Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2014

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015 1 document

Nacalculaties 2014 1 document

Verordeningen Participatiewet (gewijzigde versie) 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt (gewijzigde versie 16-12) 4 documenten

Centrumregeling beschermd wonen 1 document

Perspectief, actieplan tegen de armoede 1 document

Wijziging Algemene Subsidieverordening ASV i v m topinkomens 1 document

Wijziging van de verordening Wmo Groningen 2015 1 document

Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal 2014 en tarievennota 2015 1 document

Kredietaanvraag reconstructie knoop NRW WRW 2e fase 1 document

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 document

Tussentijdse resultaatbestemming 2014 1 document

Afwikkeling ID banen WerkPro 1 document

Aanvraag aanvullend krediet renovatieplan sportpark Esserberg 1 document

Activering bovenwijkse voorzieningen uit grondexploitaties 2014 1 document

De Oosterpoort de Stadsschouwburg investeringen 2014 1 document

Herziene grondexploitatie 2014 Europapark Station Europapark en Kempkensberg 1 document

Herziene grondexploitatie CiBoGa 2014 1 document

Herziene grondexploitatie Driekhoek Peizerweg 2014 1 document

Herziene grondexploitatie Eemskanaalzone (EKZ) 2014 1 document

Herziene grondexploitatie Eemspoort 2014 1 document

Herziene grondexploitatie Roodehaan 2014 1 document

Herziene grondexploitatie Westpoort 2014 1 document

Herziene grondexploitatie Zernike Campus Groningen 2014 1 document

Herziene grondexplotatie Meerstad 2014 1 document

Herziening grondexploitatie Reitdiep fase 3 4 1 document

Integrale grondexploitatie Oosterhamrikzone 2014 1 document

Meerjarenprogramma structuurvisie Wonen 2015 1 document

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2015-2018 1 document

Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 1 document

Wijziging Financiële Verordening gemeente Groningen 1 document

Subsidie Platform GRAS 2015-2017 1 document

Krediet aanvraag renovatie Herewegspoorviaduct 1 document

Invoering Participatiewet in de gemeente Groningen 1 document

Overgang stadsbibliotheek naar het Forum 1 document

Bewonersinitiatief fietspad Engelbert 1 document

Kredietaanvraag tbv Oostelijke Ringweg 1 document

Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde Forum 1 document

Bestemmingsplan binnenstad 13 documenten

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2015 1 document

Vaststellen verordening voorzieningen huisvesting gemeente Groningen 1 document

Belastingtarieven 2015 1 document

Gemeentebegroting 2015 2 documenten

Nota Bodembeheer 2014 1 document

Vaststelling Partiële herziening bestemmingsplan Poelestraat-achterzijde laatste versie 3 documenten

Dienstverleningsplan accountant controle jaar 2014 3 documenten

Aanvullend krediet ontsluitingsweg Helperplein Van Imhoffstraat 1 document

De Levendige stad ook op zondagen 1 document

Ontwerp Boterdiep Bloemstraat herinrichting en sanering 1 document

Overschrijding subsidie gerbuik sportaccommodaties 1 document

Strategisch evenementenbeleid en Beleidsregel Vergunningen Evenementen 1 document

Vaststelling Verordening bevolkingsadministratie gemeente Groningen 2014 1 document

Beleidsplan en Uitvoeringsplan vernieuwing Sociaal domein 2014-2015 WMO verordening 2015 verordening Jeugd 2015 2 documenten

Actualisatie begroting 2014 Veiligheidsregio Groningen 1 document

Krediet aanvraag doorstromingsmaatregelen Martini Ziekenhuis (aanpak Boerhaaverotonde) 1 document

Maatregelen fiets auto Netwerkanalyse Groningen-Assen 1 document

Kredietaanvraag P+R Meerstad 1 document

Kredietaanvraag P&R Haren uitbreiding 1e fase 1 document

Verordening tot wijziging van artikel 2 35b van de Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (bepaling para 1 document

Wijziging APVG hoogwerkers 1 document

ontwerp tunnel Paterswoldseweg 1 document

Welstandstoetsing 1 document

Vaststelling Visie Werklocaties Rode Loper en de beleidsnotitie Westpoort 1 document

Kredietaanvraag project Toegankelijke Bushaltes fase V 1 document

GrESCo investeringen nieuwbouw Buurtcentrum Bessemoer 1 document

GrESCo investeringen renovatie aula begraafplaats Selwerderhof 1 document

Groningen spoorzone 6 documenten

Kredietaanvraag aanpassing infrastructuur 24 meter bussen 1 document

Economische agenda 2015-2019 1 document

Fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling Hoofdstation 2 documenten

Partiële herziening bestemmingsplan Grote Markt-Oostwand 2 documenten

Slot- en nacalculatie sanering riolering 2010 1 document

Vaststelling geactualiseerde kaderdocument informatiebeveiliging gem Groningen (kaders) 1 document

Conceptbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenpark Rengers 1 document

Conceptbegroting 2015 Veiligheidsregio Groningen 1 document

Functie cliëntondersteuning en de positie en transitie van MEE Groningen RV 1 document

Financieel meerjarenbeeld 2015-2018 1 document

Financiele jaarstuken PG&Z 1 document

Intensivering armoedebeleid 2014 dmv inzet extra rijksmiddelen 1 document

Nevenfuncties 1 document

Strafbaarstelling artikel 11 van de Afvalstoffenverordening 1 document

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 1 document

Kredietaanvraag voor nieuwe parkeerautomaten 1 document

Implementatie Wet Markt en Overheid, economische activiteiten 1 document

Actualisatie Stedelijk Ecologische Structuur(SES) 1 document

Ophalen krediet aanleg kunstgras pupillenveld Sportpark Stadspark 1 document

Resultaten marktconsultatie t b v continuïteit van AWBZ-zorg in 2015 1 document

Beheerplannen begraafplaatsen 1 document

Gemeenterekening 2013 2 documenten

Martini Plaza 11 april 2014 1 document

Brugtarief hotelschepen 1 document

P+R Reitdiep 1 document

Aanvullend krediet afwikkeling project Regiotram 1 document

Krediet HOV-as West 3e fase RV maart 2014 1 document

Vastelling bestemmingsplan Woningsplitsing 1 document

Aanvullend krediet afwikkeling schade(claim) Damsterdiepgarage 1 document

Aanvullend krediet Stationsgebied Groningen en Herewegviaduct 1 document

Advies commissariaat toewijzing zendtijd OOG 1 document

Kredietaanvraag herinrichtig en sanering Boterdiep Bloemstraat 1 document

Investeringsregeling Sport 2014 1 document

Parkeerplan Hereplein- Verlengde Hereweg 1 document

Kredietaanvraag brug Suikerfabriek 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Cortinghborg II 1 document

BORG-rapportage 2013 en voorstel BORG-niveaus 2014 1 document

Nacalculatie Hoendiep Noord Westpark 1 document

Nacalculatie Nieuwbouw Harm Buiterplein 1 document

Stadstalent Traineeprogramma gemeente Groningen 1 document

Beleidsplan Vernieuwing Sociaal Domein (gewijzigd raadsvoorstel) 1 document

Inzet van extra middelen Armoedebeleid 2014 1 document

Legesverordening maart 2014 1 document

Deelneming WarmteStad Holding BV 1 document

Treasurystatuut 2014-2015 1 document

Verordening tot wijziging van de afvalstoffenverordening en wijziging nadere regels en besluiten 2901 1 document

Budgetaanvraag the Passion in Groningen 1 document

Aanschaf parkeervergunningensysteem en kredietaanvraag voor de bijbehorende investeringskosten 1 document

Bomenstructuurvisie Sterke Stammen 1 document

Evaluatie en voortzetting Fonds Ondernemend Groningen 1 document

Nota Maatschappelijke Participatie 1 document

Wijzing op de legesverordening 2014 1 document

Testament oude raad 1 document

2e tranche bezuiniging subsidie Martiniplaza 1 document

Beleidsplan Vernieuwing Sociaal Domein 1 document

Nota Ruimtelijke Kwaliteit 1 document

Herinrichting sportpark Corpus den Hoorn 2 documenten

Planvorming Sporthal Europapark 1 document

Vaststellingsovereenkomst__mediation_Groningen_-_Tynaarlo 1 document