Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2017

Vaststelling bestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark, de Drafbaan 2017 2 documenten

Herinrichting Binnenstad-west (Brugstraat-Munnekeholm) en continuering Centrumgarage 1 document

Meerjarenprogramma Wonen 2018-2021 1 document

Wijziging belastingverordeningen (verordening afvalstoffenheffing 2018 en de verordening hondenbelasting 2018) 1 document

Financiering incidentele subsidie WIJ Groningen 2018 1 document

Onderzoek Burgerbetrokkenheid Rekenkamercommissie 1 document

Benoeming leden Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Meerstad-Midden West 6 documenten

Regelgeving ten behoeve van deelfietsen 1 document

Financiële_Verordening_gemeente_Groningen (gewijzigd) 1 document

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2018-2021 2 documenten

Nacalculaties Verkeer & Vervoer projecten 2017 1 document

Slotcalculatie 2017 1 document

Nacalculatie Ruimtelijke Investeringsprojecten 2017 1 document

Compensatiepakket groen en duurzaamheid Eelde 1 document

Vervolgtraject Geothermie (gewijzigd voorstel) 1 document

Uitwerking voorkeursalternatief - Investeren Groningen Airport Eelde (GAE) 6 documenten

Financiële Verordening gemeente Groningen 1 document

Wijziging OZB-tarieven 2018 2 documenten

Financiering bed-bad-broodvoorziening 1ste kwartaal 2018 2 documenten

Treasurystatuut 2018-2019 1 document

Voorbereidingsbesluit Openbaar Vaarwater 1 document

Grenscorrectie Meerstad, van toepassing verklaren Verordening hondenbelasting 2016 1 document

Wijziging statuten Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren 1 document

Vaststelling Erfgoednota 2017 6 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Gasleiding Groningen-Winschoten 1 document

Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal 2017 1 document

GR bedrijfsvoeringsorganisatie publiek vervoer Groningen Drenthe 1 document

Uitvoeringsprogramma Suikerfabriek-terrein 3 documenten

Slot-en nacalculatie Sanering Riolering 2013 1 document

Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond 1 document

Aanvraag suppletie uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven 1 document

Septembercirculaire gemeentefonds 2017 1 document

Herbenoeming plaatsvervangend gemeentelijke Ombudsman 1 document

Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2018 1 document

Kredietaanvraag 2017 overname abri's en sanisettes 3 documenten

Gezondheidsbeleid Groningen Gezond 2018-2021 en Healthy Ageing Visie 1 document

Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde, Groninger Forum 1 document

Realisatie Sportcentrum Europapark aanvullend krediet 1 document

Evaluatie woonruimteverdeling en aanpassing huisvestingsverordening 1 document

Nacalculatie renovatie tribune Esserberg 1 document

Herziening grondexploitatie Meerstad 2016 1 document

Parkeermaatregelen Tuinwijk, Helpman-Oost, Professorenbuurt-Oost 1 document

Raadsvoorstel Gemeentebegroting 2018 2 documenten

Belastingtarieven 2018 1 document

Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen 1 document

Aanvraag aanvullende middelen variantenanalyse aanpak Oosterhamrikzone 1 document

Financiering bed-bad-broodvoorziening november en december 2017 1 document

Nota Grondbeleid 2017 2 documenten

Revitalisering Stadhuis (september 2017) 1 document

Aanvullend krediet grondexploitatie Reitdiepzone 1 document

Pomphoes 1 document

Actualisatie Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2017 1 document

Inrichtingsleidraad openbare ruimte binnenstad 3 documenten

Wijzigingen Zondagse Winkeltijden 2017 1 document

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Groningen 2018 1 document

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning betoncentrale 1 document

Masterplan Sontplein 5 documenten

Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 1 document

Evaluatie en voortzetting Fonds Ondernemend Groningen 1 document

Gronings escalatiemodel aanpak woonoverlast en Wet aanpak woonoverlast 1 document

Kader meerjarige exploitatie projecten 1 document

Meicirculaire gemeentefonds 2017 1 document

Gebiedsontwikkeling_Stationsgebied-Zuid 1 document

Financiering bed-bad-brood, juli tot en met oktober 2017 1 document

Samenwerking Publiek Vervoer Groningen Drenthe ( is vervallen) 1 document

Wijziging parkeerregelgeving a.g.v. invoering betaald parkeren nieuwe schilwijken 1 document

Regulering evenementen in gebouwen 1 document

Slimme Fietsroute West 1 document

Revitalisering_Stadhuis 3 documenten

Financieel_meerjarenbeeld_2018-2021 1 document

Gemeenterekening 2016 3 documenten

Bestemming Binnenstad, Inrichtingsplan Astraat, Brugstraat en Munnekeholm 3 documenten

Herziene_grondexploitatie_project_Eemskanaalzone_2016 1 document

Herziene_grondexploitatie_CiBoGa_2016 1 document

Vaststelling_bestemmingsplan_Uitvaartfaciliteit_Hoendiep 6 documenten

Zienswijze_Jaarstukken_Veiligheidsregio_Groningen 2 documenten

Integrale_herziene_grondexploitatie_Oosterhamrikzone_2016 1 document

Herziene_grondexploitatie_De_Velden_2016 1 document

Herziene_grondexploitaties_werklocaties_2016_(Westpoort, Zernike, Eemspoort, Driehoekpeizerweg) 1 document

Herziene_Grondexploitatie_Reitdiep_fase_3_en_4_(2016) 1 document

Krediet_Groninger_Forum 1 document

Herziene_grondexploitatie_2016_Europapark_station_Europapark_en_Kempkensberg 1 document

Begrotingswijzingen_eerste_kwartaal_2017 1 document

Vaststelling_bestemmingsplan_Halfweg 6 documenten

Vaststelling_bestemmingsplan_De_Meeuwen-De_Brink_2017 6 documenten

Opheffing_gemeenschappelijke_regeling_Meerstad_en_vaststelling_bestuursovereenkomst_BOK 9 documenten

Vaststelling_bestemmingsplan_Selwerderhof_e.o. 5 documenten

Vervolg_financiering_warmtestad 1 document

Opheffen_geheimhouding 1 document

Wijziging_verordening_cameratoezicht 2 documenten

Kredietaanvraag_fietstunnel_Papiermolen 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Grondberging Roderwolderdijk 2016 1 document

Wijziging_re-integratieverordening_Participatiewet_2015 1 document

Krediet_Europapark_2017 1 document

Herinrichting_kruising_Wilhelminakade_-_Prinsesseweg 1 document

Ecologische_optimalisatie_tracés_Fietsroute_Plus_Groningen -_Haren 1 document

Definitief_Ontwerp_opritten_Westelijke_Ringweg_bij_Vesta 1 document

Ophalen_Krediet_Uitvoering_Renovatie_Papiermolen 1 document

Fietspad_Park_Selwerd_inclusief_oversteek_Eikenlaan 5 documenten

Deregulering_-_Wijziging_APVG_2009 1 document

Watervisie 4 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen (nieuw) 25 documenten

GRESCO, integrale aanpak 24 gebouwen 3 documenten

Lidmaatschap burgemeestersconvenant voor klimaat en energie 1 document

Herijking_Internationaliseringsbeleid_2017-2020 1 document

Parkeermaatregel Oosterparkwijk en De Hoogte 1 document

Verklaring van geen bedenkingen Betoncentrale 1 document

Pilot Alternatief vervoer West 1 document

Instellen_begeleidingscommissie_Oosterhamrikzone 1 document

Benoeming_jongerenombudsman_(plaatsvervangend_gemeentelijk_ombudsman) 1 document

Vervangingsinvesteringen_kredieten_Sport050_2017 2 documenten

Renovatie_Simon_van_Hasseltschool 1 document

Wijzigingsverordening_maatschappelijke_ondersteuning_gemeente_Groningen_2015 1 document

Update_Ontwikkelstrategie_Reitdiepzone 1 document

Onderzoek_Passend_Onderwijs_Rekenkamercommissie 1 document

Kredietaanvragen_Parkeermanagementapparatuur 1 document

Gemeenschappelijke_Regeling_Noordelijk_Belastingkantoor 1 document

Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel 1 document

Bijstand op maat 1 document

INGETROKKEN: Uitwerking_amendement_uitstel_uitwerking_Diftar_ 1 document

Besteding_extra_middelen_Kansen_voor_alle_kinderen 1 document

Nacalculatie_Investeringsproject_Grote_Zaal_De_Oosterpoort 1 document

Gresco_jaarplan_2017 1 document

OZB-tarieven niet-woningen 2017 1 document

Verordening_tot_wijziging_van_de_Huisvestingsverordening_2015 1 document

Uitbreiding_basisschool_Meeroevers 1 document

Vaststelling_bestemminsplan_Hoogkerk-Zuid_2016 5 documenten

Vervolg_Shelter_City_Groningen_ 1 document

Krediet_vervangingsinvestering_zwembad_Kardinge_ 1 document

Decembercirculaire_gemeentefonds_2016 1 document

Definitief_Ontwerp_fietspad_Midscheeps 1 document

Eén_integraal_afwegingsmoment_kader_op_te_nemen_bestemmingsvoorstellen_jaarrekening 1 document

Kredietaanvraag_fietsenstallingen_P+R_locaties 1 document

Experimenteren_in_het_gebiedsgericht_werken 1 document

Hernieuwde_vaststelling_bestemmingsplan_Noordoosthoek_Hoornse_Meer 9 documenten

Bestuursovereenkomst_Groningen,_Ten_Boer_en_Haren 1 document

Verordening_kwaliteit_vergunningverlening__toezicht_en_handhaving_omgevingsrecht 1 document