Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Kredietaanvraag Kermisexploitantenterrein (KET) 2 documenten

Woonvisie (220818-2020) 8 documenten

Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling 2021-2024 (INGETROKKEN zie cbrf jan. '21) 2 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 231 8 documenten

Gebiedsdifferentiatie logiesbelasting.pdf 2 documenten

Nacalculatie/herziening verkeer en vervoer 2020 2 documenten

Intrekken Verordening onkostenvergoedingen wethouders 2006 1 document

Tijdelijke aanhuur extra locaties iederz 1 document

Herbenoeming lid raad van toezicht openbaar onderwijs Groningen januari 2021 1 document

Bestemming Binnenstad - Grote Markt vaststelling programma van Eisen en voorbereidingskrediet inrichtingsplan 3 documenten

Voorkeurstracé doorfietsroute Assen-Groningen (gedeelte Witte Molen-De Punt) 3 documenten

Wijzigingen Steunpakket COVID-19 Cultuur 2020 2 documenten

Opheffen geheimhouding 2020 1 document

Instellen begeleidingscommissie Jeugdhulp 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2019 (Vervalt zie nieuw voorstel 12-2-2020) 3 documenten

Benoeming lid werkgeverscommissie 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2019 aanvulling (GEWIJZIGD) 4 documenten

Resultaat Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020 2 documenten

Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2020 2 documenten

Co-investeringsfonds Sport voorstellen 2021 3 documenten

Harmonisatie afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2021 4 documenten

Vervangingsinvesteringen (VIP) 2021 voorbereidingskrediet bodemonderzoek 1 document

Harmonisatie cliëntenraad Werk, Inkomen en Maatschappelijke Participatie 6 documenten

Verzamelbesluit 3 herindeling 3 documenten

Verordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente Groningen Stadadviseert 5 documenten

Krediet bushaltes Ring Zuid en indexering Papiermolentunnel 1 document

Harmonisatie welstandsbeleid 2 documenten

Nacalculatie IKC Borgman Ebbinge 2 documenten

Bouwverordening 2021 2 documenten

Aanvullende kredietaanvraag inpassingskosten Ten Boer 1 document

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2020 2 documenten

Voorbereidingskrediet Herinrichting Rodeweeshuisstraat 1 document

Aanbesteding WarmteStad t.b.v. wijkvernieuwing Selwerd 1 document

Aankoop tijdelijke huisvesting onderwijs Meerstad 2 documenten

Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2021 2 documenten

Reclamenota 2021 3 documenten

Herijking kredieten Binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad en Definitief Ontwerp Bussen over Oost (motie DIepenring voor alle Stadjers) 3 documenten

Herontwikkeling locatie St. Jansstraat herhuisvesting VRIJDAG 5 documenten

Toekomstige verwerking afvalstromen 2 documenten

Parkeermaatregelen Indische Buurt en Professorenbuurt-Noord 4 documenten

Septembercirculaire gemeentefonds 2020 1 document

Deelname experiment centrale stemopneming Tweede Kamerverkiezing 2021 1 document

Onderzoek Rekenkamer naar onderhoud Vensterscholen 2 documenten

Cultuurnota kunst en cultuur voor iedereen 2021-2024 7 documenten

Sport- en beweegvisie 2021+ 4 documenten

Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2020 VGR II 2 documenten

Gemeentebegroting 2021 12 documenten

Herijking Stedelijk Investeringsfonds 2 documenten

Belastingtarieven 2021 12 documenten

Harmonisatie Marktverordening 2021 en Verordening marktgelden 2021 3 documenten

2e fase verkenning nieuw muziekcentrum 12 documenten

Tiny Houses Westpark 1 document

Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur 2021 gemeente Groningen (AVOI 2021) 3 documenten

Vaststelling verordening op de agendacommissie 2 documenten

Wijzigingen werkwijze raad 1 document

Vaststelling rechtspositieverordening raadsleden en fractiewoordvoerders 1 document

Vaststellen krediet uitvoering eerste fase Kardings Ontzet 2 documenten

Advisering planschade en nadeelcompensatie - aangepaste verordeningen 3 documenten

Kredietaanvraag maatregelen verkeersveiligheid Van Lenneplaan 1 document

Harmonisatie re-integratieverordening Participatiewet 2020 en Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2020 4 documenten

Winkeltijdenverordening 2021 2 documenten

Definitieve nota De sociale basis in Groningen Harmoniseren en verder 3 documenten

Verordening Jeugdhulp 2021 4 documenten

Herijking afval- en grondstoffenbeleid 2 documenten

Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 te Haren 2 documenten

Doorontwikkeling en jaarplan Gresco 2020 3 documenten

Afkoop RWS beheer en onderhoud op- en afritten viaduct A7 Hoogkerk-Westpoort 1 document

Kredietaanvraag fietsenstalling Grote Markt 1 document

Vaststellen lokaal programmaplan Nationaal Programma Groningen 2020 15 documenten

Vaststelling visie Martini Trade Park 4 documenten

Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (GR PG&Z) 3 documenten

Steunpakket COVID-19 Cultuur 2 documenten

Reitdiepzone kredietaanvraag en vaststelling Grex Friesestraatweg 181 1 document

Reitdiepzone -kredietaanvraag aanpak Friesestraatweg 1 document

Actualisatie krediet Groninger Spoorzone 1 document

Bebouwde kom Wet Natuurbescherming 2 documenten

Erfgoedverordening 2020 3 documenten

Definitief Groenplan Vitamine G 3 documenten

Wijkvernieuwing Sunny Selwerd - herinrichting openbare ruimte 12 documenten

Toekomst evenemententerrein Drafbaan 3 documenten

Definitieve nota Sociaal culturele accommodaties, geharmoniseerd 3 documenten

Vaststelling bestemmingsplan en verordening openbaar vaarwater, en de nota welstand te water 9 documenten

Meicirculaire 2020 1 document

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) 2021 4 documenten

Benoeming adviseurs en vaststellen verordening rekenkamer juni 2020 (257863-2020) 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 139 (plan Crossroads) (220500-2020) 6 documenten

Kredietaanvraag t.b.v. laadinfrastructuur gemeentelijk wagenpark (242012-2020) 1 document

Vaststelling aanbestedingsstukken en grondexploitatie (grex) Alo-locatie (240826-2020) 3 documenten

Financieel meerjarenbeeld 2021-2024 (232515-2020).pdf 2 documenten

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2020 VGR (232190-2020).pdf 4 documenten

Herbenoeming vier leden RvT Stichting Marenland juni 2020 (230950-2020) 2 documenten

Benoeming lid raad van toezicht Openbaar Onderwijs Groningen juni 2020 (230929-2020) 2 documenten

Kwaliteitsimpuls fietsparkeren hoofdstation (220739-2020) 1 document

Vaststellen verordening fietsparkeren Groningen 2020 (220864-2020) 2 documenten

Uitvoerings- en voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling De Suikerzijde (220492-2020) 1 document

Herhuisvesting Iederz (221135-2020) 1 document

Gemeenterekening 2019 (221755-2020) 3 documenten

Planning actualisatie programma binennenstad en voorbereidingskrediet PvE Grote Markt (221211-2020) 1 document

Herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Baasis sept 2020 (220444-2020) 3 documenten

Gymzaal Molukkenstraat tijdelijke voorziening en voorbereidingskrediet (211057-2020) 1 document

Verklaring vangnetuitkering BUIG 2019 (210348-2020) 2 documenten

Huisvestingsplan onderwijs Groningen Zuid (210370-2020) 1 document

Plan van scholen 2021-2024 (167137-2020) 1 document

Kredietaanvraag dorpsvernieuwing Ten Post, Ten Boer en Woltersum (203774-2020) 2 documenten

Vervolg toegankelijke haltes (203594-2020) 1 document

Concept Regionale Energiestrategie (RES) Groningen (178431-2020) 4 documenten

Stil asfalt A7 Hoogkerk (178223-2020) 1 document

Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling De Held III (148395-2020) 1 document

Gewijzigd kader Eén integraal afwegingsmoment (75698-2020) 3 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Dorpsweg 36 Garmerwolde (137645-2020) 4 documenten

Onderdoorgang Paterswoldseweg (BCF) (137481-2020) 1 document

Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave gemeente Groningen (138228-2020) 2 documenten

Uitstel invoering nieuwe werkwijze raad (135278-2020).pdf 1 document

Toekomstagenda Regio Groningen-Assen 'Kwaliteitssprong voor de regio' (127223-2020) 3 documenten

Aanpassen regelgeving nav Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (130912-2020) 4 documenten

Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis (127472-2020).pdf 3 documenten

Herziening grondexploitatie Meerstad (119979-2020) 1 document

Resultaten herzieningen grondexploitaties 2019 (120102-2020) 3 documenten

Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde, Groninger Forum (120135-2020) 1 document

Uitgangspunten en onderzoeksopdracht alternatief vervoer binnenstad (120218-2020) 1 document

Nacalculatie vervanging 7 kunstgrasvelden 2019 (119887-2020) 2 documenten

Kredietaanvraag maatregelen verkeersveiligheid 2020 (119332-2020) 1 document

Vaststelling bestemmingsplan herziening bestemmingsregels Wonen 2 (94948-2020) 6 documenten

Adviescommissie voor de sport, benoemen en herbenoemen leden (106505-2020) 2 documenten

Voorkeurstracé doorfietsroute Groningen-Leek (94445-2020) 2 documenten

Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2039 (73429-2020) 3 documenten

Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2020 (75701-2020) 3 documenten

Financiering bouw Historisch Museum fase 1 (71933-2020) 5 documenten

Krediet Villa B (72925-2020) 3 documenten

Overnachtingenmarkt en short stay 2020 (72236-2020) 5 documenten

Vaststellen UT Delfiahaven, Hoogkerk (72021-2020) 2 documenten

Versnelling transformatie sociaal domein in control (71823-2020) 1 document

Wijziging GR Omgevingsdienst Groningen (58473-2020) 3 documenten

Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen 2020-2024 (60013-2020) 2 documenten

Instellen begeleidingscommissie Mobiliteitsvisie en Spoorzone (57034-2020) 1 document

Decembercirculaire gemeentefonds 2019 (45788-2020) 1 document

Routekaart Circulaire Economie (45524-2020) 4 documenten

Innovatiefonds Slimmer en Beter (45334-2020) 2 documenten

Harmonisatie subsidieregeling oud papier (34973-2020) 1 document

Aanpassing belastingverordeningen 2020 (24779-2020) 2 documenten

Begroting Veilig Thuis 2020 (24186-2020) 1 document

Naar nieuwe werk- en vergaderwijzen van de gemeenteraad (17223-2020) 1 document