collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Mogelijkheden en consequenties voortzetting gebruik Biotoop 1 document

Behoefte aan pre-mantelzorgwoningen in de gemeente Groningen 2 documenten

Voortgangsrapportage 2023-I 3 documenten

Integrale aanpak Gele Loper 1 document

Uitvoeringsprogramma Ouder en Wijzer in Groningen 2 documenten

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Meerstad 2 documenten

Voortgang Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 (juni '23) 1 document

Uitvoeringsprogramma wonen, samenleving en zorg 2023-2025 3 documenten

Jaarverslag 2022 Functionaris Gegevensbescherming 2 documenten

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2022 1 document

Geluidsnorm Concerten Rammstein 2 documenten

Meerjarenbeleid winterprogrammering (wensen & bedenkingen) 1 document

Heroverweging bestemming Friesestraatweg 137a 2 documenten

Woningbouw in de dorpen 1 document

Voorontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 175 4 documenten

Ontwerpbegroting 2024, voorlopige jaarrekening 2022, concept jaarverslag 2022 Groninger Archieven (wensen & bedenkingen) 4 documenten

Beantwoording motie Minder afval meer grondstoffen op weg naar een circulair Groningen 4 documenten

Preadvies initiatiefvoorstel Afvalpreventie voorkomen is beter dan genezen van D66, GL, PvdD, CU, PvhN en S&S 2 documenten

Ontwerpbegroting 2024 Noordelijk Belastingkantoor (NBK) (wensen & bedenkingen) 2 documenten

Reactie op accountantsverslag jaarrekening 2022 2 documenten

Jaarverslag klachten en reactie college jaarverslag ombudsman 4 documenten

Op weg naar een nieuwe nota sociaal culturele accommodaties (wensen & bedenkingen) 3 documenten

Voortgang uitvoeringsprogramma leefbaarheid en veiligheid 2022-2024 2 documenten

Stand van zaken motie Voorrang na schrijnend uitstel Ten Post per 1 juni 2023 2 documenten

Vergoeding kosten aanpassing geslachtsregistratie 1 document

Voortgang lopende zaken mbt het slavernijverleden van Groningen 1 document

Voortgang Raadhuisplein-centrumvisie Haren 1 document

VO Uitwerkingsplan Meerstad-Harksteder Broeklanden 3 documenten

Voornemen tot opheffen Stichting Stedenband San Carlos - Groningen 2 documenten

Basis jeugdhulp en Hervormingsagenda Jeugd 1 document

Ambitiedocument maatschappelijke coalitie Groningen-Noord 3 documenten