collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2016

(voor)ontwerp-bestemmingsplan Selwerderhof e.o. 4 documenten

(voor)ontwerpbestemmingsplan Hoogkerk-Zuid 2016 3 documenten

Aanbesteding publiek vervoer 1 document

Aanbiedingsbrief Staat V 2015 1 document

Aankondiging herziening nota grondbeleid (wensen en bedenkingen) 1 document

Aankondiging reis naar Moermansk 1 document

Aankoop Schuitemakersstraat 17 1 document

Aanleg fietspad langs de Noordelijke Ringweg 2 documenten

Aanleg fietspad langs het spoor (richting Rodeschool) 4 documenten

Aanleg regenboogzebra 1 document

Aanpak fietsendiefstallen 1 document

Aanpak Kindermishandeling 1 document

Aanpak Kindermishandeling 1 document

Aanpassing tarieven parkeervoorzieningen 2017 1 document

Aansluiting N361-Noordelijke Ringweg 1 document

Aanvullend erratum ontwerpbegroting 2017 1 document

Actieplan de Groningse opgave vluchtelingen 1 document

Actualisatie locatieprofielen 1 document

Actualisatie Voortgangsrapportage 2015-II 1 document

Actualisering maandaatbesluiten 1 document

Adviesgroep programmering evenementen 1 document

Afhandeling amendementen en moties begrotingsdebat 2017 1 document

Afhandeling meldingen openbare ruimte 1 document

Afhandeling vragen en toezeggingen raadscommissies begroting 2017 1 document

Afhandeling vragen en toezeggingen raadscommissies rekening 2015 1 document

Afronden bouwhoogtes in bestemmingsplannen 1 document

Afronding pilot Open Spending 1 document

Afspraken Rijk bonden en VNG 1 document

Agenda voor Krimpbeleid Groningen 2015-2020 1 document

Alcohol verkoop aan jongeren onder de 18 jaar 1 document

ARCG Jaarrapport 2015 en Algemene beleidsmatige en financiële kaders 2017 1 document

ARCG ontwerpbegroting 2017 1 document

BEA (bomeneffectanalyse) busknooppunt UMCG Noord en bushalte Van Doeverenplein 1 document

Beantwoording mondelinge vragen over privacy in het sociale domein 1 document

Beantwoording motie Decentralisaties en Healthy Ageing 1 document

Beantwoording motie Goede participatie vereist goede communicatie 1 document

Beantwoording motie kansen in beeld 1 document

Beantwoording motie Vergoeding ouderbijdrage schoolfonds (VOS) 1 document

Beantwoording vragen ex art 41 RvO PvdD en SP stvz. Fietspaden Paddepoel en Selwerd en over bomenkap ecologisch Park Selwerd en groencompensatie 1 document

Beantwoording vragen raadsbijeenkomst Monitor Sociaal Domein 1 document

Beantwoording vragen raadscie F&V 15 juni 2016 jaarverslag gemeentelijke ombudsman 2015 en jaarverslag klachten 2015 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie B&V 13 april 2016 over het verstrekken lening zonnepanelen Martiniplaza 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie F&V 25-05-2016 over aanpak kindermishandeling 1 document

Beantwoording vragen raadscommissie O&W d.d. 7september 2016 over Openingsseizoen zwembad Papiermolen 1 document

Begroting 2016 Groningen Airport Eelde NV 1 document

Beheerplan Openbare Verlichting 2016-2025 1 document

Beleidsplan en meerjarenbegroting 2017-2020 RHC Groninger Archieven 1 document

Besluitpunten Audit Committee 18 mei 2016 1 document

Besluitvorming geothermie en warmtenet Noord-West 1 document

Besluitvorming herindelingsontwerp 1 document

Bespreekpunten fracties Christenunie CDA Stadspartij en SP inzake Aanpak Ring Zuid 1 document

Besproken punten Audit Committee 14 september 2016 1 document

Besteding mantelzorgcomplimentgelden 2016 1 document

Bestemming binnenstad Definitief ontwerp Bussen over West - gewijzigd 1 document

Bestemming Binnenstad: Definitief Ontwerp Bussen over West 1 document

Bestemmingsplan Polaris Pleiadenlaan 6 documenten

Bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat 1 document

Bijeenkomst HRM raadscommissie F&V d.d. 21 september 2016 1 document

Bijstandsexperiment krijgt de ruimte 1 document

Binnenstadslogistiek 1 document

Blijvende participatie in Gezamenlijke Backoffice Inkomensvoorziening (GBI) 1 document

Bollards in de binnenstad 1 document

Bomen Effect Analyse (BEA) slimme route Park-Selwerd 6 documenten

Bomen Effect Analyse P+R Meerstad 1 document

Bomen Effect Analyse Zernike Complex Zuid-Oost Groningen 2 documenten

Bomen effectanalyse Reitdiep PR 2 documenten

Bomen Effectanalyse Vuursteenstraat 2 documenten

Bomeneffectanalyse (BEA) opstelterrein de Vork 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) CPO Europapark 2 documenten

Boom Effect Analyse 2e fase PR Hoogkerk 1 document

Boom Effect Analyse Melisseweg 1 document

Boom effectanalyse riolering ARZ Vrijheidsplein en Julianaplein 1 document

Boomeffectanalyse Oosterhamrikkade 103-107 1 document

BORG-rapportage 2015 1 document

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2020/ advies zienswijze 1 document

Brede Impuls Combinatiefuncties en motie Elke school een vakdocent 1 document

brief Auditcommittee aan raad over besproken punten AC 21 januari 2016 1 document

Brief over besproken punten Audit Committee 23 november 2016 1 document

Brief van Audit Committee aan raad over besproken punten AC 28 oktober 2016 1 document

Buurtpreventie in Groningen 1 document

Cameratoezicht 1 document

Cijfers Gele Loper 1 document

Cliënttevredenheidsonderzoek Gemeente Groningen 1 document

Collegebrief_inzake_Rekenkamercommissie_vragen_Huishoudelijke_Hulp 1 document

Collegevoorstel inzake beroepschrift instemmingsbesluit winningsplan Groningenveld 2016 1 document

Concept begroting 2017 en jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Groningen 1 document

Concept nota integraal drugsbeleid voor raadscie F en V 1 document

Concept-cultuurnota 2017-2020 1 document

Conferentie Building The Future of Health 1 document

De Wandeling - wensen en bedenkingen 1 document

De Zonnewijzer zonnestrategie en actieprogramma 2020 2 documenten

Decembercirculaire 2015 1 document

Definitieve parkeerplannen Oosterparkwijk Korrewegwijk en De Hoogte (wensen bedenkingen) 8 documenten

Dienstregeling bus 2017 tarieven bus 2017, ontwikkelingen verduurzaming busvervoer, verlenging HOV-concessie en Trendmonitor 2015 1 document

Digitale Economie 2 documenten

DOT (voormalig Infoversum) 1 document

Duurzaamheid in de organisatie 1 document

Economische regiomarketing 1 document

Effectiviteit subsidies sociaal domein 1 document

Eindrapportage Alcoholplan De maat is vol 1 document

Eindrapportage invoering Vennootschapsbelasting (VPB) 1 document

ELENA-subsidie Warmtenet Geothermie Noordwest 1 document

Energiebesparing bij particulieren 1 document

Erfgoed, uitkomst stadspanel en vertaling in nieuwe nota 1 document

Erratum ontwerpbegroting 2017 1 document

Evaluatie De levendige stad ook op zondagen 1 document

Evaluatie nieuwe impuls vensterscholen 1 document

Evaluatie parkeerplan Oranjebuurt Noord Noorderplantsoenbuurt - wensen en bedenkingen 1 document

Evaluatie_1e_fase_transformatie-opdracht_Beschermd_wonen_en_opvang_ 2 documenten

Evenementenprogramma 2015 2016 Binnenstad 1 document

Fietsenbeheer 1 document

Financiële bijdrage gemeente Groningen aan de Veiligheidsregio Groningen voor de jaren 2016 en 2017 1 document

Financiering bed bad brood-voorziening 1 document

Financiering bed bad brood-voorziening derde kwartaal 2016 1 document

Fusie Steelande wonen 1 document

Geboortezorg 1 document

Gegevens HALT 2015 en 2016 1 document

Gevolgen uitspraken CRvB voor huishoudelijke hulp 1 document

Gewijzigd raadsvoorstel grenscorrectie Meerstad 1 document

Grenscorrectie Meerstad stand van zaken 1 document

Groningen aardgasloos in 2035 1 document

Grootschalige windenergie 1 document

Grunobuurt-Zuid, vernieuwing riolering en herinrichting 1 document

Gunning project Aanpak Ring Zuid 1 document

Gunningsbesluit aanbesteding hulpmiddelen WMO 1 document

Herijking Terrasregels 1 document

Hondenbeleid (ontwikkelingen 2015) 1 document

Huisvesting stichting Kelderwerk 1 document

Implementatie Kostendelersnorm 1 document

Implementatie Wet taaleis Participatiewet 1 document

Incidentele bijdrage Grand Futura exploitatie 2016 1 document

Informatie incidenten opvanglocatie en noodopvangvoorzieningen vluchtelingen 1 document

Informatie omgevingsvergunning sloop Finse school Helper Westsingel 96 1 document

Informatie over metingen luchtkwaliteit ARZ 1 document

Informatiebrief voortgang project Kansen in Kaart 1 document

Informeren m.b.t. bestedingsprogramma's monumenten en archeologie 2016 1 document

Informeren over Richtlijnen voor het Onroerend Erfgoed Groningen 1 document

Informeren over uitgangspunten nieuwe Erfgoednota 1 document

Inloopvoorziening GGz vanaf 2017 1 document

Innovatie atelier Beschermd Wonen en Opvang 1 document

Innovatie schuldhulpverlening voortzetting pilot 2016 (Voortgang openstaande motie Goede Gieren) 1 document

Innovatieatelier Sociaal Domein 1 document

Inrichting Nieuwe Markt mrt.2016 1 document

Instemmen_MJP_aardbevingsbestendig_en_kansrijk_Groningen_2017-2021 2 documenten

Integraal drugsbeleid 1 document

Integrale parkeervisie 1 document

Intensiveringsprogramma leren 1 document

Intern Controleplan 2016 1 document

Investeringen sportaccommodaties jaarschijf 2016 1 document

Invulling ambities Internationale Kennisstad 1 document

Jaarplan Integrale Veiligheid 2017 en Uitvoeringsprogramma's 1 document

Jaarplanning grote evenementen 2017 1 document

Jaarstukken 2016 Regio Groningen-Assen 2 documenten

Jaarstukken Groninger Archieven (RHC) Zienswijze (wensen en bedenkingen) 1 document

Jaarverslag 2015 Het Fonds Ondernemend Groningen 1 document

Jaarverslag Bezwaar Juridische Zaken 2015 1 document

Jaarverslag klachten 2015, Jaarverslag gemeentelijke Ombudsman 2015 1 document

Jaarverslag Parkeerbedrijf 2015 2 documenten

Jaarverslag Regionaal bestuurlijk Politie Overleg (RBPO) 1 document

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente groningen 2015 1 document

Jongerenombudsman Groningen 1 document

Jongerenparticipatie 1 document

Kaderbrief 2017 OV-bureau Groningen Drenthe 1 document

Ketenaanpak verwarde personen 1 document

Keuzemogelijkheden kadernota weerstandsvermogen 1 document

Kinky-feesten 1 document

Kinkyfeesten (commissie F&V) 1 document

Koers publieke gezondheid in de regio Groningen ontwikkelperspectief 2017-2020 1 document

Koers WIMP in de wijk 1 document

Koningsdag 2016 1 document

KTO gymzalen en dojo's 2016 2 documenten

Let's Gro 2016 1 document

Locatieonderzoek (Roeibaan)Watersportbaan 1 document

Locatieonderzoek_watersportbaan_en_roeisport_ 1 document

LTA Martiniplaza (voor commissie Onderwijs & Welzijn) 1 document

Maatregelenpakket (sociale) veiligheid openbaar vervoer; cash van de bus 1 document

MartiniPlaza 6 documenten

Meerhoven - wensen en bedenkingen gemeenteraad 1 document

Meicirculaire gemeentefonds 2016 1 document

MKBA Analyse sociaal team Korrewegwijk 1 document

Monitor Jongerenhuisvesting eerste half jaar 2016 inclusief plan van aanpak verbetering kwaliteit kamerverhuurmarkt 1 document

Monitor Veiligheidsbeleid 1 document

Monitor Veiligheidsbeleid. 1 document

Motie beter presteren op bewegend leren 1 document

Motie kaders bewonersparticipatie Next City 1 document

Motie vervolg ontwikkelingen Friesestraatweg 1 document

Next City 2 documenten

Nieuw Beschut 1 document

Nieuwe impuls wijkvernieuwing 1 document

Nieuwe stichting accommodatiebeheer 1 document

Noordelijk cultuurprogramma We the North 1 document

Normenkader rechtmatigheid 2016 1 document

Nota standplaatsen Euroborg 1 document

Omgevingsdienst Groningen ontwerpbegroting 2017 - advies zienswijze 1 document

Onderzoek Flyover 1 document

Onderzoek Sporthallen en Dienstverlening Sport 2015 3 documenten

Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 2017 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 1 document

Ontwerp bestemmingsplan grondberging Roderwolderdijk 2016 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Halfweg 4 documenten

Ontwerp bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen 3 documenten

Ontwerp bestemmingsplan Hoofdstation 3 documenten

Ontwerp bestemmingsplan Melisseweg 1 document

Ontwerp bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep 4 documenten

Ontwerp-Tracébesluit Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden 5 documenten

Ontwerpbegroting 2017 Groninger Archieven 1 document

Ontwerpbegroting 2017 Meerschap Paterswolde (wensen en bedenkingen) 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 145 4 documenten

Ontwerpbestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark-de Drafbaan en De Kring 1 document

Ontwikkelcompetitie hoekpand Grote Markt - Oostwand 1 document

Ontwikkeling Grote Markt - Oostwand 1 document

Ontwikkeling werkgelegenheid 2014-2015 1 document

Ontwikkeling_GAK/UWV_locatie_Paddepoel_(Atlas & Pleione) 1 document

Ontwikkelingen huisvesting culturele instellingen 1 document

Ontwikkelingen TSN 1 document

Op weg naar een nieuwe visie op parkeren 1 document

Oprichten van stichting WIJ Groningen per 2018 1 document

Opvang van dakloze vreemdelingen 1 document

OV Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2025 1 document

OV-bureau Groningen Drenthe Jaarverslag & Jaarrekening 2015 1 document

OV-bureau Ontwerpbegroting 2017 en ontwerpdienstregeling bus 2017 1 document

Overdracht Stichting E-laadpalen aan energiecoöperatie Grunneger Power 1 document

Overlast Gele Loper 1 document

Overname personeel VZN (Veiligheidszorg Noord) en toezicht en handhaving koopzondag 1 document

Overnamevoorstel TSN Thuiszorg 1 document

Overzicht stedelijke projecten Wijken voor Jeugd 2016 1 document

Paddepoel Zuidoost BEA (Bomen Effect Analyse) woningen ZON II 4 documenten

Participatie_Oosterhamrikzone_ 1 document

Pasloos parkeren 1 document

Pilot wijkmarkt Paddepoel 1 document

Plan van aanpak extremisme in de stad 1 document

Plan van aanpak Omgevingswet 1 document

Plan van aanpak problematiek verwarde personen 1 document

Planning onderwijsatelier 1 document

Planning strategische verkenning toekomst Groningen Airport Eelde 1 document

Planontwikkeling Festivallocatie Reitdiephaven 1 document

Preadvies Initiatiefvoorstel aanpak Wildplakken 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel de vrijwilligersmakelaar 1 document

Preadvies_initiatiefvoorstel_PvdD_en_Groen_Links_over_grote_ideeën_voor_kleine_huisjes,_Tiny_Houses_in Groningen 1 document

Prestatieafspraken 2017 en scheidingsvoorstellen Diensten Algemeen Economisch Belang / niet-DAEB 1 document

Principebesluit tot reorganisatie, Eén Vastgoedbedrijf 1 document

Proces gaswinningsbesluit 1 document

Proces rond toekomstige fietsprojecten 1 document

Procesvoorstel vuurwerkvrije zone's jaarwisseling 2016-2017 1 document

Project electronic-HRM (e-HRM) 1 document

Rapport "Stappen in Veiligheid" 1 document

Reactie college wensen raad indicatoren begroting 2017 1 document

Reactie concept Meerjarenprogramnma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2 documenten

Reactie Initiatief voorstel Toegankelijkheid under construction 1 document

Reactie motie vrijwilligerswerk vanuit de bijstand 1 document

Reactie op Accountantsverslag 2015 EY Accountants 2 documenten

Reactie op Inspectierapport SZW 1 document

Reactie op kadernota meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 1 document

Reactie op motie bestendige brede vernieuwing onderwijs 1 document

Reactie op motie over de collectieve zorgverzekering 1 document

Reactie op rapport Rekenkamercommissie over armoedebeleid 1 document

Reactie op tussentijdse uitkomsten Accountantsverslag 2015 EY 2 documenten

Reactie op verzoek van de raad omtrent proces en organisatie WIJ Groningen 1 document

Reactie rapport Stichting Flyover Groningen 1 document

Recente ontwikkelingen Geothermie en Warmtenet Noordwest 1 document

Reclamebeleid 2016 1 document

Reconstructieplan en Bomen Effect Analyse Dinkelpark 1 document

Referendum 6 april 2016 1 document

Regionale samenwerking in het sociale domein inkoop jeugdhulp en toekomst GGD 1 document

Resultaat Inkoop jeugdhulp 2016-2017 en voortgang toegang jeugdhulp 1 document

Resultaten van de strategische verkenning toekomst Groningen Airport Eelde (GAE) 14 documenten

Rotonde Sint Petersburgweg 1 document

Rotondecomplex Hoogkerk 1 document

Routekaart Groningen Energieneutraal en energiemonitor 7 documenten

Ruimte voor regelgeving Suikerfabriekterrein 1 document

Ruimtelijk kader voor water, watervisie 2 documenten

Samenwerking Passend Onderwijs 1 document

Stand van zaken 'Oog voor nieuwe detailhandel' 1 document

Stand van zaken Aanpak Ring Zuid 1 document

Stand van zaken afspraakbanen arbeidsmarktregio Groningen 1 document

Stand van zaken armoedeprojecten 2016 en voorstel voor accenten 2017 1 document

Stand van zaken Beschermd wonen en Opvang 1 document

Stand van zaken Geothermie en Warmtenet Noordwest 1 document

Stand van zaken onderzoek verduurzamen 24 gebouwen naar energielabel A 1 document

Stand van Zaken Outsourcing ICT 1 document

Stand van zaken pilot graffitikunst 1 document

Stand van zaken Right to Challenge 1 document

Stand van zaken TSN Begeleiding 1 document

Stand van zaken WIJS 1 document

Stand_van_zaken_biobased_economy 1 document

Stand_van_zaken_Stadadviseert_ 1 document

Start Proeftuin Hoogkerk als onderdeel van de transformatie in het sociaal domein 1 document

Steigers Martinitoren 1 document

Stichting Ondernemerstrefpunt (OTP) na 5,5 jaar 1 document

Stimuleren elektrische taxi's 1 document

Stopzetten aanbesteding fietsbeheer 1 document

Strategische verkenning toekomst GAE (Groningen Airport Eelde) 1 document

Sturing organisatievorm ondersteuning WIJ teams 1 document

Suïcidepreventie 1 document

Suïcidepreventie 1 document

Tarieven PGB Beschermd Wonen 2016 1 document

Terugbetaling boetes Participatiewet 1 document

Terugblik skybox-gebruik seizoen 2015-2016 1 document

Toetreding Gasunie tot warmtenet Noordwest (wensen en bedenkingen) 1 document

Toezegging raadscommissie 14 oktober 2015 voortgangsrapportage 1 document

Toezeggingen Plan schuldhulpverlening 1 document

Totstandkoming gebiedsprogramma 2016 1 document

TSN 1 document

Tussenevaluatie kansen in kaart 1 document

Tussentijdse evaluatie uitvoering Actieplan wegverkeerslawaai 1 document

Tussentijdse stand van zaken pilot Parttime ondernemen in de bijstand 1 document

Uitbreiding capaciteit Omgevingsdienst Groningen 1 document

Uitgangspunten wensen en bedenkingen aanbesteding fietsbeheer 1 document

Uitkomsten_Veranderlabs 1 document

Uitslag ontwikkelcompetitie hoekpand Grote Markt 1 document

Uitvoering moties speelgoed en kinderkleding (armoedebeleid) 1 document

Uitvoering nieuw prostitutiebeleid 1 document

Uitvoering prostitutiebeleid 1 document

Uitvoering werkzaamheden aan de Diepenring 1 document

Uitvoering WMO en jeugd 2e kwartaal 2016 1 document

Uitvoering Wmo en Jeugdwet 1e kwartaal 2016 1 document

Uitvoering WMO en Jeugdwet in 2015 en afhandeling motie Experiment huishoudelijke hulp 1 document

Uitvoeringsplan armoedeprojecten 2016 en armoedemonitor 2015 1 document

Uitvoeringsplan G kwadraat 2016 op hoofdlijnen 1 document

Uitwerking actiepunt uitvoeringsprogramma VSD (Vernieuwing Sociaal Domein) 1 document

Uitwerking voedselvisie 1 document

Update fietsprojecten Fietsstrategie 1 document

Update Ontwikkelvisie Reitdiepzone 1 document

Vangnetregeling BUIG 2016 1 document

Vaststelling Bomen Effecten Analyse MFA de Wijert 1 document

Verantwoording van de zorg op het beheer van het archief van de gemeente Groningen 2015 1 document

Verbonden partijen 13 documenten

Verhuizing Het Toentje naar Pioenpark Oosterparkwijk 1 document

Verlenging busconcessie Groningen Drenthe 1 document

Verloop Jaarwisseling 2015-2016 1 document

Vervolgacties routekaart Groningen energieneutraal 1 document

Viering Gronings Ontzet 1 document

Visie inkomensdienstverlening 2016-2018 'Een vertrouwd gezicht' 1 document

Visievorming en Revitalisering Stadhuis - wensen en bedenkingen 1 document

Voorgenomen gunning Aanpak Ring Zuid 1 document

Voorjaarsnota 2016 1 document

Voorlopig budget BUIG 2017 1 document

Voorlopig ontwerp fietsinfrastructuur Midscheeps 1 document

Voorlopig ontwerp op afritten Westelijke Ringweg Busbaan Peizerweg ( bij Vesta) 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Polaris Pleiadenlaan 1 document

Voortgang actualisatie grondexploitaties 2016 1 document

Voortgang cultuurnota 2017-2020 2 documenten

Voortgang Herindeling 1 document

Voortgang Innovatieatelier Sociaal Domein 1 document

Voortgang Masterplan Warenmarkt verlenging pilot zondagsmarkt en afwikkeling motie foodtrucks 1 document

Voortgang onderzoek Noordelijk Belastingkantoor (mrt 2016) 1 document

Voortgang openstaande moties in aanloop naar het Voorjaarsdebat 2016 1 document

Voortgang revitalisering Stadsschouwburg 1 document

Voortgang Wet Educatie en Beroepsopleidingen 1 document

Voortgangsrapportage 2016-I en Sleutelrapportage januari - maart 2016 1 document

Voortgangsrapportage 2016-II en Sleutelrapportage april - juli 2016 1 document

Vragen over verkeersveiligheid Engelberterweg 1 document

Vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2016-2017 1 document

Wensen en bedenkingen betreffende wensenlijst aanbesteding Groningen Spoorzone 1 document

Wensen en bedenkingen Burgerinitiatief Stichting MIES 1 document

Wensen en bedenkingen investeringsfonds Sportaccommodaties verplaatsing tennisvereniging LTC Hoogkerk 1 document

Wensen en bedenkingen over besluit verstrekken lening zonnepanelen Martiniplaza 1 document

Wijken voor Jeugd, evaluatie en stand van zaken 1 document

Wijkraad Selwerd 1 document

Wijziging standplaatsenbeleid Standplaatsen 2014 1 document

Wijzigingsbesluit standplaatsenbeleid Standplaatsen 2014 1 document

Wijzigingstracébesluit (WTB) A7 N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 1 document

Wmo-toezicht op calamiteiten en geweld in 2015 1 document