collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

Ontwerpbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen en ontwerp afwegingskader Cultuurhistorie 10 documenten

Discussienota betaalbare woningbouw 2 documenten

OV bureau Groningen-Drenthe, aangepaste begroting 2021-2022, meerjarenraming 2023-2026, dienstregeling 2022 en vastgestelde tarieven 2022 4 documenten

Routekaart Verduurzaming maatschappelijk vastgoed 3 documenten

Reactie aanbevelingen rekenkameronderzoek Vensterscholen 1 document

Principebesluit verzelfstandiging CKC Haren 1 document

Zonnevoetpad Kolenkade 1 document

Toelichting op capaciteitsvraagstuk en druk handhaving in de openbare ruimte 1 document

Doorontwikkeling Europapark 1 document

Uitkomsten BO Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl 1 document

Reactie motie maai mei niet 1 document

Stand van zaken democratische vernieuwingsagenda 1 document

Correctie activering Btw betreffende riolering 1 document

Financiële bijdrage manifestatie Bitterzoet Erfgoed 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Herziening Parkeren 2021 2 documenten

Update actieprogramma ondernemen met impact 2021 2 documenten

Nota Dieren 2 documenten

Overname personeel Waste Vision 1 document

Groninger DIgitale Ambitie 4 documenten

Reactie op motie Het IJslands preventiemodel 2 documenten

Uitvoeringsagenda circulaire economie 4 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) Kaderrichtlijn Water (KWR) maatregelen nabij het Martiniziekenhuis 2 documenten

Jaarverslag 2020 Toezicht calamiteiten en geweld Wmo 2 documenten

Wijkvernieuwing Sunny Selwerd samenwerking WarmteStad 1 document

Prestatieafspraken 2022 tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente 3 documenten

Herstelprogramma Onderwijs gemeente Groningen 3 documenten

Stand van zaken klimaatadaptatie gemeente Groningen 2 documenten

Vaststelling regionale inkoopstrategie Beschermd Wonen 2023-2025 1 document

Meerjarenprogramma's Stadsontwikkeling 2022-2025 2 documenten

Ontwikkelingen Stationsgebied 2 documenten

Jaarwisseling 2021-2022 1 document

Voortgang muziekcentrum De Nieuwe Poort 1 document

Glaudé-locatie.pdf 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) gymzaal Molukkenstraat 3 documenten

Terugkoppeling moties Lief- en Leedstraten en Babbelbaank'n 3 documenten

Team Jeugd en Gezin WIJ (SAMEN) 2 documenten

Terugkoppeling Motie Maatschappelijke Diensttijd 2 documenten

Onderzoeksrapport Lege plekken, ontvreemding van Joods vastgoed en rechtsherstel in de gemeente Groningen (1940-1955) 2 documenten

Aanwijzingsbesluit lachgasverbod omgeving Westerhaven, Westersingel 1 document

Agenda Toegankelijk Groningen 2022-2025 2 documenten

Voortzetten vrijlaten eindejaarsuitkering 2021-2022 1 document

Terugblik op proces van herindeling 1 document

Terugblik op zondag 21 november 2021 1 document

Winteropvang voor dak- en thuislozen in Groningen 2021-2022 1 document

Update Meerjarenprogramma Sport & Bewegen sportjaar 2021 2 documenten

Kijk en Luisteronderzoek OOG 2021 2 documenten

Wijziging vergoeding ouderbijdrage schoolfonds (VOS) 2 documenten

Personeelstekorten in de zorg 1 document

Normenkader 2021 en stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording 2 documenten

Selwerd herstructurering De Huismeesters 1 document

Opdrachtenmodel laadinfrastructuur 3 documenten

Jaarverslag 2020 Ondernemersfonds Groningen 2 documenten

Actualisatie Binnenstadsvisie en uitvoeringsprogramma (wensen & bedenkingen) 5 documenten

Voorbereiding op de Wet inburgering 2021 2 documenten

Startdocument Preventie Overleg Groningen Samen voor meer gezonde jaren 2 documenten

Voortgang Groninger projecten aanpak dak- en thuisloosheid 1 document

Reactie op rapportage interim-bevindingen 2021 2 documenten

Inkoop leerroutes Wet inburgering 2021 1 document

Stand van zaken Toekomst met Perspectief naar een volgende stap 1 document

Subsidieverstrekking Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) project Maaltyd 2 documenten

Actualisatie lokaal programmaplan Nationaal Programma Groningen 2021 3 documenten

Vaststellngsbesluit gaswinning Groningenveld 2021-2022 2 documenten

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 2 documenten

Inventarisatie en acties menstruatiearmoede 1 document

Stand van zaken revitalisering Stadhuis november 2021 1 document

Stijgende bouwkosten 1 document

Woonvorm Hoofdweg Harkstede (GN) 1 document

Instrumenten betaalbare woningbouw 1 document

Invulling jaarwisseling 2021-2022 en meerjarenpespectief 1 document

Ontwerp Structuurvisie en MER Reitdiepzone 21 documenten

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid mei-augustus 2021 3 documenten

Reactie motie Herstel financiële basis van de gemeente 1 document

Ontwikkeling en aanpak Jeugdwerkloosheid 1 document

Pilot volwassenenfonds Sport en Cultuur 2022 1 document

Noodopvang vluchtelingen 1 document

Proces Masterplan Meerstad 1.1 1 document

Uitnodiging veiligheidssessie mensenhandel en over technische middelen voor crowd control 2 documenten

Voortgangsrapportage 2021-II 2 documenten

Gevolgen bekendmaking budgetten BUIG 2021-2022 1 document

Proces regionale inkoopstrategie Beschermd Wonen 2023 1 document

Voortgang Nationaal Programma Onderwijs 1 document

Handelingskader Huurkorting Gemeentelijk Vastgoed 2 documenten

Ontwikkeling Westpoort fase 2 met datacenter (wensen & bedenkingen) 1 document

Instrumentarium m.b.t. studentenverenigingen 1 document

Ontwerp omgevingsvisie 2 documenten

Voorlopige gunning aanbesteding Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2022 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel overlast door houtrook 2 documenten

Gebeurtenissen na afloop van Vindicat evenement Buitenspelen 1 document

Ontwerp gebiedsvisie Helpman Noord 2 documenten

Meerjarenonderhoud MartiniPlaza (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Nieuwe locaties bijzondere woonvormen Aduarderdiepsterweg 2 documenten

Conceptregeling Natuurinclusief bouwen 2 documenten

Verkenning toekomstpotentie Sportcentrum Kardinge (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Versterking, vervangende nieuwbouw GBS de Poort in Ten Boer (wensen en bedenkingen) 1 document

Voorlopige gunning aanbesteding hulpmiddelen Wmo 2022 1 document

Voortgang Evenementenvisie 1 document

Evaluatie parkeerterrassen (motie beleid voor parkeerplaatsenterrassen) 2 documenten

Verantwoording archief 2018-2020 3 documenten

Woonvorm Hoofdweg Harkstede (GN) - wensen & bedenkingen 5 documenten

Pilot Gezinsverzorger 2 documenten

Boom Effect Analyse Papiermolentunnel (ARZ) 2 documenten

Concept inrichtingsplan Grote Markt voor participatie 4 documenten

Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen Assen 3 documenten

Update capaciteit sport en bewegen 1 document

Toekomstige opzet huishoudelijke hulp 1 document

Fietsstraat Helperzoom Noord 4 documenten

Zienswijze vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2021-2022 2 documenten

Ontwikkelmogelijkheden Laan Corpus den Hoorn, Van Ketwich Verschuurlaan - Project Q 3 documenten

Aanvraag subsidie Volkshuisvestingsfonds 7 documenten

Verlenging cameratoezicht uitgaansgebied 1 document

Tijdelijke herstart subsidieregeling dorps- en buurthuizen Covid-19 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) Kader Richtlijn Waterkwaliteit (KRW) maatregelen Paterswoldsemeer 2 documenten

Verstedelijking & Mobiliteit 3 documenten

Motie duurzame rioolheffing 2 documenten

Tussenevaluatie Voor alle jonge kinderen gelijke kansen 2020 2 documenten

Alternatief Vervoer Binnenstad 2 documenten

OV-bureau Vastgestelde begroting 2022 en goedgekeurde hoofdlijnen dienstregeling bus 2022 5 documenten

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid januari-april 2021 3 documenten

Voortgangsrapportage rekenkamerrapport Beleid dat hout snijdt 3 documenten

Maatschappelijk akkoord sociale inclusie in het onderwijs uitvoeringsagenda voortgezet onderwijs 2 documenten

Gebiedsvisie Westpoort 1 document

Bekostiging leerroutes Wet inburgering 2021 1 document

Beantwoording motie verlofregeling raadsleden voor de 21ste eeuw 1 document

Natuur inclusief bouwen 1 document

Voortgang Beschermd Wonen Barkmolenstraat 1 document

Voorlopige gunning Wmo begeleiding en kortdurend verblijf Haren 1 document

Verzelfstandiging Centrum voor Kunst en Cultuur Haren 1 document

Formalisatie Corona-opstelling van de markt 1 document

Diversiteitsagenda 2.0 en uithangen transgendervlag 2 documenten

Uitvoering Sociaal Steunpakket Cultuur 1 document

Beeldende kunst in de openbare ruimte 2 documenten

Inspraak visie Ruimte voor Retail 2 documenten

Stand van zaken verlengde schooldag 1 document

Stand van zaken cultuurnota Kunst en cultuur voor iedereen 2021-2024 1 document

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2020 1 document

Raap-rapport 4413, Erfgoed in de gemeente Groningen 2 documenten

Voortzetting verlenging pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen 1 document

Wet open overheid ambitieniveau Basis 2 documenten

Verduurzaming onderwijsgebouwen 2 documenten

Voorlopige Leidraad Openbare Ruimte 2 documenten

Visie op dienstverlening - principes van dienstverlening 2021 3 documenten

Ontwikkelingen Beschermd Wonen 1 document

Lokaal Hitteplan 2021 2 documenten

Aanpak communicatie Versterkingstoets Groningen Stad 1 document

Sociaal perspectiefplan corona - Iedereen doet weer mee in 050 2 documenten

Reactie motie Laptopregeling ook voor basisonderwijs (Voorjaarsdebat motie nr. 22) 2 documenten

Jaarstukken 2021 regio Groningen-Assen 7 documenten

Motie oproep verhoging minimumloon 4 documenten

Evaluatie graffitipilot 2017-2020 en vervolg 1 document

Reactie op accountantsverslag jaarrekening 2020 1 document

Erratum gemeenterekening 2020 gemeente Groningen 1 document

Versterkingsopgave - Pilot Architect aan Zet 1 document

Uitkomsten pilot funderingen Woltersum 2 documenten

Voortgang hersteloperatie gedupeerden Toeslagenaffaire 1 document

Inzet digitale hulpmiddelen voor crowd control 1 document

Binnengekomen reacties ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2022 2 documenten

Ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarrekening 2020 Groninger Archieven (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Nieuwe programmastructuur begroting uitwerking deelprogramma's 3 documenten

Motie Groningen op weg naar vrijheid 1 document

Uitvoering motie Wooncoöperaties 2 documenten

Jaarverslag klachten en reactie college jaarverslag Ombudsman Groningen 2020 3 documenten

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering LVV Groningen en pilot satellietlocatie Emmen 1 document

Plan van aanpak inbesteding schoonmaak 2 documenten

Hondenbelasting en reclamebelasting 1 document

Voortgangsrapportage 2021-I 2 documenten

Financiële stukken Veiligheidsregio Groningen (wensen en bedenkingen) 8 documenten

Architect nieuwbouw VRIJDAG 2 documenten

Advies vaststellingsbesluit Groningenveld 2021-2022 2 documenten

Ontwerpbegroting 2022 Noordelijk Belastingkantoor (NBK) (Zienswijze) 2 documenten

Toekomstvisie A-kwartier, definitief ontwerp Turftorenstraat, Kromme Elleboog, Akerkstraat 3 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) Onderwijscentrum Antonius Deusinglaan 3 documenten

Lobby Stedelijke Vernieuwing Manifestgemeenten 6 documenten

Van klimaatadaptieve richtlijnen naar omgevingsplan 1 document

Organisatie gebiedsontwikkeling De Suikerzijde en Stadshavens (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2022 en concept-jaarrekening 2020 (zienswijze) 5 documenten

Sunny Selwerd BEA Berkenlaan, Beukenlaan, Populierenlaan 3 documenten

Afhandeling motie Minder papier meer regie 1 document

OV-bureau ontwerpbegroting 2022 en ontwerp-hoofdlijnen dienstregeling bus 2022 (zienswijzen) 3 documenten

Financiële jaarstukken Meerschap Paterswolde 2021 (wensen en bedenkingen) 4 documenten

Corona ondersteuning Topsportclubs 1 document

Startnotitie jaarrekening controle 2021 2 documenten

Voortgang instroomportaal 1 document

Nationaal Programma Onderwijs 1 document

Onderzoek n.a.v. motie Van frequentie naar gewicht 3 documenten

Eemskanaalzone deelgebied 4 en Beantwoording vragen Stadspartij ex art 38 RvO over het bos op de slibdepots langs het Eemskanaal 6 documenten

Rekenkamerrapport subsidieverwerving 1 document

Begrotingen openbaar onderwijs 2021 4 documenten

Conceptbegroting 2022, kaderbrief 2022 en jaarstukken 2020 GR Publiek vervoer Groningen Drenthe (zienswijze) 4 documenten

ARCG ontwerpbegroting 2022 (zienswijze) 2 documenten

Voortgang moties Lief & Leedstraten en Babbelbaank'n 1 document

Stand van zaken Toegankelijkheid Groningen 1 document

Uitputting gemeentelijke bijdrage GAE 2 documenten

Concept Mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg, naar een leefbare, schone en gezonde gemeente 6 documenten

ENSIA 2020 - Verantwoording informatiebeveiliging 17 documenten

Reactie op vragen van de fracties over cameratoezicht Folkingestraat (n.a.v. meningsvormende vergadering 31-3-2021) 2 documenten

Aanwijzingsbesluit lachgasverbod uitgaansgebied 1 document

Jaarverslag uitvoeringsprogramma omgevingsrecht 2020 wabo en bodem 2 documenten

Ambitiekader 2021-2025 2 documenten

Klantentevredenheidsonderzoek Sportparken 2020 2 documenten

Kadernota en jaarrekening Noordelijk Belastingkantoor 3 documenten

Uitvoeringsprogramma's Groninger wijkvernieuwing en Regio Deal Groningen-Noord 3 documenten

Verkenning toekomstpotentie Sportcentrum Kardinge (2021) 1 document

Verkorte aanbesteding schoonmaak 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel GroenLinks, PvdA, D66 over duurzaam en betaalbaar bouwen van woningen 2 documenten

Deltaplan Noordelijk Nederland 2 documenten

OV-bureau Kaderbrief Begroting 2022 en jaarstukken 2020 (zienswijze) 2 documenten

Vergunningverlening aan twee deelscooteraanbieders 1 document

ARCG Jaarrapport 2020 en Algemene beleidsmatige en financiële kaders 2022 3 documenten

Incidentele subsidiebeschikking fundering 13 pilotadressen Woltersum 1 document

Geactualiseerd Erfgoedprogramma 2020-2023 4 documenten

Duiding Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 5 documenten

Resultaten BORG-rapportage 2020 2 documenten

Strategie werklocaties 1 document

Huishoudelijke hulp - toekomstige opzet 4 documenten

Aanvulling Her huisvestingsplan pilot LVV (VERVALT, zie nieuwe versie 31-3-2021) 1 document

Aanvulling Herhuisvestingsplan pilot LVV 1 document

Reactie op rapport beschermingsbewind Rekenkamer februari 2021 2 documenten

Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 4 documenten

Voedselagenda 2021-2023 2 documenten

Evaluatie verhuurdersvergunning 2 documenten

Verkeerslawaai in de voormalige gemeente Haren 2 documenten

Tussentijdse evaluatie Actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 2 documenten

Ontwerpbestemmingsplan Fietsroute Plus Groningen Ten Boer 3 documenten

Uitgestelde viering en herdenking 75 jaar bevrijding Groningen 1 document

Fonds Energietransitie (wensen en bedenkingen) 1 document

Landschapsvisie Hunzezone Ulgersmaborg 2 documenten

Selwerd herstructurering Nijestee fase 1 1 document

Veiligheidsmonitor 2020-3 3 documenten

Inzet armoedemiddelen 2021 en terugblik 2020 1 document

Realisering Huis van Ten Post 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) Bouwrijpfase Suikerzijde Noordoost 3 documenten

Resultaten inspectie Kastanjeziekte en proef warmtebehandeling 2 documenten

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid september-december 2020 5 documenten

Alliantie Gelijkspelen 4.0 1 document

Maatregelen opstart na lockdown 1 document

Thuiszitterspact 2.0 Groningen 2021-2024 2 documenten

OV-bureau Op weg naar een regionaal transitieplan openbaar vervoer 2022 (zienswijze) 2 documenten

Evaluatie parkeermaatregelen Helperplein / Verlengde Hereweg 2 documenten

Nieuwe locaties bijzondere woonvormen 1 document

Eindrapport Harmonisatie 2 documenten

Steunpakket COVID-19 sociaal culturele accommodaties 1 document

Compensatieregeling corona huur sportverenigingen 1 document

Herijking visie Stadspark 2 documenten

Kansen in kaart (KIK) een nieuwe fase 2 documenten

Afronden verbeterprogramma financiën 1 document

Programma en woningaantallen herontwikkeling Doefmat locatie Isebrandtsheerd Beijum (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Quickscan ervaringen gratis openbaar vervoer 1 document

Co2 Monitor Groningen januari 2021 3 documenten

Beleidskader Veiligheid 2021-2024 aanvulling separate discussie cameratoezicht 1 document

Beantwoording motie Een veilige jaarwisseling 3 documenten

Cliëntervaringsonderzoek (CEO) 2 documenten

Ambities Flexwonen 3 documenten

Toekomstagenda Groningen 2 documenten

Ontwerp bestemmingsplan Midscheeps 3 13 documenten

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Stadshavens 4 documenten

Uitvoering motie schoonmakers in dienst van de gemeente 1 document

Stand van zaken basisbanen 3 documenten

Woningbouwproductie 2020-2021 1 document

Jaarverslag Leerplicht en Regionaal meld- en Coördinatiepunt (RMC) 2019-2020 2 documenten

Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021 1 document

Aanpak hersteloperatie gedupeerden toeslagenaffaire Groningen 1 document

Inkoopstrategie Onafhankelijke clientondersteuning 1 document

Stand van zaken revitalisering stadhuis 1 document

Vaststellingsovereenkomst Aanpak Ring Zuid 7 documenten

Meerjarenprogramma's Stadsontwikkeling 2021-2024 2 documenten

Voorkeursalternatief Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden 2 documenten

Wensen en bedenkingen begroting 2021 VRG 5 documenten

Stand van zaken Integraal Huisvesting Plan (IHP) onderwijs 2 documenten

Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2021 Wabo en Bodem 2 documenten

Preadvies initiatiefvoorstel GroenLinks, PvdD en D66 over Natuurinclusief bouwen 2 documenten

Harmonisatie sporttarieven 5 documenten

Preadvies initiatiefvoorstel (100%, GL, SP, PvdA) De Gezinsverzorger 2 documenten

Verloop jaarwisseling 2020-2021 1 document