van Houten 1 document

Uitvoeringskrediet verplaatsing exploitatie 't Pannekoekschip 1 document

Uitvoerings- en voorbereidingskrediet voormalige Arriva-locatie 1 document

Technische actualisatie uitvoeringsprogramma Binnenstad 1 document

Decembercirculaire gemeentefonds 2022 1 document

Economische Agenda 2023-2026 - Met energie naar de toekomst voor een groene en eerlijke economie 2 documenten

Slecht weer voorziening Bevrijdingsfestival Groningen 2023 1 document

Stand van zaken en continuering 2023 herstelagenda Groningen Vooruit 2 documenten

Vaststelling MER Gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord 8 documenten

Vaststellen Gebiedsvisie en reactienota Helpman-Noord en wijziging bestemming bij Finse school 3 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Tracé Ring Zuid 5 documenten

Donatie van 1 euro per inwoner voor Turkije en Syrie aan Giro555 2 documenten

Nota Sociale Basis fase 2 5 documenten

Voortgang uitbreiding venstertijdengebied 5 documenten

Strategische Agenda Stationsgebied 5 documenten

Eenmalige bijdrage aan het RHC Groninger Archieven 2 documenten

Adviescommissie voor de Sport (her)benoemen leden 2 documenten

Vaststelling Controleverordening 2023 2 documenten

Lange Termijn Agenda 2023-2026 4 documenten

Subsidieregeling energieneutraal Ten Post 2 documenten

Update krediet Groningen Spoorzone HOV Maatregelenpakket 1 document

Aanvullend krediet herinrichting Nieuwe Boteringestraat 1 document

Financiële afwikkeling herinrichting Kermis Exploitantenterrein Helper Westsingel (KET-HWS) en realisatie woon-werkkavels Bornholmstraat 1 document

Kredietaanvraag aanplant bomen 2023 1 document

Vestigen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Paterswoldseweg 43 5 documenten

Wijziging verordening individuele inkomenstoeslag 3 documenten