collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Jaarlijkse bomenbalans 2022 2 documenten

Jaarstukken 2023 Regio Groningen Assen 5 documenten

Wijziging Bedrijfsvoeringsregeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe 5 documenten

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid januari - april 2023 2 documenten

Bomen Effect Analyse (BEA) en Verplantbaarheidsonderzoek Stationsplein en Nieuwe Stationsweg Haren 2 documenten

Luchtkwaliteitskaart 2021 2 documenten

Inbesteding schoonmaak 2 documenten

Advies vaststellingsbesluit gasjaar 2023-2024 2 documenten

Kenmerken binnenstadbezoekers 4 documenten

Verantwoording voorbeslag jaarrekening 2022 - Hortus Biotoop 1 document

Ontwerpbestemmingsplannen Oosterweg 83 en Middenweg 15-17-19 5 documenten

Stand van zaken schoolontbijt 1 document

Retailontwikkelingen binnenstad 1 document

Startnotitie eiwittransitie 1 document

Meerjarenbegrotingen Openbaar Onderwijs Gemeente Groningen 2023 4 documenten

Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2024, begrotingswijziging 2023 en concept jaarrekening 2022 wensen en bedenkingen 7 documenten

Stand van zaken Gerrit Krolbrug 2 documenten

Wijkvernieuwing Selwerd - herstructurering Nijestee Fase 2 5 documenten

Voortgangsrapportage RES 2.0 2 documenten

Herontwikkeling Herestraat 74, 76 en 78 (C&A locatie) te Groningen 1 document

Gebiedsvisie Corpus den Hoorn-Zuid 2 documenten

Brede aanpak armoede en schulden 1 document

Resultaten BORG-rapportage 2022 2 documenten

Uitvoeringsagenda Stadspark 2 documenten

Stand van zaken voorkomen blauwalg Kardingerplas 1 document

Ontwerpbegroting 2024 Afvalbeheer Regio Centraal Groningen(ARCG) (wensen & bedenkingen) 2 documenten

Evaluatie maatregelen Noorderplantsoen & Stadsstrand (zomer 2022) 1 document

Stand van zaken Aanpak Stadsdeelcentrum Paddepoel 1 document