Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

Revitalisering Stadhuis Technisch Ontwerp (372959-2019) 7 documenten

Juridische onderbouwing Ontwikkelmodel fin. verdeelsleutel Beschermd Wonen en Opvang 3 documenten

Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2019 (384068-2019) 2 documenten

Visie openbare laadinfrastructuur Groningen 2025 (383967-2019) 3 documenten

Toedeling middelen Nationaal Programma Groningen (373946-2019) 3 documenten

Verzamelbesluit herindeling 2 (373847-2019) 5 documenten

Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde (373743-2019) 2 documenten

Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2020 en voorbereidingskrediet 2021 (373434-2019) 2 documenten

Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2020 (363683-2019) 3 documenten

Vaststelling Financiële verordening gemeente Groningen 2019 (363808-2019) 3 documenten

Nota lokale media-instelling 2020-2030 (363756-2019) 3 documenten

Nacalculaties verkeer en vervoer projecten 2019 (363718-2019) 2 documenten

Nacalculatie renovatie Papiermolen 2019 (363611-2019) 2 documenten

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (363589-2019) 2 documenten

Herinrichting Vestdijklaan (363503-2019) 2 documenten

Kredietaanvraag sloopkosten Alo-locatie (364299-2019) 2 documenten

Verordening maatschappelijke ondersteuning Groningen 2020 (362256-2019) 3 documenten

Nieuwe Economische Agenda 2020-2022, Your business Your future (360375-2019) 2 documenten

Co-investeringsfonds Sport kredieten 2020 (353112-2019) 2 documenten

Subsidiebudget (co)investeringsfonds sportinfrastructuur 2020 (353084-2019) 1 document

Herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Baasis (353075-2019) 2 documenten

Septembercirculaire 2019 (343522-2019) 1 document

Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Stationsgebied-Zuid (341860-2019) 1 document

Groninger water- en rioleringsplan 2020-2024 (341807-2019) 2 documenten

Treasurystatuut 2020 (341680-2019) 5 documenten

Aanvraag suppletie-uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven (341661-2019) 1 document

Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2019 VGR II (320357-2019) 2 documenten

Harmonisatie verordeningen gemeentelijke begraafplaatsen (320231-2019) 3 documenten

Gemeente begroting 2020 (321327-2019) 7 documenten

Belastingtarieven 2020 (320794-2019) 9 documenten

Programmakader Nationaal Programma Groningen (NPG) - 320337-2019 6 documenten

Bestemmingsplan Noorderstraat Hoogkerk (285201-2019) 2 documenten

Gemeentelijke oppervoogdij Pepergasthuis (272961-2019) 6 documenten

Fietsoversteek Hoornsedijk (272933-2019) 1 document

Kadernota Cultuur 2021-2028 (273165-2019) 3 documenten

Vaststelling rechtspositieverordening raads- en commissieleden 2019 (262612-2019) 1 document

Benoeming leden Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk (253516-2019) 1 document

Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester (262633-2019) 1 document

Toekomst met perspectief (260479-2019) 2 documenten

Uitvoeringsprogramma's wijkvernieuwing (260467-2019) 10 documenten

Noordelijk Belastingkantoor (260003-2019) 1 document

Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen (258304-2019) 5 documenten

Voorbereidingsbesluit Woonschepenhaven (233480-2019) 2 documenten

Regionaal beleidsplan veiligheid 2020-2023 (wensen en bedenkingen) (230099-2019) 4 documenten

Strategie en aanpak voor stap naar aardgasvrije wijken en dorpen (151970-2019) 7 documenten

Voorbereidingsbesluit Stadhouderslaan 1 (133494-2019) 2 documenten

Voorbereidingskrediet Dudok aan het diep (153093-2019) 1 document

Startdocument Regionale Energiestrategie (RES) Groningen (152825-2019) 2 documenten

Beleidskader Zonneparken fase 1 (151991-2019) 3 documenten

Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 (148335-2019) 2 documenten

Herhuisvesting obs Brinkschool en Peter Petersenschool Haren (150724-2019) 5 documenten

Aanvraag voorbereidingskrediet fietsenstalling Grote Markt (150255-2019) 1 document

Parkeermaatregelen Oosterpark Bloemenbuurt Noord en de Velden (150243-2019) 4 documenten

Parkeermaatregelen Selwerd Zuid vaststellen definitief parkeerplan (150225-2019) 5 documenten

Vaststellen Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein en Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 te Haren (149734-2019) 12 documenten

Benoeming leden Raad van Toezicht stichting OPOS (136135-2019) 1 document

Verordening leerlingenvervoer gemeente groningen 2019 (136169-2019) 2 documenten

Vaststelling Huisvestingsverordening 2019 (119520-2019) (gewijzigde versie) 5 documenten

Europese aanbesteding raadsinformatiesysteem (118272-2019) 1 document

Openingsbalans 2019 gemeente Groningen (109742-2019) 2 documenten

Gemeentelijke programma 75 Jaar Vrijheid (109552-2019) 1 document

Meicirculaire gemeentefonds 2019 (109751-2019) 1 document

Financieel meerjarenbeeld 2020-2023 (109726-2019) 3 documenten

Gemeenterekeningen 2018 voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (100580-2019) 5 documenten

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2019 Voortgangsrapportage (100270-2019) 3 documenten

Afschaffen algemene voorziening Huishoudelijke Hulp per 1-1-2020 (96025-2019) 1 document

Invulling taakstelling WIJ Groningen (85078-2019) - aangepast voorstel 1 document

Subsidieverordening groep 1588 versterkingsopgave Groningen (84264-2019) 5 documenten

Aanvullende kredieten jaarrekening 2018 (84116-2019) 1 document

Plan van Scholen 2020-2023 (84374-2019) 1 document

Vaststelling Huisvestingsverordening (81783-2019) 4 documenten

Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019 (77966-2019) 2 documenten

Vervolg definitief investeringsvoorstel Warmtenet Noordwest (75871-2019) 7 documenten

Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) (75834-2019) 4 documenten

Bijdrage aan provincie voor roeivriendelijke damwanden (75695-2019) 1 document

Verduurzaming openbare verlichting (75682-2019) 1 document

Vaststellling uitwerkingsplannen Groenewei en De Zeilen fase 1 (75621-2019) 7 documenten

Vaststellen DO Fietspad Noordelijke Ringweg (67339-2019) 5 documenten

Actualiseren parkeerregelgeving en -beleid (61686-2019) 3 documenten

Invulling taakstelling WIJ (67815-2019) 1 document

Gresco Jaarplan 2019-2020 (67889-2019) 3 documenten

Verklaring vangnetuitkering BUIG 2018 (67865-2019) 2 documenten

Reitdiepzone kredietaanvraag MER en coordinatiebesluit (67857-2019) 3 documenten

Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen en evaluatie (67756-2019) 3 documenten

Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2020 en Jaarrekening 2018 - zienswijze (67739-2019) 4 documenten

Logiesbelasting (67592-2019) 2 documenten

Opheffen geheimhouding 2019 (49632-2019) 5 documenten

Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) 6 documenten

Benoeming kwartiermaker Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) 1 document

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2019-2022 (54196-2019) 2 documenten

Kredietaanvraag bouw kinderopvang in Vensterschool Oosterparkwijk (52915-2019) 1 document

Herziening grondexploitatie Meerstad 2017 (53778-2019) 1 document

Bestemmingsplan Theda Mansholt (zienswijze) (53172-2019) 5 documenten

Wijziging van en deelname OV-bureau aan gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer (52814-2019) 3 documenten

Aanvraag aanvullend krediet Borgmanschool Ebbingekwartier (52908-2019) 1 document

Gemeentebegroting 2019 (50354-2019) 6 documenten

Meerjarenprogramma Leefkwaliteit 2019-2022 (50350-2019) 2 documenten

Meerjarenprogramma Wonen 2019-2022 2 documenten

Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2019-2022 (49864-2019) 2 documenten

Kredietaanvraag vervanging parkeerautomaten Haren (49827-2019) 1 document

Instellen begeleidingscommissie Stationsgebied (44403-2019) 1 document

Instellen begeleidingscommissie Aardbevingsdossier (44401-2019) 1 document

Vaststellen Definitief Ontwerp fietsroute Spoorlijn Groningen - Sauwerd (43576-2019) 5 documenten

Verzamelvoorstel vertegenwoordiging verbonden partijen (36293-2019) 2 documenten

Voorstel benoeming twee raadsleden in het audit committee (34043-2019) 1 document

Verordening vertrouwenscommissie en vaststellen profiel burgemeester (33820-2019) 8 documenten

Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen (33508-2019) 3 documenten

Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde Groninger Forum (33641-2019) 1 document

Bestemmingsplan buitengebied Haren (33486-2019) 11 documenten

Herziene grondexploitatie en splitsing Stationsgebied te Haren (33453-2019) 1 document

Herziene grondexploitatie Nesciopark te Haren (33450-2019) 1 document

Financiering uitbreiding fase 4 Meeroeversschool (33316-2019) 1 document

Herziene grondexploitatie 2018 Europapark (33439-2019) 1 document

Slotcalculaties grondexploitatie & nacalculatie ruimtelijke investering 2018 (33399-2019) 1 document

Herziene grondexploitatie De Velden 2018 (33393-2019) 1 document

Herziene exploitatiebegroting Uitvaartcentrum Crematorium Hoendiep 2018 (33388-2019) 2 documenten

Herziene grondexploitaties Werklocaties 2018 (Westpoort, Zernike, Eemspoort en Roodehaan) (33383-2019) 1 document

Herziene integrale grondexploitatie Oosterhamrikzone 2018 (33368-2019) 1 document

Herziene grondexploitatie Reitdiepzone 2018 (33358-2019) 1 document

Herziene grondexploitatie Reitdiep fase 3 en 4 2018 (33354-2019) 1 document

Herziene grondexploitatie CiBoGa 2018 (33347-2019) 1 document

Decembercirculaire gemeentefonds 2018 (33309-2019) 1 document

Onroerende zaakbelastingen 2019 4 documenten

Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting Rummerinkhof te Haren (19601-2019) 1 document

Europese aanbesteding raadsinformatiesysteem (20027- 2019) 1 document

Vergoeding externe leden rekenkamercommissie (19704-2019) 1 document

Herbenoeming 2 leden RvT Stichting OPOS (13038-2019) 2 documenten

Aanvullend krediet nieuwbouw Harm Buiterplein (72790-2018) 1 document

Deelname experiment centrale stemopneming verkiezingen 2019 (6472-2019) 1 document