collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Uitkomsten onderzoek integrale veiligheidsorganisatie FC Groningen 2 documenten

Zienswijze ontwerpbesluit Groningenveld gasjaar 2023-2024 2 documenten

Clientervaringsonderzoek (CEO) Wmo en klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Publiek Vervoer 2022 7 documenten

Update non-infill kunstgrasvelden 1 document

Monitor Dakloosheid 2022 2 documenten

Doorontwikkeling stipendia beeldende kunst en literatuur 1 document

Evaluatie winterregeling 2022-2023 1 document

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 1 document

Vervolg inrichting sportpark Corpus den Hoorn 1 document

Stand van zaken participatiebeleid en hoe verder 1 document

Evaluatie overgang Collectieve Zorgverzekering Minima naar een eigen zorgverzekering 3 documenten

Indicatiestelling Huishoudelijke hulp 1 document

Beleidskader Broedplaatsen (wensen en bedenkingen) 5 documenten

Ontwikkelingen regionale arbeidsmarktdienstverlening 4 documenten

Instellen ethische commissie en beantwoording motie sensoren- en algoritmeregister 5 documenten

Aanpak terrasverwarming 1 document

Strokartonfabriek De Halm 1 document

Plan van aanpak Preventie met Gezag 2 documenten

Strategische Woningbouwprogrammering 2023-2032 2 documenten

Actualisatie prognose zorgkosten jeugdhulp 2024-2027 1 document

Verlenging cameratoezicht uitgaansgebied (juli '23) 2 documenten

Voorlopige gunning opdrachtenmodel laadinfrastructuur 1 document

Regulering middenhuur 1 document

Aanpak gangen en stegen 1 document

Stand van zaken invoering Ja-Ja sticker 1 document

Betaalbaar wonen 1 document

Stand van zaken Lelylijn 2 documenten

Regionaal Raamwerk Matsloot-Westpoort 1 document

Concept ontwikkelkader Groningen stad aan de Hunze 2 documenten

Stand van zaken Jongerenparticipatie 3 documenten

Preadvies initiatiefvoorstel Geen markt maar mobiliteit Openbaar vervoer van en voor ons allemaal 2 documenten

Jaarverslag 2022 Toezicht calamiteiten en geweld Wmo 2 documenten

Convenant Jongeren- en Studentenhuisvesting 2023-2026 2 documenten

Wijziging natuurcompensatie De Suikerzijde 1 document

Concept Gebiedsvisie Scandinavische Havens 5 documenten

Naschoolse opvang-plus cluster 3 scholen 2 documenten

Bomen Effect Analyse (BEA) Woonschepenhaven tbv saneren en realisatie 2 documenten