collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde NV d.d. 27 januari 2020 4 documenten

Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2020 Wabo en Bodem (45876-2020) 2 documenten

Jaarverslag Leerplicht en RMC 2018-2019 (45657-2020) 2 documenten

Preadvies Initiatiefvoorstel Spelen in de Binnenstad (45419-2020) 2 documenten

Ontwerpbestemmingsplan Veegplan 2019 (45267-2020) 3 documenten

Toelichting op beantwoording motie 'De groene revolutie’ van Groningen (44453-2020) 2 documenten

Aanvulling nota Bodembeheer PFAS (wensen en bedenkingen) (24623-2020) 2 documenten

Projectplan Kansrijke Start Groningen 2020-2022 (34478-2020) 2 documenten

Verloop jaarwisseling 2019-2020 en beantwoording raadsvragen ex art 38 RvO (GL, PvdD, S&S, 100%G) over Vuurwerkshow op gebiedsniveau en afsteken restvuurwerk op nieuwjaarsdag (34562-2020) 1 document

Stand van zaken experiment gesloten coffeeshopketen (34452-2020) 1 document

Proces integrale mobiliteitsvisie (34421-2020) 1 document

Wijzigingsbesluit portefeuilleverdeling (24826) 3 documenten

Evaluatie Zernike Route West (24766-2020) 1 document

Evaluatie gebiedsvisies reclamebeleid (24715-2020) 3 documenten

Snorfiets op de rijbaan (SNOR) (24676-2020) 3 documenten

Hardt Hyperloop testcentrum Meerstad-Noord (24569-2020) 2 documenten

Reactie college RKC rapport kapbeleid 1 document

Moties Afvalbeleid (16528-2020) 1 document

Herijking Afvalbeleid (opiniërende bespreking) (16528-2020) 2 documenten

BEA Feringa Building - Paddenbosje (13301-2020) 3 documenten

Toekomstgerichte afspraken met Het Kopland (13305-2020) 1 document