Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2016

Tracékeuze_fietsroute_Plus_Helperzoom 3 documenten

Wijziging_Centrumregeling_Beschermd_Wonen 1 document

MJOP fase2 Martiniplaza 4 documenten

Exploitatiebegroting uitvaartcentrum crematorium Hoendiep 1 document

Kaders Gelijk Speelveld 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Polaris Pleiadenlaan 5 documenten

Aanstelling gemeentelijke jongerenombudsman 3 documenten

Verklaring van geen bedenkingen zonnepanelen 2 documenten

Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Roodehaan 1 document

Ereburgerschap 1 document

Dekking premiekorting collectieve verzekering 1 document

Nacalculaties 2016 1 document

Grondexploitatie 2016 Reitdiepzone 1 document

Kredietaanvraag Europapark 1 document

Kredietaanvraag plankosten externe projecten 1 document

Wijziging verordening cameratoezicht 1 document

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017-2020 1 document

Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2017 - 2020 inclusief prestatieafspraken 1 document

Raadsvoorstel inzake toekomst Airport Eelde 2 documenten

Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal 2016 1 document

Gemeentelijke voorschriften Grenscorrectie Meerstad 1 document

Overhevelen van investeringen in bovenwijkse voorzieningen Meerstad 1 document

Realisatie nieuwbouw huisvesting Culturele Instellingen Ebbingekwartier 1 document

Wijziging Marktverordening Groningen 2010 1 document

Kadernota Bslim3, versterken jeugd sport en sportvereniging 1 document

Nacalculatie herhuisvesting Stadsbeheer 1 document

Wijzigingsverordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 1 document

Nieuw reglement op de fractie-assistentie gemeente Groningen 2017 1 document

Wijziging verordening op de fractievergoeding 1 document

Tussenbalans Werkwijze raad 1 document

Zienswijze herindelingsontwerp Groningen, Ten Boer en Haren 1 document

Erfgoedverordening gemeente Groningen 2017 1 document

Septembercirculaire gemeentefonds 2016 1 document

Verordening Informatiebeheer gemeente Groningen 2016 1 document

Verordening tot wijziging Graafverordening en Telecommunicatieverordening 1 document

Krediet bouwrijp maken TSZC p-terrein Corpus den Hoorn en planologisch besluit 7 documenten

Aanvraag uitvoeringskrediet vervanging apparatuur brugbediening op afstand 1 document

Tracékeuze Fietspaden Paddepoel en Selwerd 9 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Hoofdstation Groningen 2 documenten

(Co)Investeringsfonds Sportaccommodaties en Mulieronderzoek 1 document

Ontwikkelstrategie voormalig suikerfabriekterrein 1 document

Update Vervolg maatregelenpakket HOV-visie 1 document

Verplaatsen busstation, westflank en inpassing korte busondergang 1 document

Definitieve Cultuurnota 2017-2020 3 documenten

Reclamebeleid 2016. 1 document

Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2017 1 document

Slot- en nacalculatie Sanering riolering 2012 1 document

Gemeentebegroting 2017 4 documenten

Tarieven 2017 1 document

Financiering inrichting paslezers en ICT WIJ teams 1 document

Legeskosten ontheffing voor emissievrije taxi's 1 document

Wijziging Financiële Verordening gemeente Groningen 1 document

Erkennen van de waterbodemkwaliteitskaart 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Melisseweg 2 documenten

Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Kardinge 3 documenten

Ontwikkeling A-kwartier 1 document

Aanpak van Lenneplaan 1 document

Algemene Voorziening Huishoudelijke hulp 2017 e.v. 1 document

Aankoop Van der Hoopstraat 3 1 document

Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig) 1 document

Voortgang herhuisvesting Stadsbeheer 1 document

Wijziging Legesverordening 2016 1 document

Mandatering aan college zienswijze gaswinningsbesluit 1 document

Wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2011 1 document

O2G2 Statutenwijziging (gewijzigd) 1 document

Noordelijk Belastingkantoor 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark - de drafbaan 2 documenten

AZC energieweg 10 2 documenten

Kredietaanvraag zonneweide Vierverlaten 1 document

Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren, Ten Boer 1 document

Gemeenterekening 2015 nwe versie 2 documenten

Voorbereidingsbesluit Herziening bestemmingsregels wonen - openbaar per 29-6-16 2 documenten

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2016 1 document

Principebesluit autoverbinding Oosterhamrikzone 1 document

Bestemming Binnenstad Inrichtingsplan Bussen over West 2 documenten

Evaluatie fusie KCG en Muziekschool 1 document

Kadernota uitvoering organisatie regie WIJ Groningen 1 document

Kredietaanvraag Kwaliteitsmaatregelen P+R 1 document

Uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad 2 documenten

Voorkeursvariant vervanging Gerrit Krolbrug 1 document

Buurtiniatief Coenderspark 1 document

Geheimhoudingsprotocol 1 document

Verordening werkgeverscommissie, delegatiebesluit raad ten aanzien van rechtspositie gemeentelijke Ombudsman 1 document

Verordeningen gemeentelijke Ombudsman en intrekking Privacyreglement 1 document

Voortgang Stadadviseert 1 document

Ontwerp inrichting Nieuwe Markt 1 document

Realisatiebesluit Topsportzorgcentrum (TsZC) 1 document

Startersfonds 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 145 5 documenten

Financieel Meerjarenbeeld 2017-2020 2 documenten

Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 1 document

Herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuidoost grijs en groen 1 document

Herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuidoost inbreng en uitname 1 document

Investering geothermie en warmtenet Noord west (gewijzigd) 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 1 document

Definitief ontwerp Busknooppunt UMCG Noord 1 document

Financiële jaarstukken PG&Z 2015 1 document

Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Binnenstad 12 documenten

Kredietaanvraag maatregelen auto Netwerkanalyse Groningen-Assen 1 document

Plankosten Verkenning Westelijke Ringweg 1 document

Bestemmingsplan Vishoek Hoekstraat en Muurstraat 2 documenten

Herziene exploitatiebegroting Helpermaar 2016 1 document

Kredietaanvraag huisvesting WIJ team de Wijert 1 document

Regeling garantstelling leningen breedtesport 1 document

Aanvullend krediet afwikkeling project Noordzeebrug 1 document

Meerjarenprogramma Sport bewegen 2016 - 2020 1 document

Ontwerpbesluit tot het erkennen van de waterbodemkwaliteitskaart 1 document

Krediet 2e fase P+R Hoogkerk 1 document

Uitgangspunten en proces grootschalige windenergie 1 document

Programma intensiveringsmiddelen leren 1 document

Wijziging hoofdstuk 3 van de APVG 2009 + Nota Prostitutie en overige seksbedrijven (gewijzigd raadsvoorstel) 1 document

Aanpassing procedure inschrijving Gulden Boek 1 document

Benoeming leden Adviescommissie voor de Sport 1 document

Nacalculatie Masterplan Card Only 1 document

Verleggen riolering voor Aanpak Ring Zuid (ARZ) 1 document

Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde Forum 1 document

Bestemmingsplan Europapark herziening 2015 1 document

Nationale start van de 5 mei viering 2016 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Bruilweering 2014 2 documenten

Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenpark Rengers 1 document

Nacalculatie herinrichting Sportpark Corpus den Hoorn 1 document

Planontwikkeling Vuursteenlocatie 1 document

Onderzoek Armoedebeleid Rekenkamercommissie 1 document

Grenscorrectie Meerstad (gewijzigd raadsvoorstel) 1 document

Groningen Spoorzone onderdeel Fiets, mooi extra en Blauwe Brug 4 documenten

Nacalculatie DaFinci 1 document

Toepassen lichte samenvoeging bij herindeling Groningen-Ten Boer 1 document

Aanvraag uitvoeringskrediet P+R Reitdiep 1 document

AZC Energieweg lokatiekeuze 1 document

Ophalen kredieten vervangingsinvesteringen WSR 2016 (gewijzigd) 1 document

Treasurystatuut 2016-2017 1 document

Uitgangspunten ontwikkelstrategie en kredietaanvraag voormalig terrein suikerfabriek 1 document

Integraal gebiedsgericht werken, gebiedsprogramma 2016 1 document

Toepassing coördinatieregeling woningbouwontwikkeling Melisseweg 1 document

Huisvesting WIJ team Lewenborg in Het Dok 1 document

Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening 2015 1 document

Kredietaanvraag en startaanvraag aanpak kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg 1 document

Shelter City Groningen 1 document

Wijziging Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2015 1 document

Afsluiten nieuw accountantscontract 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Noord Oosthoek Hoornsemeer 9 documenten

Herhuisvesting i v m verkoop locatie Gotenburgweg 46 1 document

Nacalculatie Gedeeltelijke Verplaatsing iederz t b v OV bureau 1 document

Programma bodem en ondergrond 2015-2020 1 document

Verhoging logiesbelasting 1 document

Binnenstadsvisie bestemming Binnenstad 9 documenten

Kredietaanvraag MFA de Wijert 1 document

Instemming meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2 documenten

Toekomstvisie A-kwartier 3 documenten

Voorgenomen sluiting OBS De Expeditie 1 document

Wijzigen gemeenschappelijke regelingen 1 document