collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2008

'Integraal uitbesteden' Van Starkenborgh 1 document

50 euro voor minima 1 document

Aanbiedingsbrief bij rapportage Berenschot 'Verhelderen, verbinden' 1 document

Aankondiging informatiebrief VMBO Noordoost 1 document

Aankoop Coehoornsingel 69 1 document

Aankoop Poelestraat 24ABC, 26ABC en 28-I 1 document

Aanpak overmatig alcoholgebruik jongeren 2008-2011 1 document

Aanpak Paterwoldseweg Noord 1 document

Aanpak voortijdig schoolverlaten 2008-2011 in de gemeente Groningen + bijlage 1 document

Aanpassing beleidsregels terugvordering WWB 1 document

Aanpassing Sporthal Vinkhuizen; budgetoverschrijding 1 document

Aanpassing Sporthal Vinkhuizen; budgetoverschrijding 1 document

Aanvraag uitkering Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) 1 document

Aanvullende informatie n.a.v. raadscommissievergadering augustus 2008 1 document

Aanvullende informatie over viertal moties begroting 2008 1 document

Aanvullende informatie raad mei 2008 (Plutolaan) 1 document

Aanvullende informatie ten behoeve van raadsvergadering juni 2008 1 document

Aanvulling op de tussentijdse resultaatbestemming 2008 1 document

Aanvulling plan van aanpak aanbevelingen Auditteam Voetbalvandalisme 1 document

Aanvulling raadsvoorstel gemeenterekening 2007 1 document

Aanwijsbesluit gemeentelijke monumenten 1 document

Achtmaandsrapportage 2008 OV-bureau 1 document

Afhecten Cloud 1 document

Afronding bodemsanering speeltuin Meeuwerderweg 159 1 document

Afronding tijdelijke beveiligingsmaatregelen en bodemonderzoek vm. Simmeren Schroot aan de Ulgersmaweg 32 1 document

Afspraken bestuurlijk overleg MIRT 1 document

Agenda raadscommissievergadering september 2008 1 document

Analyse resultaatverschillen Voortgangsrapportage II en Jaarrekening 2007 1 document

Antwoord technische vragen onderwijshuisvesting 1 document

Auditteam Voetbalvandalisme 1 document

Autoloze zondag 1 document

Beantwoording motie taskforce arbeidsplaatsen 1 document

Beantwoording vragen milieujaarverslag 2007 1 document

Beantwoording vragen regeling Basissubsidie Amateurkunst 1 document

Beëindiging bewoning Koningsweg 27 1 document

Begroting DSW Stadspark 2008 1 document

Begrotingswijzigingen bij de bestemming van het rekeningresultaat 2007 1 document

Beheer en onderhoud gemeentelijke IBA's 1 document

Besluit maatschappelijke ondersteuning 1 document

Bestedingsvoorstel budget monumenten 2008 1 document

Bestemmingsplan "Waterrand Oosterparkwijk" 1 document

Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 en verwijsindex ZVJ 1 document

Bezorging Groninger Gezinsbode 1 document

Bijstand in natura 1 document

Binnenstad.Nu 1 document

Binnenstad.Nu. 1 document

Brief Kwaliteietsteam inzake Westpoort 1 document

Bslim 1 document

Cell broadcast voor burgeralarmering 1 document

Concept eindbeeld Oostelijke Ringweg 1 document

Concept Monitor Groningen Duurzaamste Stad 1 document

Concept sportvisie Meer ruimte voor Sport en Bewegen, Sportvisie 2010-2020 1 document

Cultuurnota 2009-2012 1 document

De vloer lager, de lat hoger 1 document

Deadlinen aanlevering stukken 1 document

Discussienotitie Woningmarktonderzoek 1 document

Discussienotitie woonvisie 1 document

Dokwerd, snelheidstemmende maatregelen 1 document

Doorontwikkeling huisstijl 1 document

Duurzaam Parkeren 1 document

Eerste terinzagelegging bestemmingsplan Peizerweg 2007 1 document

Eerste terinzagelegging bp. Oud Zuid 1 document

Eindrapportage audit schriftelijke bereikbaarheid 2008 1 document

Eindrapportage audit schriftelijke bereikbaarheid 2008 1 document

Eindrapportage project Ondergrondse Containers 1 document

Erratum EBP in gemeentebegroting 2009 1 document

Evaluatie Armoedepact 1 document

Evaluatie brand in sporthal Lewenborg 1 document

Evaluatie Groningen@Work 2008 1 document

Evaluatie Ketenprotocol Multiprobleemgezinnen 1 document

Evaluatie Ketenprotocol Multiprobleemgezinnen 1 document

Evaluatie Nacht van de Nacht 1 document

Evaluatie netwerkorganisatie Agora 1 document

Evaluatie startersleningen 1 document

Evaluatie tijd.maatregel kamerverhuurpanden 1 document

Evaluatie uitvoering huishoudelijke verzorging (Wmo) in de gemeente Groningen 1 document

Evaluatie Verbeterplan Kunstraad 1 document

Evaluatie weesfietsen 1 document

Evaluatierapport Uitstippelen van Zorgen voor Morgen 1 document

Experiment persoonlijke herstelplannen 1 document

Experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal 1 document

Exploitatieverliezen aanbieders inburgering 1 document

Fietsbrug Noordelijke Ringweg 1 document

Fietsklemmen Oude Ebbingestraat 1 document

Fietsvriendelijk afstellen van verkeerslichten 1 document

Fietswensen vanuit de stad 1 document

Geen verlengde openstelling De Papiermolen 1 document

Gehonoreerde fietswensen vanuit de stad 1 document

Gemeentelijke budgetten onderwijshuisvesting 1 document

Gemeentelijke budgetten onderwijshuisvesting 1 document

Gemeentelijke Inburgeringsagenda 2008-2009 1 document

Golfbaan Zeldenwind 1 document

GR-Meerstad 1 document

Groene daken, energiescan en "Leven in de Brouwerij" 1 document

Groenparagraaf Kempkensberg 1 document

Groenstructuurvisie 1 document

Groningen Fair Trade Stad 1 document

Halfjaarrapportage Individuele voorzieningen WMO 2008 1 document

Handhavingsbeleidsplan SOZAWE 2009 1 document

Herinrichting Atjehstraat 1 document

Herinrichting Singelweg 1 document

Heroverweging subsidiering BSV De Indische Buurt 1 document

Hoogbouwnota 2009 1 document

Huidig en toekomstig economisch beleid 1 document

Huisvesting dienst SOZAWE 1 document

Huisvesting DSW Stadspark 1 document

Informatie omtrent voorbereidende werkzaamheden Deelplan 1 1 document

Informatie over de Martiniplaza 1 document

Initiatiefvoorstel onderzoek balansventilatie 1 document

Initiatiefvoorstel Student en Stad evenementenbeleid 1 document

Inkoopjaarplan 2009 1 document

Inspraakversie van de nieuwe structuurvisie 1 document

Integratie 1 document

Internetdienst voor tegengaan niet-gebruikvanregelingen 1 document

Intrekking monumentenvergunning lampionnen Martinitoren 1 document

Intrekking monumentenvergunning lampionnen Martinitoren 1 document

Inzet buurtagenten 1 document

Inzicht besteding Werkdeel WWB 1 document

Jaarplan Gezonder Zorgen 2009-2010 1 document

Jaarplan Gezonder Zorgen 2009-2010 1 document

Jaarprogramma 2009 Vogelaarwijken 1 document

Jaarprogramma gemeentelijke internationale samenwerking 2009 1 document

Jaarrapportage Antilliaanse risicojongeren 1 document

Jaarrekening 2007 1 document

Jaarstukken 2008 Regiovisie Groningen-Assen 1 document

Jaarverslag inspecties 2007 Wet Kinderopvang 1 document

Jaarverslag Leerplicht, RMC en ZAR schooljaar 2007/2008 1 document

Kamerverhuurbeleid 1 document

Kandidatuur WK 2018 1 document

Kantorenmarktonderzoek Groningen 2007 1 document

Kapprogramma 2008 en voorstel 'evaluatie boombeheer' 1 document

Knelpunten noodopvang 2007 1 document

Koopzondagen 2009 1 document

Kostprijssystematiek, weerstandsvermogen en wachtgeldvoorziening t.a.v. gesubsidieerde instellingen 1 document

Kostprijssystematiek, weerstandsvermogen en wachtgeldvoorziening t.a.v. gesubsidieerde instellingen + bijlage 1 document

Locatieonderzoek Eendrachtskade/Paterswoldseweg 1 document

Locatieonderzoek eendrachtskade/Paterwoldseweg 1 document

Lokale Educatieve Agenda 1 document

Lokale Veiligheidsbeelden Politie 1 document

Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening 1 document

Marktconsultatie Kardinge 1 document

Meer ruimte voor Sport sportvisie 2010-2020 1 document

Milieuverslag 2008 (collegebrief + verslag) 1 document

Monitor en evaluatie verkeersmaatregelen in verband met afsluiten Koeriersterweg 1 document

Motie huisvesting openbaar onderwijs 1 document

Motie infarct Groninger binnenstad 1 document

Moties met betrekking op begroting 2009 1 document

Nacalculatie sportcentrum Kardinge 1 document

Nadere informatie over aanpak Julianabrug 1 document

Nascheiding kunststoffen 1 document

Nazorg ex-gedetineerden 1 document

No-risk polis 45-plussers 1 document

Normenkader Rechtmatigheid 2008 1 document

Notitie"Ontwikkelingen en financien schuldhulpverlening" 1 document

Oefeningen Euroborg 1 document

OIKO 1 document

Ondernemingsplan DSW Stadspark 2008-2011 1 document

Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 2009 1 document

Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 2009 1 document

Ontwerp bestemmingsplan La Liberte 1 document

Ontwerp-cultuurnota 2009-2012 1 document

Ontwikkelingen VMBO West i.h.k.v. 'Kennis om te delen' 1 document

Opdracht en proces nieuw economisch programma 1 document

Opruwen kruisingen ABC-klinkers 1 document

Overdracht Synagoge aan de Stichting Oude Groninger Kerken 1 document

Overlast Steentilstraat 1 document

Overzicht jaarlijkse loon- en prijsstijging grote gemeenten 1 document

Overzicht jaarlijkse loon- en prijsstijging grote gemeenten 1 document

Panel Deurbeleid 1 document

Paraat voor probleemjongeren 1 document

Pc's voor kinderen uit minimagezinnen 1 document

Persoonsgebonden re-integratie budget 1 document

Pilot 'lijn 5' 1 document

Plan "Geen stroom.... en dan?" 1 document

Plan van aanpak uitwerking aanbevelingen Auditteam Voetbalvandalisme 1 document

Planherziening Eemspoort Hunzezone 1 document

Planherziening Eemspoort Hunzezone 1 document

Plannen Oosterhaven/Makipaviljoen 1 document

Planning en procedure voorbereiding Akkoord 2.0 1 document

Planstudie wegverbinding Groningen-Delfzijl 1 document

Preadvies bij initiatiefvoorstel CU over extra zorg tippelzone 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel D66 Flitsvergunning 1 document

Presentatie uitkomsten Etin-onderzoek 1 document

Procedure hoofdlijnennotitie zelforganisaties 1 document

Procedures bij grote evenementen 1 document

Programmavoorstel 'Hoogvliegers in de wijk' 1 document

Project Perspectief AMA's 1 document

Projecten VNG LOGO EAST II programma 1 document

Projectkosten veranderagenda 1 document

Projectplan innovatietraject Persoonlijk Inburgeringsbudget 1 document

Projectplan Verlengde verkenning Zuidelijke Ringweg 1 document

Raadsvoorstel reserve 'Personeel in Balans' 1 document

Rapport Auditteam Voetbalvandalisme brand Euroborg 1 document

Rapport luchtkwaliteit 2007 gemeente Groningen 1 document

Rapportage Meerjarenprogramma Wmo 2008 1 document

Rapportage Simplon eerste kwartaal 2008 1 document

Rapportage Simplon tweede kwartaal 2008 1 document

Re-integratiemonitor 1 document

Re-integratievoorzieningen 2008 1 document

Reactie college op Concern managementletter interim-controle 2008 Enst & Young 1 document

Reactie college op rapport van bevingen 2007 Ernst & Young 1 document

Reactie Minister van Justitie op BIBOB-uitspraak 1 document

Regeldrukvermindering 1 document

Regeling huur Martiniplaza voor sportwedstrijden 1 document

Rentepercentage voorziening riolering 1 document

Resultaten luchtkwaliteitsmetingen 1 document

Risicoanalyse Regio Tram Groningen 1 document

Schetsboek Regio Tram 1 document

Silo Suiker Unie Vierverlaten 1 document

Situatie stadsduiven 1 document

Sleutelprojecten rapportage 1e periode 2008 1 document

Sleutelprojectenrapportage 2-2008 1 document

Sociaal Convenant 2009-2011 1 document

Spoedgeschil Parkeergarage Damsterdiep 1 document

Sportbudget Martiniplaza 1 document

Stadionuitbreiding Euroborg 1 document

Stand van zaken 30km-gebieden 1 document

Stand van zaken aanpak Jongeren en schulden 1 document

Stand van zaken Cloud Jongerenparticipatie 1 document

Stand van zaken en vervolgmaatregelen programmatische aanpak bodemonderzoeken en sanering gemeentelijke eigendommen 1 document

Stand van zaken GHBS 1 document

Stand van zaken GR-Meerstad 1 document

Stand van zaken Project Kleur de Arbeidsmarkt 1 document

Stand van zaken rijkscultuurnota en adviezen Raad voor Cultuur 1 document

Standpunt N361 1 document

Startegie en Ontwikkeling 1 document

Stedenbouwkundig plan Boerhoflocatie 1 document

Stedenbouwkundigplan Semmelweisstraat 1 document

Stichting nieuwe openbare basisschool in de wijk Reitdiep 1 document

Stopverbod scholen 1 document

Subsidie Spoorse Doorsnijding Europapark 1 document

Subsidieaanvraag MJD mensenhandel 1 document

Subsidietoekenning GCB 2009-2012 1 document

Svz Aanvraag Spoorse Doorsnijdingen 1 document

Taalcoaches 1 document

Technische vragen verzelfstandiging openbaar onderwijs 1 document

Terinzagelegging bestemmingsplan Corpus 1 document

Termijn voor indiening van kwijtscheldingverzoeken 1 document

Terrassenbeleid 1 document

Tijdelijk onderkomen Werkplaats 40 45 1 document

Tijdelijke maatregelen rookvoorzieningen 1 document

Toelichting op boventalligheid, formatie, bezetting en vacatureruimte 1 document

Toelichting op de ontwikkelingen in de formatie, loonkosten en inhuur personeel van derden 1 document

Toepassing Poraver (toeslagmateriaal) in beton 1 document

Toezeggingen bij nota gesubsidieerde arbeid 1 document

Toezicht en handhaving 1 document

Tunnelverkenning Zuidelijke Ringweg 1 document

Turap 2008-III en verbeteracties kwartaalafsluiting 1 document

Tussenrapportage project omgevingsvergunning 1 document

Tussenrapportage woningbouw 2008-1 1 document

Uitgangspunten inspraak Regio Tram 1 document

Uitkomsten Prinsjesdag rijksgesubsidieerde culturele instellingen en noordelijke cultuurconvenant 1 document

Uitnodiging voor opening tentoonstelling 1 document

Uitreiking Europese popprijs Eurosonic/Noorderslag 1 document

Uitvoering motie luchtkwaliteit over houtkachels en sfeerhaarden 1 document

Uitvoering waterstructuurplannen 1 document

Uitvoeringsplan overige middelen armoedebestrijding kinderen 1 document

Uriliften 1 document

Uriliften 1 document

Verloren kinderen 1 document

Vervolg handhaving Bruilweering 1 document

Verzelfstandiging openbaar onderwijs + bijlage 1 document

Voorjaarsbrief 2008 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk 1 document

Voorontwerp-best.plan Station Europapark 1 document

Voorontwerp-bestemmingsplan De Weijert 1 document

Voortgang arbeidsmarktbeleid 1 document

Voortgang beveiliging Martinitoren 1 document

Voortgang handhaving Bruilweering 1 document

Voortgang huisvesting dienst SOZAWE 1 document

Voortgang Huisvestingsplannen "Kennis om te delen" 1 document

Voortgang Huisvestingsplannen VMBO Noordoost in het kader van 'kennis om te delen' 1 document

Voortgang Life Sciences 1 document

Voortgang moties begrotingsdebat 2008 1 document

Voortgang opruwen gele stenen binnenstad 1 document

Voortgang programma’s B+O en S&S 1 document

Voortgang Watergang, ligplaatsen Boterdiep 1 document

Voortgangsrapportage 2008-II 1 document

Voortgangsrapportage Groninger Armoedepact 2007 1 document

Voortgangsrapportage Groninger Museum 2007/2008 1 document

Voortgangsrapportage in Wiki-vorm 1 document

Voortgangsrapportage over convenant 'Kennis om te delen' 1 document

Voortgangsrapportage Parkeerbedrijf 1 document

Voortgangsrapportage woonwagenzaken 1 document

Vragen plan van aanpak 2008 oeverbescherming fase 2 1 document

Vrijwilligersverzekering 1 document

Warenmarkt en Grote Markt 1 document

Waterstructuurplan Noorddijk 1 document

Wereldtentoonstelling Duurzame Energie 2014 1 document

Wijziging frequentie Wmo-rapportage 1 document

Wijzigingen AWBZ 1 document

Wijzigingsplan bestemming Stadion 1 document