Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Kredietaanvraag Peter Petersenschool 3 documenten

Wijkvernieuwing De Wijert - herinrichting Reviusstraat e.o. 4 documenten

Instellen begeleidingscommissie Aardbevingsdossier 1 document

Eindcalculatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde Forum Groningen 1 document

Jaarplan verduurzaming maatschappelijk vastgoed 2023-2024 4 documenten

Meerjareninvesteringenplan vervangingen en groot onderhoud 2022-2031 2 documenten

Verordening commissie Ruimtelijke Kwaliteit Groningen 3 documenten

Tweede wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2020 2 documenten

Kredietaanvraag aanleg twee woonwagenstandplaatsen 1 document

Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2022 2 documenten

Legesverordening 2023 en wijziging Begroting 2023 2 documenten

Vaststelling financiële verordening gemeente Groningen 2022 4 documenten

Vaststelling verordening op de fractievergoeding en de fractieassistentie 2022 1 document

Verordening op het audit committee 2022 1 document

Uitwerking opdrachtenmodel laadinfrastructuur 2023 1 document

Herinrichting Peizerweg Oost en Admiraal de Ruyterlaan 2 documenten

Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark (ophoging krediet drafbaan) 1 document

Van kamerverhuur naar woontoezicht met invoering bestuurlijke boete Huisvestingverordening 3 documenten

Verruiming kwijtscheldingsregels afvalstoffenheffing 2 documenten

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023 2 documenten

Omgevingsvergunning pannenkoekschip 2 documenten

Addendum Nota Grondbeleid 2017 (actualisatie 2021) n.a.v. Didam-arrest 4 documenten

Planvoorbereidingskrediet Paddepoelsterbrug 1 document

Voorbereidingsbesluit Schuitendiep 1013-1017 2 documenten

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2023 2 documenten

Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 Haren 2022 2 documenten

Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2023 en huidige verhuur- en toegangssysteem 2023 1 document

Co-investeringsfonds voorstellen 2023 1 document

Kredietaanvraag skatepark beweegterrein Mikkelhorst Haren 1 document

Lokaal Plan van Aanpak 2023 versterkingsopgave gemeente Groningen 2 documenten

Aanpassingen regelgeving n.a.v. noodpakket energiekosten en inflatie 4 documenten

Aanvullend krediet Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-maatregelenpakket 1 document

Septembercirculaire 2022 1 document

Noodpakket energiekosten en inflatie (wensen en bedenkingen) 1 document

Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2022 3 documenten

Claim Kamplaan 8 1 document

Beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie (vve) 2023-2026 en evaluatie vve 2018-2021 3 documenten

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021 2 documenten

Verzamelvoorstel vertegenwoordiging verbonden partijen 2022 2 documenten

Resultaten herzieningen grondexploitaties 2022 4 documenten

Herziening grondexploitatie Meerstad 1-1-2022 1 document

Belastingtarieven 2023 11 documenten

Ontwerpbegroting 2023 8 documenten

Aanvullend krediet fietsroute spoorlijn Groningen-Sauwerd 1 document

Gebiedsbegroting De Suikerzijde 4 documenten

Kredietaanvraag Dudok aan het Diep 4 documenten

Benoeming raadsleden Meerschap Paterswolde 1 document

Gezondheidsbeleid Gezond Leven in 050 3 documenten

Groningen Deelt Uitvoeringsprogramma Deelmobiliteit 2022-2030 2 documenten

Agenda voor de toekomst Meerstad + Wensbeeld 3 documenten

Wijziging verordening cameratoezicht gemeente Groningen (verlenging) 2 documenten

Voorinvestering SAMEN 2 documenten

Aanvullend krediet vervanging en aanleg kunstgrasvelden 2022 1 document

Nacalculatie De Wiardt (voorheen MFA De Wijert) 2 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Brandenburgerstraat 7-11 5 documenten

Wijziging Huisvestingsverordening 2022 4 documenten

Financieel kader Inpassingskosten 2022-2026 1 document

Grondexploitatie Hart van Ten Boer 3 documenten

Grondexploitatie en budgetten Nije buurt Ten Post 3 documenten

Aanvullend krediet gestegen bouwkosten scholen 1 document

Uitvoeringsprogramma Doorwaadbare Stad 2 documenten

Inrichting Fonds Energietransitie 5 documenten

Budgetaanvraag dorpsvernieuwing kleine dorpen 4 documenten

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Groningen 4 documenten

Toepassing coördinatieregeling De Suikerzijde compensatiegebied 2 1 document

Vaststelling bestemmingsplan 110 kV kabelverbinding Groningen, Hunze - Bloemsingel 5 documenten

Aanvullend krediet frisse en duurzame scholen 2e tranche 1 document

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Baasis 2022 3 documenten

Aanpassen betaalvenster Selwerd (wijziging verordening parkeerbelastingen 2022) 2 documenten

APVG aanpassing bezorgeconomie 2 documenten

Ontheffingenbeleid venstertijden 4 documenten

Meicirculaire 2022 1 document

Benoeming agendacommissie 1 document

Financieel Meerjarenbeeld 2023 - 2026 3 documenten

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2022 VGR I 3 documenten

Vervolgfinanciering Warmte Koude Opslag (WKO) en toekomstperspectief WarmteStad 3 documenten

Nacalculaties sanering riolering, verlegging riolering tbv AZR, Meerjareninvesteringen beheer openbare ruimte 2019 5 documenten

Gemeenterekening 2021 gemeente Groningen 4 documenten

Opheffen geheimhouding 2022 1 document

Kredietaanvraag herbouw gymzaal De Meet te Haren 1 document

Vaststelling Structuurvisie Reitdiepzone 10 documenten

Voorbereidingskrediet Travertijnstraat 1 document

Voorbereidingskrediet klimaatadaptief Damsterdiep LIFE COOL SQUARE 2 documenten

Kwaliteitsimpuls tijdelijk fietsparkeren binnenstad 1 document

Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2022 (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Benoeming raadsleden in nevenfuncties 1 document

Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen 2022 2 documenten

Aanvullend krediet UT Delfiahaven, Hoogkerk 1 document

Herhuisvesting Centrum naar Werk (CnW) 1 document

Nacalculatie Verkeer 2021 en kredietaanvraag verbetering fietspaden Haren-Glimmen 2 documenten

Vestigen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Esserberg te Haren 5 documenten

Aanpassing bebouwde komgrenzen (Aanpak Ring Zuid) 2 documenten

Corona ondersteuning Sport 1 document

Kredietaanvraag en vaststelling grondexploitatie Theda Mansholtlocatie 1 document

Rechtspositie verordening raadsleden en fractiewoordvoerders gemeente Groningen 2022 2 documenten

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek fusie en rol VRIJDAG in realisatie doelstellingen amateurkunst en -cultuur 2 documenten

Tiny Houses Westpark 1 document

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek informatievoorziening Aanpak Ring Zuid 2 documenten

Afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2022 5 documenten

Raadsvoorstel rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 2 documenten

Tarieven logiesbelasting 2023 2 documenten

Verdelingsvoorstel voormalige TONK-gelden 1 document

Geluidswerende maatregelen Buitenhof 4 documenten

Wijziging subsidieverordening funderingen Woltersum 4 documenten

Politieke Woensdag als commissie artikel 82 Gemeentewet 1 document

Procedure benoemen wethouders gemeente Groningen 2022 2 documenten

Nieuwe accommodatie bij Van Houten in de Oosterparkwijk 3 documenten

Aanpak overlast door houtrook 2 documenten

Decembercirculaire gemeentefonds 2021 1 document

Samenwerkingsovereenkomst Stadshavens 1 3 documenten

Woonzorgvisie 3 documenten

Aanvraag suppletie uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven 1 document

Overeenkomst Dierenbescherming Dierennoodhulp 2 documenten

Beleidskader natuur inclusief bouwen 3 documenten

Kredietaanvraag stedelijk skatepark Stadspark 1 document

Afsluiten nieuw accountantscontract 2022 1 document

Kaders en uitgangspunten Fonds energietransitie en gemeentelijke exploitatie duurzame energie 4 documenten

Voorbereidingskrediet Westpoort fase 2 2 documenten

Nacalculatie Kunstwerf 2 documenten

Gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 2 documenten

Nacalculatie Kindcentrum Ten Boer 2 documenten

Verordening tot wijziging van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2020 2 documenten

Voorlopig ontwerp Minervaplein en Ramblas Kattendiep 1 document

Aanvraag extra voorbereidingskrediet Dudok aan het Diep 1 document

Vaststelling bodemenergieplannen en aanpassingen interferentiegebieden 8 documenten

Huisvestingsverordening 2022 6 documenten