Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

Papiermolen renovatie voorbereidingskrediet 1 document

Nacalculatie en aanvullend Krediet Renovatie Kardinge fase 2 1 document

Begroting 2016 en jaarrekening 2014 Groninger Archieven 1 document

Herindeling Groningen-Ten Boer 1 document

Afvalbeheerplan 2016 2020 Op weg naar een afvalloze Stad 2 documenten

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2016 - 2019 1 document

Tussentijdse resultaatbestemming 2015 1 document

Herziene grondexploitatie 2015 Europapark Station Europapark en Kempkensberg 1 document

Herziene grondexploitatie Ciboga 2015 1 document

Herziene grondexploitatie Eemskanaalzone (EKZ) 2015 1 document

Herziene grondexploitatie Meerstad 2015 1 document

Herziene grondexploitatie Reitdiep fase 3 en 4 (2015) 1 document

Herziene grondexploitaties Werklocaties 2015 (Westpoort, Zernike, Eemspoort, Driehoekpeizerweg) 1 document

Integrale grondexploitatie Oosterhamrikzone 2015 1 document

Realisatie sportcentrum Europapark 2 documenten

Slotcalculaties 2015 1 document

Onderdoorgang Eemsgolaan 1 document

Voorbereidingsbesluit Vishoek Hoekstraat en Muurstraat 2015 1 document

Wijziging Financiële Verordening gemeente Groningen. (gewijzigd raadsvoorstel) 1 document

Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal 2015 1 document

Vaststelling omroepnota 2016-2019 1 document

Centrumregeling beschermd wonen en opvang 1 document

Kredietaanvraag 2016 vervangingen in de openbare ruimte (rioolsanering en overige) 1 document

Kredietaanvraag plankosten externe projecten 1 document

Meerjarenprogramma structuurvisie wonen 2016 1 document

Projecten Fietsstrategie 1 document

Plan schuldhulpverlening 2016-2020 1 document

Wijziging parkeerregelgeving 1 document

Herinrichting Boterdiep (met aanvraag aanvullend krediet) 1 document

Verlenging tijdelijk cameratoezicht A Kwartier 1 document

Vervolg Samen Gezond in Stad 1 document

Slot- en nacalculatie Sanering Riolering 2011 1 document

Wijziging komgrens Friesestraatweg 1 document

Wijzigingsverordening legesverordening 2015 t.a.v. zonneparken 1 document

Grenscorrectie Meerstad 4 documenten

Dienstverleningsplan accountant controlejaar 2015 3 documenten

Begroting 2016 3 documenten

Tarieven 2016 1 document

Integraal huisvestingplan (IHP-onderwijs) 2016-2019 met corrigendum 2 documenten

Programma en overzicht 2016 1 document

Wijziging legesverordening 2015 1 document

Kredietaanvraag aardbevingsbestendig bouwen Groninger Forum 1 document

Europese aanbesteding accountantscontrole vaststelling Programma van eisen en Offerteaanvraag 1 document

Krediet Zeefgebouw Suikerunieterrein 1 document

Transitie maatschappelijk vastgoed Beijum ontwikkeling derdengebouw 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Fabriekslaan suikersiloterrein 3 documenten

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015 1 document

Herbestemming gebouw Reggestraat en aankoop en gymzaal Muntinghlaan 1 document

Ophalen aanvullend krediet renovatie tribune sportpark Esserberg 1 document

Wijzigingsverordening Legesverordening 2015 1 document

Commissie werkwijze Raad 1 document

Uitvoeringsprogramma Fietsstrategie 1 document

Begrotingswijziging TsZC 1 document

Zienswijze concept begroting 2016 Veiligheidsregio Groningen 1 document

Conceptbegroting 2016 gemeenschappelijke regeling bedrijvenpark Rengers 1 document

Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling VRG 1 document

Concept Binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad 2 documenten

Financieel meerjarenbeeld 2016-2019 1 document

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2015 1 document

Budget inkoop sociaal domein ontwikkeling 2016-2017 1 document

Jaarkrediet 2015-2016 GrESCo 1 document

Maatschappelijke participatie 1 document

Nacalculatie nieuwbouw gymnastiekzalen Violenstraat 4 1 document

Verordening Tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ 2015 2 documenten

Wijzigingen APVG door invoering Digitaal Opkopers Register ivm helingbestrijding 1 document

Topsportzorgcentrum Corpus den Hoorn 1 document

Woonvisie Wonen in Stad 2 documenten

Herziene grondexploitatie revitalisering bedrijventerreinen Zuid Oost 1 document

Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2016 1 document

Onderzoek Energiebeleid Rekenkamercommissie 2 documenten

Concept begroting 2016 Veiligheidsregio Groningen 1 document

Financiële jaarstukken PG&Z 1 document

Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Station Groningen Europapark 1 document

Wijziging Financiële Verordening gemeente Groningen (GrESCO) 1 document

Gemeenterekening 2014 3 documenten

Kader en plankrediet Geothermie en warmtenet Noordwest 1 document

Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang o g v sociaal-medische indicatie 2015 1 document

Invoeren van betaald parkeren op zon- en feestdagen 1 document

Invoering derde tariefzone voor kort parkeren op straat en aanpassing reguleringstijden 1 document

Kredietaanvraag Kwaliteitsimpuls P+R 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Kardinge 5 documenten

Begroting nieuwe stijl 1 document

Wijziging bestemming vervangingsinvesteringskrediet hockeyveld Corpus den Hoorn 1 document

Herziening adviesstructuur WMO 1 document

Afkoop onderhoudsbijdrage Euroborg 1 document

Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester Den Oudsten 1 document

Verwerving belang Groninger Monumentenfonds 1 document

Huisvestingsverordening 2015 1 document

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Meerstad 1 document

Verordening behandeling van bezwaarschriften 2015 1 document

Revitalisering Woonschepenhaven - aanvraag aanvullend krediet 1 document

MartiniPlaza Achterstallig onderhoud 1 document

Voortzetten bancaire rol Martiniplaza BV 1 document

Gresco energie besparende maatregelen Stadsschouwburg 1 document

Nachttreinen van en naar Groningen maart 2015 1 document

Programma Groningen geeft energie 2015-2018 2 documenten

Fietsstrategie Groningen 2015-2025 1 document

Verordeningen Participatiewet 2015 1 document

Voorbereidingsbesluit Trompsingel 1 document

Wijziging stelsel sportsubsidies en tarieven sportaccommodaties 1 document

Herdenken en vieren 70 jaar bevrijding Groningen 1945-2015 1 document

Ophalen kredieten vervangingsinvesteringen sport 2015 1 document

Aanpassen bestemmingsplan binnenstad 1 document

Gresco ledverlichting wijkpost Electronstraat 1 document

Begroting 2015 en jaarrekening 2013 Groninger Archieven 1 document

Begroting nieuwe stijl 1 document

Herziene grondexploitatie De Velden 2014 1 document

Integraal gebiedsgericht werken en beantwoording gerelateerde moties en initiatiefvoorstellen 1 document

Kadernota verbonden partijen 2015 1 document

A-kwartier tijdelijke aanwijzing veiligheidsrisicogebied en tijdelijk camera toezicht 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk 1 document

Wijziging legesverordening nav evaluatie grofvuil 1 document

Wijziging welstandnota Welstandkader Binnenstad 1 document

Project preventie van taalachterstanden 2015-2018 1 document

Begrotingswijziging G-kwadraat 2015 1 document

Kredietaanvraag m b t gedeeltelijke verplaatsing Iederz t b v OV Bureau 1 document

Nacalculatie krediet vervanging kunstgrasvelden sportpark Kardinge 1 document

Fietspad de Verbetering kredietaanvraag bomenstructuur 1 document

Fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling Hoofdstation 7 documenten

Gresco isoleren appendages 1 document

Kredietaanvraag 2015 vervangingen in de openbare ruimte (rioolsanering en overige) 1 document

Nacalculatie Uitbreiding Rietwierde 1 document

Ruimtelijk Funcioneel Ontwerp en ambitiedocument Mooi Hoofdstation Groningen 4 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Part herz bp Sontweggebied-Damsterdiep 2 documenten

Aanpak knelpunten 30 km gebieden Vechtstraat 1 document

Beleidsregels ontheffingen autovrij gebied (aanpassen leges) 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Helpermaar 2014 4 documenten

Voorbeslag rekeningsresultaat 2014 Swingin Groningen 2015 1 document