collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Ontwerpbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen en ontwerp afwegingskader Cultuurhistorie 10 documenten

Jaarverslag klachten en reactie college jaarverslag ombudsman 4 documenten

Op naar een circulaire textielindustrie 2 documenten

Parkeren in de openbare ruimte 1 document

Wijziging bestemming perceel en compensatie Natuur Netwerk Nederland (NNN) 2 documenten

Voortgang en opschaling wijkenergieaanpak 2 documenten

Toekomst sportcentrum en recreatiegebied Kardinge 3 documenten

Ruimte voor economie 4 documenten

Kadernota en Jaarrekening Noordelijk Belastingkantoor 3 documenten

Initiatiefvoorstel betaalbaar en duurzaam bouwen van woningen 5 documenten

Conceptnota Zandwegen vrijgegeven voor inspraak 2 documenten

Conceptbegroting 2024, kaderbrief 2024 en jaarstukken 2022 GR Publiek Vervoer (wensen en bedenkingen) 6 documenten

Maatschappelijk Akkoord Sociale Inclusie in het onderwijs 1 document

Exploitatiemaatschappij Duurzame Energie 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel GroenLinks, CDA, D66 en PvdA Waterpret in alle seizoenen 2 documenten

Jaarverslag uitvoeringsprogramma omgevingsrecht 2022 Wabo en bodem 2 documenten

Voortgezette tijdelijke subsidieregeling Energiefonds maatschappelijke organisaties 1 document

Eindevaluatie pilots Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2 documenten

Wijzigingen Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen (wensen & bedenkingen) 3 documenten

Doorontwikkeling VGR en indicatoren Begroting 2024 4 documenten

Aanpak Ring Zuid - financiële afspraken 1 document

Lidmaatschap Vereniging Circulair Groningen (wensen en bedenkingen) 1 document

Algemene beleidsmatige en financiële kaders ARCG 2024 3 documenten

Besteding SPUK jongeren impuls cultuur 2022-2024 1 document

Uitvoeringsplan gezondheid 2023 3 documenten

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Ambitiedocument maatschappelijke coalitie Groningen-Noord 3 documenten

Voortgang Werk- en Ontwikkelprogramma 2022 - 2025 1 document

Stand van zaken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 1 document

OV bureau Groningen Drenthe jaarstukken 2022 en kaderbrief 2024 4 documenten

Jachtverbod en een verbod op schadebestrijding en beheer met het geweer 2 documenten

Uitvoeringsprogramma integraal toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport (IABB) 1 document

Voortgangbespreking herstelprogramma De tijd zal het leren 3 documenten