collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Rapportage toegankelijke toiletten Binnenstad 3 documenten

Plan van aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 3 documenten

Voorontwerpbestemmingsplan Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer, Vorktand Zuid 3 documenten

Voortgang Mobiliteitsvisie 2 documenten

Diversiteit gemeentelijke organisatie 2 documenten

Onderzoek (MKBA) schoonmaakwerk gemeente Groningen 2 documenten

Uitgangspunten harmonisatie Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand (wensen & bedenkingen) 1 document

Ontwikkeling op arbeidsmarkt nav coronacrisis en de keuzes in het arbeidsmarktbeleid en Werkprogramma 2020 1 document

Vaststellingsbesluit gaswinning Groningerveld 2020-2021 2 documenten

Rapport analyse warmtebronnenstrategie 2 documenten

Voortgangsrapportage Versterken en Vernieuwen 4 documenten

Veiligheidsmonitor 2020-2 3 documenten

Jaarverslag parkeerbedrijf 2019 2 documenten

Reactie op motie logiesbelastingen (differentiatie naar overnachtingsprijsklasse) 1 document

Voortgangsrapportage II 2 documenten

Quarantaine locatie COA 2 documenten

Uitgangspunten totstandkoming Programma van Eisen Grote Markt 2 documenten

Maatschappelijk akkoord sociale inclusie in het onderwijs 2 documenten

Verlenging Beleidsregels tijdelijke terrasuitbreiding 1 document

Jaarverslag 2019 Toezicht calamiteiten en geweld Wmo 2 documenten

Proef digitale indentiteit 1 document

Regioadvies Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden 2 documenten

Tarievenonderzoek begroting 2021 3 documenten

Concept-nota 'Groenplan Vitamine G' (119830-2020) 3 documenten