Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2013

De nota Met elkaar voor elkaar; naar een gebiedsgebonden aanpak van het sociaal domein 1 document

Emancipatiebeleid 2014-2017 1 document

Kredietaanvraag Basispakket Verkeersmanagement 1 document

Ontrekking zuidelijk deel Scandinaviëweg aan het openbaar verkeer 1 document

Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde 1 document

Kredietaanvraag 2014 vervangingsinvesteringen en aanvullende langcyclistisch onderhoud openbare ruimte 1 document

Ophalen investeringskredieten MIP 2014 1 document

Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Sontwegtracé 4 documenten

Grondexploitaties Bessemoerstrook corporatieve herstructurering Paddepoel Zuidoost grijs groen en Paddepoel Zuidoost, inbreng en uitname 1 document

Nacalculatie uitbreiding Vensterschool Koorenspoor (locatie wijkpost, Korreweg 270) 1 document

Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2013.pdf + corr. 1 document

Verordening tot wijziging van de afvalstoffenverordening en wijziging nadere regels en besluiten 1 document

Wijziging reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 1 document

Beperking gratis trouwen en invoering tarief buitendienstidentiteitsbewijzen en overige leges nw 1 document

Nacalculaties 2013 nw 1 document

Omvormen Stadjerspas naar webshop en Kindpakket 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Aduard-Nieuwklap 1 document

APVG wijziging vellen van een houtopstand 1 document

Onttrekking zuidelijk deel Agunnarydweg aan het openbaar verkeer 1 document

Tussentijdse resultaatbestemming 2013 1 document

Grondexploitatie Meerstad 2013 1 document

Grondexploitatie Westpoort 2013 1 document

Herziene exploitatie Zernike Campus Groningen 2013 1 document

Herziene grondexploitatie CiBoGa 2013 1 document

Herziene grondexploitatie Driehoek Peizerweg 2013 1 document

Herziene grondexploitatie Eemskanaalzone 2013 1 document

Herziene grondexploitatie Eemspoort 2013 1 document

Herziene grondexploitatie Europapark station Europapark en Kempkensberg Engelse Kamp.pdf rv 1 document

Herziene grondexploitatie Reitdiep fase III en IV 2013 1 document

Herziene grondexploitatie Roodehaan 2013 1 document

Integrale grondexploitatie Oosterhamrikzone 2013 1 document

Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2014 nieuw 2 documenten

Meerjarenprogramma Verlceer en Vervoer 2014-2017 1 document

Revitaliseringsplan Woonschepenhaven 1 document

Slotcalculaties 2013.pdf rv 1 document

Verlenging Subsidie Voedselbanlc 2014 1 document

Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2013 1 document

Beheersverordening Sledemennerbuurt Westerhaven 1 document

Verordening tot wijziging van de Verordening Openbaar Vaarwater 2006 1 document

Begroting 2014 en jaarrekening 2012 Groninger Archieven 1 document

Belastingtarieven 2014 1 document

Kredietaanvraag HOV-maatregelen netwerkanalyse Groningen - Assen (ambitieniveau 1 en 2 bus) 1 document

Wijziging Winkelverordening winkeltijden Groningen 2009 1 document

Groninger water- en rioleringsplan 2014 tot 2018 1 document

Vaststelling koopzondagen 2014 1 document

Wijzigingen APVG ivm vaststelling Beleidsnota Standplaatsen 2014 1 document

Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2014 1 document

Programma Regionaal Kompas voor maatschappelijke opvang actief onder dak 2014-2017 1 document

Projectbesluit aanvraag reguliere bouwvergunning Weeshuisgang 4 1 document

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014 1 document

Belastingtarieven 2014 1 document

Benoeming gemeentelijk Ombudsman Groningen 1 document

Voorbereidingsbesluit Vishoek Hoekstraat en Muurstraat 1 document

Benoeming raadslid in rekenkamercommissie M Verhoef ivm vacature v d Vegt 1 document

Verlenging contract accountant ErnstYoung tot 01-07-2016 1 document

Verordening tot wijziging van de verordening op de fractievergoeding 2013 1 document

Aanpassen regelgeving evenementenaanvragen wijziging artikel 2 19 APVG 2009 1 document

Dienstverleningsplan accountant controlejaar 2013 1 document

Raadsvoorstel inzake gemeentebegroting 2014 2 documenten

Parkeerplan Helperplein en Verlengde Hereweg 1 document

APVG wijziging opnemen mogelijkheid aanwijzen veiligheidsrisicogebied (rv) 1 document

Landelijke intocht Sinterklaas 2013 1 document

Actualisatie Regiovisie Groningen Assen 1 document

Regio Groningen-Assen actualisatie Netwerkanalyse HOV-visie en aanvullend maatregelenpakket 1 document

Parkeerverordening 2014 en Nadere Regels Parkeerverordening 2014 1 document

Raadsvoorstel inzake tariefdifferentatie parkeerbedrijf 1 document